Seznam chráněných území v okrese Olomouc

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Olomouc aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Olomouc.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1659 Bázlerova pískovna,jezírko PP Bázlerova pískovna &0000000000000005.1600005,16
Kategorie „Bázlerova pískovna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bázlerova pískovna“ na Wikimedia Commons
Soubor vodních, mokřadních a lučních společenstev 49°36′53″ s. š., 17°14′32″ v. d.
5714 Kostel sv. Kateřiny PP Bílá Lhota &-1000000000000000.0550000,055
Kategorie „Church of Saint Catherine (Bílá Lhota)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Catherine (Bílá Lhota)“ na Wikimedia Commons
Biotop evropsky významného druhu netopýra velkého 49°42′40″ s. š., 16°58′33″ v. d.
6143 Cigánské zmoly PP Cigánské zmoly &0000000000000005.5011005,5011
Kategorie „Cigánské zmoly“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cigánské zmoly“ na Wikimedia Commons
Xerotermní a subxerotermní společenstva třídy Festuco-Brometea 49°31′41″ s. š., 17°19′34″ v. d.
1581 PP Častava &0000000000000007.3200007,32
Kategorie „Častava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Častava“ na Wikimedia Commons
Mokřadní biotopy a bývalé rameno řeky s přiléhajícím menším rybníkem. Lokalita s hojným výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°38′48″ s. š., 17°12′40″ v. d.
1582 PP Daliboř &0000000000000003.3600003,36
Kategorie „Daliboř“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Daliboř“ na Wikimedia Commons
Soubor lučních a mokřadních společenstev s výskytem typických i vzácných a ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 49°39′35″ s. š., 17°11′54″ v. d.
5643 Přírodní rezervace Doubrava PR Doubrava &0000000000000210.762700210,7627
Kategorie „Doubrava (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Doubrava (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Soubor přírodě blízkých ekosystémů s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů, reprezentovaný lesními společenstvy 2. a 3. lesního vegetačního stupně (zejména smíšenými lesy označovanými jako hercynské dubohabřiny a okrajově i teplomilnými a kyselými doubravami, suťovými lesy, jasanovými olšinami, tvrdými luhy a jejich vzájemnými přechody) a společenstvy pramenišť, malých vodních toků a drobných skalních výchozů 49°46′ s. š., 16°58′47″ v. d.
708 PP Geologické varhany &0000000000000000.7300000,73
Kategorie „Geologické varhany“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Geologické varhany“ na Wikimedia Commons
Krasový tvar kuželovitého typu v počátečním stadiu vývoje, který vznikl v tropickém teplém a vlhkém podnebí třetihor 49°42′11″ s. š., 16°59′47″ v. d.
1584 PR Hejtmanka &0000000000000112.810000112,81
Kategorie „Hejtmanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hejtmanka“ na Wikimedia Commons
Říční fenomén řeky Moravy s cennými porosty zaplavovaného lužního lesa přirozeného charakteru s výskytem vzácných společenstev korýšů jarních periodických tůní 49°42′54″ s. š., 17°1′46″ v. d.
2142 Hrubovodské sutě PR Hrubovodské sutě &0000000000000092.59000092,59
Kategorie „Hrubovodské sutě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrubovodské sutě“ na Wikimedia Commons
Geomorfologicky členité území s výskytem přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů 4. a 5. lesního vegetačního stupně 49°41′40″ s. š., 17°26′24″ v. d.
1585 Letecký pohled na PP Hvězda PP Hvězda &0000000000000003.4000003,40
Kategorie „Natural monument Hvězda (Litovel)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Natural monument Hvězda (Litovel)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní biotopy s vytvořeným sledem fytocenoz od bažinných luk k fragmentům měkkého luhu 49°41′59″ s. š., 17°4′2″ v. d.
1663 Molo v Chomutovském jezírku PR Chomoutovské jezero &0000000000000121.277200121,2772
Kategorie „Chomoutovské jezero“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chomoutovské jezero“ na Wikimedia Commons
Jezero po těžbě štěrkopísků s ostrovy, břehovými porosty s bohatou avifaunou, reintrodukován bobr 49°39′12″ s. š., 17°14′28″ v. d.
604 Kamenné proudy u Domašova PP Kamenné proudy u Domašova &0000000000000021.58000021,58
Kategorie „Kamenné proudy u Domašova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenné proudy u Domašova“ na Wikimedia Commons
Ochrana fosilních geomorfologických jevů z posledního glaciálu 49°43′48″ s. š., 17°26′37″ v. d.
1697 PR Kenický v dubnu 2022 PR Kenický &0000000000000011.15000011,15
Kategorie „Kenický“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kenický“ na Wikimedia Commons
Druhově i prostorově diferencovaný lužní les uvnitř živého meandru 49°40′24″ s. š., 17°10′41″ v. d.
