Wikipedista:Pavel Fric

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nálepky pro k Čechám, Moravě a Slezsku, k České republice (Českomoravsku) se hlásící uživatele (kód ke zkopírování a vložení na stránce uživatele viz zobrazení kódu stránky)

Znak České republiky Tento uživatel pochází z České republiky. Znak České republiky
Znak České republiky Tento uživatel pochází z České republiky. Znak České republiky
Znak České republiky Tento uživatel pochází z České republiky. Znak České republiky
Znak České republiky Tento uživatel žije v Českomoravsku. Znak České republiky
Znak Čech Tento uživatel bydlí v některém z českých měst.
Znak Moravy Tento uživatel bydlí v některém z moravských měst.
Znak Slezska Tento uživatel bydlí v některém ze slezských měst.
Znak Čech Tento uživatel bydlí v některé z českých vesnic.
Znak Moravy Tento uživatel bydlí v některé z moravských vesnic.
Znak Slezska Tento uživatel bydlí v některé ze slezských vesnic.
Tento uživatel žije v Čechách.
Tento uživatel žije na Moravě.
Tento uživatel žije ve Slezsku.
Bíločervenomodrá vlajka

Odpověď na v diskuzi projevené názory na existenci a používání portálů a vkládání odkazů na ně v článcích zveřejněných na Wikipedii[editovat | editovat zdroj]

Z mnoha článků, do nichž jsem v souladu s návodem, jak vkládat odkazy na související portály vložil odkaz na portál k Čechám (Portály|Čechy), portál k Moravě (Portály|Morava) a na portál ke Slezsku (Portály|Slezsko), v našem prostředí vycházeje z příslušnosti tzv. Českého Slezska k České republice, byla změna během asi tří týdnů vrácena v několika případech. Mezi nimi mě okolnostmi zaujal jen ten případ, kdy jsem následně upozornil jeho původce na existenci vazby mezi portály a odkazy na ně, kterou jsem vyjádřil citací vět uvedených na příslušné stránce, na příslušném místě: "Odkazy vedeme jen z článků, které se týkají tématu wikiportálu. Vždy odkazujeme na wikiportál na nejnižším stupni." Odpověď na upozornění byla stručná: "Nečetl jsem.". Protože takto naznačený stav poznání a přístup k věci odpovídá i v diskuzi pozorované úrovni povědomí o portálech, tato výpověď je pokynem, abych věc objasnil. V principu se portály řídí wikipedistickými standardy, se kterými většina wikipedistů souhlasí. Tyto standardy je vhodné dodržovat. Protože je text na stránce k portálům doporučením, není závazný. Vycházím ze stavu, který je ustálen. Oponent uživatel Chrz k datu vydání tohoto příspěvku o portálech a jejich uživatelích citovanou stránku k portálům editoval naposledy v roce 2019. Na znění doporučení tehdy ani později nic neměnil.

Portály - jejich cíl, smysl, obsah a využití[editovat | editovat zdroj]

"Portály slouží jako úvodní stránky k určitému tématu."

Podle způsobu zapojení se jejich tvůrců do jejich tvorby a údržby se rozlišují a) portály (stránky s dynamickým obsahem) a b) miniportály (stránky se statickým obsahem)

"Cílem wikiportálů je usnadnit čtenářům i editorům orientaci v určitém tématu"

"Na rozdíl od článků portály netvoří nový encyklopedický obsah, mají spíše tendenci fungovat jako vylepšené hlavní kategorie pro určité téma."

"(...) na rozdíl od stránek WikiProjektů slouží hlavně čtenářům Wikipedie."

Portály - pravidla, neboli co je žádoucí[editovat | editovat zdroj]

"Téma portálu je dostatečně široké; podle obecného kritéria by stejnojmenná kategorie měla nebo mohla obsahovat alespoň 100 článků přímo souvisejících s tématem portálu. Miniportál může mít i užší zaměření". Poznámka: portál pro Čechy byl založen poměrně nedávno. Podmínky existence, jako je dostatečně široké téma a alespoň 100 článků přímo souvisejících s tématem portálu ve stejnojmenné kategorii splňuje.

"Portál je pravidelně aktualizován, neobsahuje zastaralé informace. Miniportál nevyžaduje pravidelnou aktualizaci, poskytuje výhradně statický obsah." Portály pro Čechy, Moravu a Slezsko mají v současnosti svého správce. Tento správce v diskuzi k tématu portálů nedávno potvrdil, že na jejich správu stačí. Pokud by nastala v tomto změna, předpokládá se, že uchazeči o místa správců jsou připraveni nabídnout své služby.

"Portál obsahuje pravidelně aktualizované ukázky z článků týkajících se předmětu portálu. Miniportál vyjma případného krátkého textu o hlavním předmětu miniportálu obsahuje jen odkazy na existující kategorie a články, případně i neexistující články přímo související s tématem". Portály Čechy, Morava a Slezsko jsou v současnosti nastaveny pro svou službu čtenářům na tzv. miniportály. Změna z miniportálu na portál je možná, budou-li pro to vůle a podmínky.

"Portál a miniportál dodržují obecné zásady Wikipedie, jako je neutrální úhel pohledu, ověřitelnost či zákaz vlastního výzkumu. Wikiportály nejsou nástrojem propagace čehokoliv!". Označované jako portály, tzv. miniportály Čechy, Morava a Slezsko uvedený příkaz splňují.

