Akademický titul

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Akademický titul značí řádné zakončení studia vysoké školy nebo jiné formy vysokoškolského vzdělávání. Samotný pojem titul pochází z latinského slova titulus, tedy česky hodnost.

České vysokoškolské tituly[editovat | editovat zdroj]

Akademické tituly[editovat | editovat zdroj]

Udělují je české vysoké školy na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (vysokoškolský zákon). V současné době je možno se setkat s těmito tituly, z nichž některé již byly nahrazeny titulem jiným (např. PhMr. – Mgr., PaedDr. – PhDr.) a jiné se přestaly udělovat zcela (RSDr., ICDr.).

zkratka titulu
před jménem
latinský význam český význam status
Bc. baccalaureus bakalář uděluje se
BcA. baccalaureus artis bakalář umění uděluje se
ICDr. juris canonici doctor doktor kanonického práva neuděluje se
Ing. ingénieur inženýr uděluje se
Ing. arch. ingerum architectus inženýr architekt uděluje se
JUDr. juris utriusque doctor doktor (obojího) práv(a) uděluje se
MDDr. medicinae dentium doctor doktor zubní medicíny uděluje se
MgA. magister artis magistr umění uděluje se
Mgr. magister magistr uděluje se
MSDr. medicinae stomatologicae doctor doktor zubní medicíny neuděluje se
MUDr. medicinae universae doctor doktor všeobecné medicíny uděluje se
MVDr. medicinae veterinarinae doctor doktor veterinární medicíny uděluje se
PaedDr. paedagogiae doctor doktor pedagogiky neuděluje se
PharmDr. pharmaciae doctor doktor farmacie uděluje se
PhDr. philosophiae doctor doktor filozofie uděluje se
PhMr. pharmaciae magister magistr farmacie neuděluje se
RCDr. rerum commercialum doctor doktor obchodních věd neuděluje se
RNDr. rerum naturalium doctor doktor přírodních věd uděluje se
RSDr. rerum socialium doctor doktor sociálně-politických věd neuděluje se
RTDr. rerum technicarum doctor doktor technických věd neuděluje se
ThDr. theologiae doctor doktor teologie uděluje se
ThLic. theologiae licentiatus licenciát teologie uděluje se
ThMgr.[1] theologiae magister magistr teologie, bohosloví neuděluje se

Akademický titul se píše vždy před jménem.

Akademicko-vědecké tituly[editovat | editovat zdroj]

Akademicko-vědecké (či akademicko-umělecké) tituly získávají absolventi doktorského studia (přesněji doktorských studijních programů), kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci.

zkratka
původní latinský význam česky poznámka
akad. academicus akademik řádný člen Československé akademie věd; zrušeno po roce 1989, resp. udělováno v období 1953-1992
ArtD. artis doctor doktor umění v ČR neudělován, udělován je však v SR a díky mezinárodní smlouvě o vzájemném uznávání mezi těmito zeměmi však nositel nepotřebuje žádat o případnou nostrifikaci; v ČR je ekvivalentem Ph.D. i pro oblast umění
CSc. candidatus scientiarum kandidát věd udílení této vědecké hodnosti probíhalo od roku 1953, zrušeno v roce 1998; ti kteří již byli v průběhu studia jej mohli dokončit do konce roku 2001[2]
Dr. doctor doktor titul byl udělován v přechodném období mezi lety 1990-1998, před zavedením titulu Ph.D., kterým byl zcela nahrazen; jeho držitelé mohou požádat příslušnou univerzitu o jeho změnu na Ph.D.
DrSc. doctor scientiarum doktor věd udílení této vědecké hodnosti bylo v ČR zavedeno, resp. zcela zrušeno, obdobně jako u CSc., v SR udílení pokračuje
DSc. doctor scientiarum doktor věd titul neznámý českému právnímu řádu, zavedla jej od 18. prosince 2002 AV ČR jako určitou náhradu za DrSc.[3]
Ph.D. philosophiae doctor doktor uděluje se ve všech oblastech, včetně teologie či umění; od roku 1998
Th.D. theologiae doctor doktor teologie udělován od roku 1998; zrušeno od září 2016, nahrazeno Ph.D.; jeho držitelé mohou požádat příslušnou univerzitu o jeho změnu na Ph.D.[4]

Vědecká (resp. postgraduální) hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka (vyjma zkratky akad., která je specifická).

