Seznam řek a potoků v Praze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Motolský potok nedaleko parku Cibulka v oblasti na rozhraní Motola a Košíř
Botič u Zahradního Města

Na území Prahy je evidováno 99 drobných vodních toků (potoků) o celkové délce 337,8 km, z toho je necelých 212 km délky a přibližně 114 ha zeleně podél nich ve správě Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OOP MHMP, do června 2007 Odboru městské zeleně, OMZ MHMP). Provoz a údržbu vodních toků zabezpečují pro hlavní město převážně Lesy hl.m. Prahy - středisko vodních toků. Některé drobné vodní toky nejsou ve správě magistrátu, ale přímo ve správě zemědělských vodohospodářských správ (ZVHS), Lesů České republiky, Povodí Vltavy nebo Povodí Labe.

Lesy hl. m. Prahy pro OOP HMP také spravují 98 vodních děl na území Prahy (z toho 37 rybníků, největší Velký Počernický rybník má rozlohu 19,6 ha), 34 retenčních nádrží a suchých poldrů a vodní nádrže Džbán (12,6 ha), Hostivařská přehrada (34,9 ha) a Jiviny (9 ha).

Státní správu vykonávají na všech drobných tocích příslušné městské části s rozšířenou působností státní správy (Praha 1–Praha 22) v území svých správních obvodů.

Územím Prahy tečou tři řeky, Vltava , Berounka a Rokytka. Z pražských potoků jsou nejdelší Botič, Šárecký potok, Dalejský potok, Kunratický potok a Motolský potok.

Seznam vodních toků[editovat | editovat zdroj]

Uváděno znečištění v kategorii obecně fyzikálních a chemických ukazatelů.

Staničení (kilometráž) se počítá ve směru od ústí k prameni (tzv. říční kilometráž).

U drobných toků, kde není uveden správce toku, je správcem OOP MHMP.

Vltava a její přítoky[editovat | editovat zdroj]

