Diplomová práce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Diplomová práce (lidově nazývaná též diplomka, angl. diploma thesis, magisterská práce, angl. master's thesis) je obsáhlejší odborná práce, jejíž obhajoba je pro studenta vysoké školy zpravidla jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky („státnice,“ SZZ).[1] Jako diplomová práce se někdy též označuje i bakalářská práce.

Tvorbu magisterské práce zpravidla vede a dozoruje vedoucí diplomové práce, rovněž bývá tato kvalifikační práce spjata s oponenturou. Vysokoškolský student, který pracuje na diplomové (magisterské) práci, se někdy nazývá diplomant. Studenti se někdy dopouštějí plagiátorství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně bibliografických citací.

Například ve Švédsku se různé školní práce včetně diplomových běžně píší i ve dvojcích či v trojcích.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Jako „diplomová práce“ je v Česku historicky nazývána magisterská (diplomová) práce. V magisterských studijních programech, které jsou zakončeny inženýrským titulem, se lze někdy též setkat s označením inženýrská (diplomová) práce. Nicméně lze se setkat s tímto označením i pro bakalářskou (diplomovou) práci (i ta je diplomová, i tato studentská práce, či přesněji bakalářský program, je spjat s udělováním diplomu). Pojem „diplomová práce“ je však zpravidla, rovněž dle aktuálního českého vysokoškolského zákona, chápán ve smyslu magisterské práce. V současnosti je obhajoba diplomové práce jednou ze součástí státnic, zpravidla (např. v zubním lékařství nikoli) se jedná o jednu z podmínek pro zakončení studia v magisterském studijním programu;[1] magisterské studium může být (na rozdíl od doktorského studia) zaměřeno nejen akademicky, ale také profesně.[3]

Náležitosti[editovat | editovat zdroj]

Orientačně lze říci, že diplomová práce je obecně rozsáhlejší než bakalářská práce. Nejedná se o práci, která musí jako podmínku ze zákona, přinášet původní výsledky (blíže: disertační práce) či nové vědecké poznatky (blíže: habilitační práce). Účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Obvykle je vypracována písemně, ale na některých typech škol (např. uměleckých) může mít i jinou formu. Orientačně lze uvést, že je požadován rozsah nejméně 81 000 znaků (45 normostran) až 140 000 znaků (asi 77 normostran). Orientačně lze též zmínit, že standardní rozsah diplomové práce je uváděn minimálně jako 45 normostran (bez příloh) – což může být příkladem pro některé inženýrské obory.[4] V jiném případě je požadován jako minimální rozsah pro diplomovou práci alespoň 65 stran, což je např. uváděno z oblasti společenských věd.[5] Další pramen (filozofická fakulta) uvádí k optimálnímu rozsahu následující: „Doporučená kvantita je pro bakalářskou diplomovou práci 70 000 znaků (asi 38 normostran), magisterskou diplomovou práci 140 000 znaků (asi 77 normostran) a pro disertační práci 180 000 znaků (100 normostran).“[6] Konkrétní podmínky vypracování diplomové práce si každá vysoká škola stanoví sama, a to vzhledem k příslušné oblasti; minimální a maximální rozsah a další náležitosti práce jsou zpravidla upraveny příslušným vnitřním předpisem (např. pokynem děkana).

Tvorbu diplomové práce zpravidla vede a dozoruje vedoucí diplomové práce, rovněž bývá tato kvalifikační práce zpravidla spjata s oponenturou. Student ve spolupráci s vedoucím práce formulují nejprve záměr diplomové práce a následně postupují dle jednotlivých kroků ke splnění stanovených cílů.

Záměr diplomové práce[editovat | editovat zdroj]

Záměr diplomové práce je dokument, který je na některých vysokých školách (např. PEF, Mendelova univerzita) vyžadován k oficiálnímu zadání diplomové práce. Student v něm ve spolupráci s vedoucím práce formuluje základní představy o obsahu práce. Také v něm jsou obvykle formulovány zejména cíle, hypotézy, metodika a předpokládané výstupy.[7] Někteří vyučující mohou vyžadovat zpracování záměru i tehdy, kdy není vyžadován směrnicemi univerzity.

Vedoucí a oponent diplomové práce[editovat | editovat zdroj]

Vedoucí diplomové práce dohlíží na to, aby práce splňovala veškeré formální i obsahové požadavky. Je to zpravidla vysokoškolský učitel, akademický pracovník působící na vysoké škole, který vypisuje témata prací, ke kterým se mohou studenti přihlašovat. V průběhu zpracování konzultuje se studenty postupy a výsledky. Po odevzdání práce zpracovává posudek.[8] Oponentem může být například jiný akademický pracovník; rovněž většinou zpracovává posudek.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 46, odst. 3. Dostupné online.
  2. DIATELOVÁ, Irena. Ve Švédsku se diplomky píšou i ve dvojicích [online]. 2019-03-18 [cit. 2019-08-04]. Dostupné online. 
  3. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 44, odst. 5. Dostupné online.
  4. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Fakulta strojní Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
  5. K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) [online]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
  6. Předpisy, návody a rady [online]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
  7. SEMERÁD, Pavel. Jak napsat záměr bakalářské a diplomové práce? [online]. Tatulda.cz, 2017-07-13 [cit. 2017-07-19]. Dostupné online. 
  8. SEMERÁD, Pavel. Hledáte vedoucího bakalářské a diplomové práce? [online]. Tatulda.cz, 2017-07-16 [cit. 2017-07-19]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
  • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. Masarykova univerzita, 2006-11-21. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]