Změna klimatu a genderové otázky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Farmářka v Keni při sklizni. Farmářky na malých farmách jsou důležitými dodavateli potravin pro komunity na celém světě, zejména na globálním Jihu. Ženy často čelí omezením v přístupu ke zdrojům a půdě a malé farmy se hůře přizpůsobují klimatickým změnám.

Změna klimatu a genderové otázky ukazuje interpretace rozdílných dopadů změny klimatu na muže a ženy,[1] který vychází ze sociální konstrukce genderových rolí a vztahů.[2] Změna klimatu zvyšuje genderovou nerovnost,[3] snižuje schopnost žen být finančně nezávislé[4] a má celkově negativní dopad na sociální a politická práva žen, zejména v ekonomikách, které jsou do značné míry založeny na zemědělství.[3] V mnoha případech nerovnost mezi pohlavími znamená, že ženy jsou vůči negativním dopadům změny klimatu zranitelnější,[5] což je dáno genderovými rolemi, zejména v rozvojovém světě, které znamenají, že ženy jsou často závislé na přírodním prostředí, pokud jde o obživu a příjem. Tím, že změna klimatu dále omezuje již tak omezený přístup žen k fyzickým, sociálním, politickým a daňovým zdrojům, často zatěžuje ženy více než muže a může prohloubit stávající nerovnost mezi pohlavími.[1][6][7][8][9]

Rozdíly mezi muži a ženami byly zjištěny také v souvislosti s informovaností o změně klimatu, jejími příčinami a reakcí na ni a mnoho zemí vypracovalo a zavedlo strategie a akční plány v oblasti změny klimatu založené na genderovém hledisku. Například vláda Mosambiku přijala počátkem roku 2010 strategii a akční plán v oblasti genderu, životního prostředí a změny klimatu, a to jako první vláda na světě.[10]

Analýza genderu v souvislosti se změnou klimatu se však neomezuje pouze na ženy.[11] Znamená to také, že se na soubory kvantitativních dat nepoužívá pouze binární systém analýzy muž/žena, ale že se zkoumají také diskurzivní konstrukce, které utvářejí mocenské vztahy související se změnou klimatu,[12] a že se zvažuje, jak se gender jako sociální faktor, který ovlivňuje reakce na změnu klimatu, prolíná s dalšími proměnnými, jako je věk, kasta, rodinný stav a etnický původ.[13] Tato binárnost také vylučuje osoby, které jsou součástí komunity LGBTQ+, a ty, které jsou nebinární a nezapadají do genderových norem.[14]

„Ženy mají klíč k budoucnosti klimatu“ – Wangari Maathaiová

Veřejné mínění a akce[editovat | editovat zdroj]

Studie provedená mezi mladými lidmi ve Finsku ukazuje, že obavy ze změny klimatu mají větší vliv na spotřebu šetrnou ke klimatu u žen než u mužů.[15] To může být náhodně způsobeno rozdíly ve vnímání změny klimatu.[16] Ženy spíše souhlasí s vědeckým názorem, že za změnu klimatu jsou zodpovědné především antropogenní emise skleníkových plynů (muži: 56 %, ženy: 64 %), a jsou více znepokojeny jejími důsledky: 29 % mužů a 35 % žen v USA se „velmi obává globálního oteplování“.[16]

V roce 2016 byla provedena další studie s muži a ženami z Brazílie a Švédska, jejímž cílem bylo změřit a prověřit vliv pohlaví a politické orientace na vnímání klimatických změn. Data byla shromážděna prostřednictvím online dotazníků od 367 účastníků z Brazílie, které tvořilo 151 mužů a 216 žen, a 221 účastníků ze Švédska, kde bylo 75 mužů a 146 žen. Výsledky studie ukázaly silnou pozitivní korelaci mezi konzervativními muži a popíráním změny klimatu v obou skupinách (rŠvédsko = .22, rBrazílie = .19), což naznačuje, že muži (obvykle s konzervativní politickou orientací) častěji popírají existenci změny klimatu. U žen v obou skupinách byly většinou zjištěny opačné výsledky, což naznačuje, že ženy častěji věří v existenci změny klimatu.[17]