 • Vltava
  • na 68,5 km zprava Lhotecký potok v Dolních Břežanech, na území Prahy jen posledních cca 100 metrů u osady Jarov. Správce toku nezjištěn.
  • na 67,8 km zleva Báňský potok směrem od zbraslavských Baní. Délka 0,73 km. (Praha 16)
   • na 0,41 km zleva bezejmenný přítok BAP , délka 0,05 km. (Praha 16)
  • na 67,4 km zleva Záběhlický potok směrem od zbraslavských Záběhlic. Délka 0,8 km. (Praha 16)
   • zleva bezejmenný přítok ZBP, délka 0,1 km. (Praha 16)
  • na 66,7 km zprava Břežanský potok, teče po hranici Prahy Břežanským údolím a vlévá se do Vltavy mezi nádražím Praha-Zbraslav a mostem Závodu míru. Délka v Praze 1,3 km, 7,1 km celkem (Zlatníky). Správcem toku je podnik Lesy ČR. (Praha 12)
  • na 66,2 km zprava Závistský potok, není ve správě MHMP, délka necelé 2 km.
  • na 65,8 km zleva Lipanský potok, od Kazína v místě dřívějšího toku Berounky přes Lipence a Peluněk přes přírodní památku Krňák a mrtvé rameno Berounky zvané Krňov. Délka 4,5 km. Správce toku ZVHS Praha. (Praha 16)
  • na 64,4 km zprava Komořanský potok, V. třída znečištění, silně biologicky znečištěn z místní čistírny odpadních vod. V létě 1999 (?) zaplavil několik objektů při přívalovém dešti. Průtok při měření v roce 1999: 6,8 litrů/s. Protéká z přilehlého lesa středem zástavby Komořan, nedaleko konečné zastávky autobusů Komořany. Do Vltavy vtéká přibližně pod nádražím Praha-Komořany. V mapách Kartografie Praha a Klubu českých turistů je popis Komořanský potok chybně přiřazen Cholupickému potoku. Délka 1,8 km. (Praha 12)
   • zleva bezejmenný přítok KOP, délka 0,28 km. (Praha 12)
  • na 64,2 km zprava Cholupický potok. Přitéká z přírodního parku Modřany–Cholupice a do Vltavy se vlévá v úrovní jejího soutoku s Berounkou, nedaleko pod vyústěním Komořanského potoka. Délka 3,5 km. V mapách Kartografie Praha je chybně popisován jako Komořanský potok, v některý mapách (např. Klubu českých turistů) není vyznačen vůbec. (Praha 12)
   • zprava bezejmenný přítok CHLP, délka 0,4 km. (Praha 12)
  • na 64,0 km zleva Berounka (Praha 16)
  • asi na 63,6 km kanalizací zprava Libušský potok – III. třída znečištění, zvýšený obsah dusičnanů a fosforu z místních čistíren odpadních vod, občasné znečištění při haváriích masného průmyslu v Písnici. Průtok při měření v roce 1999: 13,7 litrů/s. Objevuje se u styku ulic Skalská a Na šejdru v Libušim po soutoku s Písnickým potokem pokračuje Modřanskou rokli, poslední více než kilometr přes Modřany je veden pod zemí. V mapách je jeho horní tok vyznačen na Písnickém potoce. Délka 5,5 km, rozloha povodí 13,97 km². (Praha 12)
   • na 5,0 km zleva Písnický potok, v mapách označovaný jako horní část Libušského potoka. Pramení nedaleko vsi Hodkovice (Zlatníky-Hodkovice), teče přes Písnici, s Libušským potokem se stéká v jezírku u prodloužení ulice Skalské. Délka v pražské části 3,5 km, celkem cca 5,5 km, správce pražské části toku MHMP, správce mimopražské části ZVHS Praha. (Praha 12)
    • na 0,45 km zleva Lhotský potok, délka 1,81 km.
    • na 0,9 km zleva cholupický přítok, v mapě popsaný jako Cholupický potok. Původní délka cca 2,2 km, po provedení meliorací od 1,4 km (býv. rybníček v Cholupicích) po většinu roku vyschlý (mezi km 1,2 až 1,8 veden potrubím).
     • na 0,6 km zleva přítok od Vrbiček, délka 0,8 km, pokračuje další kilometr jako strouha s občasným průtokem (na konci je zaústěn přepad vodárny)
     • na 0,9 km přítok zprava od Kálku (rybníček, přestavěný na protipožární nádrž, plocha 2610 m²), délka 0,6 km, průtok cca 2 litry/s (zde je svedena meliorace polí nad Cholupicemi).
    • na 2,0 km zleva přítok od přírodní památky Cholupická bažantnice, do Písnického potoka se vlévá v Písnici nad rybníkem. Délka 1,4 km. (Praha 12)
    • na 2,1 km zleva v Písnici ulicí K Vrtilce, délka v Praze 0,8 km.
   • na 4,5 km zleva bezejmenný přítok LB4,5L, délka 0,9 km. (Praha 12)
  • asi na 63,0 km zprava kanalizací Lhotecký potok, II. třída znečištění (poměrně čistý). V roce 1999 po letní bouřce přívalové deště narušily na větší ploše opevnění nad suchým poldrem. Průtok při měření v roce 1999: 7 litrů/s. Pramení v lese Kamýk, asi kilometr teče otevřeným tokem, poslední kilometr přes Modřany je veden pod zemí. Délka 4,0 km. (Praha 12)