"Portál i miniportál obsahují výhradně takové texty a multimediální obsah, které se nacházejí na Wikipedii nebo Wikimedia Commons, v odůvodněných případech i na dalších projektech (...)". Lze spolehlivě ověřit, že tomu tak na stránkách portálů věnujících se tématu Čech, Moravy a Slezska skutečně je.

Existující portály[editovat | editovat zdroj]

"Seznam již existujících Wikiportálů naleznete v kategorii wikiportály (...)". "Pokud nějaký existující portál nesplňuje podmínky kladené na portál, je žádoucí jej z přehledu portálů odstranit.".

Změna portálu na miniportál[editovat | editovat zdroj]

"Pokud narazíte na neudržovaný portál, neváhejte jej přeměnit na miniportál. (...)" Změna v opačném směru je, vzhledem k tomu, že portály Čechy, Morava a Slezsko mají v současnosti svého správce, na něm.

Odkazování na wikiportál[editovat | editovat zdroj]

"Z hlavního jmenného prostoru odkazujeme na wikiportály pomocí šablony umisťované na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. DEFAULTSORT:. Odkazy vedeme jen z článků, které se týkají tématu wikiportálu. Vždy odkazujeme na wikiportál na nejnižším stupni. (...)"

Další informace k miniportálu[editovat | editovat zdroj]

"Miniportál je malý portál týkající se jedné oblasti encyklopedie, který není třeba tak často udržovat jako klasický portál. Je ideální náhradou větších, ale i menších navigačních šablon."

Vkládání odkazů[editovat | editovat zdroj]

Nejvíce odkazů na některý z portálů bylo vloženo v článcích tematicky souvisejících s portálem Morava. Ponejvíce šlo tedy o odkaz na portál Morava. Bylo uváženo, že když už je situace posouzena, je záhodno výsledek posouzení proměnit v přínos pro Wikipedii vložením odkazu na portál (Čechy, Morava nebo Slezsko). Nejedná se tak v rámci Wikipedie o jakési jednostranné značkování (štítkování, jak je to občas nazýváno v diskuzi) zdrojovým kódem obsahujícím název jedné z historických zemí České republiky. U čistě českých, moravských či slezských okresů je situace při posouzení, kam odkazovat, zjednodušena. Důrazně však nedoporučuji uvažovat o plné automatizaci procesu. Narazil jsem při kontrole i na případy (které jsem opravil), kdy v infoboxu bylo jako historická země uvedeno Slezsko, přitom obec sama byla zcela jasně moravská (důvod nesprávného přiřazení a jeho původ jsem nezkoumal, ale pohotově opravil). Řada okresů se také rozkládá po obou stranách historické hranice. To ovlivňuje rychlost práce, nikoli její přesnost. Například u obcí může být důvodem pro odkázání jak na portál Čechy, tak na portál Morava ta skutečnost, že v důsledku katastrální změny se v současnosti část obce nachází v jedné z těchto historických zemí, byť by se jednalo o jedinou parcelu, změnu vzniklou např. z důvodu změny koryta vodního toku apod. Pracnost ovlivňuje, zda je posuzovaný předmět vyjádřitelný v terénu územně v mapě mnohoúhelníkem (skupinou souřadnic vytvářejících polygon prezentovaný v mapě; viz např. přírodní rezervace, které se rozkládají po obou stranách historických hranic), nebo bodově. U takových území je třeba věc vždy náležitě posoudit. Z údajů v článku nemusí být patrná.

Skupiny a typy portálů v rámci hierarchie[editovat | editovat zdroj]

Hierarchii portálů pro české země, která byla oponenty potvrzena, ukazuje stránka Portál:Obsah. Zatímco šablona, kterou vidíme zobrazenu v dolní části miniportálů Čechy, Morava, Slezsko, rozlišuje České oblasti (Čechy, Morava, Slezsko) a Česká města (např. Praha, Brno, Ostrava), výše uvedená stránka je názorně provedena, jak následuje: ve skupině Česko – nejvyšší stupeň, jsou jako podřízené skupiny portálů – nejnižší stupeň, seskupeny tyto: 1) historické země: Čechy, Morava, Slezsko, 2) menší území než historické země, jimiž jsou Česká Kanada, Frýdlantsko, Šluknovský výběžek, Třebíčsko, 3) města v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (viz Ostrava, která je dnes tvořena Moravskou Ostravou a Slezskou Ostravou, tj. rozkládá se po obou stranách historické zemské hranice), a 4) samostatně je postaven ještě čtvrtý typ, který je zastoupen portálem Pražský hrad. Pokud tedy v diskuzích oponenti naznačují (tvrdí), že je-li již v hesle na Wikipedii vložen odkaz na město, odkaz na historickou zemi se nevkládá, protože se netoleruje duplicita tematického obsahu, nebo že je-li již v hesle na Wikipedii vložen odkaz na menší územní obvod, než je historická země, odkaz na historickou zemi se nevkládá, protože se na Wikipedii netoleruje duplicita tematického obsahu, čili, že se současné odkazování na město a historickou zemi, nebo menší územní obvod, než je historická země, nezakládá na systému a praxi Wikipedie, neznají způsob Wikipedie, který zná tyto a další typy geografických objektů, klade je na stejnou úroveň (šablona vložená na konec portálů, např. portálu Čechy, se v tomto jeví být svým provedením neaktualizovaná, neodpovídající znění návodu k portálům, viz související stránky: Portál:Obsah), a ani se nepotkávají s praxí dalších Wikipedistů, kteří právě takto odkazy na portály již v minulosti vkládali.

