Ergoterapie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Occupational Therapy – OT - patří mezi zdravotnické profese. Zaměřuje se na podporu schopnosti jedince vykonávat aktivity každodenního života (ADL). Cílem ergoterapie je především dosažení maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti klientů = zvýšení kvality života.

Definice ergoterapie[editovat | editovat zdroj]

„Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.“[1]

Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Primárním cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, ze se snaží pomoci lidem provádět činnosti, které zvyšují možnost jejich začlenění (participace), nebo přizpůsobují prostředí podporující participaci osoby.[2]

Číslo odbornosti[editovat | editovat zdroj]

Dle vyhlášky číslo 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška číslo 493/2005 Sb. ze dne 9. prosincem 2005), přísluší oboru ergoterapie odbornost 917.[3]

Ergoterapie je léčebná terapie, která je primárně určena osobám s postižením. Pomáhá těmto osobám prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapie se provádí v různých rehabilitačních, zdravotnických, terapeutických, sociálních, ale i školských zařízeních pod dohledem školených ergoterapeutů. Je součástí ucelené rehabilitace.

Jako terapeutický prostředek ergoterapie využívá specifické metody, techniky a poradenství či přizpůsobení prostředí pro nácvik konkrétních dovedností. Primárním cílem ergoterapie je dosažení maximální soběstačnosti, aktivní zapojení do života a zvýšení kvality života.

Cíle ergoterapie[editovat | editovat zdroj]

 • podporovat zdraví a duševní pohodu klienta/pacienta prostřednictvím smysluplné aktivity/zaměstnávání
 • pomáhat v rozvoji schopností, které se uplatňují při zvládání sebeobsluhy, pracovních činností a aktivit volného času
 • umožnit klientovi/pacientovi naplnění její/jeho sociální role
 • napomáhat k plnému začlenění klienta/pacienta do společnosti
 • posilovat klienta/pacienta v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánování a realizaci jejích každodenních činností v interakci s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí)
 • pomoc klientům/pacientům v každodenních činnostech, které nejsou schopni zvládnout.

Kde ergoterapeut pracuje[editovat | editovat zdroj]

 • ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení
 • rehabilitační centra a ústavy; léčebny pro dlouhodobě nemocné
 • denní stacionáře, terapeutické dílny a komunitní programy pro osoby s duševním onemocněním
 • denní stacionáře a sociálně aktivizační služby pro děti, dospělé a seniory
 • penziony a domovy pro seniory a domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • služby domácí péče, rané péče a osobní asistence
 • speciální školy pro děti se specifickými potřebami
 • programy předpracovní a pracovní rehabilitace, programy chráněného zaměstnání
 • vzdělávací instituce pro přípravu studentů ergoterapie (Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

Pracovní náplň ergoterapeuta[editovat | editovat zdroj]

 • provádí ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činností pacienta, hodnocení senzomotoriky, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností (ADL)
 • provádí hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) personálních (např. příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, přesuny, použití WC) a instrumentálních (především příprava jídla, nakupování, běžný úklid, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku) pomocí standardizovaných testů a hodnocení v nemocničním i domácím prostředí klienta
 • provádí hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí
 • na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie
 • aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové ergoterapii
 • ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • doporučuje kompenzační pomůcky a technické prostředky a učí pacienty, členy rodiny a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat,
 • poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů, spolupracují v tomto směru s ošetřovatelským personálem a rodinnými příslušníky klienta
 • zabývá se poradenstvím v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění i v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí (v rámci individuálních domácích návštěv indikovaných lékařem)
 • podílí se na ergodiagnostickém vyšetření (analýza pracovních činností a pracovního potenciálu) a předpracovní rehabilitaci (tréninku tolerance zátěže, vytrvalosti, nácviku pracovních dovedností apod.) a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění osob se zdravotním postižením

(Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

Studium ergoterapie[editovat | editovat zdroj]