Rozlišování mezi tituly akademickými a akademicko-vědeckými však může být sporné, protože DrSc. i CSc. nebyly tituly, ale podle práva vědecké hodnosti, DSc. je titul neoficiální a také jen vědecký, akademik bylo označení člena akademie a tituly Ph.D. (a dříve také Th.D.) český zákon o vysokých školách považuje za tituly standardně akademické.[5] Jako jediný akademicko-vědecký titul tudíž byl až do svého zrušení podle zákona jen titul Dr.[6] Současný vysokoškolský zákon již mezi pojmy titul a hodnost zcela striktně nerozlišuje (česky titul, z lat. titulus, znamená hodnost ve svém překladu).

Vědecko-pedagogické tituly[editovat | editovat zdroj]

Tato hodnost (pouze docent a profesor) je dosažena vědecko-pedagogickou (nebo umělecko-pedagogickou) činností (např. publikační činností, pedagogická činnost atd.), tedy nikoliv dalším studiem.

Nejvyšším možným titulem (dosaženým vzděláním) je podle boloňského procesu (tedy i dle českého vysokoškolského zákona) titul doktor (Ph.D.), dosažený v doktorském studijním programu. Vysokoškolský zákon neupravuje níže uvedené jako akademické tituly (ve všech čtyřech případech níže uvedených se pak vlastně jedná o pracovní/funkční pozice v rámci vysoké školy, resp. o akademické pozice či zařazení), k níže uvedeným zákon neuvádí ani jejich zkratky, ty se zde tvoří dle úzu. K oslovování se však používají většinou pouze vyšší hodnosti docent a profesor. Asistenti se většinou oslovují jejich magisterským titulem. Odborné asistenty pak většinou jejich doktorským titulem.

as. asistent
odb. as. odborný asistent
doc. docent
prof. profesor

Historie udělování titulů na českých vysokých školách[editovat | editovat zdroj]

Do roku 1953[editovat | editovat zdroj]

Od středověku byly udíleny tituly bakalář, mistr (svobodných umění) a doktor. Nejdříve bylo třeba získat titul bakaláře (baccalaureatusvavřínem ověnčený), aby mohl student ve studiu pokračovat a získat některý titul vyšší. Titul magistra svobodných umění byl stejně jako titul bakalářský udělován na přípravné fakultě svobodných umění (tzv. artistická fakulta), doktorské tituly na vyšších fakultách odborných (teologické, právnické a lékařské).[7]

Později fakulta artistická zanikla a byla nahrazena odbornou fakultou filozofickou, čímž vzniká titul doktora filosofie a naopak přestává být užíván bakalářský a magisterský titul. Na této nové fakultě zůstalo zachováno jen magisterium farmacie (PhMr.).[8] Doktorský titul se pak rozlišoval podle toho, na které z odborných fakult byl získán. Podle jednotného studijního řádu ministerstva kultu a vyučování z roku 1850, doplněného nařízeními o jednotlivých rigorózních řádech,[9] šlo konkrétně o tyto tituly:

Později byly zavedeny také tituly doktora technických věd (RTDr.),[10] doktora montánních věd (Dr. mont.),[11] doktora zemědělství (Dr. agr.)[12] a doktora zvěrolékařství (MVDr.).[13] Akademický titul ale nebyl získáván automaticky absolvováním univerzity, protože systém vysokoškolského studia byl postaven jen na obligatorních státních zkouškách, kterých mohlo být během studia více a teprve po jejich úspěšném absolvování student mohl, ale nemusel, podstoupit obdobné zkoušky, tzv. „rigoróza“, neboli přísné zkoušky doktorské. Tedy až po absolvování všech nutných rigoróz mu byl doktorský titul přiznán, i bez titulu ale mohl vysokou školu úspěšně dokončit.

