Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova
Vedení fakulty
Děkan prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Proděkan doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Proděkan prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Proděkanka doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Proděkanka PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Proděkanka doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská,Ph.D.
Tajemnice Ing. Ivana Kočová
Základní informace
Datum založení 1946
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa PedF UK
Magdalény Rettigové 47/4
Praha 1, Nové Město
116 39 Praha 1
Telefon 221 900 111 (ústředna)
DIČ CZ00216208
www.pedf.cuni.cz

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (zkratka PedF UK) je jednou z fakult Univerzity Karlovy. Fakulta vznikla v listopadu 1946 na základě dekretu prezidenta Edvarda Beneše a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách. Slavnostnímu otevření pedagogické fakulty, které proběhlo 15. listopadu 1946 v Domě umělců v Praze (dnešní Rudolfinum), byl přítomen i prezident Edvard Beneš.[1] V důsledku různých opakovaných reforem se fakulta v letech 19531959 jmenovala Vysoká škola pedagogická, která zahrnovala Fakultu společenských věd a Fakultu přírodních věd (obě pro studující tzv. středoškolské profesury), spolu s ní koexistovala ve stejné budově a pod hlavičkou stejného děkanátu i Vyšší škola pedagogická (pro učitelství dnešního 2. st. ZŠ), později byla fakulta sloučena s Pedagogickým institutem v Brandýse nad Labem (původně pro učitelství 1. a 2. stupně škol),[2] a od roku 1964 opět Pedagogická fakulta.[3][pozn. 1] V době existence fakulty pod názvem Vysoká škola pedagogická nabízela i studium tzv. středoškolské profesury oboru deskriptivní geometrie.

Výuka probíhá v těchto budovách: v ulici M. D. Rettigové 4 (děkanát a většina kateder), Celetné ulici 13 (jazykové katedry), Myslíkově 7 (Katedra psychologie a Ústav pro výzkum a rozvoj školství), Vratislavově (Ústav pro pedagogické vzdělávání) v Brandýse nad Labem (Katedra tělesné výchovy).

Studium[editovat | editovat zdroj]

Vedle učitelských kombinací pro všechny stupně a typy škol (od MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a škol speciálních a praktických), fakulta nabízí také obory speciální sbormistrovství a psychologie. Fakulta má v současné době akreditaci pro vyučování učitelství VVP (= všeobecně vzdělávacích předmětů) všech oborů kromě latiny, fyziky, zeměpisu a deskriptivní geometrie. Fakulta vypisuje též obory speciální pedagogiky, environmentální výchovy a zdravovědy. Ze starého tzv. modulového systému studia fakulta v rámci tzv. Boloňského programu přešla na trojstupňový systém studia se stupni bakalář (Bc.), magistr (Mgr.) a doktor (Ph.D.). Fakulta je také akreditována pro rigorózní řízení doktorátu filozofie (PhDr.) a poskytuje habilitační (doc.) a profesorská (prof.) řízení v příslušných oborech. Vedle oborových didaktik fakulta umožňuje studium v doktorském čtyřletém programu Historické vědy (obor České a československé dějiny), Filozofie (obor Filozofie výchovy) a Psychologie (obor Pedagogická psychologie).

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Pedagogická fakulta se kromě děkanátu a studijního oddělení dnes člení na 1) vědecko-výzkumná, 2) výzkumně-výuková, 3) výuková a 4) ostatní pracoviště. Základními prvky jsou tedy ústavy, katedry, kabinety a centra (nebo střediska a vydavatelství). Katedry se mohou dále členit na oddělení.

V 90. letech 20. stol. byl součástí fakulty Institut základů vzdělanosti se studijním oborem Základy humanitních věd, který se později osamostatnil jako pracoviště univerzity a dnes transformoval ve Fakultu humanitních studií UK.

Fakulta disponuje širokou sítí fakultních škol (mateřských, základních, středních, vyšších, speciálních a praktických), výchovným ústavem, pedagogicko-psychologickými poradnami a diagnostickým ústavem v Praze a také Brandýse nad Labem.