V dnešní době[kdy?] se specializovaný obor Ergoterapie vyučuje na 5 vysokých školách. Studium probíhá na všech školách v rámci prezenční formy a je na tři roky, ukončeno obhajobou bakalářské práce, státní závěrečnou zkouškou a titulem Bc. Jediná možnost studovat ergoterapii v kombinované formě je na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Možnost studia navazujícího magisterského oboru Ergoterapie byl do akademického roku 2018/2019 umožněn na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v prezenční formě, od akademického roku 2020/2021 by mělo být studium opět obnoveno, ale pouze v kombinované formě. Na začátku studia se studenti zabývají především teoretickými znalostmi z různých oborů (anatomie, fyziologie, první pomoc, neurologie, interna, chirurgie apod.). Tyto teoretické předměty jsou doplněny o ergoterapeutické předměty (úvod do ergoterapie, terapeutické techniky a činnosti, ergoterapie v klinických oborech apod.) Během celého studia mají studenti povinné ergoterapeutické praxe na různých pracovištích – některé vybírá škola, některé si volí studenti sami.[4][5]

Pro přijetí ke studiu je nezbytné ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, doložení o zdravotní způsobilosti a úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek.

Prostředky ergoterapie[editovat | editovat zdroj]

 1. Diagnostické – odhalení hendikepu nebo postižení a zjištění zbylého pracovního potenciálu
 2. Terapeutické – spolu s klientem stanovit cíle ergoterapeutického plánu, které směřují k zlepšení či zachování soběstačnosti, prac. aktivit nebo aktivit volnočasových
 3. Preventivní – přispět pomocí cíleného ergoterapeutického plánu a výběrem správných metod a technik k prevenci vzniku hendikepu.

Aktivity používané egroterapií se vždy přizpůsobují individuálně zdravotnímu stavu a zájmům klienta. Mohou být primární (každodenní činnost a sebeobsluha), pracovní, herní a rekreační. Časté jsou např. výtvarné činnosti – práce s papírem, textilem, dřevem nebo keramikou.

Spolky ergoterapeutů[editovat | editovat zdroj]

Česká asociace ergoterapeutů[editovat | editovat zdroj]

Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) je dobrovolná profesní organizace ergoterapeutů České republiky.

Jejím je hájit profesní práva a zájmy kvalifikovaných ergoterapeutů, podílet se na rozvoji oboru ergoterapie v České republice a informovat širokou veřejnost o přínosu a uplatnění ergoterapie v rámci komplexní rehabilitace osob každého věku s různým zdravotním postižením v rámci zdravotnických a sociálních služeb.

Dalším z cílů ČAE je napomáhat k dosažení úrovně vzdělávání v odbornosti ergoterapeut v České republice, která by odpovídala Minimálním standardům vzdělávání Světové federace ergoterapeutů a přispět ke zvýšení standardu ergoterapeutických služeb prostřednictvím vzdělávacích aktivit celoživotního vzdělávání.

ČAE byla založena v roce 1994 v Ostravě a je registrována Ministerstvem vnitra ČR jako nezisková organizace pod číslem II/s- OS/1-26 011/94-R. ČAE je aktivním členem Světové federace ergoterapeutů (WFOT) a Rady ergoterapeutů evropských zemí (COTEC).[1]

Spolek ERGOterapeuti všem z.s.[editovat | editovat zdroj]

ERGOterapeuti všem z.s. je spolek ergoterapeutek i studentů ergoterapie, kteří se aktivně zapojují do propagace a zviditelnění ergoterapie. 

Jedná se o neziskovou organizaci fungující svépomocí či z finančních grantů. Činnost ve spolku je dobrovolná.

Prozatím[ujasnit] činnost spočívá v propagaci oboru formou příspěvků z praxe, ze zahraničí, rozhovory se zajímavými lidmi, radami a nápady pro terapeuty aj. Spolek se prezentuje na Facebookových stránkách a na Instagramu.