Praktický postup[editovat | editovat zdroj]

Můj postup byl založen také na pozorování v minulosti v jednotlivých skupinách hesel vložených odkazů na portály. Mohl jsem tedy v klidu odkazy vkládat při vědomí, že tak pokračuji v zavedeném postupu.

Z toho, že portál Česko je považován za zastřešující v případě skupiny portálů tematicky zaměřených na česká města, oblasti, jejich podoblasti, a jednotlivé ještě rozsahem menší areály, vyplynula praxe odstraňování chybně vložených odkazů na portál, které neodpovídají požadovanému odkazování na wikiportál na nejnižším stupni, tj. kombinace jako Česko a Morava vedle sebe, apod. Při pohledu do diskuze na mé diskuzní stránce si lze zjistit, že uživatel Krabiczka napsal přesně toto: "Hned následující věta, a právě ta podstatná, je: Vždy odkazujeme na wikiportál na nejnižším stupni.", což je citace a tím zároveň souhlas se stanoviskem zapsaným na stránce k portálům.

Z hlediska kategorií geografických portálů Wikipedie zná 1) portály geografických oblastí (sem řadí jak portály historických zemí, tak portály menších územních obvodů, než jsou historické země‎, 2) portály měst, 3) portály zemí (sem řadí mj. portál Česko). Uvádění geografických oblastí a měst vedle sebe se nepovažuje za chybné.

Při praktickém odkazování na portály jsem z hlediska rozsahu a zaměření práce vycházel z kategorií na stránkách pro Čechy, Moravu a Slezsko. V této fázi šlo o průzkum a kontrolu ani ne tak výše jmenované s tématem portálu související "stejnojmenné kategorie", tj. Čechy, Morava, Slezsko, ale zvláště o průzkum a kontrolu článků v kategorii Geografie Česka. Dokončení práce za využití kategorie Geografie Česka a její pokračování lze vidět např. v kontrole za využití "stejnojmenné kategorie".

Přednesený závěr uživatele Chrz týkající se důvodu ukončení vkládání odkazů na jednotlivé portály v případě osob, lépe řečeno důvod jsem již dříve a lépe vysvětlil v diskuzi. Krok se osvědčil. Díky tomu jsem v činnosti dosáhl ještě větší pracovní výkonnosti, když jsem se nemusel vypořádávat s (ne)znalostí jednotlivých Wikipedistů ve věci smyslu portálů, jejich praktického rozvíjení a využívání, používání odkazů vedoucích na ně v jednotlivých heslech. Naznačil jsem také, že věc s články o osobách se dá v případě potřeby jednoduše obrátit a vkládat nejprve na stránkách portálů odkazy na osobnosti - a dosáhnout tím stejně tak žádoucího výsledku, jímž je čtenářovo blaho. Tím by, než by se i ostatní Wikipedisté naučili podstatě portálů, odpadly potíže vzniklé z nepochopení funkce odkazů vložených v jednotlivých heslech, u osob, kde víme, že část svého života zcela jistě prožily v Čechách, jeho další významnou část třeba na Moravě, a zbytek dožily v Rakousku. Nechtěná potíž vzešlá z pouhé komunikace, resp. nedorozumění kvůli jejímu nedostatku (jen stručná poznámka k editaci), může být toho druhu, že odkaz se revertujícímu jeví jako nějaké zásadní tvrzení o významu osoby. Tvrzení jsou však obsažena v samotném textu článku (= osoba působila klidně ve všech koutech dnešního českého státu, osoba je celostátně i 200 let po své smrti, nebo až po 200 letech od svého úmrtí vnímána současníky jako osobnost velkého významu atd.).

Z poznámek uživatele Chrz usuzuji, že se snaží vymyslet pro Wikipedii ještě další (z jeho pohledu na stav prostředí Wikipedie, jímž se představují encyklopedické znalosti, vycházející) zlepšující nástroj ke stávajícím již osvědčeným, a proto používaným (navbox, infobox, portál etc.), kterým by je vhodně doplnil. Snaha o to, aby se jmenoval stejně jako některý ze stávajících, v našem případě portál/miniportál, mně ale připadla nedomyšlená. Může však být povzbuzen, aby nad ním dále přemýšlel.

Nápad uživatele Martina Kotačky vložit odkaz na portál Morava do hesla o velkém letadlu je užitečný v tom, že říká: "věc je třeba zvážit.". A to je přesně to, co jsem ochoten i v tomto případě udělat. Pokud se nebude jednat o konkrétní letadlo se vztahem k Moravě, příznivý výsledek mu, jak je každému zřejmé, sám zaručit nemohu.

Fricův mlýn[editovat | editovat zdroj]

Fricův mlýn
Chybí zde svobodný obrázek
Základní informace
Výstavbarekonstrukce: 1930-1931
Poloha
AdresaU Mlýna č.p. 114/15, Vyškov-Dědice, Česká republika, MoravaMorava Morava
Souřadnice
Map
Další informace
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Fricův mlýn je vodní mlýn v bývalém městysi Dědicích, dnes části Vyškova, který stojí u řeky Hané.[1][2] Řeka Haná vzniká spojením Velké Hané a Malé Hané v Dědicích nad Fricovým mlýnem.

