Disertační práce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Disertační práce neboli disertace (hovorově také disertačka nebo doktorská práce) je obsáhlá odborná kvalifikační práce studentů třetího stupně vysokoškolského studia (tj. nejvyššího – blíže ISCED), tedy doktorského studijního programu a je součástí státní doktorské zkoušky. Očekávají se od ní nové – originální a dosud nepublikované – poznatky. Disertační práce tak musí dle vysokoškolského zákona obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Úspěšný obhájce či obhájkyně disertační práce získává právo užívat akademický titul doktor (Ph.D.), který se uvádí za jménem oddělen čárkou.

Na rozdíl od rigorózní práce by měla být disertační práce rozsáhlejší a vědecky hodnotnější. Disertační práce je zpravidla výsledkem řešení konkrétního vědeckého a výzkumného úkolu. Orientačně lze uvést, že standardní rozsah disertační práce je zpravidla minimálně 120 normostran (bez příloh) a práce by neměla přesáhnout 250 normostran – což může být příklad pro společenskovědní obor.[1] V jiném případě je požadován jako minimální rozsah pro disertační práci alespoň 150 stran (nejméně však 261 000 znaků včetně mezer), což je např. uváděno pro oblast práva.[2] V jiných případech – u technických oborů – například nemusí být minimální rozsah expicitně stanoven, případně je jako minimální uváděn rozsah menší než u předchozích (např. alespoň 60 stran).[3] Pro disertaci z oblasti lékařství může být standardní rozsah práce opět požadován jiný (např. se uvádí 60-80 stran).[4] Konkrétní podmínky vypracování disertační práce si každá univerzita stanoví sama, a to vzhledem k příslušné oblasti; minimální a maximální rozsah a další náležitosti práce jsou zpravidla upraveny příslušným vnitřním předpisem příslušné univerzity, resp. fakulty.

Student v doktorském studijním programu (tzv. doktorand), pokud se jedná o nositele titulu magistr (Mgr.), může požádat o to, aby mu byla stejná předložená disertační práce rovněž uznána i jako rigorózní práce, podrobnosti většinou upravuje statut (zpravidla stanovy, pokyn rektora, pokyn děkana atp.) dané univerzity.

Disertační práci lze rovněž chápat jako práci diplomovou, protože i za ni je udělován vysokoškolský diplom (akademický titul), nicméně současný vysokoškolský zákon označuje za diplomovou práci práci magisterskou. Ten, který vypracovává diplomovou (disertační) práci se obecně, většinou však v magisterském studiu, nazývá diplomant (resp. doktorand). Diplomanti se někdy dopouštějí plagiátorství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně bibliografických citací.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Disertace byla vedle složení ústní rigorózní zkoušky až do roku 1953 vědeckým pojednáním nutným k získání titulu doktora teologie,[5] filozofie,[6] zvěrolékařství,[7] zemědělství,[8] přírodních,[9] technických[10] či obchodních[11] věd. Naopak pro dosažení titulů doktora práv[12] a medicíny[13] její sepsání potřeba nebylo. Disertační práce se pak vrátila roku do vysokoškolského zákona roku 1990, kdy bylo její obhájení, opět vedle složení ústní rigorózní zkoušky, nutné k získání titulu doktora (Dr.) – v této době šlo ze zákona o tzv. postgraduální studium (to se následně po boloňském procesu přeměnilo na doktorský studijní program). Student měl jejím prostřednictvím prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat.[14]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 8071981737.  
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. Masarykova univerzita, 2006-11-21. Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Náležitosti písemných prací – 6. Požadavky na podobu disertační práce [online]. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – Ústav politologie, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.  
 2. Obsahové a technické náležitosti disertační práce [online]. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.  
 3. prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., děkan FEI VŠB-TUO. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské, diplomové a disertační práce [online]. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016-09-01, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.  
 4. Disertační práce [online]. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.  
 5. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z.
 6. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 16. března 1899, č. 36/1899 ř. z. (výslovně § 4 odst. 3)
 7. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 14. září 1908, č. 205/1908 ř. z.
 8. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 3. července 1906, č. 140/1906 ř. z. (výslovně § 2 odst. 1)
 9. Vládní nařízení ze dne 9. června 1921, č. 214/1921 Sb. z. a n.
 10. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 13. dubna 1901, č. 38/1901 ř. z. (výslovně § 4 odst. 3)
 11. Vládní nařízení ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb. z. a n.
 12. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 15. dubna 1872, č. 57/1872 ř. z.
 13. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 21. prosince 1899, č. 271/1899 ř. z.
 14. § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]