Sokol (spolek)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice spolek, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především v tělocvičných jednotách, klubech akrobatického rockenrollu, folklórních a loutkářských souborech.

Sokolové v kroji
Sokolové v uniformě
Sokolský dorost – cvičební úbor
Sokolská mládež – cvičební úbor
Sokol 1924

Vznik Sokola byl inspirován německými „turnerskými“ spolky, které vycházely z učení Fridricha Ludwiga Jahna a pěstovaly tělesná cvičení, jejichž smyslem byla tělesná, duševní, ale i branná připravenost německého národa. Jednalo se o spolky národnostně laděné. I Sokol pěstoval tělocvik s úmyslem posílit tělesnou i duševní stránku svých členů a potažmo celého národa, který v té době nesměl mít vlastní armádu ani jiné branné složky, pro případnou potřebu prokázat životaschopnost Čechů a Slováků a podpořit jejich snahy o národní, jazykovou a kulturní samostatnost, což se také podařilo díky československým legiím, jejichž jádro a organizační základ tvořili Sokolové. Ráz Sokola byl už od jeho založení v roce 1862 národnostní, především byl vnímán jako český a obrozenecký.[1]

Antická idea kalokagathie neboli harmonického pěstování těla a ducha, rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky, dala základ společenskému hnutí, které sehrálo významnou roli v sebeuvědomění národa, při vzniku a dalších osudech československého a později českého státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy (první světová válka, nacistická okupační moc za druhé světové války, komunismtický režim – na dobu více jak 40 let!). Přežil v zahraničí, v komunitách krajanů ve všech kontinentech světa, a v srdcích žijících pamětníků, kteří svůj Sokol, byť v pokročilém věku nejméně 60 let, hned v roce 1990 v Československu obnovili.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Tělocvičná jednota Slovan 1899
Cvičení Sokola na hradním nádvoří v Lipnici nad Sázavou před rokem 1913
Sokol Kolín

Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) přezdíván Turnvater Jahn se věnoval studiu teologie, německého jazyka a po té, co se seznámil s výchovnými a pedagogickými zásadami Johanna Heinricha Pestalozziho, zastával místo pedagoga v Plamanově ústavě v Berlíně. V roce 1816 vypracoval tělocvičnou studii Die deutsche Turnkunst a záhy se myšlenka turnerského hnutí šířila po celém Německu. Český sportovní spolek – Sokol byl založen o něco později.

Doktor filozofie Miroslav Tyrš se nechal inspirovat turnerskými spolky v Německu. Pokusil se sice o založení spolku česko-německého, ale tato cesta se z finančního důvodu nevydařila. S obchodníkem Jindřichem Fügnerem se Tyrš setkal před ukončením studií v roce 1859 v Novém Jáchymově u Berouna, kde vykonával místo vychovatele v rodině továrníka Bartelmusa. Fügner v Králi u Svaté trávil letní dovolenou. Z iniciativy Tyrše se 16. února 1862 konala první valná hromada nového svébytného českého tělocvičného spolku Sokol.[2][3][4]

Valná hromada se uskutečnila v Malypetrově ústavu v Panské ulici. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (později náčelníkem) Miroslav Tyrš, členy výboru se stali hrabě Rudolf Thurn-Taxis, Rudolf Skuherský, Emanuel Tonner, Karel Steffek, František Písařovic, MUDr. Eduard Grégr, JUDr. Julius Grégr, Jan Kryšpín, Ferdinand Fingerhut (Náprstek), a JUDr. Tomáš Černý.

U zrodu pozdějšího Sokola stáli přední představitelé české politiky a kultury: bratři Eduard a Julius Grégrové (dr. Julius Grégr podával 17. prosince 1861 návrh stanov Tělocvičné jednoty pražské na policejní ředitelství), Josef Mánes, Jan Neruda, J. E. Purkyně, Karolina Světlá a další. Sokol by nevznikl bez velké finanční podpory Jindřicha Fügnera, který byl až do své smrti starostou Sokola. (K Sokolu patřil i Tělocvičný spolek paní a dívek pražských.)

Název Sokol dal spolku Emanuel Tonner (pedagog), Fügner navrhl tykání a oslovení „bratře“ a „sestro“, Mánes navrhl kroj (garibaldiovská červená košile z Fügnerova podnětu), Josef Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“ a Tyrš byl tvůrcem sokolských zásad: síla a mužnost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti a vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájemný bratrský vztah členů. Miroslav Tyrš je také autorem Základů tělocviku (dokončil Vilém Kurz) a hesla organizace: „Tužme se!“.

Vlastní činnost zahájil Sokol Pražský 5. března 1862. Zpočátku se cvičilo v pronajatých tělocvičnách a různých jiných sálech. Zájem byl tak veliký, že se cvičilo kromě neděle každodenně. Zaměření bylo všestranné: prostná, nářaďová cvičení, skoky, zápas, později bylo přidáno veslování, plavání, jízda na koni, střelba, šerm. Kromě pravidelných cvičení byly pořádány výlety (jedním z prvních byl výlet na Závist nad Zbraslaví) a společenské zábavy. Prvním veřejným vystoupením byla účast na pouti na horu Říp v dubnu 1862.