Po vzniku první republiky byla tato úprava zachována, pouze díky tomu, že došlo k rozdělení původních filozofických fakult na fakulty filozofické a fakulty přírodovědecké[14] vznikl další nový titul doktora přírodních věd (RNDr.). A později přibyl i titul doktora obchodních věd (RCDr.).[15]

Mezi lety 1953 a 1990[editovat | editovat zdroj]

Zásadní změna přišla po převzetí moci komunisty se zákonem č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, který sice už získané akademické tituly jejich nositelům ponechal, ale pro nové studenty je zrušil s tím, že absolventi vysoké školy s účinností od roku 1953 získávali jen profesní označení. To bylo někdy i poněkud nezvyklé, např. promovaný biolog, inženýr architekt, promovaný lékař, promovaný právník, promovaný historik apod.[16]

Návrat k tradici akademických titulů znamenal zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách. Podle něj sice zakončením vysokoškolského studia státní závěrečnou zkouškou k udělení titulu nedošlo, ale následným vykonáním nepovinné státní rigorózní zkoušky už absolvent titul získat mohl. Šlo konkrétně o tituly doktora práv (JUDr.), doktora přírodních věd (RNDr.) nebo doktora filozofie (PhDr.). Jiná situace byla u absolventů lékařských fakult, technických, ekonomických, zemědělských a uměleckých vysokých škol, protože jim tituly udělovány ihned po ukončení studia byly, a to sice doktor medicíny (MUDr.), doktor veterinární medicíny (MVDr.), inženýr (Ing.), inženýr architekt (Ing. arch.), akademický architekt, akademický malíř a akademický sochař. Pro tři posledně uvedené tituly z uměleckých oborů navíc platilo, že bylo také možné vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul „doktor filozofie“. Kromě toho tento zákon napravil situaci vzniklou předchozím vysokoškolským zákonem z roku 1950 a dřívějším absolventům lékařských fakult, technických, ekonomických, zemědělských a uměleckých vysokých škol přiznal příslušné akademické tituly automaticky, ostatním umožnil jejich získání státní rigorózní zkouškou.[17]

Podobnou úpravu udílení akademických titulů zachoval i následující zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, který pouze navíc umožnil státní rigorózní zkouškou získat tituly doktora pedagogiky (PaedDr.), doktora farmacie (PharmDr.) a doktora sociálně politických věd (RSDr.) (tento titul byl však udílen již od roku 1966 na Vysoké škole politické ÚV KSČ[18]). Navíc pro absolventy, kteří vystudovali s výbornými výsledky a s vyznamenáním, bylo výjimečně možné udělit takový akademický titul již po státní závěrečné zkoušce.

Po roce 1990[editovat | editovat zdroj]

Po sametové revoluci začal platit nový vysokoškolský zákon č. 172/1990 Sb., který umožnil získat akademický titul už absolvováním vysoké školy. Oproti pozdější právní úpravě ale šlo jen o tyto:[19]

 • titul bakalář (Bc.)
 • akademické tituly:
  • magistr (Mgr.)
  • inženýr (Ing.)
  • doktor všeobecné medicíny (MUDr.)
  • doktor veterinární medicíny (MVDr.)
 • akademicko-vědecký titul doktor (Dr.)

Dřívější absolventi vysokoškolského studia univerzitního směru, kteří nepodstoupili státní rigorózní zkoušku a titul tak dříve nezískali, měli možnost začít automaticky používat akademické tituly podle tohoto zákona. Příslušná univerzita jim k tomu vydala osvědčení.[20]

Boloňský proces pak sjednotil evropské vzdělávání.

Zákon č. 172/1990 Sb. byl v roce 1998 nahrazen zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, který, včetně pozdějších novelizací, k dosavadním vysokoškolským titulům přidal následující: bakalář umění (BcA.), magistr umění (MgA.), inženýr architekt (Ing. arch.) a doktor zubního lékařství (MDDr.). Dále zrušil akademicko-vědecký titul „doktor“ a nahradil jej titulem se stejným názvem, ale s mezinárodně obvyklou zkratkou Ph.D. (v oboru teologie s názvem doktor teologie a zkratkou Th.D.). Také opětovně umožnil vykonat státní rigorózní zkoušku, a to absolventům s titulem „magistr“. Po jejím vykonání se pak udělují akademické tituly doktora práv (JUDr.), doktora filozofie (PhDr.), doktora přírodních věd (RNDr.), doktora farmacie (PharmDr.), licenciát teologie (ThLic.) a také doktora teologie, ale se zkratkou ThDr., když jde na rozdíl od akademicko-vědeckých titulů „Ph.D.“ a „Th.D.“ jen o tzv. „malé doktoráty“.[21]

