Vyšší odborná škola

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Vyšší odborné školy (VOŠ) poskytují absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace. Ve srovnání se studiem na vysokých školách jsou obory vyššího studia zaměřeny především na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky. Stejně tak jako vysoké školy tak i vyšší odborné školy patří mezi terciární stupeň vzdělání. Studium je zakončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Úspěšnému absolventovi je udělen neakademický titul diplomovaný specialista (DiS.) uváděný za jménem. Dosažený stupeň vzdělání podle mezinárodních klasifikačních stupňů pro vzdělání (ISCED) je 5B. Vyšší odborné školy jsou zařazeny do českého vzdělávacího systému od roku 1995 a studuje na nich přibližně 10 % absolventů. V anglicky mluvících zemích se obdobný typ školy označuje jako College.

Vzdělávací program (obor)[editovat | editovat zdroj]

Vyšší odborná škola (dále již jen VOŠ) obvykle poskytuje jeden vzdělávací program, který musí být akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve srovnání s většinou vysokých škol není VOŠ strukturovaná na fakulty a nenabízí více vzdělávacích programů (oborů studia). Vzdělávací program však může být rozdělen na více zaměření. Studenti jsou členěny obvykle do studijních skupin v počtu minimálně 10 studentů, maximálně však 40 studentů.

Školné[editovat | editovat zdroj]

Na VOŠ platí její studenti obvykle školné, a to nejen na soukromé škole tohoto typu, ale i na škole veřejné, nesprávně označované jako škola státní. Školné se platí dvakrát za akademický rok, a to jednou na začátku zimního (nejpozději do 15. října) a jednou na začátku letního semestru (nejpozději do 15. února). Výši školného na veřejné VOŠ upravuje školský zákon č. 561/2004 Sb., konkrétně pak částí vyhlášky ministerstva školství č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., je stanoveno následující školné dle vzdělávacích programů.

Vzdělávací programy ve skupinách oborů vzdělání Výše školného za akademický rok
Umění a užité umění 5 000 Kč
Zemědělství a lesnictví 4 000 Kč
Veterinářství a veterinární prevence 4 000 Kč
Gastronomie, hotelnictví a turismus 4 000 Kč
Publicistika, knihovnictví a informatika 2 500 Kč
Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 500 Kč
ostatní (např. ekonomické, zdravotnické obory atd.) 3 000 Kč

Hodnocení a způsob zkoušení[editovat | editovat zdroj]

Hodnocení a způsob zkoušení jsou obdobné jako na vysoké škole. S malým rozdílem se však hodnotí i formou průběžného hodnocení. Dále formou zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky. Zápočet má obvykle písemnou formu, zkouška formu ústní. Hodnotí se podobně jako na vysoké škole (1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl/a). Stejnými známkami se hodnotí i absolutorium.

Docházka[editovat | editovat zdroj]

Na rozdíl od většiny vysokých škol se vyžaduje od studenta větší docházka a účast na většině přednáškách, seminářích, cvičeních, včetně odborné praxe. Ty jsou nezbytné i k získání zápočtu nebo připuštění ke zkoušce ve zkouškovém období. Při vysoké absenci studenta (bez lékařského doložení nepřítomnosti) není zpravidla možné získat zápočet nebo složit zkoušku. Toleruje se obvykle jen 10 % lékařem neomluvené absence (dle pravidel a řádu konkrétní školy) a vysoká absence je často důvod k dobrovolnému nebo nedobrovolnému ukončení studia studentem.

Absolutorium[editovat | editovat zdroj]

Ukončení VOŠ je formou absolutoria, které řádně probíhá jeden den, většinou v měsíci červnu (záleží na škole), opravné absolutorium v měsíci odlišném. Student skládá zkoušku z maximálně tří odborných předmětů, z cizího jazyka a obhajobou absolventské práce. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce. Celkové hodnocení absolutoria oznámí studentovi předseda zkušební komise v den složení této zkoušky a po jejím složení získá osvědčení o absolvování studia, diplom a vysvědčení o absolutoriu. K těmto dokladům je na většině VOŠ automaticky vydáván tzv. Europass obsahující výpis předmětu, zkoušek a zápočtů jak v české tak i v anglické verzi.