Katedry, ústavy, střediska[editovat | editovat zdroj]

Katedry[editovat | editovat zdroj]

 • Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
 • Katedra anglického jazyka a literatury
 • Katedra biologie a environmentálních studií
 • Katedra české literatury
 • Katedra českého jazyka
 • Katedra dějin a didaktiky dějepisu
 • Katedra francouzského jazyka a literatury
 • Katedra germanistiky
 • Katedra hudební výchovy
 • Katedra chemie a didaktiky chemie
 • Katedra informačních technologií a technické výchovy
 • Katedra matematiky a didaktiky matematiky
 • Katedra občanské výchovy a filozofie
 • Katedra pedagogiky
 • Katedra preprimární a primární pedagogiky
 • Katedra psychologie
 • Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
 • Katedra speciální pedagogiky
 • Katedra tělesné výchovy
 • Katedra výtvarné výchovy

Zrušená pracoviště po r. 1989[editovat | editovat zdroj]

 • Katedra fyziky
 • Katedra geografie a geologie
 • Katedra marxizmu-leninizmu
 • Katedra branné výchovy
 • Katedra lidovýchovy
 • Katedra polytechnické výchovy

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

V souvislosti se vznikem pedagogických fakult dekretem prezidenta republiky a na základě zákona už v r. 1945 byla ustanovena Katedra lidovýchovy. Výukovou činnost začala r. 1947-88 s vedoucím katedry T. Trnkou, ale již r. 1953 byla katedra zrušena, a o dva roky později byl otevřen na tehdejší Fakultě žurnalistiky obor Osvětová výchova, ale po zániku této fakulty r. 1972 na nějakou dobu obor přešel na Filozofickou fakultu. Po r. 1989 se změnil jak název oboru, tak pracoviště jako Katedra andragogiky a personálního řízení a existuje dodnes paralelně vedle Katedry andragogiky a managementu vzdělávání na Pedagogické fakultě, jejíž katedra byla založena pod tímto názvem r. 2018 (před tím jako Centrum školského managementu).

Katedra biologie a environmentálních studií[editovat | editovat zdroj]

Vznikla spolu s fakultou a za svou historii prošla katedra několika změnami názvů (v 60. letech jako Katedra biologie a základů zemědělské výroby, letech 90. jako Katedra biologie a ekologické výchovy). V roce 1979 došlo dokonce k jejímu zrušení a opětovnému otevření oborů učitelství přírodopisu a biologie až v roce 1994. Na katedře působily významné osobnosti české didaktiky jako Antonín Altmann a další.[4] Dnes kromě oborových předmětů zajišťuje katedra i výuku společného základu (ekologie, antropologie).[5]

Katedra informačních technologií a technické výchovy[editovat | editovat zdroj]

Katedra se transformovala z původní dlouholeté Katedry polytechnické výchovy, která zajišťovala obory Pracovní vyučování pro 1. stupeň ZŠ a Technická výchova pro 2. stupeň ZŠ (později Základy techniky, dnes Informační a technická výchova pro ZŠ a SŠ). Technické vybavení dílen bylo v detašovaném pracovišti v Brandýse n.L.

Katedra českého jazyka[editovat | editovat zdroj]

Na Katedře českého jazyka byl sestaven Slovník osobností jazykovědné bohemistiky (přístupný online).[6] Katedra vydává Didaktické studie (od roku 2004 jako sborník, od roku 2009 jako časopis)[7] a obnovila vydávání sborníku Filologické studie.[8]

Katedra chemie a didaktiky chemie[editovat | editovat zdroj]

Na katedře se kromě oboru Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ studuje také aprobace Rodinná výchova pro 2. stupeň ZŠ.

Katedra české literatury[editovat | editovat zdroj]

Obsáhlá Encyklopedie literárních žánrů (2004) byla sepsána převážně vyučujícími KČL.