Velká novela vysokoškolského zákona (tedy zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) platná od 2. května 2016 s plnou účinností od 1. září 2016 ruší udělování titulu Th.D. (doktor teologie), který bude nahrazen titulem Ph.D. (doktor).[4]

Užívání a pořadí akademických titulů[editovat | editovat zdroj]

Právo užívat akademický titul vzniká už absolvováním studia, tedy úspěšným složením státní závěrečné, rigorózní či doktorské zkoušky. Případná promoce už jen slavnostně potvrzuje existující stav.[22] Jestliže někdo úmyslně užívá akademický titul, který mu nenáleží, jde o přestupek.[23]

Podle Ústavu pro jazyk český AV ČR pořadí titulů sice žádná norma striktně neurčuje, ale praxe je poměrně ustálená. Pokud nějaká osoba získala více titulů, píše se vyšší titul před nižším, např. „Mgr. Bc. Jan Svoboda“, případně se tento nižší neuvádí vůbec. Magisterský titul se pak neuvádí nikdy, pokud absolvent úspěšně vykonal rigorózní řízení a získal např. titul JUDr. U rovnocenných titulů se píše hned u jména ten, který daná osoba získala dříve, tedy např. „Mgr. Ing. Karel Novotný“, pokud tento nejdříve vystudoval techniku. České „a“, resp. latinské „et“, případně symbol „&“, se píší jen mezi stejnými tituly, např. „Mgr. et Mgr. Alena Dvořáková“.[24]

Uživání a formální oslovování[editovat | editovat zdroj]

Oproti uvádění (psaní) českých titulů je formální oslovování poměrně snadnou záležitostí. (Běžné je samozřejmě rovněž oslovování příjmením, např. pane Nováku.)

Formálně se oslovuje nejvyšší dosaženou funkcí či hodností. Před oslovením titulem je vhodné upřednostnit funkci (postavení) či hodnost, např. pane rektore, pane premiére, pane vedoucí atp.

Tituly se pak zpravidla k formálnímu oslovování používají pouze tyto: pane inženýre, pane magistře, pane doktore, samozřejmě rovněž hodnosti docent a profesor. Tabulka níže udává doporučení k oslovování českými tituly.[zdroj?]

Titul Zkratka Oslovení Poznámka
diplomovaný specialista DiS. pane specialisto / paní specialistko k oslovení se neužívá, je třeba použít jiné oslovení dle výše uvedeného[25]
bakalář Bc. pane bakaláři / paní bakalářko zpravidla se k oslovení neužívá[26]
bakalář umění BcA. pane bakaláři / paní bakalářko zpravidla se k oslovení neužívá[27]
inženýr Ing. pane inženýre / paní inženýrko
inženýr architekt Ing. arch. pane inženýre / paní inženýrko
doktor medicíny MUDr. pane doktore / paní doktorko
doktor zubního lékařství MDDr. pane doktore / paní doktorko
doktor veterinární medicíny MVDr. pane doktore / paní doktorko
magistr Mgr. pane magistře / paní magistro
magistr umění MgA. pane magistře / paní magistro
doktor práv JUDr. pane doktore / paní doktorko
doktor filozofie PhDr. pane doktore / paní doktorko
doktor přírodních věd RNDr. pane doktore / paní doktorko
doktor farmacie PharmDr. pane doktore / paní doktorko
licenciát teologie ThLic. pane doktore / paní doktorko pane licenciáte se zpravidla neužívá
doktor teologie ThDr. pane doktore / paní doktorko
doktor teologie Th.D. pane doktore / paní doktorko
doktor Ph.D. pane doktore / paní doktorko
doktor Dr. pane doktore / paní doktorko
kandidát věd CSc. pane magistře/inženýre/doktore / paní magistro/inženýrko/doktorko pane kandidáte se zpravidla neužívá, oslovit lze dle jiného titulu, případně funkcí atp.
doktor věd DrSc. pane doktore / paní doktorko
doktor věd DSc. pane doktore / paní doktorko