Každý sokolský výlet na památná či jinak zajímavá místa na venkov byl předem pečlivě naplánován a průvod Sokolů v krojích byl většinou pro místní významnou událostí. Následovaly ukázky cvičení a potom lidová veselice, veřejné vlastenecké slavnosti. Kulisu takových podniků tvořily slavobrány, prapory se sokolskými hesly, střelba z hmoždířů, občerstvení, apod. Po deseti letech od zahájení spolku bylo evidováno 10 000 cvičenců. První sokolovna (dodnes sídlo Sokola Pražského) byla vybudována podle návrhu Vojtěcha Ignáce Ullmanna (1863–1864) v Sokolské ulici čp. 1437 zásluhou Jindřicha Fügnera, který budovu Sokolu odkázal.

Miroslav Tyrš v sokolském kroji od sochaře Ladislava Šalouna 1926

V té době se stal na základě Sokolských pohlednic, vydávaných v Brně již od roku 1861 jako příprava na vznik Sokola v Brně, členem Sokola i náš pozdější první prezident Tomáš G. Masaryk.[5] Rozšíření Sokola na venkov však narazilo zpočátku na byrokratické zákony Rakouska. Bylo umožněno až novým spolkovým a shromažďovacím zákonem z roku 1867. V důsledku prusko-rakouské války 1866 se představitelé Sokola rozhodli dát větší důraz na branný výcvik členstva. Od roku 1871 bylo zahájeno vydávání časopisu Sokol.

Po počátečním bouřlivém rozvoji Sokola i dalších českých spolků došlo v sedmdesátých letech k útlumu. V roce 1875 bylo evidováno jen 71 sokolských jednot se 7 812 členy, z nichž cvičilo 1 156 členů. Stagnaci se v dalším desetiletí podařilo zvrátit.[2]

18. června 1882 se konala „Jubilejní slavnost Sokola Pražského“,[6] jejíž součástí byl i průvod Prahou. Cvičiště bylo tehdy na Střeleckém ostrově. Tato slavnost měla v široké veřejnosti mimořádný ohlas a pro sokolské hnutí byl tento úspěch povzbuzením k další činnosti. Po krizi v sedmdesátých letech obnovil jeho společenskou autoritu a urychlil další vzestup. Po svém příchodu do Prahy v roce 1882 se stal aktivním členem Sokola Pražského a později Malostranského Sokola i Tomáš Garrigue Masaryk.

V roce 1889 bylo sjednocovací úsilí završeno založením České jednoty sokolské (první starosta JUDr. Jan Podlipný), dalším krokem bylo roku 1895 založení Svazu českoslovanského sokolstva, do něhož se zapojily tři tehdejší župy. Za starosty ČOS JUDr.Josefa Scheinera (starostou od roku 1906), roku 1908 byl založen Svaz Slovanského sokolstva (SSS), který spojil i další sokolské župy Evropy.[7]

Sokol působil i v neslovanském zahraničí. V Paříži vznikla pobočka Sokola v roce 1891. Spolu se sociálně-demokratickým spolkem Rovnost založili Prozatímní výbor, který mimo jiné usiloval o vytvoření vlastní vojenské jednotky dobrovolníků. Díky jeho úsilí a díky podpoře některých francouzských známých osobností (velmi se angažoval například Ernest Denis) vznikla 31.8.1914 česká 1. rota praporu C 2.pochodového pluku Cizinecké legie.

Všesokolské slety[editovat | editovat zdroj]

Počínaje rokem 1882 začal Sokol připravovat a organizovat v Praze všesokolské slety. Do začátku I. světové války jich bylo šest (1882, 1891, 1895, 1901, 1907, 1912), se stále se zvětšujícím počtem cvičenců, hostů, návštěvníků. Významné byly i slety župní, konané v mezidobí. Slet sokolské župy Prostějovské v červnu 1908, kam jen zvláštní vlaky dopravily přes 14 000 návštěvníků, zachytil na filmový pás Jan Kříženecký. Kromě prostných tam bylo předvedeno i hromadné cvičení na nářadí (cvičení na kruzích předvedené sokoly z Župy plzeňské, cvičení na koni a žen na bradlech i na hrazdě) a také kromě jízdy i cvičení na živém koni.[8] Slibný rozvoj však zabrzdila I. světová válka. V roce 1915 byla úřady Česká obec sokolská zakázána, pro podezření z kontaktů na Americký Sokol a podporu Masarykovy zahraniční akce.


Hesla[editovat | editovat zdroj]

Sokol užíval již od svého vzniku různých citátů a hesel.

 • Tužme se!
 • Lví silou
 • Ni zisku, ni slávy
 • Za národ, drahou vlast
 • V zdravém těle zdravý duch
 • Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti.
 • Pravda vítězí!
 • Kupředu, kupředu, zpátky ni krok
 • Silou lví, vzletem sokolím
 • Vzhůru na svou stráž
 • Spějme dál, za sokolským praporem
 • Čechie, máti naše drahá

Sokolský kroj[editovat | editovat zdroj]

Doslovný přepis předpisu určujícího mužský kroj:

Části kroje sokolského jsou:
 • Čapka černá s pérem ne přes 16 cm dlouhým, nad levým okem ležatě připnutým červenou kokardou s monogramem sokolským.
 • Kajda (kabát) a spodky jsou barvy šedé.
 • Kajda má obyčejný střih vpředu zakulacený, v zadu se šůsky. Na prsou jest 13 šnůrek a knoflíčků čamarových. Kolem krku otočena jest pletená šnůra. Rukávy jsou opatřeny čtyřmi šnůrkami a knofličky. Na levé straně prsou na kajdě přišita jest červenobílá páska 7cm, dlouhá a 2 cm. široká s nápisem sídla jednoty.
 • Spodky jsou přiměřeně široké a zapadají, přehrnuty jsouce přes okraj, do botů
 • Košile jest červená; znak to svobody.
 • Střih košile jest tentýž jako při košili obyčejné. Kolem krku uvnitř límce nosí se límeček bílý, úzký a bez nákrčníku.
 • Kolem pasu jest řemen černě lakovaný se sokolským monogramem.
 • Boty buďtež lehké. Kdo nenosí bot, užívá holení, které dají se snadno k perkám připraviti * * * Členové v kroji za chladu nebo prachu nosívají též pláště bez rukávů, tak zvané haveloky sahající do polovice lýtek.
 • Nošení svrchníků nebo vlněných pokrývek (plaidů) se nedovoluje.