Studie publikovaná v roce 2020 zjistila, že existují také rozdíly ve strategiích vyrovnávání se s klimatickými změnami. Studie provedená mezi zemědělci pěstujícími rýži v íránské provincii Mazandarán zjistila, že muži se přiklánějí k názoru, že lepším způsobem zvládání klimatických rizik jsou lepší techniky pro konzervační hospodaření na půdě, zatímco ženy se domnívají, že nejdůležitějším způsobem adaptace je vzdělání, protože mohou zjistit, jaké jsou lepší techniky a technologie, jak čelit klimatickým rizikům.[4]

Klíčovým faktorem umožňujícím adaptaci na změnu klimatu je přístup k užitečným informacím o klimatu, avšak v subsaharské Africe byl zjištěn genderově podmíněný přístup k informacím, přičemž ženy mají horší přístup k informacím o klimatu.[18][19][20] Ve studii zveřejněné v roce 2020 o drobných pěstitelích cukrové třtiny v Malawi bylo zjištěno, že více žen než mužů nemá přístup k informacím o předpovědích, které by jim pomohly při rozhodování o adaptaci.[21] Genderově podmíněný přístup k informacím o klimatu a jejich preference mohou souviset s rozdílným rodinným stavem a také s úrovní vzdělání a gramotnosti žen a mužů.

Příspěvek ke změně klimatu – prostřednictvím emisí skleníkových plynů – souvisí s pohlavím.[22] Studie o používání automobilů ve Švédsku například zjistila, že muži ve srovnání se ženami pravděpodobně používají automobil více, na delší vzdálenosti a sami, čímž vypouštějí více oxidu uhličitého.[23]

Očekávaná délka života žen versus úmrtnost na neinfekční nemoci, OWID

Zranitelnost[editovat | editovat zdroj]

Katastrofy[editovat | editovat zdroj]

Míra úmrtnosti[editovat | editovat zdroj]

Studie London School of Economics zjistila, že při přírodních katastrofách ve 141 zemích korelují rozdíly v počtu úmrtí mezi pohlavími s ekonomickými a sociálními právy žen v těchto zemích.[24] Vzhledem ke svému sociálnímu postavení se ženy v rozvojových zemích obvykle neučí dovednostem pro přežití, jako je plavání nebo horolezectví, což znamená, že při přírodních katastrofách častěji umírají.[6][25] Když mají ženy méně práv a méně moci ve společnosti, umírá jich v důsledku klimatických změn více, ale když jsou práva všech skupin stejná, úmrtnost je vyrovnanější.[24]

Sexuální zneužívání a přenos nemocí[editovat | editovat zdroj]

Přírodní katastrofy narušují každodenní rutinu a komplikují genderové a rodinné role, což může u obětí přírodních katastrof vyvolat pocit bezmoci a frustrace.[26][27] Tyto pocity často vedou k agresi vůči slabším skupinám.[26] Ženy a děti v rozvinutých i rozvojových zemích jsou během přírodních katastrof a po nich vystaveny vyššímu riziku sexuálního zneužívání než dříve.[27] V některých oblastech indické delty Sundarbans se po ničivých následcích cyklónu Amphan a pokračujícím stresu způsobeném COVID-19 zvýšil počet případů dětských sňatků a obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání, což ovlivnilo životy mladých dívek.[28][29] Používání kondomů během katastrof je také nižší než jindy, a to z důvodu zhoršeného přístupu ke kondomům.[27] V kombinaci se zrychleným šířením nemocí a infekcí v rozvojových zemích vedl rozpad společenského řádu a podvýživa, která někdy provází klimatické změny, k vyšší míře přenosu horečky dengue, malárie, HIV a pohlavně přenosných chorob, zejména u žen.[30][27] Starší ženy jsou také obzvláště ohroženy během přírodních katastrof a v době krize, protože jsou náchylnější ke klimaticky vyvolaným zdravotním rizikům, jako jsou nemoci, a protože jsou často izolovány od sociální podpory, ke které mají přístup muži a některé mladší ženy.[30]

Předpokládaný dopad změny klimatu na zemědělské výnosy do roku 2080 ve srovnání s rokem 2003 (Cline, 2007).

