Vratislav Preclík

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vratislav Preclík
Narození 26. července 1946 (72 let)
Praha
Alma mater České vysoké učení technické v Praze
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Vratislav Preclík (* 26. července 1946, Praha) je český strojní inženýr, odborník v logistice a technologickém projektování, amatérský historik, publicista a spisovatel, vysokoškolský pedagog. Jako znalec odkazu T. G. Masaryka je místopředsedou a zakladatelem spolku Masarykovo demokratické hnutí a dalších občanských sdružení. Založil časopis Strojař, obnovil Čas, kde je předsedou redakční rady, a napsal dvanáct vysokoškolských textů, včetně monografií.

Život[editovat | editovat zdroj]

Narodil se v Praze. Jeho otec, Vratislav Jan František Preclík z Nuslí, pracoval od doby první republiky jako knihkupec v tiskárně F. B. Batovce na Národní třídě v Praze a byl redaktorem časopisu Mladá generace [1], maminka Marie, lidová malířka, pocházela za starého rodu Becků z Horní Lužice. [2] Studoval na Vyšší průmyslové škole strojnické Josefa Božka v Praze 1 a na ČVUT v Praze, fakultě strojní u profesora Josefa Pešáka, v letech 1964 až 1969 a získal diplom s vyznamenáním. V roce 1968 se pokusil obnovit Masarykovu akademii práce (založenou po roce 1918 a rozpuštěnou v roce 1952).[3][4] Od roku 1969 pracoval v oblasti vědy, výzkumu a vývoje (z politických důvodů nebyl přijat mezi řádné pedagogické pracovníky přestože úspěšně přednášel),[5] absolvoval pedagogické studium na Ústavu pro doškolování pracovníků ČVUT v Praze, pracoval na technických úkolech státního plánu,[6] externě vyučoval a studoval aspiranturu. V roce 1977 získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd[7] a po vědeckých atestacích byl samostatným vědeckým pracovníkem[8] ČVUT v Praze.[9] Podílel se na realizaci pružného výrobního systému v Olomouci.[10][11][12]. K výročí fakulty strojní ČVUT obdržel 28. září 1989 medaili za práci v celostátní odborné skupině automatizace inženýrských prací ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti).[13] Pedagogem se stal až po roce 1989, kdy se řádně habilitoval,[14] byl jmenován a ustanoven docentem na fakultě strojní.[15] Vedl oddělení projektování. V roce 1990 se stal členem výboru celostátní odborné skupiny historie techniky při ČSVTS a členem redakční rady časopisu Strojnický obzor[16]. V roce 1993 byl ustanoven školitelem doktorského studia na ČVUT v Praze a vyučoval také doktorské předměty v češtině a angličtině. Krom vedení a řešení grantových projektů (GA ČR: "Návrh databáze obrobitelnosti",[17][18] [19] "Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže",[20][21] MŠMT: "Nové materiály INFRA 2",[22] Výzkumný záměr "Integrované inženýrství",[23][24] ) přednáškové činnosti, spolupráce s praxí a publikační činnosti, připravil a zavedl výuku předmětů projektování v angličtině.[25] Od roku 1975 vedl přes 300 diplomových a bakalářských prací a byl místopředsedou nebo členem komise pro obhajoby a státní závěrečné zkoušky na čtyřech ústavech (katedrách) ČVUT v Praze.[26] Byl také ustanoven předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských, diplomových a doktorských prací na TU v Liberci a ZČU v Plzni. Pro tyto univerzity a VUT Brno i VŠB TU Ostrava vypracoval řadu recenzních, oponentních i lektorských posudků kvalifikačních prací, učebních textů a publikací. V letech 2009 a 2010 působil rovněž jako středoškolský profesor [27].

V roce 1989, kdy se stal členem sdružení pedagogických pracovníků postižených z politických důvodů,[28] pomáhal založit Masarykovo demokratické hnutí a byl zvolen jeho místopředsedou. Stal se rovněž předsedou přípravného výboru pro obnovu MAP (Masarykovy akademie práce). V letech 1992-93 založil dva časopisy, Strojař[29] a Čas.[30] V roce 1995 obnovil Masarykovu akademii práce jako sdružení MAP, strojní společnost na ČVUT v Praze, kde je statutárním zástupcem.[31] [32] Obě organizace zastupuje ve výkonném výboru a předsednictvu Evropského hnutí v České republice.[33] V letech 1990 až 1998 se jako člen předsednictva MDH (Masarykova demokratického hnutí) účastnil svými příspěvky čtyř celostátních konferencí spolupořádaných Evropským hnutím v ČR, Univerzitou Karlovou (1990-1998) a Masarykovou univerzitou (1995) "Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou".