Pozn: Katedra českého jazyka a Katedra české literatury fungovaly svého času jako jedna katedra (Katedra českého jazyka a literatury, KČJL).

Katedra pedagogiky[editovat | editovat zdroj]

Katedra vypisuje kromě oboru Učitelství pedagogiky pro SŠ i obor Zdravotní výchova pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Učitelství odborného výcviku pro SOU a vychovatelství. Katedra zajištuje obecnou pedagogiku a oborovou pedagogiku v programech učitelství VVP, nikoli pedagogické obory pro 1. stupeň ZŠ a MŠ, které přísluší Katedře preprimární a primární pedagogiky. Také nezahrnuje léčebnou pedagogiku či psychopedii, logopedii, surdopedii a ergopedii, kterými se zabývá Katedra speciální pedagogiky.

Střediska[editovat | editovat zdroj]

 • Středisko pedagogické praxe
 • Středisko vzdělávací politiky
 • Vydavatelství pedagogické fakulty
 • Středisko informačních technologií

Ústavy[editovat | editovat zdroj]

 • Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Budovy[editovat | editovat zdroj]

Fakulta sídlí celkem ve čtyřech budovách:

 • V historické budově čp. 597/I v Celetné ulici 13 s dochovanými gotickými sklepy býval pozdně barokní palác rodiny Caretto̠ - Millessimo z roku 1756, kopie jeho plastického znaku je nad vchodem [9].
 • Školní budova čp. 47/II- 48/II v ulici Magdalény Rettigové 4 je umístěna v původně novorenesanční budově Městského dívčího gymnasia Elišky Krásnohorské s funkcionalistickými úpravami z let 1932-1934, které bylo vystaveno v letech 1882 - 1884 na místě zbořeného barokního konventu řádu trinitářů od kostela Nejsvětější Trojice[10].
 • V Brandýse nad Labem stojí moderní jednopatrová čtyřkřídlá budova s bazénem, postavená roku 1965 na východním okraji rudolfinské zámecké zahrady pro Pedagogický institut.
 • Budovy čp. 208/II v Myslíkově ulici 7 (od architekta Matěje Blechy, stejně jako ve Vratislavově ulici pod Vyšehradem, sídlí v činžovních domech z přelomu 19.-20. století[11]. Od roku 2007 trvající právní spor o vlastnictví budov a pozemků v ulicích Celetné a M. D. Rettigové mezi Univerzitou Karlovou a hlavním městem Praha skončil v roce 2014 smírem (mimosoudním vyrovnáním): UK od té doby vlastní budovu a pozemek v Celetné, město budovu a pozemek v M. Rettigové; škola městu po dobu 50 let platí nájemné 12 000 Kč ročně.[12]

Významní vyučující[editovat | editovat zdroj]

Biologie[editovat | editovat zdroj]

Český jazyk[editovat | editovat zdroj]

Česká literatura[editovat | editovat zdroj]

Dějepis[editovat | editovat zdroj]

Fyzika[editovat | editovat zdroj]

v současné době katedra fyziky na PedF UK neexistuje.

Hudební výchova[editovat | editovat zdroj]

Chemie[editovat | editovat zdroj]

Informační technologie a technická výchova[editovat | editovat zdroj]

Matematika[editovat | editovat zdroj]

Občanská výchova a filozofie[editovat | editovat zdroj]

Ruský jazyk a literatura[editovat | editovat zdroj]

Speciální pedagogika[editovat | editovat zdroj]

Pedagogika[editovat | editovat zdroj]

Psychologie[editovat | editovat zdroj]

Vyučovací technika[editovat | editovat zdroj]

Výtvarná výchova[editovat | editovat zdroj]

Zeměpis[editovat | editovat zdroj]

v současné době katedra zeměpisu na PedF UK neexistuje, studijní obor byl otevřen v akademickém roce 2017/2018

Studentské spolky[editovat | editovat zdroj]

V současné době zažívá Pedagogická fakulta obrodu v podobě studentských aktivit. Do roku 2013 existoval na fakultě pouze jeden spolek, a to PPPPP (První pražská pedagogická pivní peruť), který fungoval především na Katedře dějin a didaktiky dějepisu.