Zemědělství[editovat | editovat zdroj]

Chudí a nemajetní lidé jsou existenčně a příjmově závislí na životním prostředí a jeho přírodních zdrojích; výzkumy chudoby ukazují, že mnoho chudých jsou ženy, protože jako skupina mají menší společenskou moc.[30] Mnoho žen v rozvojových zemích pracuje v zemědělství, přitom ženy jako skupina mají problémy se získáním vzdělání, příjmu, půdy, hospodářských zvířat a technologií, což znamená, že změna klimatu může mít na zemědělce větší negativní dopad než na muže, protože ještě více omezuje jejich zdroje.[31] V roce 2009 produkovaly ženy 60 až 80 % všech potravin v rozvojovém světě, přestože vlastnily pouze deset procent veškeré zemědělské půdy a přibližně dvě procenta pozemkových práv.[30]

Mwanaisha Makame a Mashavu Rum, které se již 20 let věnují pěstování mořských řas na krásném ostrově Zanzibar, se brodí odlivem ke své farmě. Ženy představují významnou část pracovníků v zemědělství, na které má změna klimatu dopad.

S oteplováním planety a změnou přístupu k vodě mají výnosy plodin tendenci klesat.[32] Tyto dopady nejsou rovnoměrné a největší dopad mají na oblasti světa, kde je ekonomika závislá na zemědělství a kde je klima citlivé na změny.[32] V rozvojových zemích mají ženy často na starosti získávání vody, palivového dřeva a dalších zdrojů pro své rodiny, ale tyto zdroje jsou přímo ovlivněny změnou klimatu, což znamená, že ženy musí cestovat dál a pracovat déle, aby se k nim dostaly v době krize.[6][30] Změna klimatu zvyšuje zátěž, kterou na ženy klade společnost, a dále omezuje jejich přístup ke vzdělání a zaměstnání.[33] Měnící se klima má nepříznivé dopady na zemědělskou produkci; například v indické deltě řeky Mahánadí to donutilo muže-zemědělce migrovat a přenechat odpovědnost za obdělávání malých pozemků ženám ve „stále nejistějších klimatických podmínkách“.[34]

Silné genderové normy týkající se rolí a přístupu ke zdrojům v polopouštních regionech často omezují podnikání žen na klimaticky exponovaná odvětví, zejména zemědělství, ale také omezují možnosti, které mají ženy při budování odolnosti v rámci svého podnikání. Navzdory těmto omezením a nutnosti řešit nerovnosti mohou ženy podnikatelky využít značnou adaptační kapacitu a využít nové příležitosti.[35]

Ze zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství vyplývá, že ženy zemědělkyně budou v důsledku změny klimatu více postiženy nedostatkem potravin. Přestože představují 43 % zemědělců v rozvojových zemích, je pro ženy-zemědělkyně obtížné konkurovat mužům-zemědělcům. Důvodem je jejich povinnost být více přítomny doma a omezení přístupu k tržním úvěrům. Kromě toho ženy obvykle neinvestují více peněz do odvětví, která by mohla zvýšit produktivitu zemědělství. Dokumentace FAO o ženách a zemědělství z roku 2011 potvrzuje, že „překážky, kterým ženy zemědělkyně čelí, znamenají, že dosahují nižších výnosů než jejich mužské protějšky... Přesto jsou ženy v zemědělství stejně dobré jako muži. Solidní empirické důkazy ukazují, že pokud by ženy zemědělkyně využívaly na půdě, kterou obhospodařují, stejnou úroveň zdrojů jako muži, dosahovaly by stejné úrovně výnosů“.[36]

Ghanské ženy účastnící se výzkumného programu zaměřeného na genderové a sociální informace zemědělců a jejich zkušenosti se změnou klimatu.