S mlýnem souvisí dnešní název ulice U Mlýna, před změnou pravopisných pravidel psaný U mlýna (dříve ulice Kopřivova).[3]

Ve 40. letech bylo v místě, resp. jeho okolí, prováděno archeologické bádání.[4]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Fricův mlýn 9. července 1932, silniční most přes náhon postavený Josefem Fricem na začátku 20. let 20. století

První z osmi doložených mlynářů Friců, Johann Frietz, se narodil 21. června 1691 a působil jako mlynář v Moravské Chrastové. Franz Frietz působil v Zářečí, Ignatz Fritz v Březové, Valentin Fritz v Boskovicích a Emanuel Fritz v Drnovicích. Vodní mlýn v Dědicích nesl na štítě letopočet 1600 a původně patřil k arcibiskupskému panství.[2] V roce 1858 mlýn od mlynáře Kummera[5] koupil Emanuel Fritz.[6] V rodině Friců mlýn zůstal až do znárodnění provedeného k 1. červenci 1959 zpětně 1. ledna 1953.[7][8][9] Florian Fritz, který se na začátku 80. let 19. století stal nástupcem Emanuela Fritze,[10] k mlýnu roku 1898 od olomouckého arcibiskupství přikoupil vedle stojící pilu.[11][12]

V roce 1911 Florián a Amálie Fricovi mlýn prodali svému synovi Josefu Fricovi[13][14][15] a jeho manželce Filoméně Fricové.[16][17]

20. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

Hlavně během prvních let po skončení 1. světové války panovaly příznivé podmínky pro rozvoj mlynářského odvětví. Byly rozšiřovány stávající provozy a byla prováděna i výstavba nových mlýnů. Poté následovalo určité pozastavení tohoto vývoje, protože trh byl v polovině 20. let nasycen.[18] Také ve Fricově mlýně došlo k provádění modernizace.[19][20][21][22][23]

Provoz mlýna a pily v roce 1922: semleto 1600 q, šrotováno 800 q, řezáno 80 m3 dřeva. V roce 1923 bylo semleto 800 q, šrotováno 500 q, řezáno 60 m3 námezdního dřeva.[24]

Nový jez[editovat | editovat zdroj]

Na řece Hané byl v roce 1919 postaven nový jez, jenž byl schválen až dodatečně v roce 1922 společně s v témže roce postavenými turbínami.[25][26][27][28]

Turbíny[editovat | editovat zdroj]

Původní čtyři kola na vrchní vodu nahradily dvě horizontální Francisovy turbíny postavené v místě bývalé lednice (množství vody 0,265 a 0,200 m3/s, spád 4,8 m, normální výkon vodního díla 12,7 a 9,6 KS).[29][30][31]

Turbíny byly vyrobeny s ruční regulací s vodorovnou hřídelí a vestavěny do nové betonové komory. Průměr vnějšího kola menší turbíny je 350 mm, rozváděcí kolo má 10 pohyblivých lopatek. Turbína je dimenzována na maximum 200 l za sekundu, což při spádu 480 cm dávalo výkonnost 9,7 KS. Oběžné kolo větší turbíny má průměr 350 mm. V rozváděcím kole je 10 rozváděných lopatek. Zaručený účinek při plném otevření turbíny je 260 l za sekundu. To při spádu 480 cm dává výkonnost 13 KS. Oběma plně otevřenými turbínami procházelo maximální množství 465 litrů za sekundu, což odpovídalo schopnostem dřívějších čtyř vpustních stavidel na vodní kola.[32]

Hamy a most[editovat | editovat zdroj]

Byla zřízena hamovní značka (dvě výškové pevné značky) a vedle mlýna byl přes náhon v 1. polovině 20. let postaven železobetonový most.[33][34] První značka sloužící k zajištění výškové polohy zdýmacího zařízení byla zřízena u jezu na pravém břehu Hané ve vzdálenosti 7 m od vnitřní stěny pravostranného jezového křídla. U mlýna byla zřízena druhá značka sloužící k zjištění výškové polohy napouštěcího zařízení na vodní motory. Tento ham byl zřízen na levém břehu mlýnského náhonu u rohu hlavní mlýnské budovy 1 m od náhonu a 1 m ode zdi mlýnice.

Pila[editovat | editovat zdroj]

Na konci 20. let 20. století získal areál po požáru staré pily 5. srpna 1927[35][36] novou pilu.[37][38][39][40] Po 2. světové válce byla v roce 1948 na firmu Josef Fric pila a obchod dřevem zavedena národní správa a o něco později okolo poloviny 20. století pila zanikla.[41][42]

30. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

Rekonstrukce mlýna[editovat | editovat zdroj]

Rybníček před mlýnem, bez data (30.–40. léta 20. století)

Od 1. ledna 1925 byl mlýn po celou druhou polovinu 20. let pronajímán. Prvním nájemcem byl František Pavlíček,[43] druhým známým nájemcem byl Jan Pírek.[44] 21. března 1930 mlýn vyhořel a prošel rekonstrukcí.[p 1] Žádost o povolení přestavby vyhořelého mlýna podal Josef Fric, člen Společenstva mlynářů politického okresu Vyškov,[46] 2. května 1930.[47] Původní půdorys základu zůstal zachován. Novostavba měla mít dvě patra.[48][49][50][51][52][53][54] Kolaudace mlýna po jejím dokončení proběhla v roce 1931.[55][56]

Povodeň v roce 1931[editovat | editovat zdroj]

Dědice téhož roku v březnu postihla velká povodeň. Mezi škodami způsobenými ve dnech 22. a 23. března 1931 byla i odplavená opěrná zeď při jezu Josefa Frice. Došlo k poškození jezu a protržení mlýnského náhonu na několika místech.[57][58][59][60]

Rozsah vodního oprávnění[editovat | editovat zdroj]