České nevysokoškolské tituly[editovat | editovat zdroj]

DiS. diplomovaný specialista

Diplomovaný specialista je podle školského zákona označení absolventa vyšší odborné školy (tedy VOŠ, příp. konzervatoře). Neakademický titul DiS. se píše vždy za jménem a mezi jménem a tímto titulem se píše vždy čárka.

Slovenské vysokoškolské tituly uznávané v Česku[editovat | editovat zdroj]

Akademické tituly, stejně jako akademicko-vědecké tituly a hodnosti, udílené slovenskými vysokými školami jsou v Česku uznávány za rovnocenné. To stejné platí i naopak.[28]

Rovnocenné tituly a hodnosti
Česká republika Slovenská republika
bakalář (Bc.) bakalár (Bc.)
bakalář umění (BcA.) bakalár (Bc.) v oblasti umenia
inženýr (Ing.) inžinier (Ing.)
inženýr architekt (Ing. arch.) inžinier architekt (Ing. arch.)
doktor medicíny (MUDr.) doktor medicíny (MUDr.)
doktor veterinární medicíny (MVDr.) doktor veterinárskej medicíny (MVDr.)
magistr (Mgr.) magister (Mgr.)
magistr umění (MgA.) magister umenia (Mgr. art.)
doktor práv (JUDr.) doktor práv (JUDr.)
doktor filozofie (PhDr.) doktor filozofie (PhDr.)
doktor filozofie (PhDr.) v oblasti pedagogiky doktor pedagogiky (PaedDr.)
doktor přírodních věd (RNDr.) doktor prírodných vied (RNDr.)
doktor farmacie (PharmDr.) doktor farmácie (PharmDr.)
licenciát teologie (ThLic.) doktor teológie (ThDr.)
doktor teologie (ThDr.) doktor teológie (ThDr.)
doktor (Ph.D.) philosophiae doctor (PhD.)
doktor (Ph.D.) v oblasti umění artis doctor (ArtD.)
doktor teologie (Th.D.) philosophiae doctor (PhD.) v oblasti teologie
kandidát věd (CSc.) philosophiae doctor (PhD.)
artis doctor (ArtD.)
doktor věd (DrSc.) doktor vied (DrSc.)
docent docent
profesor profesor

Britské, americké, kanadské a australské vysokoškolské tituly a ocenění[editovat | editovat zdroj]

Anglická slova se často překladem do češtiny se svým ekvivalentem neshodují nebo mu neodpovídají. Např. české slovo titul poukazuje společenskou skupinu či vysokoškolské vzdělaní. Anglické slovo title znamená pouze společenskou skupinu. Kvalifikace získaná na vysoké škole se označuje slovem degree (stupeň). Titles se píší před jménem, zatímco degrees se píší za jménem. Dále se ještě udílí v anglosaském světě spousta dalších certifikátů a některé další tituly po absolvování různých kvalifikačních kurzů a nástaveb k běžnému vysokoškolskému studiu – tyto tituly se uvádějí většinou za jménem.

Akademický titul nebo ocenění (certifikát či diplom) uděluje akademická instituce (univerzita, vysoká škola) ve své zemi dle příslušných zákonů. Pokud je v České republice takový cizí titul udělován jako akademický titul (obdoba řádného vysokoškolského studia), potom česká škola musí mít akreditaci od zahraniční vzdělávací instituce, která má řádnou akreditaci ve své zemi. Pokud je však v České republice titul udělován českou univerzitou, potom nemá povahu akademického titulu, ale titulu profesního. Udělování profesních titulů není upraveno zákonem, nejedná se o řádné vysokoškolské vzdělání, ale o jistý druh profesní nástavby – kurzu. Profesní tituly nepodléhají žádné akreditaci nebo kontrole ze strany státního dozoru a proto kvalita poskytovaného vzdělání může být zpochybněna. Zejména profesní titul však umožňuje dále studovat některý z dalších programů těm uchazečům, kteří nesplňují podmínku ukončeného vysokoškolského vzdělání, nebo nemohou doložit dostatečnou praxi.

