Skleníkové plyny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Srovnání příspěvků jednotlivých plynů k absorpci a rozptylu tepelného záření. Největší příspěvek má vodní pára.

Skleníkové plyny jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému jevu (efektu). Nejvýznamnější skleníkové plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Značný vliv na skleníkový jev má také Rayleighův rozptyl na kyslíku.[1] Antropogenními skleníkovými plyny se rozumí ty plynné složky, jejichž množstevní podíl v atmosféře Země je částečně nebo i zcela závislý na životních projevech lidské populace.

Antropogenní skleníkové plyny[editovat | editovat zdroj]

Za nejúčinnější antropogenní skleníkové plyny jsou pokládány:

Emise antropogenních skleníkových plynů jsou kontrolovány Kjótským protokolem a Rámcovou úmluvou, použití halonů a freonů je kontrolováno Montrealským protokolem a jeho dodatky.

Vliv jednotlivých skleníkových plynů[editovat | editovat zdroj]

Koncentrace CO2 vzrostla od poloviny 18. století (preindustriální období) z hodnot kolem 280 ppm na hodnotu 379 ppm v roce 2005 a v současnosti (2018) dosahuje již hodnot vyšších než 400 ppm. Jde tak pravděpodobně o nejvyšší hodnotu, které bylo za uplynulých 650 tisíc let dosaženo (hodnoty se v této minulosti pohybovaly v rozpětí přibližně 180 až 300 ppm). Přestože míra nárůstu oxidu uhličitého vykazuje určitou meziroční variabilitu, průměrný roční nárůst koncentrace např. v období 1995 – 2005 byl 1,9 ppm, zatímco v období 1960 – 2005 1,4 ppm. Roku 1960 byly emise CO2 na obyvatele přibližně 3 tuny, roku 1990 4 tuny a roku 2010 necelých 5 tun.[4]

Koncentrace CH4 se za stejné období zvýšily z přibližně 715 ppb na 1774 ppb a koncentrace N2O z hodnot kolem 270 ppb na 319 ppb. Fluorované uhlovodíky a fluorid sírový jsou látkami novými, které se v preindustriálním období nevyskytovaly[5], [6]. Panel vědců publikoval v roce 2018 studii dokládající, že nesnížená produkce skleníkových plynů lidskou civilizací bude mít pravděpodobně za následek významnou změnu ve složení a biodiverzitě pozemských ekosystémů.[7]

Skleníkové plyny jsou podle svého potenciálního příspěvku ke skleníkovému jevu atmosféry klasifikovány koeficienty globálního ohřevu (GWP), jehož jednotkou je příspěvek ke skleníkovému efektu jedné molekuly CO2. Pomocí těchto koeficientů je možné určit tzv. ekvivalent CO2 (zapisováno jako CO2 ekv.), tedy množství CO2, které by mělo ekvivalentní příspěvek ke skleníkovému jevu atmosféry stejný jako množství příslušného plynu.

Skleníkový plyn Koncentrace (roky) Změna oproti roku 1780 Přirozené a antropogenní zdroje Ekvivalent CO2 Procentní podíl na skleníkovém jevu
1780 1995
vodní pára 0,2 - 4 objemová procenta, průměrně 1,3 ? Moře, oceány, sladkovodní zdroje - hydrosféra obecně > 10 000 36-72
CO2 280 ppm 360 ppm + 29 % spalování fosilních paliv a biomasy (80 %); odlesňování; Aerobní rozklad organických látek; lesní požáry; vulkanická činnost; eroze 1 9-26
CH4 0,70 ppm 1,70 ppm + 143 % Mokřady, močály a tundra (20 %); anaerobní rozklad organických látek, termiti, spalování biomasy a skládky odpadů (5 %); zpracování zemního plynu a ropy, uhelné zdroje, úniky plynu (10 %); chov dobytka, pěstování rýže (25 %); tání permafrostu 20 4-9
N2O 280 ppb 310 ppb + 11 % Lesy; louky; oceány; půda; zpracování půdy; zemědělská hnojiva; spalování fosilních paliv a biomasy, změna v užívání půdy 200
CFC (freony) 0 300 - 900 ppt - Chladicí zařízení (30 %); aerosoly (30 %); plastické pěny (32 %), rozpouštědla, počítačový průmysl, sterilanty, farmaceutický průmysl (8 %) 7 500 může být značný[8]
Ozón (O3) - 82 ppb Globální množství pokleslo ve stratosféře a vzrostlo v blízkosti zemského povrchu Vytváří se přirozeně reakcí fotochemickou reakcí slunečního záření s molekulami kyslíku a uměle jako součást fotochemického smogu 2000 3-7
Influence of greenhouse gas.gif