– Vzorné kroje sokolské, Vĕstník Sokolský[9]

Konkurenční spolky[editovat | editovat zdroj]

Zpočátku se Sokol vymezoval zejména vůči rakousko-uherským úřadům a německým spolkům. S poválečnými lety přichází řada nových sportovních a tělovýchovných organizací. Sokol se tak musel vyrovnávat s množstvím konkurentů. Kvůli rozdílným politickým názorům docházelo i k nepřátelské rivalitě. V oblastech se silným zastoupením katolického obyvatelstva vznikla tělocvičná organizace Československý orel, která reagovala na sokolský antiklerikalismus. Sokolové nazývali členskou základnu Orla katolickými zpátečníky. Druhým největším nepřítelem byla pro Sokol komunistická Federace proletářské tělovýchovy. Komunistické křídlo svazu Dělnické tělocvičné jednoty se rozštěpilo roku 1921 a tak přibyla ještě levicová Federace dělnických tělocvičných jednot. Ze Skautingu, který patřil zrovna tak k sokolským rivalům, se v roce 1926 názorově oddělili Spartakovi skauti práce.[10][4]

Naopak Sokol udržoval přátelský vztah k sociálně demokratickým Dělnickým tělový­chovným jednotám. Ty v roce 1894 vytvořily Dělnické tělocvičné jednoty DTJ. Jejich později vytvořený Svaz Dělnické tělocvičné jednoty evidoval v roce 1919 již 900 jednot s 122 000 členy. Poměrně podobný vztah udržoval Sokol s agrární Selskou jízdou. A samozřejmě udržoval tradiční vztahy s Československou obcí legionářskou a dalšími legionářskými organizacemi.[11]

Německé obyvatelstvo se sdružovalo nejprve v turnerských spolcích Deutscher Turnerbund a po vzniku Československa a nastolení silného nacionálního směru Sokola Němci založili Deutscher Turnverband in Tschechoslowakei (do roku 1938), který pod taktovkou Henleina již směřoval do Říše.

Období 1. republiky[editovat | editovat zdroj]

Hlásíme se veřejně k tomu, že pěstujeme též výchovu brannou. Zanechme proto již veřejných tajemných schůzí a řekněme to otevřeně. Ano pěstujeme výchovu brannou a jsme ochotni dáti se do služeb republiky v případě války, ať zví veřejnost k čemu jsme odhodláni a připraveni.
— Z jednatelské zprávy Sokola v Libochovicích[1]
Legionáři a Sokolové při návratu prezidenta Masaryka do Prahy
S Masarykem 1920 na sletu
Praha 9. Sokolský slet 1932
Sokolští praporečníci - 28. říjen 1928

Sokolové hráli v prvních dnech po vyhlášení převratu jednu z nejvýznamnějších rolí. Působili v „národních strážích“, hlídali nádraží a projíždějící vlaky, zabavovali zbraně, ale také konali strážní službu ve vojenských kasárnách a pevnostech. V místech s vojenskou posádkou nahrazovali propuštěné rakouské vojáky a vstupovali do řad nově se transformující československé armády. Velká řada z nich v době první světové války vstoupila také do řad legií. Sokolovny propůjčené Okresnímu válečnému pomocnému komitétu pro vojenské lazarety přinášely hned po válce značnou sumu do sokolských jednot v podobě finančního odškodnění. Jednoznačně se dá konstatovat, že v letech 1918–1920 fungovala sokolská jednota mimo své tělovýchovné činnosti také jako polovojenský sbor.[4]

V roce 1919 se členská základna podrobovala zdravotním prohlídkám a někteří dobrovolně podstupovali vojenský výcvik. Sokolové měli demonstrovat: „...železnou ukázněnosť a pohotovosť před celým světem a hlavně před nepřáteli našimi a před nepřáteli naší svobody a republiky...“ Po „...vražedném vpádu Maďarů na naše krásné Slovensko...“ nařídila Česká obec sokolská všeobecnou mobilizaci sokolstva a velké množství základen bylo odvedeno, podstatná část odvedenců nastoupila vojenský výcvik ve zbrani. Odmítnutí se trestalo vyloučením. Podruhé stál Sokol ve zbrani, když se Maďarsko rozhodlo pro obnovení monarchie. Velká část sokolstva zakotvila v četnické státní službě. Po roce 1920 (Trianonská smlouva ze 4. června 1920), kdy již fungovaly nové ozbrojené složky, nebylo ozbrojené sokolstvo v zájmu státu a museli zbraně odevzdat vojenským posádkám.[4]

Členství v meziválečném období[editovat | editovat zdroj]