Stávající soustava se v podstatě skládá ze čtyř základních typů:

 1. Bachelor degrees jsou undergraduate degrees, v některých školských systémech dále děleny na ordinary („obyčejné“) a honours („s vyznamenáním“)
 2. Master degrees jsou základní postgraduate degrees
 3. Lower doctorates jsou PhD/DPhil degrees s úrovní nad Master degrees
 4. Higher doctorates jsou DSc/DLitt degrees

Přehled univerzitních stupňů[editovat | editovat zdroj]

Tyto stupně jsou více méně podobné v anglicky mluvících zemí (řazeny od nejnižšího k nejvyššímu):

 • Diploma – jednoleté studium, možnost postupu do druhého ročníku bakalářského studia
 • Advanced diploma – dvouleté studium, možnost postupu do třetího ročníku bakalářského studia
 • Bachelor degree – tří až čtyřleté studium standardního bakalářského studia; následující dělení je typické pro školský systém Velké Británie, v ostatních zemích se většinou takovéto dělení nevyskytuje a délka studia jsou 4 roky (např. Spojené státy americké):[29]
  • Honours degree – značí se vyšší náročností; vystudovaný titul může obsahovat přídatek Hons (např. „BSc Hons“), který značí dosažení „vyššího“ bakalářského studia; často studován tři roky, ve skotském školském systému je délka studia většinou čtyři roky; dělen na tři stupně podle prospěchu studenta: First class („titul první třídy“), Upper second class (2:1, „titul vyšší druhé třídy“; často požadavek pro postup do postgraduatemagisterské studium), Lower second class (2:2, „titul nižší druhé třídy“), Third class („titul třetí třídy“)
  • Ordinary degree – značí se nižší náročností, často není nutné odevzdat dizertační práci či vypracovat finální projekt, považován za čtvrtý stupeň bakalářského diplomu; prakticky bez výjimek studován tři roky (celá Velká Británie, včetně Skotska); dá se studovat samostatně, v mnoha případech je udělován studentům Honours, kteří nesplnili požadavky na udělení nejnižší třídy Honours (Third class).
 • Graduate certificate – jednosemestrální studium, možnost postupu do druhého semestru Graduate Diploma nebo Masters Degree
 • Graduate diploma – dvousemestrální studium, možnost postupu do třetího semestru Masters Degree
 • Postgraduate diploma – dvousemestrální studium
 • CareerCareer & Vocational Training

Kariérní diplom nebo certifikát je listina, která se uděluje po dokončení postsekundárního odborného programu nebo technického vzdělávacího programu, ale není stejná jako vysokoškolský diplom nebo titul. Kariérní programy se zaměřují na poskytování specifického vzdělávání pro pracovní příležitosti a pokrok. Dokončení diplomové programu může být formálně nutné pro zaměstnání nebo odborné udělení licence, nebo to může být volitelný způsob, jak získat a prokázat odborné znalosti, která vyžadují diplom či vyšší vzdělání nebo specializaci. Kariérní vzdělávání je obvykle unaccredited, neakreditované vzdělávání. Akreditace programy konkrétních škol mohou být také uznány a může jim být umožněno převést jejich kredity z těchto programů k pokračovaní či dokončení přidruženého titulu (AS) v oboru příbuzném nebo příslušnému bakalářského programu (BA), například Penn Foster global.

