Oxid uhličitý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Kysličník uhličitý)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Oxid uhličitý
Struktura CO2

Struktura CO2

2D schéma molekuly CO2

2D schéma molekuly CO2

2D model molekuly CO2

2D model molekuly CO2

Obecné
Systematický název Oxid uhličitý
Triviální název Suchý led (pevný)
Kysličník uhličitý
Ostatní názvy karbid dioxid
kyselina dioxy-karbanoxylová
Latinský název Dioxidum carbonis
Anglický název Carbon dioxide
Německý název Kohlenstoffdioxid
Sumární vzorec CO2
Vzhled bezbarvá plynná látka bez zápachu
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 204-696-9
PubChem
ChEBI
UN kód 1013
SMILES C(=O)=O
InChI 1/CO2/c2-1-3
Číslo RTECS FF6400000
Vlastnosti
Molární hmotnost 44,009 5(14) g/mol
Molární objem VM 22,263 dm3/mol
Teplota tání -56,6 °C (527 kPa)
Teplota sublimace -78,476 °C
Hustota 1,56 g/cm³ (pevný, -79 °C)
1,101 g/cm³ (kapalina, -37 °C)
1,977 kg/m³ (plyn, 0 °C, 101325 Pa)
Dynamický viskozitní koeficient 0,008 96 cP (-78 °C)
0,010 61 cP (-60 °C)
0,013 90 cP (0 °C)
0,014 8 cP (20 °C)
0,015 3 cP (30 °C)
0,018 89 cP (104 °C)
0,033 0 cP (490 °C)
0,043 58 cP (850 °C)
0,047 86 cP (1 052 °C)
Index lomu nD=1,195 (kapalina, 15 °C)
nD=1,000 45 (0 °C)
Kritická teplota Tk 31 °C
Kritický tlak pk 7 390 kPa
Kritická hustota 0,468 g/cm3
Disociační konstanta pKa 6,35
10,33
Rozpustnost ve vodě 171,3 ml/100 ml(0 °C)
119 ml/100 ml(10 °C)
87,8 ml/100 ml(20 °C)
75,9 ml/100 ml(25 °C)
66,5 ml/100 ml(30 °C)
53,0 ml/100 ml(40 °C)
43,6 ml/100 ml(50 °C)
35,9 ml/100 ml(60 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
alkoholy
ketony
estery
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
uhlovodíky
Relativní permitivita εr 1,000 99 (plyn, 0 °C)
1,604 (kapalina, 0 °C)
1,600 (kapalina, 25 °C)
Van der Waalsovy konstanty stavové rovnice a=0,359 2 Pa m6 mol-2
b= 42,67×10−6 m3 mol-1
Součinitel tepelné vodivosti 0,011 7 W m-1 K-1 (-40 °C)
0,013 3 W m-1 K-1 (-18 °C)
0,014 9 W m-1 K-1 (4,4 °C)
0,016 63 W m-1 K-1 (27 °C)
0,017 49 W m-1 K-1 (38 °C)
0,018 35 W m-1 K-1 (49 °C)
Struktura
Tvar molekuly rovinný
Dipólový moment 0 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -393,51 kJ/mol
-413,8 kJ/mol (vodný roztok)
Entalpie tání ΔHt 299 J/g
Entalpie varu ΔHv 900,7 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp -559 J/g (20 °C)
Standardní molární entropie S° 213,667 J K-1 mol-1
118 J K-1 mol-1 (vodný roztok)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -394,36 kJ/mol
-386,0 kJ/mol (vodný roztok)
Izobarické měrné teplo cp 0,843 J K-1 g-1
1,325 J K-1 g-1 (kapalina, 25 °C)
Izochorické měrné teplo cV 0,654 6 J K-1 g-1
Bezpečnost
R-věty žádné nejsou
S-věty S9, S26, S36 (v pevném skupenství)
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch. V pevném skupenství je znám také jako suchý led.

Jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku.

Příprava a výroba[editovat | editovat zdroj]

Vzniká reakcí uhlíku s kyslíkem (spalováním):

C + O2 → CO2,

hořením oxidu uhelnatého (například svítiplynu):

2 CO + O2 → 2 CO2,

nebo organických látek, například methanu:

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O,

a to vždy za vývinu značného množství tepla. Podobnými reakcemi můžeme popsat i spalování fosilních paliv a biomasy. Je také produktem dýchání většiny živých organismů, kde je spolu s vodou konečným produktem metabolické přeměny živin obsažených v potravě.