Za dobrovolnou práci v Masarykově demokratickém hnutí byl 7. března 1998 v Míčovně Pražského hradu oceněn Čestnou medailí T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu (spolu s Martou Kubišovou, Jiřím Suchým a dalšími).[34] Příspěvkem „T. G. Masaryk a August Comte“ se od 4. března 2000 zúčastnil čtyřdenní mezinárodní konference ke 150. výročí narození T. G. Masaryka na Pražském hradě [35] a ve Valdštejnském paláci, včetně odhalení pomníku TGM na Hradčanském náměstí prezidentem Václavem Havlem, na jehož přípravě a zbudování se podílel.

Je autorem několika odborných publikací[36] a mnoha článků (Acta Polytechnica,[37] Strojař,[38][39][40] Strojnický obzor, Technik,[41] Technický týdeník, Strojírenská technologie,[42] Strojírenská výroba,[43], Čas.[44], Lidová demokracie[45]) s technickou,[46] ekonomickou,[47] Masarykovskou[48] i legionářskou[49] tématikou. Zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí s technickou[50][51] i legionářskou tématikou.[52] Mezi roky 1968 a 1987 patřil mezi dobrovolné svatovítské zvoníky kardinála Františka Tomáška. V pražské katedrále měl v roce 1973 rovněž církevní sňatek[53]. Syn Vratislav, pozdější absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze, se narodil 18.ledna 1975 [54]. Byl členem České genealogické společnosti, přispíval do Zpravodaje a ročenky a (po ukončení činnosti ČGS v době normalizace) poté Klubu pro českou heraldiku a genealogii.[55] Pracoval také v celostátní odborné skupině historie techniky ČSVTS.[56] V letech 2006 až 2011 byl předsedou redakčního kruhu časopisu Čas, od roku 2011 je předsedou jeho nově ustavené redakční rady. Zabývá se osobností Tomáše Garrigua Masaryka[57], také ve vztahu k československým legionářům [58] a sokolské tradici [59]. Jeho dědeček byl ruským legionářem a do jeho blízkého příbuzenstva patřil i velitel legionářského obrněného vlaku "Orlík" poručík (později za války popravený prvorepublikový generál) Václav Šára.[60] Působí také jako recenzent a hodnotitel prací literární soutěže "Masaryk do škol" a na Magistrátu hlavního města Prahy moderuje každoročně slavnostní vyhodnocení.[61] [62] Je zakládajícím členem Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova.[63] [64] [65]

Knihy[editovat | editovat zdroj]

 • Průmyslová logistika, 160 s., Praha 2000
 • Průmyslová logistika, 200 s., Praha 2002
 • Průmyslová logistika, 359 s., Praha 2006