 1. Certificate – Certifikační programy se obvykle specializují na jednu konkrétní dovednost, kterou lze studovat a učit se v jednom nebo ve dvou kurzech. Tyto programy jsou často dobrou volbou pro někoho, kdo již má titul nebo pracovní zkušenosti v oboru. Studijní program trvá obvykle týdny až tři měsíce.
 2. Diploma – Hlavním rozdílem je, že kariérní diplom je specifický pro jednu oblast. Tím lze získat vzdělaní či stupeň specifických podmínek pro převod na vyšší stupeň. Kariérní diplom umožňuje pouze přenos určité třídy podle požadavků Associates nebo bakalářský titul. Studijní program trvá obvykle půl roku až rok.
First-tier
 • Associate degree
 • Foundation degree
Second-tier
 • Bachelor's degree
Third-tier
 • Master of Advanced Studies
 • Diplom
 • Engineer's degree
 • Magister
 • Master's degree
Fourth-tier
 • Doctorate
 • Terminal degree
Other
 • First professional degree
 • Honorary degree
 • Licentiate
 • Professorial degree
 • Specialist degree

Seznam většiny titulů z anglicky mluvících zemí

Přehled anglosaských akademických či profesních titulů a ocenění
Associate's degrees (USA) AA, AAS, ABA, ABS, AOS, AS, AMusA a LMusA (Austrálie), ASN, AST
Foundation degrees (UK) FdA, FdEd, FdEng, FdMus, FdBus, FdSc, FdTech
Bachelor's degrees AB nebo BA , BAcc nebo BAcy, BAdm, BAgrEc, BArch, BBA, BBus, BCom nebo BComm, BCS, BCL, STB, BD, BDent, BDS, B.Ed., BEc, BEng nebo BE, BSBME, BFA, BHSc, BGS, BHE, BHK, BID, BJ, BTh, BLibStud, BLIS, BMath, BMedSc nebo BMedSci, BMus, BSN, BPE, BPharm, BS nebo BSc nebo SB, BSc(Agr) nebo BSA, BSocSci, BSW, BTech, LLA, LLB, MB ChB nebo MB BS nebo BM BS nebo BMed nebo MB BChir nebo MB BCh BAO, MA (Cantab.), MA (Dubl.), MA (Hons), MA (Oxon.)
Master's degrees MArch, MA, MAT, MALS nebo MLS, MS nebo MSc, MSt, DEA, MAcc nebo MPAcc, MALD, MApol, MPhil, MRes, MFA, MTech, MBA, MBI, MBT, MBus, MCom, MDes, MTh, MTS, MDiv, MEd, MMT, MPA, MPD, MPS, MSN, MProfStuds, MJ, MST, MSW, MPAff, MLIS, MLitt, MPH, MPM, MPP, MPT, MRE, MTheol/ThM/MTh, STM, LLM, MEng, MSci, MBio, MChem, MPhys, MMath, MMedSc nebo MMedSci, MMus, MESci, MGeol, MTCM, MSSc, BCL (Oxon), BPhil (Oxon), ThM
Licentiate degrees: Lic Arts, LDS, JCL, STL, SSL, LSS, PhL
Specialist degrees EdS, SSP
Engineer's degrees AE, BE, BME, CE, CE, ChE, EE, CpE, ECS, EnvE, MSE, ME, NavE, NuclE, Ocean E, SysE, Eng
First-professional degrees AuD, DC, DCM, DDS, DMD, JD, MD (USA), DPT, ND, OD, DO (pouze USA), PharmD, DP, PodD, DPM, MDiv, MHL, DVM, PD, STB
Doctoral degrees DHSc, PhD, DPS, EdD, DEng, EngD, PDEng, DEnv, DBA, DD, JCD, SSD, JUD, DSc, DLitt, DA, MD (mimo USA a Kanadu), DMA, DMus, DCL, ThD, DrPH, DPT, DPhil, PsyD, DSW, JD, LLD, LHD, JSD, SJD, JuDr, STD, DMin

Další vysokoškolské hodnosti[editovat | editovat zdroj]

Čestné hodnosti[editovat | editovat zdroj]

Čestná hodnost je titul dosažený jmenováním, nikoliv studiem.

dr. h. c. doctor honoris causa (čestný doktorát)
prof. h. c. čestný profesor, profesor honoris causa (čestná profesura)
emeritní profesor
profesor in memoriam

Zkratky zde nejsou kodifikovány zákonem, ale tvoří se zde dle úzu (tradice). Novela vysokoškolského zákona (zákon č. 137/2016 Sb.) nově zavádí také označení mimořádný profesor.

Univerzitní hodnosti[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Akademický obřad.