V laboratoři se většinou připravuje reakcí uhličitanů, především uhličitanu vápenatého se silnými kyselinami například chlorovodíkovou:

CaCO3 + 2 HCl → CO2 + CaCl2 + H2O.

Průmyslově se vyrábí tepelným rozkladem (žíháním) vápence (uhličitanu vápenatého):

CaCO3 → CaO + CO2.

Po chemické stránce je oxid uhličitý velice stálý a ani při velmi vysokých teplotách nad 2 000 °C se znatelně nerozkládá. Ve vodě se snadno rozpouští, přičemž se z malé části slučuje s vodou na kyselinu uhličitou:

CO2 + H2O ⇌ H2CO3.

Významné reakce[editovat | editovat zdroj]

Horní koláčový graf ukazuje složení suchého vzduchu. Oxid uhličitý představuje azurový podíl dolního grafu

Oxid uhličitý reaguje se silnými hydroxidy za vzniku solí, které se vyskytují ve dvou formách, jako uhličitany a hydrogenuhličitany (starším názvem kyselé uhličitany); například s hydroxidem sodným vzniká buď hydrogenuhličitan sodný:

CO2 + NaOH → NaHCO3,

nebo při větším množství hydroxidu uhličitan sodný:

CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O.

V zelených rostlinách je oxid uhličitý asimilován v procesu zvaném fotosyntéza za katalytického působení chlorofylu a dodávky energie ve formě světelných kvant na monosacharidy podle celkové rovnice:

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2.

Spalování sacharidů v těle živočichů (i rostlin v noci) je chemickým procesem právě opačným, stejně tak kvašení cukrů působením kvasinek.

Při geologickém vývoji planetárních těles hraje v chemismu oxidu uhličitého významnou roli rovnováha mezi oxidem uhličitým a oxidem křemičitým v kompetici o vápník podle vztahu:

CaCO3 + SiO2 ⇌ CO2 + CaSiO3.

Za běžných teplot panujících na Zemi je tato rovnováha posunuta téměř úplně vlevo, takže velké množství oxidu uhličitého je vázáno v uhličitanových horninách. Stoupne-li teplota zhruba nad 350 °C, rovnováha se vychýlí téměř úplně vpravo a oxid křemičitý vytěsní z hornin oxid uhličitý, který přejde do atmosféry. Tímto mechanismem se vysvětluje velmi hustá atmosféra planety Venuše, složená převážně z oxidu uhličitého.

Při ochlazení pod -80 °C mění plynný oxid uhličitý svoje skupenství přímo na pevné (desublimuje) za vzniku bezbarvé tuhé látky, nazývané suchý led.

Oxid uhličitý je nedýchatelný a ve vyšších koncentracích může způsobit ztrátu vědomí a smrt. Naruší totiž uhličitanovou rovnováhu v krvi a způsobí tak acidosu. Stejně tak ovšem pokles pod jeho normální koncentraci může způsobit alkalosu.

Výskyt v přírodě[editovat | editovat zdroj]

Fázový diagram oxidu uhličitého

Oxid uhličitý je běžnou součástí zemské atmosféry, přičemž jeho koncentrace (průměrně 0,040 % v roce 2013) v ovzduší kolísá v závislosti na místních podmínkách, na výšce nad povrchem a relativní vlhkosti vzduchu v ovzduší. V důsledku zejména průmyslových emisí jeho průměrná koncentrace ve vzduchu stále roste (viz odstavec „Vliv oxidu uhličitého na globální oteplování“). V půdě je ho celkem 2x více než v atmosféře[1] a v oceánu zhruba 50x více než v atmosféře.[2]

Lokálně velmi vysoká koncentrace je v místech jeho výronu sopečných plynů ze země ve vulkanicky aktivních oblastech a v některých přírodních minerálních vodách. Vzhledem k tomu, že je těžší než vzduch, může se v takových místech hromadit a představovat nebezpečnou past pro zvířata i lidi. V oblastech, kde se vulkanický oxid uhličitý postupně uvolňuje do vodních ploch (jezer), může při seismické aktivitě dojít k náhlému uvolnění a "zaplavení" okolní krajiny jedovatým nedýchatelným plynem (katastrofa u jezera Nyos). Ročně tak vulkanické aktivity dodávají do ovzduší Země přibližně 130 až 230 milionů tun, což představuje řádově jen 1 až 2 % produkce CO2 lidstvem.

