Vegetace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vegetace tropického deštného lesa na Martinique

Vegetace jsou fytocenózy rostoucí na daném území neboli rostlinná pokrývka daného území (např. tropický deštný les, savana).

Rozlišení[editovat | editovat zdroj]

 • Vegetace zonální – tvoří přirozené fytocenologické jednotky (většinou vyšších kategorií), odpovídající současným klimatickým podmínkám většího území, vegetační zóně (např. stepní lesní zóně). Není-li vývoj vegetace narušován člověkem, je zonální vegetace současně klimatickým klimaxem, takzvaně vegetací klimaxovou. Tato vegetace tvoří na Zemi tzv. biomy a v rámci těchto biomů pak vegetační stupně.
 • Vegetace azonální – tvoří přirozené fytocenologické jednotky podmíněné specifickými podmínkami. Nejsou vázány na určitou klimatickou vegetační zónu (např. lužní lesy, rákosiny, olšiny, skalní vegetace apod.). Není-li vývoj vegetace narušován člověkem, mluvíme o edafickém klimaxu.
 • Vegetace extrazonální – tvoří vegetační jednotky, které v určité vegetační zóně představují zonální vegetaci, avšak v uvažované vegetační zóně jsou podmíněny lokálními stanovištními anomáliemi (např. mediteránní jednotky se mohou vyskytovat na jižních expozicích i v chladnějších zónách).
 • Vegetace potenciálně přirozená – vyvinula by se v daném čase a prostoru bez zásahů a aktivity člověka, a tudíž odráží pouze vlastnosti daného stanoviště.
 • Vegetace přirozená – je složena z druhů rostlin, zejména dřevin, jejichž ekologické nároky jsou v rovnováze s podmínkami stanoviště, avšak alespoň částečně ji ovlivňují či v minulosti ovlivnily hospodářské zásahy (např. Boubínský prales; Žofínský prales a další).
 • Vegetace původní – tvoří ji rostlinstvo rostoucí bez zásahů člověka a existující v rovnováze s podmínkami stanoviště. V Česku ani jinde ve střední Evropě zcela původní vegetaci nenajdeme, celá krajina byla v minulosti více či méně člověkem ovlivněna.

Výzkum vegetace v Česku[editovat | editovat zdroj]

V ČR je výzkum vegetace dlouhodobě předmětem zájmu vědců z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. Výsledkem jejich práce je např. několikasvazkové dílo Vegetace ČR. Masarykova univerzita rovněž spravuje Českou národní fytocenologickou databázi, v níž jsou shromažďovány zápisy fytocenologických snímků.

Vegetační výzkum zaměřený na hrubší kategorie, tzv. biotopy definované Katalogem biotopů ČR, provádí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pomocí projektů mapování biotopů, aktualizace vrstvy mapování biotopů a monitoring biotopů, jejichž výsledkem je např. vrstva mapování biotopů.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • CHYTRÝ, Milan, ed. Vegetace České republiky. 1, Travinná a keříčková vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 1, Grassland and heathland vegetation. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7.
 • CHYTRÝ, Milan, ed. Vegetace České republiky. 2, Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 2, Ruderal, weed, rock and scree vegetation. Praha: Academia, 2009. 520 s. ISBN 978-80-200-1769-7.
 • CHYTRÝ, Milan, ed. Vegetace České republiky. 3, Vodní a mokřadní vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 3, Aquatic and wetland vegetation. Praha: Academia, 2011. 827 s. ISBN 978-80-200-1918-9.
 • CHYTRÝ, Milan, ed. Vegetace České republiky. 4, Lesní a křovinná vegetace = Vegetation of the Czech Republic. 4, Forest and scrub vegetation. Praha: Academia, 2013. 551 s. ISBN 978-80-200-2299-8.
 • CHYTRÝ, Milan et al. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2., uprav. a rozšíř. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3, [chybné ISBN 978-80-87457-03-0].
 • CHYTRÝ, Milan a RAFAJOVÁ, Marie. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia: časopis České botanické společnosti. 2003, č. 75, s. 1–15. ISSN 0032-7786. Přístup také z: https://botzool.cz/vegsci/phytosociologicalDb/

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Slovníkové heslo vegetace ve Wikislovníku