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Věstník ČOB 1929-1939, Československé obchodní besedy, Mladá Generace, příloha k Věstníku 1933-34, 300 str. Praha 1935; pozn: napsal řadu povídek, úvah, reportáží, fejetonů, esejí (také pod pseudonymem –ecl-) i textů písní a dalších příspěvků, poslední k výročí T. G. Masaryka k 7. březnu 1939 již nemohl být publikován. Poté byl zaměstnán v Gremiální nemocenské pojišťovně.
 2. Nejstarší členka MA, článek in Strojař, str.23-24, ročník XI., dvojčíslo 3,4, prosinec 2002, ISSN 1213-0591
 3. Encyklopedický slovník, heslo Masarykova akademie práce, Odeon, Praha 1993
 4. Preclík Vratislav: "K výročí vzniku Masarykovy akademie práce", Bulletin asociace strojních inženýrů, str. 22-26, č.45, ASI www.asicr.cz, Praha, březen 2009
 5. Rehabilitační omluvný dopis děkana fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Šestáka a zpráva rehabilitační komise fakulty doc. Brzkovského, Praha 1990
 6. Technická příprava výroby, Špecializované štúdium technologov, projektantov a racionalizátorov montážnych prác, I - III, oddíl v knihe, díl II. část D, str. 7 - 107, knižnica Domu techniky Bratislava - školicí stredisko Stupava, ALFA Bratislava 1978
 7. Problematika automatizovaného zpracování technologické dokumentace pro montáž, disertační práce, ČVUT v Praze 1977
 8. Tři vědecké atestace ČSAV, 1979, 1982 a 1986 (čs. akademie věd)
 9. Vratislav Preclík: "Optimalizace pořadí činností při montáži", svazek 32, str. 277 - 281, Strojírenská výroba č.4, 1984
 10. Výzkumné zprávy: Studie k automatizovanému systému technické přípravy výroby pro vybrané nerotační součásti (zaměřeno na PVS 400 TOS Olomouc), VZ 114/77 a Rozbor konstrukčně technologických prvků (zaměřeno na obráběcí centrum MCFHD 63, základ technologických pracovišť TP 400 pro PVS v Olomouci) VZ 228/77, Katedra nauky o obrábění ČVUT v Praze, červen a prosinec 1977
 11. Výzkumné zprávy o řešení st. úkolu P 15 "Realizace pružného výrobního systému pro obrábění nerotačních součástí"-nástrojové vybavení a počítačové řízení, TOS Olomouc a VZ 266 Katedra nauky o obrábění ČVUT v Praze, leden 1979
 12. PRECLÍK, Vratislav- ZIKA, Jiří: Závěrečná zpráva o řešení dílčích etap státních úkolů P-15-124-060-28-E02 (1976-78 Návrh metodiky zpracování technologické dokumentace pro pružné výrobní systémy), P-14-124-025/05 (1979-80 Studie projektového úkolu CAD/CAM), VZ 308, listopad 1980, Katedra Nauky o obrábění, ČVUT v Praze
 13. Předávání ocenění pracovníkům k 125. výročí Fakulta strojní ČVUT v Praze (1864-1989), posluchárna 256, Technická 2/4, Praha 6, 28. 9. 1989
 14. Habilitační přednáška před vědeckou radou Fakulty strojní ČVUT v Praze 15. června 1992
 15. Malá ilustrovaná encyklopedie, A - Z, 2000 s., doc. Preclík autor hesel z oblasti strojírenství a stroj. technologie, ISBN 80-7309-362-6, Encyklopedcký dům, spol. s r.o., 1999
 16. Vratislav Preclík: Uplatnění mikropočítačů při projektování výrobních procesů a systémů, Strojnický obzor, str.12-15, ročník II., číslo 1/92, březen 1992, Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tisk ALFA Praha 6;Vratislav Preclík: Optimalizace pořadí při montáži a vyvažování linek na základě teorie grafů, Strojnický obzor, str.10-14, ročníkIII., číslo 3/93, červen 1993, Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tisk ALFA Praha 6
 17. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.:"Návrh databáze obrobitelnosti strojírenských materiálů",In: Technik. 2000, roč. 8, č. 2, s. 12-13. ISSN 1210-616X.
 18. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.:"Research Physical-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design, In: Metallurgy. 1998, vol. 37, no. 2, p. 119. ISSN 0543-5846.
 19. Preclík, V.: "Využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti ocelí", In: CO - MA - TECH 97. Trnava: STU Trnava, 1997, s. 32-38.
 20. Preclík, V.-Nevečeřalová, J.: "Design for Assembly Expert System Proposal,(Návrh expertního systému technologčnosti konstrukce z hlediska montáže)", In: Strojírenská výroba, 46 č.3-4 (1998), s. 10-14, ISSN 0039-2456
 21. Preclík, V.: "Nové souvislosti technologičnosti konstrukce z hlediska montáže a optimalizace návrhu montážních procesů a systémů" (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2013, roč.XXII., dvojčíslo 3-4, str.16-22, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 22. Preclík, V. - Nevečeřalová, J.: "Research on Physico-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design",Knížka, In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998, p. 66-69. ISBN 80-7044-232-8.
