Klimatické vzdělávání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Klimatické vzdělávání, či vzdělávání v oblasti změny klimatu – anglicky Climate change education (CCE) je vzdělávání, jehož cílem je řešit a rozvíjet účinné reakce na změnu klimatu. Pomáhá studentům porozumět příčinám a důsledkům změny klimatu, připravuje je na život s dopady změny klimatu a dává jim možnost přijmout vhodná rozhodnutí směřující udržitelnějšímu životního stylu.[1] Klimatické vzdělávání vychází ze vzdělávání pro udržitelný rozvoj (ESD).[1] Změna klimatu a vzdělávání v oblasti změny klimatu jsou globálními výzvami, které lze zakotvit v kurikulích s cílem poskytnout místní vzdělávání a rozšířit myšlenkové záběry o tom, jak lze změnu klimatu zmírnit. V takovém případě je klimatické vzdělávání více než jen gramotnost v oblasti změny klimatu, musí přinášet i pochopení způsobů, jak se s klimatickými změnami vypořádat.[2]

Klimatické vzdělávání pomáhá tvůrcům politik pochopit naléhavost a důležitost zavedení mechanismů boje proti změně klimatu v národním i globálním měřítku. Komunity se dozvídají o tom, jak je změna klimatu ovlivní, co mohou udělat, aby se ochránily před negativními důsledky, a jak mohou snížit svou vlastní klimatickou stopu. Pomáhá zejména zvýšit odolnost již tak zranitelných komunit, které budou změnou klimatu postiženy s největší pravděpodobností.[1]

Klimatické vzdělávání v různých světových iniciativách[editovat | editovat zdroj]

Pařížská dohoda z roku 2015[editovat | editovat zdroj]

Pařížská dohoda přijatá Organizací spojených národů v roce 2015 zdůrazňuje v článku 12 vzdělávání v oblasti změny klimatu jako klíčové opatření k dosažení zmírnění nebezpečných antropogenních zásahů do klimatického systému.[3]

Cíle udržitelného rozvoje OSN[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávání v oblasti změny klimatu je zdůrazněno také v Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů v podcíli 13.3.[4]

Program klimatického vzdělávání UNESCO pro Program udržitelného rozvoje[editovat | editovat zdroj]

Program klimatického vzdělávání UNESCO pro Program udržitelného rozvoje (CCESD) byl založen v roce 2010 a jeho cílem je pomoci lidem porozumět změně klimatu rozšířením aktivit v oblasti vzdělávání o změně klimatu v neformálním vzdělávání prostřednictvím médií, vytváření sítí a partnerství.[5] Je založen na holistickém přístupu vzdělávání pro udržitelný rozvoj (Education for Sustainable Development, ESD), který do vzdělávání začleňuje klíčové otázky udržitelného rozvoje, jako je změna klimatu, snižování rizika katastrof a další, a to způsobem, který řeší vzájemnou závislost environmentální udržitelnosti, ekonomické životaschopnosti a sociální spravedlnosti. Podporuje participativní metody výuky a učení, které motivují a posilují studenty ke změně jejich chování a k činnosti ve prospěch udržitelného rozvoje. Program se snaží pomoci lidem pochopit dopady současného globálního oteplování a zvýšit „klimatickou gramotnost“, zejména mezi mladými lidmi, a usiluje o to, aby se vzdělávání stalo ústřední součástí mezinárodní reakce na změnu klimatu. UNESCO spolupracuje s národními vládami na začlenění klimatického vzdělávání do národních učebních plánů a na vývoji inovativních výukových a vzdělávacích přístupů, které k tomu slouží.[1]

Problémy zavádění klimatického vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Při analýze vzdělávacích iniciativ klimatického vzdělávání se ukazuje, že je třeba vzdělávání rozšířit a více se zaměřit na zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu – zatím se vysoké procento iniciativ se zaměřuje na příčiny klimatických změn a na vědecké poznatky, které se za nimi skrývají, zatímco jen velmi málo z nich se zabývá otázkami zmírňování a přizpůsobování, využívání technologií nebo provádění opatření a řešení.[2]

Příklady klimatického vzdělávání v některých státech[editovat | editovat zdroj]