Zkrácené bakalářské studium pro úspěšné absolventy VOŠ[editovat | editovat zdroj]

V rámci stávající legislativy se vyskytla možnost po zdárném ukončení studia na vyšší odborné škole nastoupit v případě zájmu o bakalářské studium přímo do vyššího ročníku bakalářských programů vysokých škol. Tuto možnost dává současné znění zákona o vysokých školách.

Paragraf 49 odst. 3 zákona 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) totiž říká, že vysoká škola nebo fakulta může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí.

V praxi to znamená, že v České republice již existují vysoké školy, které přijímají absolventy vyšších odborných škol přímo do vyššího ročníku bakalářského studia. Těchto škol zatím není mnoho (odstavec 3 není pro vysoké školy závazný), nicméně lze předpokládat, že jejich počet se bude postupně zvětšovat.

Tuto možnost umožňují zpravidla soukromé vysoké školy, kde průměrně zkrácené bakalářské studium vychází na 50 až 60 tisíc.

 • VŠKE - Vysoká škola Karla Engliše (Brno, Liberec)
 • SVŠE - Soukromá vysoká škola ekonomická (Znojmo)
 • MIPP - Mezinárodní institut podnikatelství a práva (Praha)
 • VŠRR - Vysoká škola regionálního rozvoje (Praha)
 • UJAK - Univerzita J.A.Komenského (Praha)
 • BIVŠ - Bankovní institut vysoká škola (Praha)
 • MVŠO - Moravská vysoká škola (Olomouc) - délka studia 2. roky pro absolventy s ekonomickým zaměřením
 • ZMVŠ - Západomoravská vysoká škola (Třebíč)
 • EPI - Evropský polytechnický institut (Kunovice)
 • VŠMIEP - Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (Praha)
 • VŠFS - Vysoká škola finanční a správní (Praha) - pozn. přestup do druhé ročníku bakalářského studia
 • SVI - Středočeský vysokoškolský institut (Kladno, Praha, Karlovy Vary)
 • VŠP - Vysoká škola podnikání (Ostrava) - zkrácené studium v délce 3. semestrů
 • VŠOH - Vysoká škola obchodní a hotelová (Brno)
 • MUP - Metropolitní univerzita (Praha)
 • LA - Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého - Literární akademie (Praha)
 • VŠO - Vysoká škola obchodní (Praha)
 • VSCI - Vysoká škola - CEVRO Institut (Praha)
 • VŠSS - Vysoká škola sociálně správní (Havířov) - zkrácené studium pro absolventy sociálních VOŠ
 • RAVYS - Rašínová vysoká škola (Brno - Židenice) - zkrácené studium pro absolventy sociálních VOŠ
 • VSZDRAV - Vysoká škola zdravotnických studií (Praha) - zkrácené studium pro absolventy zdravotnických VOŠ (Praha, Vsetín)
 • VŠEM - Vysoká škola ekonomie a managementu (Praha) - zkrácené studium pro absolventy VOŠ se zaměřením na ekonomii nebo management
 • PALESTRA - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu (Praha) - zkrácené studium pro absolventy VOŠ se sportovním zaměřením

V optimálním případě je tedy možno vystudovat vyšší odbornou školu (DiS.) a bakalářské studium (Bc.) za čtyři roky v rámci ekonomického zaměření. Obvyklá délka zkráceného studia je v délce 3. nebo 4. semestrů.

Existující spolupráce mezi veřejnými VOŠ a VŠ nebo univerzitami[editovat | editovat zdroj]

Některé veřejné vyšší odborné školy mají uzavřenou s vysokou školou rámcovou smlouvu o snadnějším přechodu svých absolventů ke studiu na dané vysoké škole, tyto informace naleznete na stránce

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]