Dobový snímek zachycující výřez z plakátu se záběrem mlecí podlahy Fricova mlýna vydaným po jeho rekonstrukci[61]

V roce 1932 byla provedena revize vodního díla.[62][63][64] Byl stanoven rozsah vodního oprávnění a proveden zápis do vodní knihy Dědic. Mlýny Josefa Frice v Dědicích, Anežky Tomáškové v Dědicích a Jaromíra Součka ve Vyškově mezi sebou navzájem souvisely, takže vzdutá voda u Součkova jezu zasahovala do podkolí mlýna Tomáškové a voda od mlýna Tomáškové do podkolí Fricova mlýna. Mlýny mezi sebou byly spojeny průběžnou nivelací.[65][66][67]

Zápis mlýna do mlynářského rejstříku[editovat | editovat zdroj]

Mlynářské výrobní odvětví měl ve 30. letech stabilizovat státní dohled nad mlynářskou výrobou. Josef Fric,[68] který byl členem Společenstva mlynářů politického okresu Vyškov, se v srpnu 1935 stal členem Mlynářského družstva pro nákup a prodej při Jednotách mlynářů v republice Československé. Sbor pro záležitosti mlynářské výroby při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností v Praze, skupina mlýnů obchodních mlýnu 23. září 1935 ověřil prozatímní roční kontingent obchodního mletí. Základní množství obchodního mletí bylo ověřeno ve výši 410 q. Československá obilní společnost v lednu roku 1936 vydala potvrzení o odběru a semílací povolení.[69] V roce 1939 byl mlýn zapsán do mlynářského rejstříku.[70][71][72][73] Výsadní obilní společnost v listopadu 1939 mlýnu stanovila prozatímní přidělovací číslo 410 q žita.[74]

40. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

V únoru 1940 Výsadní obilní společnost vyzvala k volbě námezdního kontingentu pro výrobní období 1939/1940.[75] Námezdní kontingent pšenice a žita v roce 1940 činil 740 q.[76]

V roce 1941 mlynářskou živnost po Josefu Fricovi převzal Jaroslav Fric.[77][78] Ten ve mlýně v letech 1932–1935 pracoval jako učeň,[79] a potom jako tovaryš.[80][81][82][83][84] Ve dnech 9. až 20. června 1941 absolvoval odborný kurz pro mlynáře, který byl pořádán Zemským úřadem na zvelebování živností v Brně.[85] a v roce 1941 složil mistrovskou zkoušku.[86][87][88]

V září 1941 byl zřízen učební poměr Mojmíra Dvořáka z Nosálovic u Jaroslava Frice.[89]

Přidělovací číslo pro nájemce mlýna Jaroslava Frice v roce 1941 bylo 410 q žita.[90]

Bednárna[editovat | editovat zdroj]

Začátkem 40. let 20. století byla vedle pily postavena bednárna.[91][92][93]

Pila a mlýn[editovat | editovat zdroj]

V roce 1943 přešel mlýn odstupní smlouvou z Josefa Frice na Jaroslava Frice.[94] Správcem pily se v roce 1943 stal manžel Filomeny Fricové, dcery Josefa Frice, Adolf Verner.[95] Téhož roku byl provoz mlýna úředně zastaven a výroba zde byla obnovena až po skončení války.[96][97][98]

Od února do května 1944 byl Jaroslav Fric vězněn na Cejlu v Brně. Od konce června do začátku prosince 1944 pracoval jako mlynářský tovaryš ve mlýně Viléma Klevety v Nemojanech. Poté byl až do začátku dubna 1945 zaměstnán v Dědicích u Josefa Frice jako pilařský dělník.[97]

50. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

Od 30. června 1951 zde pracoval Jaroslav Fric jako vedoucí u Hospodářského družstva ve Vyškově.[99][100][101][p 2][102]

V roce 1953 převzal areál Mlýnský podnik.[103][104][105][106] Vodní oprávnění pro mlýn Vyškov-Dědice č. 114 bylo v roce 1955 přihlášeno u odboru pro vodní hospodářství rady Krajského národního výboru v Brně a přezkoušeno v roce 1956.[107]

V roce 1957 byla na žádost Floriána Slezáčka, člena místního jednotného zemědělského družstva, za účelem přístupu kačen k vodě mlýnského náhonu sjednána na jeden rok dohoda mezi JZD Dědice a majitelem mlýna a vodního díla Jaroslavem Fricem a uživatelem Středomoravskými mlýny, národním podnikem Brno.[108]

Mlynářským pomocníkem v 50. letech 20. století, kdy mlýn spadal pod Středomoravské mlýny a pekárny, n. p., Brno,[109] byl Jan Urbanec.[110][111]

60. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

V 60. letech je mlýn ve správě národního podniku Mlýny a těstárny, závod Kyjov.[112] V Dědicích v té době proběhla regulace řeky Hané, při níž byla přesunuta část koryta Malé Hané v Dědicích a tím posunuto místo jejich stoku o něco výše.[113] Existence mlynářské výroby v Dědicích dále pokračovala pod správou Jihomoravských mlýnů a pekáren, a následně pod Mlýny a těstárnami Pardubice.

80. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

Mlýn byl v chodu v roce 1980 a i na začátku 80. let. Potom zde byla ještě v jejich druhé polovině prováděna výměna mouky za obilí. V 80. letech až do roku 1991 mlýn spravoval státní podnik Mlýnský průmysl Kyjov.[114]

90. léta 20. století[editovat | editovat zdroj]

Restituce mlýna proběhla v roce 1991.[115][116]

10. léta 21. století[editovat | editovat zdroj]

V roce 2014 byl na ulici Revoluční v místě, kde mlýnský potok ulici přetíná (poblíž tzv. Rodného domku Klementa Gottwalda), zřízen na místě mostku přes náhon propustek (dva husí krky).[117]

Popis[editovat | editovat zdroj]

Mlýn je zděný, vícepodlažní. Stavba vedle stojícího domu byla dokončena v roce 1924.[118] Voda k mlýnu jde náhonem, který začíná na řece v místech jezu se dvěma stavidly, a vede vantroky do turbínové kašny. Poté se voda odtokovým kanálem vrací zpět do řeky.[2]

Transmise a turbinovna[editovat | editovat zdroj]

Hlavní transmise je uložena v místnosti pod válcovou podlahou. Vedle ní se při jižní straně nachází turbinová komora o rozměrech 3,50 x 3,80 m, vysoká 2 m.[70]

Skladování obilí[editovat | editovat zdroj]

Obilí se skladovalo v přízemí mlýna na ploše asi 100 m2 na válcové podlaze. V podstřeší bylo možno uskladnit obilí na ploše asi 40 m2. Nepytlovaná mouka se dala uskladnit v 7 rezervátech s obsahem asi 300 q. Na manipulační podlaze mohlo být v pytlech složeno 250 q mouky na ploše asi 40 m2. Otrub mohlo být uloženo ve 3 rezervátech asi 100 q. Celkem bylo možné uložit 650 q mlýnských výrobků.[70]

Vodní právo[editovat | editovat zdroj]

Vodní právo k pohonu mlýna bylo uznáno okresním úřadem ve Vyškově výměrem z 30. září 1932. Normální výška vody před stavidlem (měřeno od prahu stavidla) byla 100 cm. Normální spád byl 480 cm, poklesem vody v náhonu a stoupnutím spodní hladiny se spád snižoval až na 450 cm.[70]

Hlavní a záložní pohon[editovat | editovat zdroj]

K pohonu sloužily dvě Francisovy turbíny v otevřené kašně od firmy J. Kohout, Praha-Smíchov, s nejvyšším výkonem 13 a 9,70 KS a plynosací motor (dřevoplyn) od firmy Körting z Vídně používající jako palivo dřevo s nejvyšším výkonem 30 KS.[70]

Čištění a mletí obilí[editovat | editovat zdroj]

Ve mlýně byly na čištění obilí tarár s koukolníkem od Ferdinanda Tesaříka z Křižanovic, loupačka Elka od Leopolda Kašpara ze Šternberka na loupání obilí, tarár, špicový vysévač, magnet (výkon celé čistírny za 24 hodin činil 168 q obilí), 1 dvouválcová stolice od firmy ČKD k mletí žita, od téže firmy 1 dvouválcová stolice na domílání, 1 dvouválcová stolice na šrotování pšenic, a jedna dvouválcová stolice k mletí krupice, smirkové kameny od firmy Heller ze Žandova k šrotování obilí pro krmné účely, 2 rovinné vysévače na vysévání mouky od Ferdinanda Tesaříka z Křižanovic, od téže firmy 1 jednoduchá reforma na čištění krupice a dunstu (připojený filtr: autokap) a sací filtr s větřákem a šnekem, od firmy Tesařík a Palacký ze Slavkova 1 válcová míchačka k míchání pšeničné mouky, 1 válcová míchačka k míchání režné mouky a 1 válcová míchačka k míchání otrub. Výrobní schopnost k 31. říjnu 1938 za 24 hodin činila 20 q pšenice (za celý rok 7000) a 20 q žita (za celý rok 7000), a 100 q ječmene za celý rok, 40 q (za celý rok 10 000) pro šrotování.[70][119][120][121]

Připojená provozovna[editovat | editovat zdroj]

Připojenou provozovnou byla bedničkárna (bednárna), jejíž 4 okružní pily na výrobu bednových přířezů spotřebovaly asi 8 KS.[70]