Nárůst nerovností[editovat | editovat zdroj]

Pátá hodnotící zpráva IPCC dochází k závěru, že existují „pádné důkazy“ o nárůstu nerovností mezi muži a ženami v důsledku klimatických jevů, jakož i o přetrvávání rozdílné zranitelnosti.[1] Nárůst nerovností v důsledku změny klimatu může mít několik příčin. Například dívky často čelí vážnějším rizikům než chlapci v důsledku nerovnoměrného rozdělení omezených zdrojů v domácnosti. Tento efekt je umocněn nedostatkem zdrojů vyvolaným změnou klimatu.[37] Kromě toho změna klimatu často vede k nárůstu odchodu mužů do zahraničí. Ženám tak v domácnosti zůstává zvýšená pracovní zátěž, což vede k feminizaci odpovědnosti.[1] Předpokládá se, že změna klimatu zvýší četnost a rozsah přírodních katastrof, jako jsou extrémní vedra.[8] Během těchto katastrof a po nich jsou zejména ženy zatíženy zvýšenou péčí o děti, nemocné a staré lidi, což jim navíc přidává již tak značný objem domácích povinností.[9][1] Ženy mají také tendenci darovat potraviny v době jejich nedostatku,[38] čímž jsou zranitelnější vůči zdravotním, sociálním a psychickým škodám.[4]

Energetická chudoba[editovat | editovat zdroj]

Energetická chudoba je definována jako nedostatečný přístup k cenově dostupným udržitelným energiím[39] a geograficky je nerovnoměrně rozložena v rozvojových i rozvinutých zemích.[40] V roce 2019 bylo podle odhadů 770 milionů lidí bez přístupu k elektřině, z toho přibližně 95 % v Asii a subsaharské Africe.[41]

V rozvojových zemích jsou energetickou chudobou významně postiženy chudé ženy a dívky žijící na venkově, protože jsou obvykle zodpovědné za zajištění primární energie pro domácnosti,[42] v rozvinutých zemích jsou energetickou chudobou postiženy především staré ženy žijící osaměle, a to z důvodu nízkých příjmů a vysokých nákladů na energetické služby.[43]

Přestože je přístup k energii důležitým nástrojem adaptace na změnu klimatu, zejména pro udržení zdraví (tj. přístup ke klimatizaci, informacím atd.), systematický přehled zveřejněný v roce 2019 zjistil, že výzkum nezohledňuje tyto dopady na zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou ženy.[44]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Climate change and gender na anglické Wikipedii.