Oxid uhličitý byl také nalezen v mezihvězdném prostoru. Je hlavní složkou atmosfér planet Venuše a Mars. Spektroskopicky byl prokázán i v řadě komet.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Oxid uhličitý je průmyslově lehce dostupný plyn. Využívá se jako:

Vliv oxidu uhličitého na globální oteplování[editovat | editovat zdroj]

Železniční vůz přepravující zkapalněný oxid uhličitý
Využití CO2 jako hasicího přípravku
Bublinky oxidu uhličitého v nápoji
Emise oxidu uhličitého na obyvatele v tunách za rok (rok 2000).
Koncentrace CO2 v atmosféře od roku 1740 (proxy data a následně instrumentální data).
Současná koncentrace CO2 na Mauna Loa, která obsahuje sezónní výkyvy na daném místě.
Změna koncentrace v závislosti na zeměpisné šířce určené z odlehlých stanic na moři.[5]

Oxid uhličitý se podílí na vzniku skleníkového efektu. Celkově má však na skleníkovém efektu nižší vliv než vodní pára,[6][7] která se na něm podílí z více než 60 procent.[8] Nárůst oxidu uhličitého v ovzduší je obecně považován za hlavní příčinu globálního oteplování. Historicky se objevily i opačné studie, které naznačovaly, že naopak nárůst obsahu CO2 je způsoben zejména nárůstem teplot[9] a že změny obsahu CO2 jsou zpožděny za změnami teplot.[10] Oxid uhličitý podporuje bujení pozemské vegetace.[11] Pozoruje se tak při jeho nárůstu zelenání pouští.[12] Uhlík by tedy neměl být stereotypicky považován za špatný.[13] V minulosti pokles oxidu uhličitého v atmosféře způsobil pokles diverzity velkých býložravců v Africe.[14]

Od roku 2014 mapuje výskyt oxidu uhličitého družice NASA (Orbiting Carbon Observatory-2).[15] Změřený výskyt ale příliš nesouhlasil se staršími modely šíření oxidu uhličitého v atmosféře.[16]

Velké množství oxidu uhličitého je také rozpuštěno ve světových mořích a oceánech, které tak regulují jeho množství v atmosféře. Pozvolný nárůst globální teploty však ovlivňuje rozpustnost CO2 v mořské vodě a pozitivní zpětnou vazbou se tak dostává zpět do vzduchu další dodatečné množství tohoto skleníkového plynu.

Většina oxidu uhličitého je v mořské vodě vázána chemicky ve formě uhličitanových a hydrogenuhličitanových iontů, což je způsobeno jeho reakci s vápenatými minerály podle rovnice:

CaCO3 + CO2 + H2O ⇌ Ca2+ + 2 HCO3-

Tato rovnováha se však se zvyšující teplotou posunuje doleva – dochází tedy k uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší.

Argumentace použitá k teorii ohledně příčin nárůstu CO2 především v důsledku nárůstu teplot (viz výše) v uvedených článcích však byla pro v celku elementární opominutí vyvrácena.[17]

Z posledních analýz satelitních dat (říjen 2017), prezentovaných vědci z Jet Propulsion Laboratory vyplývá,[18] že variuje pouze (cca mezi 20 % a 80 % antropogenní produkce oxidu uhličitého) schopnost přírodního pohlcování CO2 v různých oblastech zeměkoule. V případě zvýšení teplot je příčinou relativního snížení pohlcování CO2 urychlení rozkladu rostlin, v případě sucha se pohlcování CO2 přírodou snižuje v důsledku lesních požárů, v případě kombinace vysokých teplot a sucha dále ještě v důsledku klesající fotosyntézy a tím snížení vytváření biomasy. To ale nic nemění na setrvalém nárůstu CO2 v ovzduší v důsledku činnosti člověka. Tento vliv pak přirozeně přináší řadu dalších pozitivních zpětných vazeb pro přírodní produkci CO2, které zpětně ovlivňují globální oteplování, s pokračující antropogenní produkcí CO2 pak narůstají i tyto sekundární efekty. Podle stejného zdroje současná antropogenní produkce činí dle dat z října 2017 cca 10 GT CO2 ročně, k čemuž se v posledních letech přidává redukce přírodního pohlcování CO2 v důsledku jevu El Niño, která znamená efektivní nárůst emisí o dalších cca 2,5 GT CO2 ročně.