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv mladí Češi považují klimatické změny za největší globální problém s extrémní naléhavostí, české školy se tématu věnují většinou velmi okrajově a případně hlavně ve formě vysvětlování vědeckých faktů. To podle odborníků vzhledem ke komplexnosti a míře dopadů problému klimatických změn na život nastupující generace zdaleka nestačí. Ministerstvo školství výraznější zahrnutí tématu do vyučování základních a středních škol připravuje.[6][7] Učitelé, kteří se ve výuce svých žáků chtějí věnovat změně klimatu, mohou najít inspiraci na novém portálu Učím o klimatu.[8] Připravilo jej sedm organizací, mimo jiné Člověk v tísni, Tereza a Učitelé za klima. Na webu najdou zájemci přes 30 lekcí do výuky, metodickou podporu, publikace a další materiály. Připravené materiály jsou pedagogům k dispozici zdarma.[9]

Dánsko[editovat | editovat zdroj]

Dánsko a jeho sousední země začaly v 90. letech 20. století spolupracovat na formulaci politiky pro rozvoj vzdělávání pro všechny. Dánsko sice v roce 2005 podepsalo deklaraci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) o vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), ale strategii přijalo až v roce 2009, tedy těsně před polovinou Dekády pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj (DESD). Ministerstvo školství, které se stalo odpovědným za DESD, uspořádalo před přijetím strategie v roce 2009 konzultační proces o tom, jak podporovat VUR.[1]

Summit OSN o klimatu (COP 15), který se konal v prosinci 2009 v Dánsku, byl impulsem k rozvoji řady národních politických iniciativ v oblasti VUR. Byla vypracována národní strategie pro VUR s významným prvkem týkajícím se změny klimatu. Cílem strategie je zvýšit odpovědnost občanů za jejich jednání prostřednictvím zlepšení jejich vědeckých znalostí. Strategie v oblasti VUR uvádí, že změna klimatu by neměla být jediným zaměřením VUR, ačkoli konkrétní iniciativy, které jsou součástí strategie, většinou podporují projekty a aktivity v oblasti klimatického vzdělávání, které byly součástí příprav COP 15.[1]

Nové národní školní osnovy přijaté v roce 2009 zahrnují prvky vzdělávání pro udržitelný rozvoj a klimatického vzdělávání. Koncept udržitelnosti byl zakotven v cílech popisujících vzájemné vztahy mezi přírodou a společností. Ke klimatickému vzdělávání se většinou přistupuje jako k výuce klimatologie, ale byla zahrnuta i do předmětů, jako je zeměpis a společenské vědy, kde se zkoumají vzájemné vztahy mezi lidským chováním, spotřebou a klimatem.[1]

V oblasti technického a odborného vzdělávání a přípravy (TVET) nedošlo k žádné explicitní změně politiky, která by se týkala zvyšování kvalifikace v reakci na změny klimatu a environmentální problémy. Je však důležité poznamenat, že dánský sektor TVET již dříve reflektoval dovednosti související s ekologickou modernizací v oblastech, jako je výroba energie, nakládání s odpady a zemědělství. Zatímco nová vláda označila ekonomickou a environmentální krizi spojenou se změnou klimatu za důležitou, vzdělávání je zmiňováno pouze v souvislosti s ekonomickou krizí. V souvislosti se vzděláváním není zmíněna žádná změna klimatu ani udržitelnost a v dokumentaci platformy k „zelenému přechodu“ není vzdělávání zmíněno. Celkově nebyla stanovena žádná politická strategie na podporu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, klimatického vzdělávání nebo „ekologizace“ TVET v rámci vládní politiky udržitelného rozvoje a změny klimatu. Vládní iniciativy podporují projekty vedené nevládními organizacemi, jejichž cílem je zvýšit povědomí obyvatelstva o změně klimatu. Byla vytvořena národní síť pro VUR, která byla financována do roku 2013.[1][10]

Itálie[editovat | editovat zdroj]

Podle vyjádření italských úřadů Itálie jako první na světě zavedla do škol předmět o klimatu. Od školního roku 2020/21 začaly všechny státní školy vyučovat předmět o změnách klimatu s dotací 33 hodin ročně. Z perspektivy udržitelného rozvoje pak jsou vyučovány i předměty jako zeměpis, matematiky nebo fyzika.[11][6]