 1. a b c d e OLSSON, Lennart et al. AR5 WG2 Chapter 13 [online]. 2014 [cit. 2022-12-31]. Dostupné online. 
 2. Adaptation, Gender and Women’s Empowerment - GSDRC. gsdrc.org [online]. 2012-05-11 [cit. 2022-12-31]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 3. a b EASTIN, Joshua. Climate change and gender equality in developing states. World Development. 2018-07, roč. 107, s. 289–305. Dostupné online [cit. 2022-12-31]. DOI 10.1016/j.worlddev.2018.02.021. (anglicky) 
 4. a b c GOLI, Imaneh; OMIDI NAJAFABADI, Maryam; LASHGARARA, Farhad. Where are We Standing and Where Should We Be Going? Gender and Climate Change Adaptation Behavior. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. 2020-04, roč. 33, čís. 2, s. 187–218. Dostupné online [cit. 2022-12-31]. ISSN 1187-7863. DOI 10.1007/s10806-020-09822-3. (anglicky) 
 5. HABTEZION, Senay. Overview of linkages between gender and climate change [online]. UNDP, 2013 [cit. 2022-12-31]. Dostupné online. 
 6. a b c ABOUD, Georgina. Gender and Climate Change Supporting Resources Collection. opendocs.ids.ac.uk. 2011-11. Dostupné online [cit. 2022-12-31]. (anglicky) 
 7. DANKELMAN, Ireen. Climate Change is not gender-neutral: realities on the ground [online]. 2011 [cit. 2022-12-31]. Dostupné online. 
 8. a b Assessing key vulnerabilities and the risk from climate change [online]. IPCC, 2014 [cit. 2022-12-31]. Dostupné online. 
 9. a b VAN DAALEN, Kim Robin; DADA, Sara; ISSA, Rita. A Scoping Review to Assess Sexual and Reproductive Health Outcomes, Challenges and Recommendations in the Context of Climate Migration. Frontiers in Global Women's Health. 2021-10-15, roč. 2, s. 757153. Dostupné online [cit. 2022-12-31]. ISSN 2673-5059. DOI 10.3389/fgwh.2021.757153. PMID 34816251. 
 10. Mozambique Climate Change Gender Action Plan (ccGAP) Report. www.climatelinks.org [online]. [cit. 2022-12-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Challenging assumptions about gender and climate adaptation [online]. ASSAR [cit. 2023-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-07-14. 
 12. MACGREGOR, Sherilyn. A Stranger Silence Still: The Need for Feminist Social Research on Climate Change. The Sociological Review. 2009-10, roč. 57, čís. 2_suppl, s. 124–140. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. ISSN 0038-0261. DOI 10.1111/j.1467-954X.2010.01889.x. (anglicky) 
 13. Gender is one of many social factors influencing responses to climate change | Adaptation at Scale in Semi-Arid Regions. www.assar.uct.ac.za [online]. [cit. 2023-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Climate justice means involving gender and sexual minorities in policy and action. SEI [online]. [cit. 2023-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. KORKALA, Essi A. E.; HUGG, Timo T.; JAAKKOLA, Jouni J. K. Awareness of Climate Change and the Dietary Choices of Young Adults in Finland: A Population-Based Cross-Sectional Study. PLOS ONE. 13. 5. 2014, roč. 9, čís. 5, s. e97480. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0097480. PMID 24824363. (anglicky) 
 16. a b MCCRIGHT, Aaron M. The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American public. Population and Environment. 2010-09-01, roč. 32, čís. 1, s. 66–87. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. ISSN 1573-7810. DOI 10.1007/s11111-010-0113-1. (anglicky) 
 17. JYLHÄ, Kirsti M.; CANTAL, Clara; AKRAMI, Nazar. Denial of anthropogenic climate change: Social dominance orientation helps explain the conservative male effect in Brazil and Sweden. Personality and Individual Differences. 2016-08, roč. 98, s. 184–187. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. DOI 10.1016/j.paid.2016.04.020. (anglicky) 
 18. DIOUF, Ndeye Seynabou; OUEDRAOGO, Issa; ZOUGMORÉ, Robert B. Factors influencing gendered access to climate information services for farming in Senegal. Gender, Technology and Development. 2019-05-04, roč. 23, čís. 2, s. 93–110. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. ISSN 0971-8524. DOI 10.1080/09718524.2019.1649790. (anglicky) 
 19. CARR, Edward R.; ONZERE, Sheila N. Really effective (for 15% of the men): Lessons in understanding and addressing user needs in climate services from Mali. Climate Risk Management. 2018, roč. 22, s. 82–95. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. DOI 10.1016/j.crm.2017.03.002. (anglicky) 
 20. CARR, Edward R.; FLEMING, Grant; KALALA, Tshibangu. Understanding Women’s Needs for Weather and Climate Information in Agrarian Settings: The Case of Ngetou Maleck, Senegal. Weather, Climate, and Society. 2016-07-01, roč. 8, čís. 3, s. 247–264. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. ISSN 1948-8327. DOI 10.1175/WCAS-D-15-0075.1. (anglicky) 
 21. HENRIKSSON, Rebecka; VINCENT, Katharine; ARCHER, Emma. Understanding gender differences in availability, accessibility and use of climate information among smallholder farmers in Malawi. Climate and Development. 2021-07-03, roč. 13, čís. 6, s. 503–514. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. ISSN 1756-5529. DOI 10.1080/17565529.2020.1806777. (anglicky) 