 23. On the Development of Methods and Means of the Integrated Mechanical Engeneering (Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného inženýrství), In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management, Vol.1, p. 88-93 CTU Prague, ISBN 80-01-02248-X, Praha 2000
 24. Terminologie obrábění a montáže, váz. kniha 221 s., ISBN 80-7044-616-1, UJEP Ústí nad Labem, 2004
 25. Manufacturing Methods Improvement, 1996, Industrial Logistic, 1998, Manufacturing Process Planning, 1999, Technology of Automotive Production, 2003, Manufacturing Systems Design, 2006
 26. Katedra Nauky o obrábění = Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Katedra tváření, slévání a svařování = Ústav strojírenské technologie, Ústav ekonomiky a řízení podniku, Ústav přístrojové a řídící techniky (Katedra automatizace)
 27. Výuka matematiky, fyziky, technického kreslení-deskriptivní geometrie, dějepisu a historie techniky i architektury
 28. Sborník z konference: "Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou" , stať: "Bude obnovena Masarykova akademie práce" a "Životopisy autorů (doc. Vratislav Preclík)", Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, 2. mezinárodní konference EH v ČR, Evropské hnutí v České republice, Brno 1995
 29. Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2016, roč.XXV., dvojčíslo 3-4,ISSN 1213-0591, 36 s. (str.1 - 7, Vratislav Preclík, Jitka Nevečeřalová-Preclíková: "Navrhování nových výrobních procesů a systémů", str.17 - 23, Vratislav Preclík: "Koncepce objednacích systémů v logistickém řízení") , registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 30. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen - prosinec 2017, roč.XXV. čís. 120. ISSN 1210-1648, 40 s. (str.1 - 9, Vratislav Preclík: "Dr. Emil Ludvík, první předseda a zakladatel MDH") , registrace ministerstva kultury ČR č. 7435
 31. MA: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT v Praze, zapsaný spolek ve vložce L6960 u Městského soudu v Praze (původně občanské sdružení 7.8.1995)
 32. PRECLÍK, Vratislav: Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, z.s. za rok 2017, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červenec 2018, roč.XXVII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 13 - 16
 33. Sborník z konference: "Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou" , stať: "Vratislav Preclík: "Masaryk a svatý Václav" a "Životopisy autorů", Filosofická fakulta University Karlovy, 1. mezinárodní konference EH v ČR, 12. až 14. září 1994 (modrá posluchárna v Karolinu, zahájení ve Velké aule Karolina, garance Milan Uhde, předseda poslanecké sněmovny, Pavel Tigrid, ministr kultury, Ivan Pilip, ministr školství), Evropské hnutí v České republice a Universita Karlova , Praha 1994
 34. Seznam nositelů Čestné medaile T. G. Masaryka v letech 1997 - 2007, Archiv MDH, Na Příkopě 10, Praha 1
 35. Vratislav Preclík: T. G. Masaryk, Auguste Comte a víra, in. Sborník z mezinárodní konference TGM, Praha-Hrad, březen 2000, nakl. EVA, Milan Nevole, Praha 2000
 36. Vratislav Preclík: Využití typové technologie pro TgPV hřídelů, Sborník celostátního semináře „Automatizace technologické přípravy výrobku“ 15.-16. 6. 1989 Prachatice, č. akce 341 C, Český výbor strojnické společnosti, Dům techniky České Budějovice 1989
 37. Systém typového řešení v technické přípravě montáží (státní úkol P-15), Acta Polytechnica, č.3, řada II., str. 215-225, SPN Praha 1975, ISSN 1210-616X.
 38. Preclík, V.: "Logistický informační systém (1. část)" (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, listopad 2007, roč.XVI., dvojčíslo 3-4, str.14-24, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 39. Vratislav Preclík-Jitka Nevečeřalová: Závěry z výzkumu fyzikálně-metalurgických vlastností martenzitických nerezavějících ocelí pro návrh databáze obrobitelnosti, článek in Strojař, str.1-13, ročník X., dvojčíslo 3,4, prosinec 2001, ISSN 1213-0591,
 40. Preclík, V.: "Průmyslová logistika základem projektování výrobních systémů" (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, prosinec 2014, roč.XXIII., dvojčíslo 3-4, str. 8-17, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 41. Vliv fyzikálně-metalurgických charakteristik na obrobitelnost ocelí třídy 11 a 12, In: Technik. 1997, roč. 5, s. 34-35. ISSN 1210-616X
 42. Research on physico-metallurgical properties of martensitic rustless steels for machinability database design, In: Strojírenská technologie. 1998, vol. 3, no. 1, p. 66-69. ISSN 1211-4162.