Německo[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávání zaměřené na změnu klimatu zatím nehraje v německém vzdělávacím systému hlavní roli. V oblasti školství se zatím nepodařilo systematicky zakotvit vzdělávání zaměřené na změnu klimatu do vzdělávacích standardů, vzdělávacích plánů a osnov spolkových zemí.[12] O vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje se pouze uvažuje, ale zatím nebylo rozvinuto.[13] Četné nabídky, jako jsou výukové materiály, projekty a soutěže, řadí tuto oblast vzdělávání do značné míry do oblasti volitelné. V některých spolkových zemích je však vzdělávání zaměřené na změnu klimatu zakotveno v zákonech a plánech na ochranu klimatu, například v zákoně o ochraně klimatu Severního Porýní-Vestfálska[14] či jako prioritní oblast činnosti v „Integrovaném plánu ochrany klimatu Hesenska“.[15][16]

Vzdělávání zaměřené na změnu klimatu je také nedostatečně zastoupeno v mimoškolních vzdělávacích institucích, například ve srovnání s klasickou přírodovědnou a environmentální výchovou.[17] Na druhou stranu existuje řada projektů a programů pro různé cílové skupiny na místní úrovni. Příkladem je síť „16 BildungszentrenKlimaschutz“,[18] vzdělávací projekty zaměřené na změnu klimatu v rámci Plánu ochrany klimatu Hesenska a rozsáhlé vzdělávací programy zaměřené na změnu klimatu v rámci "NaturGut Ophoven" a "Umweltlernen" ve Frankfurtu.[17]

Stále větší pozornost je věnována také komunální úrovni, pokud jde o zmírňování změny klimatu. To vyžaduje spolupráci aktérů vzdělávání zaměřeného na změnu klimatu ve všech oblastech vzdělávání, ochrany klimatu a politických strategií na místní úrovni.[19] Na podporu spolupráce ve vzdělávacích krajinách se zaměřuje také projekt „Obec jako místo vzdělávání pro ochranu klimatu“[20] a projekt „Spolupráce klimatické vzdělávání a energetické poradenství“,[16] či podobný projekt v Dolním Sasku.[21]

Spojené státy americké[editovat | editovat zdroj]

Ve Spojených státech je v současné době schvalován zákon o klimatickém vzdělávání.[22]

Tento zákon se zabývá důkazy o změně klimatu způsobené člověkem a potřebou vzdělávat jednotlivce ve Spojených státech. Uvádí se v něm, že Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) bude realizovat vzdělávací program o změně klimatu, který bude poskytovat lidem všech věkových kategorií příležitosti ke vzdělávání o nejnovějších technologických objevech, zavádění nových technologií, podnětech týkajících se změny klimatu, klimatické a environmentální spravedlnosti, adaptaci na změnu klimatu a její zmírňování atd. NOAA je rovněž zodpovědný za vytvoření grantového programu pro vzdělávání v oblasti změny klimatu.[22]

NOAA je americká vědecká a regulační agentura v rámci Ministerstva obchodu Spojených států amerických, jejímž posláním je lépe porozumět a předvídat změny v našich environmentálních systémech, chránit a spravovat mořské/přímořské ekosystémy a zdroje a sdílet nashromážděné znalosti a informace.[23][24]

V roce 2007 tento návrh zákona původně vytvořili senátor Barack Obama a poslanec Micheal Honda. Na základě tohoto návrhu zákona vznikne v NOAA úřad pro vzdělávání v oblasti změny klimatu. Tento úřad může v rámci schváleného rozpočtu 40 milionů dolarů poskytovat čtyři typy grantů. Je oprávněn udělovat granty těmto subjektům: státním vzdělávacím agenturám, vysokým školám a univerzitám, profesním a akademickým oborovým sdružením a organizacím mládežnických sborů. Tato problematika je řešena jak v senátním návrhu zákona (S.966), tak v návrhu zákona Sněmovny reprezentantů (H.R.2310).[25]

Od roku 2013 přijalo více než 20 států a District of Columbia standardy Next Generation Science Standards, které podporují „klimatickou gramotnost“ s cílem lépe informovat studenty o současné klimatické krizi na Zemi pomocí aktualizovaných vědeckých informací týkajících se změny klimatu.[26] Podle Programu pro komunikaci o změně klimatu Yaleovy Univerzity podporují Američané ve všech 50 státech vzdělávání dětí ve školách o změně klimatu.[27]

V roce 2020 přijala Státní rada pro vzdělávání v New Jersey nové vzdělávací standardy, které zahrnují problematiku změny klimatu do všech obsahových oblastí;[28] standardy vstoupily v platnost se školním rokem 2022/23, čímž se New Jersey stalo prvním státem USA, který tak učinil.[29]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Climate change education na anglické Wikipedii a Klimawandel-orientierte Bildung na německé Wikipedii.