Do Sokola se hlásili především drobní živnostníci, úředníci, rolníci a nebo místní honorace. Stát se členem Sokola nebylo vůbec snadné. Zprvu museli žadatelé projít zkušební dobou. Během ní se sledovalo, jak pravidelně navštěvují cvičení. Následně se žadatelé museli účastnit ideových školení. Dále se zavazovali, že budou nejen povinně odebírat sokolský tisk a časopisy, ale že jej budou také číst. Zájemci do 36 roku se zavazovali, že budou navštěvovat cvičení. Prošel-li takový zájemce kladně zkušební lhůtou a složil-li ideové zkoušky, mohl přistoupit ke složení slibu. Teprve pak se stal právoplatným Sokolem, mohl nosit sokolský kroj, zúčastňovat se členských schůzí a valných hromad, volit a být volen.[4][12]

Nacionalistická idea Sokola[editovat | editovat zdroj]

Důležitou podmínkou členství byla mravní bezúhonnost a zachovalost. Čím se však Sokol nelišil od německého spolku Deutscher Turnverband byl požadavek na příslušnost k určitému etniku. Němci prosazovali původ „árijský“ a Sokol příslušnost k „československé“ nebo jiné slovanské ná­rodnosti. Zrovna tak Sokol přistupoval i k otázce židovské. Tak např. v roce 1919 dostal Sokol v Libochovicích zvláštní přípis od výboru České obce sokolské, která sice Židům členství povolila, ale jen pod podmínkou, že se přihlásí k české národnosti. Stejné rozhodnutí padlo i v případě jiného Žida, který byl členem židovského tělovýchovného spolku Makabi. Župa Podřipská přijetí z důvodu členství v židovském sportovním spolku nedoporučila.[12][13]

Čechizace Sudet[editovat | editovat zdroj]

K německému druhému největšímu turnerskému spolku v Československu Deutscher Turnverband se Sokol choval velmi odměřeně a po odevzdání zbraní se aktivity Sokola zaměřily na podporu české menšiny v tzv. „zněmčeném“ pohraničí. Větší sokolské jednoty ve vnitrozemí hrály roli jakýchsi „ochranitelek“ založených jednot v pohraničí. Každá jednota měla svou vlastní ochranitelku. Dbalo se zejména na pravidelný kontakt a podporu pořádaných cvičení a kulturních akcí.[13]

Ochra­nitel­ské jednoty pak pořádaly spolu se svými „chráněnkami“ v německých oblastech veřejná cvičení, přednášky, české taneční a jiné zábavy. Současně posílaly do pohraničí cvičitele. Za úkol měly „napomáhati vhodným způsobem při usídlování českého, uvě­do­mělého živnostenstva, (…) učňů, živnostenských pomocníků i dělníků v oblasti.
— Z jednatelské zprávy Sokola v Libochovicích[12]

Pasivita[editovat | editovat zdroj]

V meziválečném období se sokolská jednota popasovávala s nezájmem ve vlastních řadách. Jednatelské zprávy neustále poukazovaly na neúčast, slabý odběr a četbu sokolského tisku nebo nezájem o cvičení. Dalším běžným prvkem byla nekázeň dorostenců, kterou řešil Sokol povinnou účastí člena výboru při cvičeních. Např. se konstatuje: „…většina nedělá nic, jen zaplatí členský příspěvek…“[4][12]

Očistná akce[editovat | editovat zdroj]

V letech 1920–1923 probíhaly očistné akce. Vyloučeni měli být hlavně členové ve věku 20 až 36 let, u kterých byla zaznamenána pravidelná absence. Další sankcí bylo vyloučení za neomluvenou neúčast na nově zavedených povinných ideových přednáškách. S nelibostí se setkaly i ideové proslovy „před šikem“. V sokolské jednotě v Libochovicích se konstatuje: „…Pozvolný úpadek zájmu o sokolskou ideologii je charakteristické pro celé období me­ziválečného Sokola…“[4]

Branná příprava a mobilizace[editovat | editovat zdroj]

Prvky vojenského výcviku byly do cvičení zaváděny opět od počátku 30. let.[14] Ministerstvo národní obrany od roku 1934 tajně spolupracovalo se sokolskou obcí. Tato spolupráce byla oficiálně potvrzena až v květnu 1938 právní legislativou o vzniku sokolských stráží.[15] Zbraně přesto vlastnili sokolové již mnohem dříve. Nejprve došlo k tajnému sčítání počtů členů a vojáků v záloze, následovala tvorba výborů pro obranu obyvatelstva, branná výchova proti leteckým a plynovým útokům, veřejné přednášky k branné výchově a sokolské sbírky na vojenský arzenál československé armády. V roce 1935 byly ustanoveny branné odbory a zavedena veřejná branná výchova i se dny brannosti a cvičením civilního obyvatelstva.[pozn. 1] Na základě Vládního nařízení č. 270/1936 Sb. ze dne 23. října 1936 vznikla Stráž obrany státu (SOS). Stráž obrany státu tvořili příslušníci finanční stráže, četnictva, státní policie a vojenské posily. Podle vládního nařízení Stráž obrany státu měli tvořit jejich řady i členové Sokola, střeleckých jednot, Rote Wehr, zaměstnanci Československých státních drah, státně spolehliví jednotlivci apod.[16][17] Od roku 1937 jsou zpravidla využívány pro branné nácviky sokolovny a to ve spolupráci s obecními a městskými úřady, zejména pro zacházení s plynovými maskami.[pozn. 2][pozn. 3] Sokol dále stupňoval brannou výchovu spojenou s vypjatým nacionalismem a s aktivní vojenskou obranou státu. Po vyhlášení částečné mobilizace rukují i sokolové.[pozn. 4][15][18]