V roce 2013 vznikl studentský spolek Agora a svojí činností dal impulz ke vzniku dalším spolkům. Od roku 2013 přibyly další dva spolky, a to Pedagogický spolek Emil na Katedře primární pedagogiky a studentský spolek Drosophila na Katedře biologie. Tato nová vlna spolků se již nepodílí pouze na fakultní či katederní úrovni, ale i na univerzitní prostřednictvím senátu AS UK či Studentské unie UK.

První pražská pedagogická pivní peruť (PPPPP) [16][editovat | editovat zdroj]

PPPPP je neformální studentsko-profesorská organizace, která vznikla v roce 1994 na Katedře dějin a didaktiky dějepisu (KDDD). Jedná se o jeden z nejstarších fungujících spolků na UK s členskou základnou čítající několik stovek současných a bývalých studentů a pedagogů PedF UK.

Výkonným orgánem je náčelník, kterého volí předsednictvo, které se skládá z pěti podnáčelníků za jednotlivé studijní ročníky a jejich zástupců, dále z tajemníka a pokladníka, kaplana, členů rady a exnáčelníků. Čestným prezidentem PPPPP je prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. a Čestným viceprezidentem PaedDr. František Parkan.

Páteřními akcemi PPPPP jsou společenské večery s obsáhlým programem, které se pořádají 3-4x do roka.[17]

Oficiálním časopisem PPPPP je Byltén PPPPP, který vychází nepravidelně.

Nadační fond PPPP se významně podílel na vzniku a vydávání sborníku KDDD Marginalia Historica. Od roku 2015 bude PPPPP zaštiťovat cyklus vycházkového semináře na KDDD. Od roku 2014 společně se studentským spolkem Agora pořádá seznamovací kurz pro obory Dějepis a ZSV.

Náčelníci:

 • Tomáš Mikeska (1994-1997)
 • František Grunt (1997-1999)
 • Miroslav Houska (1999-2001)
 • Petr Mikeska (2001-2004)
 • Petr Procházka (Dačický) (2004-2007)
 • Martin Okleštěk (Oki) (2007-2010)
 • Filip Teigiser (2010-2014)
 • Martin Zelinka (2014-doposud)

Studentský spolek Agora z.s.[18][editovat | editovat zdroj]

Agora vznikla v roce 2013 z iniciativy studentů Katedry dějin a didaktiky dějepisu a Katedry občanské výchovy a filozofie. Zakládajícími členy byli studenti Tomáš Bederka, Marek Rod a Petr Hatala.

Spolek prošel v prvních letech své existence poměrně prudkým vývojem a ze tří zakládajících členů se počet prozatím ustálil na cca 30. Po několikeré změně stanov je organizační struktura následující:

 • Předseda
 • Místopředseda
 • Tajemník
 • Radní pro komunikaci
 • Radní pro marketing
 • Radní pro projekty[19]

Hlavní činností Agory jsou společenské a odborné akce. Především se jedná o Filmové večery, Erasmus+ poradna a autorská čtení. Zásadně se spolek také podílel na přípravě fakultního festivalu Dvorky.

Spolek vydává časopis Post Septem, kam přispívají studenti fakulty.[20]

Agora je také aktivním členem Studentské unie UK.

Jednoho ze zakladatelů a zároveň prvního předsedu spolku Tomáše Bederku vystřídala na postu předsedy v červnu roku 2015 Daniela Čechová. Současnou předsedkyní spolku je od června 2016 Zuzana Režná. [2][21]

Pedagogický spolek Emil[22][editovat | editovat zdroj]

Emil vznikl prozatím jako neformální sdružení studentů v roce 2014 na Katedře primární pedagogiky. Na jeho založení se podílel Studentský spolek Agora z.s., který předával svoje zkušenosti z chodu podobné organizace.