  • na 62,5 km zleva Vrutice, III. třída znečištění, příčinou domovní septiky. Průtok při měření v roce 1999: 8 litrů/s. Pramení u Slivence a protéká údolím Velké Chuchle. Posledních několik desítek metrů včetně toku pod Strakonickou ulicí vede podchodem. Délka 3,12 km. (Praha 5, Praha 16)
   • zleva bezejmenný přítok VRP2L, délka neuvedena. (Praha 16)
   • zprava bezejmenný přítok VRP2P, délka neuvedena. (Praha 16)
   • na 0,9 km zprava Libeřský potok od lokality Na hvězdárně, délka 0,6 km. (Praha 16)
  • na 61,7 km zprava Zátišský potok, III. třída znečištění, z některých rodinných domků a neoprávněně napojených provozoven přes dešťovou kanalizaci. V září 1999 byla stavebně dokončena hráz Dvorecké nádrže s úpravou Dvoreckého potoka a byl připraven projekt na celkovou úpravu toku. Průtok při měření v roce 1999: 3,5 litrů/s. Začíná u Lhoteckého koupaliště, přes Zátiší a Hodkovičky, do Vltavy ústí v místě zvaném Mezi vodami. Délka 3,0 km. (Praha 4, Praha 12)
  • na 61,1 km zleva Mariánsko-Lázeňský potok, III. třída znečištění, fekální znečištění z Malé Chuchle. V roce 1999 proběhlo důkladné čištění dolní části koryta. Průtok při měření v roce 1999: 4,8 litrů/s. Pramení v Chuchelském háji u kapličky a teče kolem malochuchelského kostela P. Marie. Délka toku 0,6 km. (Praha 16)
  • na 60,2 km zprava kanalizací Branický potok, III. třída znečištění, pravděpodobně napojením z malé provozovny. Po stavebních úpravách není zřejmá totožnost potoka, je za něj považována vodoteč podél ulice Údolní, v druhé polovině přes zastavěnou část Braníka (pod nádražím) teče pod zemí. V roce 1999 byl připraven projekt na opravu retenční nádrže. Délka toku 0,7 km. (Praha 4)
  • na 59,6 km zprava Kunratický potok, IV. třída, fekální znečištění po většině toku. Na začátku roku 1998 byl potok opravován a čištěn. Průtok při měření v roce 1999: 0,15 m³/s (150 litrů/s). Vychází ze soustavy rybníků v Hrnčířích, Šeberově a Kunraticích, z Šeberovského rybníku přes Šeberák, Hornomlýnský rybník, Dolnomlýnský rybník, okrajem Kunratického a Michelského lesa, kolem nádraží Praha-Krč a krčským údolím do Vltavy, kam ústí u branického předmostí Barrandovského mostu. Délka toku 11,0 km, úsek 0–0,5 ve správě Povodí Vltavy, zbytek délky ve správě MHMP. Rozloha povodí 31,56 km². (Praha 11, Praha 4)
   • Vestecký potok, délka 3,5 km, ve správě MHMP úsek 0–1,8 km. (Praha 4)
   • zprava na 9 km (nad Hornomlýnským rybníkem, u ul. K Jelenám) bezejmenný přítok KUP9P, délka 0,2 km. (Praha 4)
   • zprava na 8 km (v Dolnomlýnském rybníku) bezejmenný přítok KUP8P, délka 0,2 km. (Praha 4)
   • zprava na 7 km (u Zoo koutku) přítok KUP7P z Kunratického lesa (někdy označován jako Václavský potok), délka 0,8 km. (Praha 4)
   • zprava na cca 3,5 km Roztylský potok, délka 2,0 km. (Praha 4)
  • na 58,9 km zleva Dalejský potok, IV. třída znečištění, silně lokálně znečišťován fekáliemi i průmyslem, přestože protéká chráněným územím. Důsledkem jsou vyšší obsahy polyaromatických sloučenin, PCB a nepolárních látek v sedimentech. Průtok při měření v roce 1999: 10 litrů/s. Pramení v Chrášťanech, teče přes Třebonice, Řeporyje (zprava se vlévá Jinočanský potok), Dalejským údolím Prokopským údolím (na souběhu Dalejského s Prokopským údolím se vlévá zleva Prokopský potok) a klikatým údolím Hlubočep, ústí u hlubočepského předmostí Barrandovského mostu, podchodem od smyčky tramvají Hlubočepy. Délka toku 13,5 km. Na úseku 0–12,72 km správcem toku MHMP, na úseku 12,75–13,5 km ZVHS Praha. (Praha 5, Praha 13) Rozloha povodí 39,79 km².
Košíkovský potok
Litovický potok nedaleko Ruzyně