Hodnosti a oslovení představitelů vysokých škol a univerzit, zejména při slavnostních obřadech jako je imatrikulace, promoce ap.

Jeho Magnificence rektor v překladu „Jeho Vznešenost“, oslovení nejvyššího představitele vysoké školy nebo univerzity
Spectabilis nebo Maiestas prorektor v překladu „Slovutný“ nebo „Důstojný“, oslovení prorektora v přítomnosti rektora
Spectabilis děkan v překladu „Slovutný“, oslovení děkana (vedoucího fakulty)
Honorabilis proděkan v překladu „Ctihodný“, oslovení proděkana v přítomnosti děkana, též promotora a profesorů
Honestus promotor v překladu „Vážený“, oslovení promotora

Pokud prorektor zastupuje rektora, je oslovován Vaše Magnificence. Pokud proděkan zastupuje děkana, tak je oslovován Spectabilis.

Titulární medaile[editovat | editovat zdroj]

Specifickou formou dárku za získání akademického titulu může být titulární medaile.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PRŮCHA, Jan; VETEŠKA, Jaroslav. Andragogický slovník. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3960-1. S. 21.  
 2. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p100-1
 3. Vědecký titul „doktor věd“
 4. a b Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, [cit. 2016-05-19]. Dostupné online.
 5. § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 6. § 22 odst. 3 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
 7. Ottův slovník naučný, heslo „Doktor“.
 8. Nařízení ze dne 16. prosince 1889, č. 200/1889 ř. z., jímž se vydává nový studijní a zkušební řád farmaceutický
 9. Nařízení ze dne 15. dubna 1872, č. 57/1872 ř. z., kterýmž se vydávají nová ustanovení, jak lze nabýt doktorství na fakultách světských (rigorosní řád pro fakulty věd právních a státních, rigorosní řád fakulty lékařské, rigorosní řád fakulty filosofické), ve znění nařízení ze dne 16. března 1899, č. 56/1899 ř. z., jímž mění se rigorosní řád pro filosofické fakulty, a ve znění nařízení ze dne 21. prosince 1899, č. 271/1899 ř. z., jímž mění se rigorosní řád pro lékařské fakulty. Nařízení ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty.
 10. Nařízení ze dne 13. dubna 1901, č. 38/1901 ř. z., jímž se vydává rigorosní řád pro vysoké školy technické
 11. § 22 vyhlášky ministeria orby ze dne 2. srpna 1904, č. 85/1904 ř. z., kterou se vydávají nové stanovy pro horní akademie v Lubně a Příbrami, které se nyní mají nazývati „montanistické vysoké školy“
 12. Nařízení ze dne 3. července 1906, č. 140/1906 ř. z., jímž se vydává rigorosní řád pro vysokou školu zemědělskou
 13. Nařízení ze dne 14. září 1908, č. 205/1908 ř. z., o rigorosním řádu pro dosažení doktorátu zvěrolékařství
 14. Nařízení vlády ze dne 24. června 1920, č. 392/1920 Sb., o rozdělení filosofických fakult obou pražských universit
 15. Nařízení vlády ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb., kterým se vydává řád pro dosažení doktorátu věd obchodních
 16. § 36 zákona ze dne 18. května 1950, č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a vládní nařízení ze dne 23. června 1953, č. 60/1953 Sb., o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol, později vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
 17. § 57 odst. 2 a 3 zákona č. 19/1966 Sb. a vyhláška č. 27/1966 Sb.
 18. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 92/1966 Sb.
 19. § 21 a 22 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
 20. § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
 21. Marek Skovajsa: Velkovýroba malodoktorů v Česku, Lidové noviny, 24. října 2009
 22. § 45–47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 23. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 24. Pořadí titulů podle Ústavu pro jazyk český AV ČR
 25. https://www.muni.cz/study/addressing?lang=cs
 26. https://www.muni.cz/study/addressing?lang=cs
 27. https://www.muni.cz/study/addressing?lang=cs
 28. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice č. 33/2001 Sb. m. s. Dostupné online.
 29. List of Degrees: Most Popular Degree Programs by Level [online]. Study.com. Dostupné online.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]