1816 PR Království &0000000000000301.090000301,09
Kategorie „Království (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Království (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Ochrana vývojově vyspělých, druhově bohatých společenstev nížinných listnatých lesů 49°30′44″ s. š., 17°17′41″ v. d.
1684 Kurfürstovo rameno PP Kurfürstovo rameno &0000000000000005.0200005,02
Kategorie „Kurfürstovo rameno“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kurfürstovo rameno“ na Wikimedia Commons
Uměle odstavené říční rameno, významné trdliště ryb 49°39′38″ s. š., 17°12′42″ v. d.
1698 PR Litovelské luhy &0000000000000344.450000344,45
Kategorie „Litovelské luhy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Litovelské luhy“ na Wikimedia Commons
Souvislý lesní komplex s bohatým bylinným podrostem a výskytem vzácných druhů korýšů 49°41′58″ s. š., 17°7′36″ v. d.
84 Satelitní snímek oblasti CHKO Litovelské Pomoraví &0000000000009600.0000009 600
Kategorie „Litovelské Pomoraví“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Litovelské Pomoraví“ na Wikimedia Commons
49°41′53″ s. š., 17°8′30″ v. d.
1189 Letecký snímek PP Malá Voda PP Malá Voda &0000000000000007.2500007,25
Kategorie „Natural monument Malá Voda“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Natural monument Malá Voda“ na Wikimedia Commons
Přírodní rameno řeky Moravy v nížinném úseku vodního toku s projevy charakteristickými pro neregulovaný vodní tok 49°42′3″ s. š., 17°3′34″ v. d.
1731 Malý Kosíř PR Malý Kosíř &0000000000000011.25000011,25
Kategorie „Malý Kosíř“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý Kosíř“ na Wikimedia Commons
Ochrana subxerofilních trávníků s vyznívajícími teplomilnými druhy panonské květeny 49°33′22″ s. š., 17°5′29″ v. d.
645 Satelitní snímek oblasti NPP Na skále &0000000000000004.5600004,56
Kategorie „Na Skále (national nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Skále (national nature monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana významných stepních společenstev na devonském vápenci 49°33′19″ s. š., 17°10′35″ v. d.
1587 Panenský les PR Panenský les &0000000000000015.90000015,90
Kategorie „Panenský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Panenský les“ na Wikimedia Commons
Část toku Moravy, slepá ramena a tůně 49°39′56″ s. š., 17°11′37″ v. d.
301 PR Panské louky na začátku května 2023 PR Panské louky &0000000000000014.33000014,33
Kategorie „Panské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Panské louky“ na Wikimedia Commons
Ochrana typického společenstva pramenných rašelinných lesů na rozvodí 49°49′54″ s. š., 17°25′59″ v. d.
302 Arboretum Bílá Lhota NPP Park v Bílé Lhotě &0000000000000002.4100002,41
Kategorie „Arboretum Bílá Lhota“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Arboretum Bílá Lhota“ na Wikimedia Commons
Ochrana arboreta s cennými dřevinami našich druhů i exotů a zahradních forem 49°42′38″ s. š., 16°58′37″ v. d.
315 Přírodní rezervace Plané loučky PR Plané loučky &0000000000000020.75000020,75
Kategorie „Plané loučky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Plané loučky“ na Wikimedia Commons
Ochrana společenstev slatinných luk, fragmentů měkkého luhu, meandrujícího toku s břehovými porosty a tůní s výskytem řady ohrožených taxonů rostlin i živočichů 49°37′30″ s. š., 17°13′57″ v. d.
5644 PP Pod Templem &0000000000000086.85000086,85
Kategorie „Pod Templem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Templem“ na Wikimedia Commons
Soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních, mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem typických i vzácných druhů rostlin a živočichů 49°42′26″ s. š., 17°0′30″ v. d.
1188 protržený meandr u Hynkova NPR Ramena řeky Moravy &0000000000000071.19000071,19
Kategorie „Ramena řeky Moravy (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ramena řeky Moravy (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Tok řeky Moravy a jejích ramen v nížinném úseku toku 49°41′7″ s. š., 17°6′53″ v. d.
1639 PR Smolenská luka - část pod dolním rybníkem PR Smolenská luka &0000000000000010.53000010,53
Kategorie „Smolenská luka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smolenská luka“ na Wikimedia Commons
Ochrana ohrožené vlhkomilné vegetace a obojživelníků 49°37′51″ s. š., 17°33′12″ v. d.
440 Popis obrazku NPR Špraněk &0000000000000028.70000028,70
Kategorie „Špraněk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špraněk“ na Wikimedia Commons
Krasové území s jeskyněmi s bohatou výzdobou (část Javoříčského krasu) 49°40′5″ s. š., 16°54′38″ v. d.
