Půda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Další významy jsou uvedeny na stránce Půda (rozcestník).

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek. Je morfologicky organizovaná a poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. Půda je předmětem studia pedologie.

Základní členění půdních horizontů

V geografii se soubory půd nazývají pedosféra a jsou studovány pedogeografií.

Z pohledu geografie tvoří půda, potažmo celá pedosféra, tu část krajinné sféry, kde množství a intenzita vzájemných vztahů mezi dílčími krajinnými sférami je největší, kde se sféry stýkají a dokonce se částečně navzájem prolínají.[1]

Každá půda obsahuje podíl regolitu, vody, vzduchu a organické hmoty. Podíly složek zastupují jednotlivé geosféry: litosféru, hydrosféru, atmosféru a biosféru. Pokud jedna z těchto složek chybí, nejedná se o půdu. Jednotlivé půdní složky jsou vzájemně promíšeny a vytvářejí heterogenní polydisperzní systém.

Složení a vlastnosti půd[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku struktura půdy.

Zastoupení složek a jejich vzájemné reakce v půdním prostoru předurčuje fyzikální a chemické vlastnosti půd.

Pevná složka půdy vzniká rozpadem a rozkladem hornin. Půda obsahuje primární a sekundární (jílové) minerály. Do pevné složky půdy se zpravidla zahrnuje organická neživá (humus) a živá složka.

Kapalná složka půdy vyplňuje póry pevné složky, přičemž se volně pohybuje půdním prostorem pod vlivem gravitace a může dosáhnout až k podzemní vodě, nebo je vázána na povrch půdních částic coby adsorpční voda, nebo je vázána na půdní částice adhezními silami coby kapilární voda, takže může být spojena s hladinou podzemní vody. Půdní voda je obohacována o látky z pevné i plynné složky půdy a vzniká půdní roztok.

Plynná složka půdy vyplňuje póry pevné složky, kapalnou půdní složkou je přesunována a uzavírána v půdním prostoru. Půdní vzduch díky dýchání půdních organizmů a podzemních částí rostlin obsahuje několikanásobně více oxidu uhličitého, obsahuje i větší podíl vodní páry než vzduch nad úrovní terénu a jeho relativní vlhkost je větší.

Mezi jednotlivými půdními složkami probíhá přenos hmoty a energie.

Fyzikální vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Pevná minerální složka půdy je charakterizována různou velikostí částic (zrn). Soubor zrn určité velikosti tvoří frakci – zrnitostní kategorii. Poměrné zastoupení frakcí charakterizuje půdu z hlediska půdní zrnitosti (textury) a předurčuje její zařazení v klasifikaci půdních druhů. Půdní zrnitost je základní fyzikální vlastnost půdy.

Chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Základní chemickou vlastností půdy je reakce půdního roztoku.

Klasifikace půd[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článcích Taxonomické kategorie půd (ČR) a Půdní typ.

Český taxonomický klasifikační systém půd[2] rozděluje půdy do následujících klasifikačních kategorií:

 • Referenční třída půd: Leptosoly
  • Půdní typ: Litozem (symbol LI)
  • Půdní typ: Ranker (RN)
  • Půdní typ: Rendzina (RZ)
  • Půdní typ: Pararendzina (PR)
 • Referenční třída půd: Regosoly
  • Půdní typ: Regozem (RG)
 • Referenční třída půd: Fluvisoly
  • Půdní typ: Fluvizem (FL)
  • Půdní typ: Koluvizem (KO)
 • Referenční třída půd: Vertisoly
  • Půdní typ: Smonice (SM)
 • Referenční třída půd: Andosoly
  • Půdní typ: Andozem (AD)
 • Referenční třída půd: Černosoly
 • Referenční třída půd: Luvisoly
  • Půdní typ: Šedozem (SE)
  • Půdní typ: Hnědozem (HN)
  • Půdní typ: Luvizem (LU)
 • Referenční třída půd: Kambisoly
  • Půdní typ: Kambizem (KA)
  • Půdní typ: Pelozem (PE)
 • Referenční třída půd: Podzosoly
  • Půdní typ: Kryptopodzol (KP)
  • Půdní typ: Podzol (PZ)
 • Referenční třída půd: Stagnosoly
  • Půdní typ: Pseudoglej (PG)
  • Půdní typ: Stagnoglej (SG)
 • Referenční třída půd: Glejsoly
  • Půdní typ: Glej (GL)
 • Referenční třída půd: Organosoly
  • Půdní typ: Organozem (OR)
 • Referenční třída půd: Salisoly
  • Půdní typ: Solončak (SK)
 • Referenční třída půd: Natrisoly
 • Referenční třída půd: Antroposoly
  • Půdní typ: Kultizem (KU)
  • Půdní typ: Antrozem (AN)

Charakteristika některých půdních typů[editovat | editovat zdroj]

 • Stepní půda se nacházejí v mírně vlhkých oblastech.
 • Černozem je půda s velkým obsahem humusu.
 • Podzol (z ruského slova „popel“) je kyselá málo úrodná půda chladných a vlhkých severských jehličnatých lesů.
 • Šedozem vzniká v listnatých lesích mírného pásu.
 • Rendzina málo úrodná půda, výskyt na krasovém území, velký obsah vápenatých iontů
 • Hnědozem přihnojuje se, nejvíce rozšířená, výskyt v mírném pásu
 • Nivní půdy vývojově mladé půdy, velmi úrodné, v blízkosti řek

Půdotvorné faktory[editovat | editovat zdroj]

 • Matečná hornina
  • skalní horniny a jejich zvětraliny (regolit)
  • sypké sedimenty (např. říční nebo mořské písky, spraše půdy (půdní sedimenty)
  • je pasivním půdotvorným činitelem, na daném místě se s časem nemění a bez působení dalších faktorů se z ní půda nemůže vyvinout
 • Klima
  • přímé působení:
   • změny teploty – rychlost rozkladu rostlinného opadu a odumřelých kořenů
   • změny intenzity srážek – intenzita promývání půdy → obsah živin
  • nepřímé působení prostřednictvím vegetace
 • Organismy (edafon)
  • intenzita jejich aktivity záleží na:
   • úživnosti půdy
   • klimatu

Podmínky půdotvorného procesu[editovat | editovat zdroj]

 • Reliéf
  • největší význam má
   • výšková poloha
   • svažitost
   • expozice - vystavení vlivu povětrnostních jevů, apod.
   • terénní deprese
  • ovlivňuje provlhčení půdy a její teplotu
 • Čas
  • čas nutný k průběhu dějů

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. HORNÍK, Stanislav, a kol. Fyzická geografie II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. S. 110. 
 2. Taxonomický klasifikační systém půd ČR

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • HORNÍK, Stanislav, a kol. Fyzická geografie II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 320 s. 
 • SMOLÍK, Ladislav. Pedologie. Praha: SNTL, 1957. 400 s. 
 • NĚMEČEK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Libuše; KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Praha: Academia, 1990. 552 s. ISBN 80-200-0153-0. 
 • TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. Praha: Český geologický ústav, 2000. 68 s. ISBN 80-7075-403-6. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]