Mlýn byl zařízen tak, že bylo možné mlít současně pšenici i žito, při současném čistění a loupání obilí, a bylo též možné současně šrotovat obilí pro krmné účely.[70][71][99]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Ve štítu starého Fricova mlýna v Dědicích byl až do požáru v roce 1930 umístěn erb olomouckého biskupa Karla II. hraběte z Lichtenštejna-Kastelkornu. Reliéfní kartuše z pískovce z let 1664-1695 se nachází v depozitáři Muzea Vyškovska, jemuž ji věnoval Jaroslav Fric.[45]
 2. Nad vchodem do mlýnice v 1. polovině 40. let 20. století vyškovský malíř Rudolf Hlaváček podle kresby Karla Liebschera namaloval Mlýn v zimě.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Vodní arch vodního práva nemovitosti č. 114 v Dědicích [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 2. a b c Fricův mlýn. Vodní mlýny (vodnimlyny.cz). 2012–2017, Rudolf Šimek, Fric, 3.1.2013. [cit. 2021-07-31]. Dostupné online.
 3. Ulice U mlýna s náměstíčkem, prostor před mlýnem, rybníček, přívod vody na turbíny, prostor před česlicemi, stavidly, lamfeštem [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 4. Svolení k vykopávkám pro profesora Vojtěcha Procházku [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 5. Zachycení mlýna na indikační skice [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 6. Emanuel Fritz [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 7. Návrh na znárodnění mlýna č. p. 114 v Dědicích [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 8. Znárodnění mlýna č. p. 114 ve Vyškově-Dědicích [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 9. Stanovení rozsahu znárodnění mlýna č. p. 114 ve Vyškově-Dědicích [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 10. Florian Fritz [online]. [cit. 2021-08-13]. Dostupné online. 
 11. Smlouva trhová na pilu [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 12. Koupě pily [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 13. Pracovní knížka Josefa Frice z roku 1905 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 14. Josef Fric [online]. [cit. 2021-08-13]. Dostupné online. 
 15. Domovský list Josefa Frice [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 16. Kupní smlouva na mlýn z roku 1911 a doplnění o výměnu v roce 1915 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 17. Seznam majetku nemovitého a práv s nemovitostmi spojených v roce 1919 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 18. Mlynářské noviny. 1948. 
 19. Plán mlýna ovšem bez data [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 20. Plány jezu [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 21. Plán na postavení strojovny mlýna Josefa Frice v Dědicích z konce roku 1916 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 22. Návrh na úpravu strojovny a uspořádání základu parní lokomobily [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 23. Motor na nasávaný plyn [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 24. Příjmy a vydání Josefa Frice v letech 1922 až 1923, žádost o snížení daní [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 25. Vodoprávní projednání postavení dvou turbín a vodního jezu [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 26. Postavení dvou turbín a vodního jezu [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 27. Ohledání jezu Josefa Frice mlynáře v Dědicích č. 114 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 28. Vodoprávní projednání postavení turbín a jezu [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 29. Postavení dvou Francisových turbín namísto původních mlýnských kol [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 30. Seznam a mapa vodních děl Republiky československé: Sešit 13. Okresní finanční ředitelství Brno; stav koncem roku 1930. Praha: Ministerstvo veřejných prací: Státní nakladatelsví, 1932. 
 31. Plán turbín z roku 1940 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 32. Předpisy pro obsluhu turbín [online]. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 
 33. Mostek přes náhon u mlýna [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 34. Zahamování vodního díla [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 35. Žádost o zastavení exekuční dražby kvůli dlužným daním a o odpuštění daní [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 36. Plánování rozšíření staré pilnice na začátku dvacátých let 20. století [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 37. Žádost o povolení ke stavbě pily [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 38. Povolení stavby pily [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 39. Fotografie prostoru pily a pohled na mlýn [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 40. Fricova pila a její okolí [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 41. Zavedení národní správy Fricovy pily - jmenování prozatimním vedoucím závodu, směrnice [online]. [cit. 2021-08-17]. Dostupné online. 
 42. Josef Fric, pila a obchod dřevem, Vyškov-Dědice. Zápis o převzetí závodu pod národní správu [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 43. Příjmy a vydání Josefa Frice v letech 1924 až 1929, žádost o snížení daní [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 44. Cena za modernizaci, půjčky a dluhy a splácení [online]. [cit. 2021-08-13]. Dostupné online. 
 45. Biskupský erb jako součást štítu starého Fricova mlýna [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 46. Společenstvo mlynářů politického okresu Vyškov - členská průkazka, placení příspěvků [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 47. Žádost o povolení přestavby vyhořelého mlýna [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 48. Návrh na postavení mlýna p. J. Frice v Dědicích u Vyškova [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 49. Nákres na znovupostavení shořelého mlýna p.t. manž. Josefa a Filomeny Fricových čís. 114 v Dědicích z dubna 1930 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 50. Výpis dřeva na znovuzřízení mlýna p. Josefa Frice v Dědicích [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 51. Náklady na rekonstrukci a přestavbu mlýna v letech 1930-1931 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 52. Elektroměr [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 53. Fotografie zachycující stav rekonstrukce Fricova mlýna na začátku 30. let 20. století [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 54. Několik zajímavých fotografií Fricova mlýna a okolí [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 55. Kolaudace nového mlýna [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 56. Vítám vás a pokyny pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, požární ochrany aj. z [30. (?) až max. 70. let] 20. století [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 57. Poškození vodních staveb a děl povodněmi na Hané na začátku 30. let 20. století [online]. [cit. 2021-08-13]. Dostupné online. 
 58. Živelní pohromy v roce 1930 a 1931 [online]. [cit. 2021-08-13]. Dostupné online. 
 59. Fricův jez na Hané v Dědicích po povodni z 22. na 23. března 1931 [online]. [cit. 2021-08-13]. Dostupné online. 
 60. Fotografie jezů a řeky při povodni [online]. [cit. 2021-08-13]. Dostupné online. 