 1. a b c d e f g Not just hot air : putting climate change education into practice. Paris: UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 1 online resource (89 sider) s. Dostupné online. ISBN 978-92-3-100101-7, ISBN 92-3-100101-9. OCLC 935067197 
 2. a b ALLEA. A snapshot of Climate Change Education Initiatives in Europe. DE: ALLEA Dostupné online. DOI 10.26356/climateeducation. 
 3. Pařížská dohoda - český překlad [online]. Ministerstvo životního prostředí, 2015 [cit. 2022-12-06]. Dostupné online. 
 4. Cíle udržitelného rozvoje OSN, Cíl 13. Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů – OSN Česká republika. www.osn.cz [online]. [cit. 2022-12-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-12-06. 
 5. Climate change education | UNESCO. www.unesco.org [online]. [cit. 2022-12-06]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. a b PETRŮ, Vojtěch. Klimatické změny a jejich dopady budou formovat život generace Z. Ve školách však výuka o klimatu chybí. Studentské listy. 2022-02-15. Dostupné online. 
 7. MALÁ, Markéta. Klimatická změna proroste v českých školách napříč předměty. Učitelé se obávají ideologizace - Echo24.cz. echo24.cz [online]. 2021-12-05 [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 8. Učím o klimatu | Materiály a metodiky pro učitele. Učím o klimatu [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 9. Vzdělání v oblasti klimatu může být součástí výuky díky novému portálu. iDNES.cz [online]. 2022-11-11 [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 10. TEN YEARS OF THE UNECE STRATEGY FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 1.. vyd. New York and Geneva: United Nations, 2016. 125 s. Dostupné online. 
 11. PROSTŘEDÍ, EnviWeb cz-zpravodajství o životním. Itálie prý jako první na světě zavádí do škol předmět o klimatu - EnviWeb. EnviWeb.cz [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 12. HOLST, Jorrit; BROCK, Antje. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Schule - Strukturelle Verankerung in Schulgesetzen, Lehrplänen und der Lehrerbildung. 1. vyd. [s.l.]: [s.n.], 2020. Dostupné online. 
 13. HELLWIG, Martin. Nachhaltigkeitspädagogik Kompetenzen, Inhalte und Lehr-/ Lernmethoden einer neuen erziehungswissenschaftlichen Fachrichtung. Münster: [s.n.] 176 S s. Dostupné online. ISBN 978-3-939019-06-0, ISBN 3-939019-06-2. OCLC 244019988 
 14. Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz im Kabinett verabschiedet | Land.NRW. www.land.nrw [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 15. Der neue Klimaplan - Integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025. www.klimaschutzplan-hessen.de [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 16. a b Portal der hessischen Klimabildung - Klimabildung Hessen. www.klimabildung-hessen.de [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. (německy) 
 17. a b Bildungszentren Klimaschutz Netzwerk [online]. Leverkusen: 2020 [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 18. BildungKlima-plus: Projekt. 16bildungszentrenklimaschutz.de [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 19. BECKER, GERHARD. Bildung für nachhaltige Entwicklung in urbanen Bildungslandschaften. www.pedocs.de. 2021-03-26. Dostupné online [cit. 2022-12-05]. DOI 10.25656/01:21828. (německy) 
 20. Projekt LeKoKli - Energie- und Umweltzentrum am Deister e. V.. www.e-u-z.de [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 21. Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen - Bildung für den Klimsachutz. Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. (německy) 
 22. a b H.R.2310 - Climate Change Education Act. Congress.gov [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 23. About our agency. www.noaa.gov [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 24. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | MIT Research Administration Services. ras.mit.edu [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 25. The Climate Change Education Act [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. JAFFEE, Lucy. Why don't more U.S. schools teach about climate change? [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. Americans Support Teaching Children about Global Warming [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. New Jersey Student Learning Standards. www.nj.gov [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. 
 29. NEWS, A. B. C. New Jersey first state to introduce climate change curriculum in schools. ABC News [online]. [cit. 2022-12-05]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí zdroje[editovat | editovat zdroj]