Velké množství oxidu uhličitého z ovzduší poutá mořský fytoplankton, který jej fotosyntézou přeměňuje na vodu, živiny a další produkty. Tato reakce je závislá na optimální teplotě a s jejím růstem nad optimum klesá.[zdroj?]

Díky přecházení CO2 do oceánů dochází ke zvýšení jejich kyselosti v důsledku zvýšení koncentrace kyseliny uhličité v mořské vodě, rozpouštějící kalciové složky těl řady mořských organismů, díky kterému je očekáváno drastické proměnění druhové skladby mořských živočichů v oceánech.[19][20] Toto okyselení moří je někdy nazýváno "zlým dvojčetem globálního oteplování".[21][22]

Oxid uhličitý a biomasa[editovat | editovat zdroj]

Kromě spalování biomasy či bioplynu vzniká oxid uhličitý také během kompostování. Navíc část organické hmoty zůstává na poli jako posklizňové (potěžební) zbytky, a kořenový systém.

V průběhu anaerobní digesce a kompostování je velká část organické hmoty přeměněna na stabilizované organo-minerální hnojivo s vysokým podílem humusových látek, takže velký podíl uhlíku zůstává dlouhodobě fixován v humusu, který zlepšuje vlastnosti půd (vododržnost, pufrační kapacitu, …). Navíc zlepšené vlastnosti půdy mají za následek vyšší výnosy, a tedy i intenzivnější asimilaci CO2 během fotosyntézy.

Historická poznámka[editovat | editovat zdroj]

Oxid uhličitý byl první chemickou sloučeninou, která byla popsána jako plyn odlišný od vzduchu. V 17. století vlámský chemik Jan Baptist van Helmont zjistil, že při spalování dřevěného uhlí v uzavřené nádobě je váha zbylého popele menší než původního uhlí. Vysvětlil to přeměnou části uhlí na neviditelnou substanci, kterou nazval plyn spiritus sylvestre.

V polovině 18. století studoval vlastnosti tohoto plynu podrobněji skotský lékař Joseph Black. Zjistil, že zahříváním vápence nebo jeho reakcí s kyselinami vzniká plyn, který nazval „fixovatelný vzduch“ („fixed air“), protože jej bylo možno vázat silnými zásadami (například hydroxidem vápenatým). Zjistil také, že je těžší než vzduch a že na rozdíl od normálního vzduchu nepodporuje hoření a zvířata v něm hynou. Vázání na hydroxid vápenatý použil k důkazu, že je ve vydechovaném vzduchu a také že se uvolňuje při procesu kvašení (fermentace).

Toxikologické hledisko[editovat | editovat zdroj]

Kognitivní funkce člověka se snižují se zvyšující koncentrací oxidu uhličitého ve vzduchu (například špatnou ventilací).[23] Koncentrace do 1000 ppm se považuje za dobrou.[24] V ČR je uvnitř budov limit 1500 ppm.[25] V kabině auta však dosahují koncentrace i několik tisíc ppm.[26]

Koncentrace nad 5000 ppm (tj. 0,5 %) způsobují nepříjemný pocit a bolesti hlavy a koncentrace nad 5 % tlumí centrální nervovou soustavu a dýchací centrum.[27] Při 20 % se člověk náhle zhroutí a nastává smrt.