Meziválečná aktivita[editovat | editovat zdroj]

V nově vzniklém Československu měl Sokol dostatečnou společenskou podporu a tak již od roku 1920 mohl pokračovat v pořádání svých sletů za účasti delegací z celého světa. I přesto, že pasivita členské základny byla značná, konala se spousta kulturních podniků, výletů a veřejných cvičení završených právě oblíbenými všesokolskými slety. Zpravidla je však organizovali stále stejní členové – často sokolští funkcionáři. Za první republiky se podařilo zorganizovat čtyři mohutné všesokolské slety (VII. až X. v letech 1920, 1926, 1932 a 1938). Na tribunách bylo až 200 000 diváků včetně prezidenta T. G. Masaryka resp. Edvarda Beneše (1938). Byly organizovány Zimní sletové dny, štafety běžců republikou, Středoškolské hry, maraton Praha-Lány. V mezidobí byly pořádány slety župní a krajské. Do všech těchto akcí se zapojily statisíce cvičenců, jen ve štafetě v roce 1938 bylo 180 000 běžců.[4]

„Sokol má bratra všude“[editovat | editovat zdroj]

O tom, jaký vliv postupně Sokol získal na vývoj Československa, podává konkrétní fakta Marek Waic v díle Sokol v české společnosti 1862-1938: „…seděli v podstatě na všech významných místech státní správy. Jednalo se o ministerstva, soudy, policejní ředitelství, úřady statistické, zemské, pozemkové, pošty, magistrát města Prahy (senátor Baxa) atd…“. Dále uvádí čísla z roku 1935, kdy 106 členů Sokola obsadilo parlament – 70 poslanců a 36 senátorů, 45 agrárníků, 31 socialistů, 18 živnostníků a 12 představitelů Národního sjednocení. Ale i jména poslanců z roku 1929 jsou dalším potvrzením nebývale rostoucího vlivu, předseda vlády František Udržal, ministr zahraničí Eduard Beneš, další významná jména – Rudolf Beran, Emil Franke, Milan Hodža, Karel Kramář, Jan Malypetr, Juraj Slávik, Antonín Švehla.[4]

Mezinárodní spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Sokolové se prezentovali i na mezinárodní scéně, v mistrovstvích světa, závodech Mezinárodní tělocvičné organizace a jako reprezentanti na Olympijských hrách (např. Sokol Alois Hudec, vítěz Olympijských her 1936 v gymnastice, olympijský vítěz Ladislav Vácha, který jen na OH 1928 v Amsterodamu získal dvě stříbrné a jednou zlatou medaili, na OH 1924 dostal Sokol Bedřich Šupčík v roce 1924 první zlatou olympijskou medaili za šplh na laně bez přírazu-VIII. olympijské hry v Paříži). V roce 1925 otevřel Sokol své nové sídlo Tyršův dům.[19]


Období 2. světové války[editovat | editovat zdroj]

Po zřízení Protektorátu pocítil Sokol hned první represe. Jen díky osobnímu nasazení vysoce postavených Čechů nebyl Sokol zakázán již na podzim 1940. Karl Frank se rozhodl nejprve pro uvěznění sokolských funkcionářů, na začátku války pozavíral preventivně kolem 2 000 sokolů, legionářů a levicových straníků.[20] 12. dubna 1941 byla činnost Sokola krátce pozastavena, jelikož se předpokládalo napojení na srbský Sokol s plánovanou cestou do Bělehradu. 8. října následovala další vlna zatýkání na svobodě se ještě nacházejících vysokých sokolských funkcionářů, župních tělovýchovných a okresních činitelů. Během protektorátního zřízení se podařilo nacistům pozavírat okolo 20 000 členů Sokola.[21] Krátce na to byl Sokol 12. října 1941 z důvodu napojení na odbojové skupiny zakázán.[22] Odboj Sokola probíhal pod zkratkou OSVOObec sokolská v odboji nebo také pod názvem Jindra v čele s Ladislavem Vaňkem.[23][24]

V říjnu 1944 seskočili čtyři sovětští parašutisté a jimi založené odbojové skupiny nesly názvy „Mistr Jan Hus“ a „Dr. Miroslav Tyrš“. Jména záměrně vybraná v tradici Sokola, jelikož antipatie ke komunismu a Sovětskému svazu na území bývalého Československa převládaly a obyvatelstvo se mělo na základě názvu s odbojem identifikovat.[25] Počet sokolských členů v odboji není znám, zrovna tak není jasné, zda k odboji vyzývali přední funkcionáři. Je však známo, že členem Sokola byl Jozef Gabčík, který se podílel 4. června 1942 na atentátu na Heidricha.[26] 1 036 mužů, 4 ženy a 20 dorostenců Sokola bylo popraveno, 2 061 mužů, 98 žen a 17 dorostenců zemřelo ve vězení Gestapa a SS. Z 12 000 zatčených a vězněných v koncentračních táborech zemřelo 3 388 členů. ( V koncentračním táboře skončil i tehdejší starosta Československé obce sokolské lékař Stanislav Bukovský). Během Pražského povstání 5.–8. května 1945 našlo smrt dalších 589 sokolských příslušníků.[27][24]