 22. Climate Change and Gender Justice. Příprava vydání Geraldine Terry, Caroline Sweetman. Rugby, Warwickshire, United Kingdom: Practical Action Publishing Dostupné online. ISBN 978-1-85339-693-9, ISBN 978-1-78044-008-8. DOI 10.3362/9781780440088. (anglicky) DOI: 10.3362/9781780440088. 
 23. POLK, Merritt. Are women potentially more accommodating than men to a sustainable transportation system in Sweden?. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2003-03, roč. 8, čís. 2, s. 75–95. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. DOI 10.1016/S1361-9209(02)00034-2. (anglicky) 
 24. a b ADENIJI, Grace. Adapting to climate change in Africa. Jotoafrika. 2011, čís. 6, s. 1–8. 
 25. How should the new international disaster risk framework address gender equality? [online]. CDKN, 2014-03 [cit. 2023-01-01]. Dostupné online. 
 26. a b CURTIS, Thom; MILLER, Brent C; BERRY, E.Helen. Changes in reports and incidence of child abuse following natural disasters. Child Abuse & Neglect. 2000-09, roč. 24, čís. 9, s. 1151–1162. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. DOI 10.1016/S0145-2134(00)00176-9. (anglicky) 
 27. a b c d LANE, Ruth; MCNAUGHT, Rebecca. Building gendered approaches to adaptation in the Pacific. Gender & Development. 2009-03, roč. 17, čís. 1, s. 67–80. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. ISSN 1355-2074. DOI 10.1080/13552070802696920. (anglicky) 
 28. Child Marriage or Trafficking: Choice Covid-19 and Cyclone Amphan Have Left For Bengal's Vulnerable. News18 [online]. 2020-08-12 [cit. 2023-01-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. SINGH, Shiv Sahay. Lockdown, Amphan render girls vulnerable in West Bengal. The Hindu. 2020-07-30. Dostupné online [cit. 2023-01-01]. ISSN 0971-751X. (anglicky) 
 30. a b c d e RODENBERG, Birte. Climate Change Adaptation from a Gender Perspective. A cross-cutting analysis of development-policy instruments [online]. Bonn: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2009 [cit. 2023-01-01]. Dostupné online. 
 31. FAO. Women in Agriculture: Closing the gender gap for development [online]. FAO, 2011 [cit. 2023-01-03]. (The State of Food and Agriculture). Dostupné online. 
 32. a b ROSENZWEIG, Cynthia; PARRY, Martin L. Potential impact of climate change on world food supply. Nature. 1994-01, roč. 367, čís. 6459, s. 133–138. Dostupné online [cit. 2023-01-03]. ISSN 1476-4687. DOI 10.1038/367133a0. (anglicky) 
 33. The Contribution of UNDP-GEF Adaptation Initiatives Towards MDG3 | United Nations Development Programme. UNDP [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. Encountering Gendered Spaces in Climate Change Policy in India: Migration and Adaptation – Journal of Migration Affairs A Bi-Annual Journal [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-06-25. (anglicky) 
 35. ATELA, Joanes; GANNON, Kate Elizabeth; CRICK, Florence. Climate change adaptation among female-led micro, small and medium enterprises in semi-arid areas: a case study from Kenya [online]. Centre for Climate Change Economics; Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2018-10 [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. 
 36. Climate Change Will Change How We Grow Food. Culture [online]. 2016-10-16 [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 37. DEMETRIADES, Justina; ESPLEN, Emily. The Gender Dimensions of Poverty and Climate Change Adaptation. IDS Bulletin. 2009-01-26, roč. 39, čís. 4, s. 24–31. Dostupné online [cit. 2023-01-03]. DOI 10.1111/j.1759-5436.2008.tb00473.x. (anglicky) 
 38. نماینده مجلس ایران: بیشترین آسیب تغییرات اقلیمی متوجه زنان. www.irna.ir [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. 
 39. WINKLER, Harald. Cleaner energy cooler climate: developing sustainable energy solutions for South Africa. [s.l.]: University of Cape Town Dostupné online. ISBN 978-0-7969-2230-4. 
 40. MUNIEN, Suveshnee; AHMED, Fathima. A gendered perspective on energy poverty and livelihoods – Advancing the Millennium Development Goals in developing countries. Agenda. 2012-03-01, roč. 26, čís. 1, s. 112–123. Dostupné online [cit. 2023-01-03]. ISSN 1013-0950. DOI 10.1080/10130950.2012.674252. 
 41. World Energy Outlook 2015 – Analysis. IEA [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 42. Gender and Energy [online]. UNDP, 2013 [cit. 2023-01-03]. and Environment/PB4-AP-Gender-and-Energy.pdf Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 43. Gender and energy. European Institute for Gender Equality [online]. [cit. 2023-01-03]. Dostupné online. (anglicky) 
 44. JESSEL, Sonal; SAWYER, Samantha; HERNÁNDEZ, Diana. Energy, Poverty, and Health in Climate Change: A Comprehensive Review of an Emerging Literature. Frontiers in Public Health. 2019-12-12, roč. 7, s. 357. Dostupné online [cit. 2023-01-03]. ISSN 2296-2565. DOI 10.3389/fpubh.2019.00357. PMID 31921733.