Nebezpečí hrozí například v silážních či kanalizačních prostorech.[28]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://phys.org/news/2016-08-uncertainty-soil-carbon-feedbacks-affect.html - Managing uncertainty: How soil carbon feedbacks could affect climate change
 2. http://earthguide.ucsd.edu/virtualmuseum/climatechange1/06_2.shtml - The Biological Carbon Pump
 3. http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/oxid-uhlicity-a-sladka-chut-472603 - Oxid uhličitý a sladká chuť
 4. SCHLIENWEN, Ulrich. Naše akvarijní ryby. Praha: VAŠUT ISBN 978-80-7236-449-7. S. 72. 
 5. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/about/global_means.html - NOAA/ESRL calculation of global means
 6. http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/eseje/vymola/esej.doc
 7. {title}. www.cenia.cz [online]. [cit. 11-01-2007]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 11-01-2007. 
 8. Nátr L.: Země jako skleník, kapitola 4.4 na str. 53
 9. http://www.klimaskeptik.cz/news/australsky-vedec-co2-je-rizen-teplotami-ne-naopak/ - Australský vědec: CO2 je řízen teplotami, ne naopak
 10. http://www.osel.cz/index.php?clanek=6577 - CO2 a teploty: Popletená příčina a důsledek
 11. http://www.osel.cz/index.php?clanek=6959 - Oxid uhličitý způsobuje zelenání planety
 12. http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/rostouci-hladina-co2-zpusobuje-zelenani-pousti/ - Rostoucí hladina CO2 způsobuje zelenání pouští
 13. http://phys.org/news/2016-11-urban-planner-carbon-enemy.html - Urban planner suggests 'carbon is not the enemy'
 14. https://phys.org/news/2018-11-human-ancestors-blame-ancient-mammal.html - Human ancestors not to blame for ancient mammal extinctions in Africa
 15. http://www.nature.com/news/satellite-maps-global-carbon-dioxide-levels-1.16615 - Satellite maps global carbon dioxide levels
 16. http://www.nasa.gov/press/goddard/2014/november/nasa-computer-model-provides-a-new-portrait-of-carbon-dioxide/ - NASA Computer Model Provides a New Portrait of Carbon Dioxide
 17. http://scienceblogs.com/deltoid/2011/08/12/murry-salby-is-unhelpful/ diskuse na Scienceblogu (anglicky)
 18. https://www.youtube.com/watch?v=jniXc_Ct6ac NASA Carbon Science Results (anglicky)
 19. http://www.whoi.edu/ocean-acidification/?tid=7622&cid=25&c=2&type=11 What is Ocean Acidification? (anglicky)
 20. http://news.mit.edu/2015/ocean-acidification-phytoplankton-0720 Ocean acidification may cause dramatic changes to phytoplankton (anglicky)
 21. Huffington Post, 9 July 2012, "Ocean Acidification Is Climate Change's 'Equally Evil Twin,' (anglicky ředitel NOAA) ," http://www.huffingtonpost.com/2012/07/09/ocean-acidification-reefs-climate-change_n_1658081.html Archivováno 12. 7. 2012 na Wayback Machine
 22. The other carbon dioxide problem (anglicky) http://www.rsc.org/chemistryworld/2014/07/ocean-acidification
 23. https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510037 - Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments
 24. http://www.ihonem.cz/komercni-inzerce/3712-vtrani-vtrani-to-nam-hrzu-nahani.html - Větrání, větrání, to nám hrůzu nahání
 25. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-20 - Vyhláška č. 20/2012 Sb.
 26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544137/ - Simultaneously reducing CO2 and particulate exposures via fractional recirculation of vehicle cabin air
 27. https://www.fce.vutbr.cz/tzb/rubinova.o/prednasky/tp05.pdf - Vzduch, který dýcháme, Ing. Olga Rubinová, Ph.D.
 28. Bardoděj, Z.: Chemie v hygieně a toxikologii. LFH UK, Praha 1988.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Neftel, A., H. Friedli, E. Moore, H. Lotscher, H. Oeschger, U. Siegenthaler, and B. Stauffer. 1994. Historical carbon dioxide record from the Siple Station ice core. pp. 11–14. In T.A. Boden, D.P. Kaiser, R.J. Sepanski, and F.W. Stoss (eds.) Trends'93: A Compendium of Data on Global Change. ORNL/CDIAC-65. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tenn. U.S.A.
 • Keeling, C.D., and T.P. Whorf. 1994. Atmospheric carbon dioxide records from sites in the SIO air sampling network. pp. 16–26. In T.A. Boden, D.P. Kaiser, R.J. Sepanski, and F.W. Stoss (eds.) Trends'93: A Compendium of Data on Global Change. ORNL/CDIAC-65. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tenn. U.S.A.
 • WALTER, Carsten, STUPAVSKÝ, Vladimír: Velký CO2 podvod. Biom.cz [online]. 2008-12-15 [cit. 2009-06-09]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/velky-co2-podvod>. ISSN: 1801–2655.
 • NÁTR, Lubomír. 2006. Země jako skleník : proč s bát CO2?. vydala Academia, ISBN 80-200-1362-8
 • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]