Dějiny a ideologie Sokola byly nacistům velmi dobře známé, také proto byla likvidace protiněmecké, antifašistické tělovýchovné organizace pro nacisty prioritou. Odpověď na otázku, proč mohl Sokol existovat ještě více jak dva roky po zřízení Protektorátu, lze najít v článku časopisu „Volk und Leibeserziehung“ z července 1941 od ze Sudet pocházejícího Wilhelma Welwarského, který vyzdvihuje německé kořeny Tyrše a Fügnera a činí je zodpovědné za následné kroky a slávu v odkazu německého turnerství.[28][29]

Rozpuštění a likvidace Sokola se nacistům rozhodně vyplatila. Do klína jim spadly státní sokolské dotace, statisícové členské příspěvky a výtěžky ze sokolských sletů. Dále také veškerý majetek (tělocvičny, hřiště a další centra) většinou následně využívaný Hitlerjugend[30] a masovou organizací české mládeže, která si v letech 1942-1945 kladla za úkol duchovní (pře)výchovu nejmladších generací příslušníků českého národa v rámci tzv. Velkoněmecké říše Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.[31][24]

Po roce 1945[editovat | editovat zdroj]

Poválečné období 1945–1948 bylo z pohledu marxistické ideologie viděno jako oprávněný boj progresivních sil v čele s Komunistickou stranou s protistátními tendencemi. V oblasti sportu to neznamenalo nic jiného něž založení jednotné tělovýchovné organizace a zákaz dosud existujících spolků Sokola, Orla a Dělnické jednoty. Poválečný slet 1. ledna 1946 znamenal pro Sokol obnovení Československé obce sokolské. V té době fungovalo 3 300 jednot. Prvním krokem k jednotné tělovýchově bylo 16. listopadu 1946 založení Československého tĕlovýchovného svazu – ČSTS, v jehož vedení byli členové Sokola zastoupeni méně než 20 %.[32][pozn. 5] I přes obrovské úsilí o obnovení činnosti Sokola se český i slovenský Sokol nedostal v roce 1946 přes formální účast ve svazu.

Činnost Sokola byla na konci roku 1946 ještě úředně povolena, ale Komunistická strana vyzvala své členy ke vstupu do Sokola, čímž ho prakticky uvnitř zlikvidovala. V únoru 1948 následovalo sjednocení všech tělovýchovných a sportovních spolků. V létě 1948 Sokol pořádal jako největší tělovýchovný spolek tehdejšího jednotného systému XI. všesokolský slet na Strahově s přes půl miliony cvičenci již pod taktovkou Komunistické strany, která se postupně od roku 1947 postarala o odchod velkého množství členské základny. Sletový průvod měl ráz poúnorové demonstrace, která svými hesly jako např. „Nikdo nesmí diktovat, koho máme milovat“ dávala najevo, že nastolená totalita není vítězstvím všeho lidu. Kolem tribuny s Gottwaldem prošli sokolové mlčky a s odvrácenou hlavou.[33]

Z původního poválečného počtu (s novými členy z neobnovených spolků) 1 000 970 členů jich nakonec po pěti letech zůstalo 857 678.[34] Socialistický Sokol nemohl v žádném případě naplnit očekávání komunistické vlády. Zestátněná tělesná výchova a sport nedovolovaly svobodný rozvoj organizací a konec Sokola byl jen otázkou času. Nejprve byly zrušeny župy, místo nich vznikly sokolské kraje a okresy v čele s komunistickými tajemníky s novými stanovami podle komunistické ideologie.[35] Přijetím zákona o organizaci tělesné výchovy a sportu v prosinci 1952 došlo také na zrušení jednotné organizace Sokol. Po založení státního jednotného Československého svazu tělesné výchovy a sportu byl rokem 1956 pro své formální a obsahové cíle Sokol zakázán. Jeho tradice byla udržena jen díky žijícím Sokolům v nesocialistických státech. Do USA odešly hlavní osobnosti tehdejší Československé obce sokolské, prof. Marie Provazníková (náčelnice ČOS 1936–38 a 1946–48, náčelnice Mezinárodní gymnastické federace FIG) a starosta ČOS z let 1945 až 1948 JUDr. Antonín Hřebík.[36] Pokus o jeho obnovu proběhl v období let 1967 a 1968, byl však ukončen vpádem okupačních sovětských armád 21. srpna 1968.[37]

Současnost[editovat | editovat zdroj]

Vystoupení během XV. Všesokolského sletu uskutečněného v roce 2012 v Praze

V roce 1990 byl Sokol znovuobnoven. Navázal na programové tradice, spojené s výchovným ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát.

Česká obec sokolská modernizuje při vstupu do nového století svůj program. Bude podporovat sportovní výkony ve zhruba šesti desítkách sportů, které jsou v ČOS organizovány. V gymnastice, házené, basketbalu, v judu i v atletice vykazují sokolští sportovci ligovou až reprezentační úroveň. ČOS zabezpečuje nové sporty, jejichž příkladem může být akrobatický rokenrol s tituly mistrů světa.

Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Sokolské organizace v župách a v jednotách významně ovlivnily rozšíření humanitárního běhu Terryho Foxe v České republice, která zaujímá, spolu s Kanadou, v počtu účastníků čelné místo na světě.