 43. Výzkum využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti, In: Strojírenská výroba. 1997, roč. 45, s. 22-25. ISSN 0039-2456
 44. PRECLÍK, Vratislav: Z Horního Dvořiště do Českých Budějovic (triumfální příjezd prezidenta Masaryka do vlasti 20. prosince 1918), in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, listopad - prosinec 2003, roč.XI. čís. 55-56. ISSN 1210-1648, str.7 – 11
 45. "Kytička Prezidentu Osvoboditeli", deník Lidová demokracie březen 1990, "Vzpomínka na Zborov", LD červen a červenec 1990, "Masarykova akademie práce", LD září 1990
 46. Vratislav Preclík a kol.: Automatizace montážních linek a Průmysl 4.0, článek in Strojař, str.1- 21, ročník XXVI.,1- 4, prosinec 2017, ISSN 1213-0591, registrace MK ČR E13559
 47. Vratislav Preclík: Současný stav v tvorbě a uplatnění automatizačních programů-subsystém soustružení, Sborník přednášek „Nové směry a poznatky v oblasti ASNP“, Dům Kultury Trutnov, str. 46-63, 1988, 1. Vydání, povoleno MK ČSR 59-356-87, tematická skupina 07/12
 48. Vratislav Preclík: Hilsneriáda a česká společnost (konference 24.-26. Listopadu 1999, Univerzita Karlova Praha k stému výročí Polenského procesu), reportáž in ČAS, str.15-16, ročník 7, číslo 35, prosinec 1999, ISSN 1210-1648
 49. Vratislav Preclík: Masaryk a bitva u Bachmače právě před sto lety, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden - březen 2018, roč. XXVI., čís. 121. ISSN 1210-1648, str.8-12
 50. Preclík, V.: "Design for Assembly", in Proceeding of International Conference on Engineering Design ICED 1995, Vol.No 2, WDK Heurista Zurich
 51. Vratislav Preclík: Machinability Database Design (Návrh databáze obrobitelnosti), Sborník 100 let od narození prvního vedoucího katedry obrábění a montáže Prof. Ing. Františka Křístka, Technická Uiverzita v Liberci, 26 s. , září 2008, vydání první, č. publikace 55-093-08, tisk ReproArt Liberec, ISBN 978-80-7372-388-0
 52. Sborník příspěvků z konference Československé obce legionářské. "Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století" ISBN 978-80-87919-01-9. Praha: Československá obec legionářská, 2013. 205 s.
 53. Matrika oddaných svatovítské kapituly v chrámu sv. Víta 26. července 1973, oddávající apoštolský administrátor Mons. dr. Karel Šebor
 54. Matrika pokřtěných u sv. Filipa a Jakuba v Praze 5, 31. května 1975
 55. Vratislav Preclík: Barokní pevnost olomoucká, Praha 1978
 56. Otto Smrček - Vratislav Preclík: Historie obrábění, Grada 2002
 57. Vratislav Preclík: MDH uctilo památku Prezidenta Osvoboditele, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec – září 2015, roč. XXIII. čís. 111. ISSN 1210-1648, str. 16 - 17
 58. PRECLÍK, Vratislav: Profesor Masaryk u amerických legionářů právě před sto lety (Stamford 1918), in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec – září 2018, roč. XXVI. čís. 123. ISSN 1210-1648, str. 6 - 10
 59. PRECLÍK, Vratislav: Prezident Masaryk a sokolská myšlenka, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben - červen 2018, roč.XXVI. čís. 122. ISSN 1210-1648, str.10 – 16
 60. Náš kalendář 2018, "Českij kalendar",stať v knize "Vratislav Preclík: TGM a jeho ruští legionáři právě před sto lety", 112 str. váz, BBK 92 G 37, UDK 006.96, Vydavatel Klub TGM (Čech.Ukr), Užgorod 2018
 61. Sborník oceněných literárních prací a studentů III. a IV. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost, 210 str., vydalo nakladatelství Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2014, ISBN 978-80-87173-28-2
 62. Sborník oceněných literárních prací žáků a studentů IX. ročníku soutěže TGM - život, dílo a odkaz pro současnost, 190 str., vydalo nakladatelství Paris Karviná, Žižkova 2379 ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2018, ISBN 978-80-87173-44-2
 63. Vratislav Preclík. Bitva u Zborova a její význam pro vznik samostatného Československa in Po stopách spořilovských legionářů, str. 14 - 21, váz. ISBN 978-80-906294-1-7, nakl. Tomáš Hromádka, REGIONPLUS, Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, o.s. Praha 2015
 64. Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, z. s., in „Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo“, str. 59-60, Praha 2017, ISBN 978-80-906294-0-0, Vyd. Tomáš Hromádka REGIONPLUS, Praha 4
 65. Po stopách spořilovských legionářů, stať v knize "Vratislav Preclík. TGM a bitva u Zborova", 160 s. váz, nakl. Tomáš Hromádka, Praha únor 2016

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]