 61. Reklama na mletí v rekonstruovaném Fricově mlýně a na výrobky pily - reklamní leták z roku 1934 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 62. Plán vodního díla z roku 1930 [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 63. Revize vodního díla čís. 114 [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 64. Daň z vodní síly [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 65. Stanovení rozsahu vodního oprávnění mlýna čís. 114 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 66. Technická zpráva, seznam služebností a výkaz majitelů pozemků s vodním dílem sousedících [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 67. Vložka č. 103 vodní knihy Dědice, zápis č. 2 z 28. 2. 1933 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 68. Vizitky Josefa Frice [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 69. Dohoda sjednaná podle vládního nařízení o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 70. a b c d e f g h Vyplněný dotazník pro mlynářský rejstřík [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 71. a b Zápis mlýna do mlynářského rejstříku podle vládního nařízení č. 363/1938 Sb. n. a z., a rozvržení nákladů [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 72. Pronájem Fricova mlýna s číslem ve mlynářském rejstříku 5364-96 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 73. Nejvyšší denní výkonnost mlýna v roce 1940 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 74. Prozatímní přidělovací číslo - rok 1939 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 75. Výzva k volbě námezdního kontingentu pro výrobní období 1939/40 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 76. Námezdní kontingent pšenice a žita v roce 1940 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 77. Výměr ze 4. dubna 1941 k opovědi mlynářské živnosti Jaroslavem Fricem [online]. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 
 78. Živnostenský list Jaroslava Frice z 15. května 1941 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 79. Učební smlouva Jaroslava Frice z roku 1932 a Všeobecná živnostenská škola pokračovací [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 80. Jaroslav Fric - Běh života od vstupu do zaměstnání [online]. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 
 81. Řád pro zkoušky tovaryšské pro společenstvo mlynářů ve Vyškově [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 82. Vysvědčení o výsledku tovaryšské zkoušky Jaroslava Frice [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 83. Tovaryšský list [online]. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 
 84. Tovaryšský list Jaroslava Frice z 9. září 1935 vystavený po složení tovaryšské zkoušky [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 85. Vysvědčení Jaroslava Frice z odborného kurzu pro mlynáře z 20. června 1941 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 86. Pracovní vysvědčení od Josefa Frice pro Jaroslava Frice z 31. ledna 1941 [online]. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 
 87. Žádost o připuštění k mistrovské zkoušce z řemesla mlynářského [online]. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 
 88. Vysvědčení o mistrovské zkoušce Jaroslava Frice z mlynářství 2. července 1941 [online]. [cit. 2021-08-19]. Dostupné online. 
 89. Učební smlouva Mojmíra Dvořáka u Jaroslava Frice z 15. září 1941 [online]. [cit. 2021-08-24]. Dostupné online. 
 90. Přidělovací číslo pro nájemce mlýna Jaroslava Frice v roce 1941 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 91. Přístavba v pile - bednárna a motor [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 92. Tovární výroba beden se stanovištěm v Dědicích č. 114 - potvrzení žádosti o živnostenské oprávnění [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 93. Letecké snímkování z roku 1947 - pohled na okolí mlýna: rybníček, mlýn, pila, bednárna, zahradnictví [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 94. Odstupní smlouva uzavřená mezi Josefem Fricem a Jaroslavem Fricem [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 95. Obchodní rejstřík - Úřední list Protektorátu Čechy a Morava [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 96. Dočasná změna určeného námezdního mlýna v dubnu 1943 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 97. a b Zastavení provozu mlýna z 18. října 1943, situace Jaroslava Frice v letech 1943 až 1945 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 98. Prozatímní průkaz z roku 1946 opravňující Jaroslava Frice k výkupu žita [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 99. a b Nájemní smlouva o pronájmu mlýna [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 100. Soupis strojů a mlýnského zařízení ve mlýně Jaroslava Frice v Dědicích [online]. [cit. 2021-08-25]. Dostupné online. 
 101. Soupis drobného inventáře mlýna [online]. [cit. 2021-08-25]. Dostupné online. 
 102. Malba starého mlýna nad vstupem do mlýnice [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 103. Zápis o převzetí námezdního mlýna v Dědicích k 1. lednu 1953 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 104. Nájemné za mlýn v Dědicích č. 114 [online]. [cit. 2021-08-17]. Dostupné online. 
 105. Dokladová revize za období od ledna 1953 do července 1955 [online]. [cit. 2021-08-17]. Dostupné online. 
 106. Dokladová revize za období od srpna do října 1956 [online]. [cit. 2021-08-17]. Dostupné online. 
 107. Přezkoušení vodního oprávnění podle § 35 odst. 1 zákona o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 108. JZD Dědice, přístup kačenám k vodě náhonu [online]. [cit. 2021-08-17]. Dostupné online. 
 109. Nájemní smlouva z roku 1958 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 110. Čištění mlýna a dovolená v roce 1956 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 111. Čištění mlýna a dovolená v roce 1957 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 112. Vyslání vodohospodáře na mlýnský náhon, který poškozuje hráz a podemílá plot, narušuje hranice [online]. [cit. 2021-08-17]. Dostupné online. 
 113. Vyčištění náhonu a nádrže na řece Hané v Dědicích [online]. [cit. 2021-08-17]. Dostupné online. 
 114. Dohoda o vydání věci z 29. 4. 1991 [online]. [cit. 2021-08-12]. Dostupné online. 
 115. Příprava regulace řeky Hané v Dědicích [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 116. Systém S-1952, mapa z roku 1959 [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 117. Fotografie ze stavby propustku u tzv. Rodného domku Klementa Gottwalda [online]. [cit. 2021-08-23]. Dostupné online. 
 118. Nákres na postavení jednopatrového stavení při mlýně č. 114 pana Josefa frice, mlynáře v Dědicích [online]. [cit. 2021-08-11]. Dostupné online. 
 119. Inventář mlýna sepsaný dle stavu 31. prosince 1940 [online]. [cit. 2021-08-25]. Dostupné online. 
 120. Soupis strojního zařízení ve mlýně Dědice č. p. 114 pořízený dne 13. 6. 1958 [online]. [cit. 2021-08-25]. Dostupné online. 
 121. Vnitřní zařízení mlýna - vybavení mlýnskými stroji [online]. [cit. 2021-08-25]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KLEVETA, Alois. Mlynářský sborník Bučovicka, Slavkovska a Vyškovska. [s.l.]: Kleveta Alois - ALKA, 2021. ISBN 978-80-906674-5-7. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Kategorie:Vodní mlýny v okrese Vyškov Kategorie:Povodí Hané