3. července 2015 byl spolek zapsán do obchodního rejstříku.

Spolek se zabývá alternativními přístupy v pedagogice, zpřístupněním metody výuky matematiky podle pana profesora Milana Hejného, organizováním aktivit pro děti v rámci fakulty i univerzity. V seznamu jeho aktivit toho ale lze najít mnohem víc.

Zásadním počinem pro spolek je obnovení tradice Dne dětí, učitelů a rodičů (tzv. D-DUR).

Současnou předsedkyní je Veronika Matějová. Rada spolku má celkem čtyři členy.

Významní studenti[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. „Tyto zde jen ve stručnosti nastíněné změny vedly v praxi k tomu, že do sklonku osmdesátých let 20. století neexistoval v dějinách fakulty ročník, který by studium absolvoval podle stejných předpisů, učebních plánů a dokonce mnohdy ani názvů oborů, s jakými studium začínal.“[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Mareš, J. (2007). Šedesátiletí pedagogických fakult: hledání svébytnosti. Pedagogika, 312-325. Dostupné online: [1]
 2. http://www.pedf.cuni.cz/index.php?menu=20 Archivováno 6. 7. 2011 na Wayback Machine
 3. a b c Archivovaná kopie. tarantula.ruk.cuni.cz [online]. [cit. 2011-11-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-01-18. 
 4. Dostál, P. (2010). Didaktika biologie–vývoj a současnost. Scientia in educatione, 1(1).
 5. Historie | Katedra biologie a environmentálních studií. pages.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2019-06-08]. Dostupné online. 
 6. http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm
 7. Archivovaná kopie. web.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-05. 
 8. Archivovaná kopie. web.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-04. 
 9. Originál byl přenesen do Lapidária Národního muzea, viz Pavel Vlček a kolektivː Umělecké památky Prahy I., Staré Město a Josefov, Praha 1996, s. 398-399
 10. Růžena Baťková a kolektiv, Umělecké památky Prahy II, Nové Město a Vyšehrad, Praha 1998, s. 205
 11. Růžena Baťková a kolektiv, Umělecké památky Prahy II, Nové Město a Vyšehrad, Praha 1998, s. 255
 12. http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_a_univerzita_karlova_se_dohodly_na.html
 13. Archivovaná kopie. web.pedf.cuni.cz [online]. [cit. 2011-11-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-05. 
 14. http://www.muni.cz/people/512/cv
 15. Tito tři: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:P0dfVOdZbVoJ:web.pedf.cuni.cz/kcjl/slovnik1/Kvapilova%2520Brabcova%2520Radoslava.doc+kvapilov%C3%A1+brabcov%C3%A1+slovn%C3%ADk+pedf&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESij6hrY6ZufCFwVu8t7gi2PdU4WNCQ1Z5nSTKm8IzUxDGu3AYSWULL3Z1B7FVeA3iAkvoD99LBuflfgSKHGng_OtD-0VVhgYHTI8k0OQWtYgPWk3COupNZBBX-MTXGhLfkN70QH&sig=AHIEtbTuA_ZH7RSP4O9lnIuRT4IlrOu3Gw
 16. http://www.cuni.cz/UK-4248.html
 17. Archivovaná kopie. www.petipecko.org [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. 
 18. http://rejstrik-firem.kurzy.cz/01495950/studentsky-spolek-agora-z-s/
 19. Archivovaná kopie. spolek-agora.cz [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-03. 
 20. Archivovaná kopie. spolek-agora.cz [online]. [cit. 2015-03-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-03. 
 21. Studentský spolek Agora | Zvolena nová rada našeho spolku!. spolek-agora.cz [online]. [cit. 2016-10-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-10-10. 
 22. https://www.facebook.com/pages/Pedagogick%C3%BD-spolek-Emil/570690249729944?fref=ts
 23. http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/palous.html
 24. http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=1199

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]