Laické veřejnosti se spolek snaží ergoterapii přiblížit pořádáním tématických akcí pro děti zdravé i hendikepované, kde jsou do programu zapojeny i prvky hiporehabilitace a zdravotně tělesné výchovy.

Od března 2016 spolek spustil projekt ERGOcafé = odborné přednášky na ergoterapeutická témata. Akce probíhají v Praze a Ostravě. Přednášky jsou určeny pro zdravotnické multidisciplinární týmy a studenty lékařské, pedagogické, sociální fakulty a slouží k osvětě ergoterapie a zlepšení možností spolupráce.

ERGOterapeuti všem z.s. spolupracuje s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na propagačních materiálech o ergoterapii pro uchazeče o studium, pořádá prezentace oboru ergoterapie na středních školách ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, aktivně se účastnil např. na dnech otevřených dveřích Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Snahou je spolupráce s Českou asociací ergoterapeutů, získání respektu práce a postavení ergoterapeutů a vzájemné sdílení důležitých informací a novinek. Spolek ERGOterapeuti všem z.s. je určen pacientům, ergoterapeutům i laické veřejnosti (ve smyslu poradenství).

Spolek studentů ergoterapie- SPOT PRAGUE[editovat | editovat zdroj]

Na začátku roku 2019 vznikl spolek studentů oboru Ergoterapie, který funguje pod oficiálním názvem SPOT Prague. SPOT (Student Platform Occupational Therapy) je platforma sdružující studenty ergoterapie z různých zemí Evropy. Studenti z evropských fakult mají možnost založit svůj „SPOT“ v rámci kterého organizují různé aktivity a úzce spolupracují s dalšími SPOTy z jiných států. Tato platforma umožňuje komunikaci se studenty ergoterapie na celoevropské úrovni a otevírá dveře k poznání mnoha nového z oboru ergoterapie.[6] Vnitřní struktura SPOTu sestává z prezidia a čtyř pracovních skupin. Jedním z cílů spolku je propagace oboru laické i odborné veřejnosti. Dalším cílem je podpora mezinárodní a mezioborové spolupráce (internacionalizace). Pro více informací je již dostupná facebooková stránka a Instagram, kde můžete SPOT PRAGUE sledovat![7]

Ergopoint[editovat | editovat zdroj]

Ergopoint.cz je webový projekt, jehož cílem je podat základní informace o ergoterapii (ve srozumitelnější podobě, než v jaké jsou prezentovány na různých webových stránkách o ergoterapii) a především o studiu ergoterapie. Je určen především uchazečům a studentům, kteří na webu kromě informací o možnostech studia naleznou i studijní materiály, seznam akcí, odkazy, videa apod.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Česká asociace ergoterapeutů, 2008, http://www.ergoterapie.cz/
 2. WFOT - Světová federace ergoterapeutů, 2004
 3. Vyhl. 134/1998 Sb., kap. 917 – Ergoterapeut
 4. POROVNÁNÍ OBORŮ: Ergoterapie - Magazín - Vysoké školy. www.vysokeskoly.cz [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné online. 
 5. Možnosti studia. www.ergopoint.cz [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné online. 
 6. Home. Student Platform Occupational Therapy [online]. [cit. 2019-04-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. SPOT Prague. www.facebook.com [online]. [cit. 2019-04-10]. Dostupné online. (česky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Krivošíková, M.: Úvod do ergoterapie, Praha 2011, Grada, ISBN 978-80-247-2699-1
 • Klusoňová, E.: Ergoterapie v praxi, Brno 2011, NCONZO
 • Jelínková, J. Krivošíková, M. & Šajtarová, L.: Ergoterapie, Praha 2009, Grada
 • Müller, O.: Terapie ve speciální pedagogice, Olomouc: UP v Olomouci, 2005, ISBN 80-244-1075-3.

Internetové zdroje[editovat | editovat zdroj]