Katalog biotopů České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Katalog biotopů České republiky je příručka, která vymezuje jednotky používané pro mapování biotopů, jehož výsledkem je vrstva mapování biotopů.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Po prvním vydání knihy v roce 2001 bylo zahájeno rozsáhlé mapování biotopů, během kterého se shromažďovaly podrobné podklady pro vytvoření národního návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Základní mapování bylo dokončeno v roce 2004, nyní se mapy biotopů průběžně aktualizují a zpřesňují terénním mapováním.

Druhé vydání[editovat | editovat zdroj]

 • Druhé vydání Katalogu biotopů z roku 2010 shrnuje nové a upřesněné poznatky o biotopech, odráží pokrok ve výzkumu vegetace a zohledňuje změny v evropských systémech klasifikace biotopů. Kniha je určena především profesionálním ochráncům přírody a přírodovědcům, studentům, ale i dalším zájemcům o poznání naší přírody.
 • Editorský kolektiv tvořil Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich a Pavel Lustyk. Na knize však spolupracovala celá řada dalších odborníků.

Jednotky přírodních biotopů[editovat | editovat zdroj]

 • Vodní toky a nádrže
 • V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
 • V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod
 • V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní
 • V4 Makrofytní vegetace vodních toků
 • V5 Vegetace parožnatek
 • V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes)
 • Mokřady a pobřežní vegetace
 • M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
 • M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty
 • M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů
 • M1.4 Říční rákosiny
 • M1.5 Pobřežní vegetace potoků
 • M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů
 • M1.7 Vegetace vysokých ostřic
 • M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus)
 • M2.1 Vegetace letněných rybníků
 • M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků
 • M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí
 • M2.4 Vegetace jednoletých slanomilných trav
 • M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin
 • M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace
 • M4.2 Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica)
 • M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites)
 • M5 Devětsilové lemy horských potoků
 • M6 Bahnité říční náplavy
 • M7 Bylinné lemy nížinných řek
 • Prameniště a rašeliniště
 • R1.1 Luční pěnovcová prameniště
 • R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců
 • R1.3 Lesní pěnovcová prameniště
 • R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců
 • R1.5 Subalpínská prameniště
 • R2.1 Vápnitá slatiniště
 • R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
 • R2.3 Přechodová rašeliniště
 • R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)
 • R3.1 Otevřená vrchoviště
 • R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
 • R3.3 Vrchovištní šlenky
 • R3.4 Degradovaná vrchoviště
 • Skály, sutě a jeskyně
 • S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
 • S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
 • S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek
 • S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin
 • S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)
 • S2 Pohyblivé sutě
 • S3 Jeskyně
 • Alpínské bezlesí
 • A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
 • A1.2 Zapojené alpínské trávníky
 • A2.1 Alpínská vřesoviště
 • A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
 • A3 Sněhová vyležiska
 • A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
 • A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
 • A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
 • A5 Skalní vegetace sudetských karů
 • A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin
 • A7 Kosodřevina
 • A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
 • A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
 • Sekundární trávníky a vřesoviště
 • T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
 • T1.2 Horské trojštětové louky
 • T1.3 Poháňkové pastviny
 • T1.4 Aluviální psárkové louky
 • T1.5 Vlhké pcháčové louky
 • T1.6 Vlhká tužebníková lada
 • T1.7 Kontinentální zaplavované louky
 • T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace
 • T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
 • T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd
 • T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
 • T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy
 • T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky
 • T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)
 • T3.2 Pěchavové trávníky
 • T3.3 Úzkolisté suché trávníky
 • T3.4 Širokolisté suché trávníky
 • T3.5 Acidofilní suché trávníky
 • T4.1 Suché bylinné lemy
 • T4.2 Mezofilní bylinné lemy
 • T5.1 Jednoletá vegetace písčin
 • T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)
 • T5.3 Kostřavové trávníky písčin
 • T5.4 Panonské stepní trávníky na písku
 • T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd
 • T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů
 • T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů
 • T7 Slaniska
 • T8.1 Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin
 • T8.2 Sekundární podhorská a horská vřesoviště
 • T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
 • Křoviny
 • K1 Mokřadní vrbiny
 • K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
 • K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů
 • K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
 • K4 Nízké xerofilní křoviny

Jednotky nepřírodních biotopů[editovat | editovat zdroj]

 • X1 Urbanizovaná území
 • X2 Intenzivně obhospodařovaná pole
 • X3 Extenzivně obhospodařovaná pole
 • X4 Trvalé zemědělské kultury
 • X5 Intenzivně obhospodařované louky
 • X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
 • X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty
 • X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
 • X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
 • X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami
 • X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
 • X10 Lesní paseky a holiny
 • X12A Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty
 • X12B Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
 • X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
 • X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

Dostupnost knihy[editovat | editovat zdroj]

 • První vydání knihy již bylo vyprodáno, lze je však stáhnout v elektronické podobě.
 • Druhé vydání publikace je dostupné v síti knihkupectví a nebo je lze objednat či zakoupit v knihovně AOPK ČR. Je možné je také stáhnout v elektronické podobě na stránkách www.biomonitoring.cz.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]