Z tabulky[9] a grafu (který ovšem nezahrnuje nejvýznamnější vliv, vliv vodní páry) je možné vyčíst základní údaje o množství, příbytcích a nebezpečnosti hlavních skleníkových plynů. Největší podíl na skleníkovém efektu nemá oxid uhličitý, ale vodní pára,[10][11] která se na něm podílí z více než 60 procent.[12] V současné době vědci intenzivně zkoumají, jak se mohou koncentrace výše zmíněných skleníkových plynů navzájem ovlivňovat a jakou souvislost mohou mít s globální teplotou. Především vliv a změny koncentrace vodní páry jsou rozporné.[13] Bylo by (v roce 2017) předčasné tvrdit, zda se mraky mění.[14]

Jednou z možností snížení produkce antropogenních skleníkových plynů jsou úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Současně lze umírněním tempa kácení lesů a závažnými zásahy do krajiny podpořit přeměnu oxidu uhličitého pomocí fotosyntézy.

Při porovnávání technologických procesů z hlediska množství emisí produkovaných skleníkových plynů je vždy nutné kalkulovat i s emisemi vyprodukovaných v průběhu procesu konstrukce, provozu i odstraňování zařízení a při obstarávání surovin a paliv potřebných v dané technologii.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://phys.org/news/2015-06-variations-atmospheric-oxygen-earth-climate.html - Variations in atmospheric oxygen levels shaped Earth's climate through the ages
 2. https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-5-6.html - IPCC: Tropospheric Water Vapour from Anthropogenic Sources
 3. Miroslav Šuta: UNEP pro ochranu klimatu: Omezte emise sazí a prekurzorů ozónu, Ekofutura, 3/2012, str. 15-16
 4. https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC - Světová banka: CO2 emissions (metric tons per capita)
 5. Jan Pretel, CCweb studie pro MŽP
 6. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4)
 7. Connor Nolan; et al. (2018). Past and future global transformation of terrestrial ecosystems under climate change. Science, 361 (6405): 920. doi: 10.1126/science.aan5360
 8. http://phys.org/news/2013-05-global-chlorofluorocarbons-carbon-dioxide.html - Global warming caused by chlorofluorocarbons, not carbon dioxide, new study says
 9. MILICH, L. The role of methane in global warming: where might mitigation strategies be focused?. [s.l.]: [s.n.], 1999. (anglicky) 
 10. http://www.fi.muni.cz/~tomp/envi/eseje/vymola/esej.doc
 11. {title}. www.cenia.cz [online]. [cit. 11-01-2007]. Dostupné v archivu pořízeném dne 11-01-2007. 
 12. Nátr L.: Země jako skleník, kapitola 4.4 na str. 53
 13. http://wattsupwiththat.com/2013/03/06/nasa-satellite-data-shows-a-decline-in-water-vapor/ - NASA satellite data shows a decline in water vapor
 14. https://phys.org/news/2017-05-climate-cloud-heights.html - Too soon to say if climate is changing cloud heights

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • VÍDEN, Ivan. Chemie ovzduší [online]. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2005 [cit. 2017-12-11]. Kapitola 14 Skleníkový efekt, s. 90-97 z 98. Dostupné online. ISBN 80-7080-571-4. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]