Vyvrcholením činnosti ČOS je všesokolský slet, společensko-sportovní přehlídka veškeré činnosti za šest let. I „Strahovský“ XII. (1994) a XIII. všesokolský slet v roce 2000 za přítomnosti prezidenta České republiky Václava Havla byl výrazem historické kontinuity a zařazení současného Sokola do kontextu vývoje sportu pro všechny ve světě. Novinkou strahovského XIV. všesokolského sletu v roce 2006 bylo večerní vystoupení za umělého osvětlení s představením vozíčkářů se světelnými šípy. Ve dnech 5. a 6. července 2012 proběhl XV. všesokolský slet v Synot Tip Aréně v Praze (na Stadionu v Edenu, v místech, kde za první republiky býval velký pražský zábavní park) připadající na výročí 150 let založení Sokola.[38] Patronací nad sletem převzalo ministerstvo školství a prezident republiky Václav Klaus,[39] v zahajovacím projevu vystoupil ministr obrany Alexandr Vondra.[38]

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Vyhraněný nacionalismus namířený proti Němcům a konkurenční postoj se objevovaly u Sokola od 90. let 19. století. Členové Sokola se ale netajili ani svém odporem k tehdejším pořádkům habsburské monarchie a potažmo katolické církve. Sokol reprezentoval absolutní rozchod s náboženstvím. Jím uznávaný kult Jana Husa byl také hlavním důvodem pro represe ze strany katolické církve a státních orgánů. Po roce 1910 se objevuje u Sokola i vylučování členů za tzv. posluhu klerikálním snahám. V době první republiky se Sokol prohlásil za nositele československého světového názoru, který projevoval moralizujícími apely na národní čest.[40][41]

Tím lze Sokolu přičíst podíl na vzniku současného materialistického ateizmu, který z Čech udělal jednu z nejméně religiózních zemí na světě. Rakouská monarchie, dosud hodnocená poněkud více kriticky než si zaslouží, vytvořila prostor koexistenci různých národů a v jejím rámci se mohl český národ zdárně vyvíjet.
— Jakub Václav Zentner[41]

Při vzniku první republiky tvořili Sokolové základ nově vznikající armády a velmi brzy se tak stal Sokol protežovanou organizací nejen ze strany T. G. Masaryka, z kterého si sokolové vytvořili nového Tyrše.[41] Sokolové se podíleli na protežování přistěhovalého českého obyvatelstva v pohraničí a jsou spoluzodpovědní za národnostní nesnášenlivost Čechů a Němců v meziválečném období.[zdroj?] Po válce se podíleli společně s komunisty a partyzány na tzv. divokém odsunu německého obyvatelstva.[zdroj?][13][42]

Sudetoněmecký pohled[editovat | editovat zdroj]