3371 Terezské údolí PR Terezské údolí &0000000000000085.92000085,92
Kategorie „Terezské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Terezské údolí“ na Wikimedia Commons
Soubor biotopů, tvořený menadrující říčkou Šumicí v inverzním zaříznutém údolí, luční nivou, údolními jasanoolšovými luhy a teplomilnou rozvolněnou doubravou na jižních svazích údolí s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů 49°35′42″ s. š., 17°1′32″ v. d.
1654 PP Třesín &0000000000000143.080000143,08
Kategorie „Třesín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třesín“ na Wikimedia Commons
Izolovaný vápencový hřbet se smíšenými porosty a vzácnou štěrbinovou květenou 49°42′32″ s. š., 17°0′5″ v. d.
452 Třesín NPP Třesín &0000000000000001.1800001,18
Kategorie „Třesín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třesín“ na Wikimedia Commons
Jeskyně, důležité i výkopy z doby diluviální 49°42′26″ s. š., 17°0′59″ v. d.
453 PP Tučapská skalka &0000000000000000.4000000,40
Kategorie „Tučapská skalka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tučapská skalka“ na Wikimedia Commons
Ochrana rostlinného společenstva 49°29′23″ s. š., 17°15′21″ v. d.
461 PP U bílých hlin &0000000000000000.1900000,19
Kategorie „U Bílých hlin“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Bílých hlin“ na Wikimedia Commons
K ochraně květeny 49°31′31″ s. š., 17°19′49″ v. d.
1653 PP U přejezdu &0000000000000005.7700005,77 Zbytek černýšové doubravy s výskytem vstavačů 49°44′29″ s. š., 17°2′38″ v. d.
2267 PP U Senné cesty &0000000000000018.51000018,51 Naleziště vzácných a ohrožených rostlinných druhů ve fragmentu ekosystémů smíšeného lesa 49°43′17″ s. š., 17°2′56″ v. d.
1699 PR U spálené &0000000000000023.17000023,17 Přirozené lesní společenstvo bezkolencové habřiny 49°45′5″ s. š., 17°1′13″ v. d.
469 PP U strejčkova lomu &0000000000000000.6600000,66
Kategorie „U Strejčkova lomu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Strejčkova lomu“ na Wikimedia Commons
Ochrana rostlinného společenstva 49°31′25″ s. š., 17°19′32″ v. d.
1592 PP V Boukalovém &0000000000000001.1800001,18
Kategorie „V Boukalovém“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Boukalovém“ na Wikimedia Commons
Mokřady v lužním porostu, refugium obojživelníků a plazů 49°41′52″ s. š., 17°8′56″ v. d.
Pohled na Velký Kosíř ze silnice od Přemyslovic do Pěnčína PřP Velký Kosíř &0000000000001960.0000001 960
Kategorie „Nature park Velký Kosíř“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Velký Kosíř“ na Wikimedia Commons
49°32′54″ s. š., 17°3′42″ v. d.
1137 NPR Vrapač &0000000000000080.69000080,69
Kategorie „Vrapač“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrapač“ na Wikimedia Commons
Přirozený ekosystém lužního lesa v úvalové nivě Moravy, jakož i ochrana všech vlastností tohoto velkého vodního toku a jeho nivy 49°42′31″ s. š., 17°2′23″ v. d.
1701 Za mlýnem PP Za mlýnem &0000000000000014.16000014,16
Kategorie „Za Mlýnem (natural monument“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Za Mlýnem (natural monument“ na Wikimedia Commons
Soubor mokřadních biotopů od bažinných luk po měkký luh 49°44′26″ s. š., 16°59′33″ v. d.
6010 PP Deylův ostrůvek &0000000000000000.8343000,8343 Biotopy čolka velkého (Triturus cristatus) a kuňky ohnivé (Bombina bombina) a dalších ohrožených druhů obojživelníků 49°30′7″ s. š., 17°14′30″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1780 PR Novozámecké louky &0000000000000025.75000025,75
Kategorie „Novozámecké louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novozámecké louky“ na Wikimedia Commons
Aluviální louky v nivě Moravy s významnými společenstvy a vzácnými druhy..
K 1. červnu 2010 zrušena a nahrazena PP Pod Templem.
49°43′10″ s. š., 17°1′18″ v. d.
1589 PR Templ &0000000000000014.96000014,96 Přirozená chlumní doubrava.
K 1. červnu 2010 zrušena a nahrazena PP Pod Templem.
49°43′20″ s. š., 17°0′12″ v. d.
1591 PP U Zámecké Moravy &0000000000000001.3600001,36 Lužní porost s výskytem pérovníku pštrosího.
K 1. červnu 2010 zrušena a začleněna do PR Hejtmanka.
49°43′5″ s. š., 17°1′56″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.