Podle listu rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení je Sokol česká ultranacionalistická organizace a byla založena díky německé vynalézavosti počeštěnými Němci Friedrichem Tirschem a Heinrichem Fügnerem.[43][44]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Od roku 1935 byly pořádány Dny armády, čili přehlídky vojsk před veřejností, a od roku 1937 také Dny brannosti při spolupráci armády, škol a tělovýchovných organizací (zejména vlastenecký Sokol). Tyto akce popularizovaly armádu v očích veřejnosti a armáda tak měla velmi vysoký společenský kredit.
 2. Zřízení Civilní protiletecké obrany (1935, 1937), v rámci níž byli obyvatelé vybaveni plynovými maskami, prošli různými kurzy a cvičeními.
 3. 1. 9. 1937 začal platit Zákon o branné výchově, kterým se zaváděla branná výchova jako povinný předmět do škol. Branná výchova byla povinná i pro ženy, branný výcvik byl povinný pro všechny muže.
 4. Poručík Chlup se stal členem znojemského Sokola; byl oblíbeným cvičitelem dorostenců a přeborníkem v házené. Znojemští Sokolové na svého člena nezapomněli a po pádu komunistů a obnovení sokolské organizace iniciovali realizaci čtvrtého pomníku na původním místě u hranic. Otmar Chlup
 5. Vedení svazu sestávalo ze 100 členů, 7 bylo ze slovenského Sokola.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Sokol a počátky Československé republiky
 2. a b MUCHA, Vilém. Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu. Praha : Olympia, 1975. Kapitola Doba vzniku Sokola, s. 11.  
 3. KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety. Praha : Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. Kapitola Ohlédnutí do historie, s. 5.  
 4. a b c d e f g h i WAIC, M., aj. Sokol v české společnosti 1862-1938. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1997. 209 s. ISBN 80-238-3287-5.
 5. Podvečer Masarykova demokratického hnutí v Divadle Kolowrat 9. května 2012
 6. S-b138
 7. KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety. Praha : Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. Kapitola VI. všesokolský slet, s. 18.  
 8. Karel Čáslavský: Sokolské slety (I.)
 9. Vzorné kroje sokolské, Vĕstník Sokolský, Nr. 8, 9, S. 231/265. Praha 1907
 10. WAIC, M., KöSSL, J. Český tramping 1918-1945. Praha: Práh; Liberec: Ruch, 1992.
 11. MUCHA, Vilém. Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu. Praha : Olympia, 1975. Kapitola Spartakus, s. 78.  
 12. a b c d Sokol v letech meziválečných
 13. a b c Waic Marek (ed.): Češi a Němci ve světle tělovýchovy a sportu, UK, nakl. Karolinum, Praha 2004
 14. Burian, Michal: Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918–1938, nakladatelství Karolinum, 2013
 15. a b Sokol v letech 1937-1939
 16. SOS
 17. Vládní nařízení ze dne 23. října 1936 o stráži obrany státu
 18. Obrana vlasti
 19. KOZÁKOVÁ, Zlata. Sokolské slety. Praha : Orbis, 1994. ISBN 80-235-0029-5. Kapitola XI. všesokolský slet, s. 42.  
 20. Brandes Detlef: Die Tschechen unter Deutschen Protektorat, Teil I: Besatzungspolitik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren bis Heydrichs Tod (1939-1942), München, Wien 1969, str. 48.
 21. Krátky: Tschechoslowakei. In: Ueberhorst (Hg.), Geschichte der Leibesübungen (1976) 322.
 22. Odbojová skupina Lvice
 23. Brandes Detlef: Die Tschechen unter Deutschen Protektorat, Teil I: Besatzungspolitik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren bis Heydrichs Tod (1939-1942) (München, Wien 1969)
 24. a b c Handschuh Thomas: Die Geschichte der tschechischen Sokolbewegung, diplomová práce, Wien 2010
 25. Brandes: Die Tschechen unter Deutschem Protektorat II (1975) 101.
 26. Sokol Resistance and ANTHROPOID
 27. Krátky: Tschechoslowakei. In: Ueberhorst (Hg.), Geschichte der Leibesübungen (1976) 322 a Brandes, Die Tschechen unter Deutschem Protektorat II (1975) 61.
 28. Willi Welwarsky, Der Sokol, die völkische Turnbewegung der Tschechen (133-136 ). In: Volk und Leibeserziehung 7/1941 (Jahrgang 7, Berlin 1941) 133.
 29. Citace z článku: „Und eine besondere Schicksalsfügung wollte es, dass den Tschechen dort, wo aus ihren eigenen Reihen kein Führer entstand, deutsches Blut zuströmte und die Lücken füllte. So wurden auch zwei Deutschblütige, Tiersch und Fügner die Begründer des Sokol.“
 30. Bernas: Sokol Favoriten (2000) 24.
 31. Brandes: Die Tschechen unter Deutschem Protektorat I (1969) 241.
 32. Vývoj československé tělesné kultury v letech 1945 - 1956,Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury - eamos
 33. XI. slet 18. června 1948
 34. GREXA 1998, 13.
 35. Likvidace Sokola
 36. Kozáková, Sokolské slety, str.46
 37. Podvečer Masarykova demokratického hnutí v Divadle Kolowrat, 24. září 2008
 38. a b ČTK. Slavnostní náladu sletu bouřka nepokazila, začalo se podle plánu. ČT24 [online]. 2012-07-05 [cit. 2012-07-08]. Dostupné online.  
 39. ČTK. Před večerním programem sletu cvičili sokolové i v centru Prahy. Metro [online]. 2012-07-05 [cit. 2012-07-08]. Dostupné online.  
 40. Andreas Luth: Der Deutsche Turnverband in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Vom völkischen Vereinsbetrieb zur volkspolitischen Bewegung. Verlag Oldenbourg, München 2006, ISBN 3-486-58135-X, S. 222.
 41. a b c TJ Sokol Libochovice Závěr
 42. Ruffíni Monika , geb. Machovičová, Bratislava, Sivulka Juraj, Bremen, DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER SOKOLBEWEGUNG IN BÖHMEN UND MÄHREN IM 19. UND IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS IN BEZUG AUF DAS DEUTSCHE TURNEN, Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde durch den Promotionsausschuss Dr. phil. der Universität Bremen, Bremen, Juni 2005
 43. Sokol vznikl díky Němcům, tvrdí sudetoněmecká organizace
 44. Tyrš i Fügner byli vlastně čeští Němci.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Pravidla Tělocvičné jednoty pražské Sokola. Praha : s.n., 1862. Dostupné online.  
 • ČERVINKA, Václav. U kolébky Sokola : Vzpomínky účastníkovy. Praha : Šolc a Šimáček, 1920. Dostupné online.  
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora. T. G. Masaryk, Sokol a dnešek, Praha: Hříbal, 1991, 90 s.
 • EMMERT, František, Českoslovenští legionáři za první světové války, Praha: Mladá fronta, 2014, 220 s.
 • KLÍMA, Jan. Tha Cape Verdean „Sokols“ (Falcons) in the 1930s. Prague Papers on the History of International Relations. 2003, roč. 7, s. 99-109. Dostupné online [PDF]. ISBN 80-7308-070-2. 
 • MÜLLER, Josef; TALLOWITZ, Ferdinand. Památník Sokola Pražského: Památník vydaný na oslavu dvacetiletého trvání Tělocvičné jednoty Sokola Pražského. Praha : Sokol Pražský, 1883. 332 s., obrázky, reklama. Dostupné online.  
 • NOVOTNÝ, J.. Sokol v životě národa. [s.l.] : Melantrich, 1990.  
 • PELIKÁN, Jan. Sokolská myšlenka. Praha : Nákladem Československé obce sokolské, 1930. Dostupné online.  
 • PELIKÁN, Jan. O Sokole. Praha : Nákladem Československé obce sokolské, 1920. Dostupné online.  
 • PELIKÁN, Jan. Sokolstvo a sport. Praha : Nákladem Československé obce sokolské, 1931. Dostupné online.  
 • PELIKÁN, Jan. Vznik, vývoj a cíle sokolské práce vzdělávací. Praha : Nákladem Československé obce sokolské, 1927. Dostupné online.  
 • SCHEINER, Josef. Dějiny Sokolstva v prvém jeho pětadvacetiletí. Praha : Grégr, 1887. Dostupné online.  
 • STEINIGER, Bohumil. Tělocvičné spolky a skauting v období Rakouska-Uherska. Historický obzor, 2003, 14 (1/2), s. 34–39. ISSN 1210-6097.
 • TYRŠ, Miroslav. Statisticko-historický přehled jednot sokolských pro rok 1865.. Praha : Stýblo, 1866. Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]