  • na 38,7 km zleva Šárecký potok (Šárka), na horním toku (do Džbánu) nazývaný Litovický potok. IV. třída znečištění včetně přítoků, příčinou domovní splašky, oddělovače, spodní voda z nádrže Džbán a průmyslové znečištění. Výstavba dálnice u Jivin a Šárky negativně ovlivňovala hlavní tok i některé přítoky. Průtok při měření v roce 1999: 20 litrů/s (jiný údaj, z měření pod Strnadem, udává 110 litrů/s). Litovický potok pramení v lesíku u železniční tratě poblíž Chýně. Přes rybník Bašta u Chýně, Břevský rybník, rybník Kala a Litovický rybník pokračuje přes Hostivici do retenční nádrže Strnad před hranicí Prahy a retenční nádrže Jiviny již na území Prahy-Ruzyně. Po podtečení Drnovské ulice následuje asi kilometrová podzemní část, potok se znovu vynořuje u obory Hvězda, teče přes Liboc, kolem nádraží Praha-Veleslavín do vodní nádrže Džbán, kde jako Litovický potok končí. Ze Džbánu vytéká Šárecký potok do údolí Divoké Šárky (kolem koupaliště Dívčí skok), údolí Tiché Šárky přes Jenerálku, Šáreckým údolím přes Dolní Šárku a Podbabu a do Vltavy ústí viaduktem. Celková délka obou potoků je 21,28 km. Úsek 0,0–19,5 je ve správě MHMP, úsek 19,5–21,28 ve správě ZVHS Kladno. (Praha 6)
   • na 17,0 km zprava Sobínský potok, vlévá se do nádrže Strnad, délka 1,8 km, velikost povodí 13,5 km². Povodňové průtoky (n-leté vody): Q1=0,2 m³/s, Q5=0,6 m³/s, Q20=1,7 m³/s, Q50=3,5 m³/s, Q100=5,2 m³/s dle Vurma. (Praha 13)
    • na 1,0 km zprava Zličínský potok, délka 1,5 km. Povodňové průtoky (n-leté vody): Q1=0,2 m³/s, Q5=0,9 m³/s, Q20=2,4 m³/s, Q50=4,8 m³/s, Q100=7,2 m³/s dle Vurma. (Praha 13)
   • na 15,6 km zprava Řepský potok, vlévá se do nádrže Jiviny délka 1,6 km. (Praha 13)
   • na 13,0 km zprava potok Světluška (Světlička) z obory Hvězda, délka 0,7 km. (Praha 6)
   • na 8,5 km zleva potok Zlodějka z lesa v přírodním parku Šárka-Lysolaje, délka dle mapy 1,2 km. (Praha 6)
   • na 7,3 km zprava přítok SAP7P pod usedlostí Želivka, v mapě neuvedený. (Praha 6)
   • na 5,1 km zprava Krutecký potok (v některých zdrojích psán jak Krůtecký), délka 0,5 km, vlévá se na Jenerálce. (Praha 6)
   • na 4,5 km zleva Nebušický potok, délka 5,2 km, vlévá se pod Jenerálkou. (Praha 6)
   • na 4,5 km zprava přítok SAP6P u Dubového mlýna. (Praha 6)
   • na 0,5 km zleva Housle neboli Lysolajský potok, pramení v Lysolajích u kapličky, protéká Lysolajským údolím , do Šáreckého potoka se vlévá na souběhu obou údolí nedaleko před ústím do Vltavy. Délka 2,20 km. (Praha 6)
  • cca na 41,5 km kanalizací zleva Sedlecký potok, zřejmě celý pod zemí. Správci toku Povodí Vltavy a Česká zemědělská univerzita. Údržbu vtoku do zaklenutí zajišťuje MHMP. (Praha 6)
  • na 41,2 km zprava Podhořský potok, pramení u lokality Farky, protéká prudkou a skalnatou Černou roklí, tvoří hranici Bohnic a Troji, délka 0,4 km. (Praha 8)
  • na 40,0 km zprava Bohnický potok, délka 1,4 km, teče Bohnickým údolím podél silničky, vlévá se do Vltavy poblíž konečné autobusu Zámky a psího útulku. Délka 1,0 km. (Praha 8)
  • na 39,4 km zprava Čimický potok, IV. třída znečištění, převážně fekální znečištění, ale vzhledem k velikosti a charakteru má potok dobré samočisticí schopnosti. V roce 1999 probíhají práce na záchranu vysychajícího Čimického rybníka a výšky hladiny spodních vod. Průtok při měření v roce 1999: 4,3 litru/s. Začíná v Čimicích v rybníčku u kostela, teče přes přírodní památku Čimické údolí, ústí u ulice V Zámcích (přírodní památka Zámky). Délka 2,5 km. (Praha 8)
  • na 39,0 km zprava Drahanský potok, IV. třída znečištění u soutoku s Vltavou. V obci Dolní Chabry zjištěny amonné ionty. Je vážné podezření, že se do toku dostávají znečištěné skládkové vody. V roce 1999 probíhají na potoce velké stavební úpravy. Průtok při měření v roce 1999: 7,7 litru/s. Teče z Dolních Chaber Drahanským údolím, kde tvoří severní hranici Prahy až k soutoku s Vltavou. Délka 3,3 km. (Praha 8)
   • na 3 km zprava od skládky bezejmenný přítok DRP3P, délka 0,4 km. (Praha 8)
   • na 2 km zprava Luční potok, délka 0,5 km. (Praha 8)
   • na 1 km zleva před čistírnou odpadních vod bezejmenný přítok DRP1L, délka 0,5 km. (Praha 8)
  • na 38,0 km v Roztokách zleva Únětický potok. Teče z obce Kněževes přes Tuchoměřice, Statenice, Černý Vůl, Únětice, dále od soutoku s Horoměřickým potokem pod Kozími hřbety vede v asi 1,5 km dlouhém úseku okrajem území Prahy, pak pokračuje v Roztokách Tichým údolím k ústí. Délka asi 13 km. (Praha 6)

Pražské přítoky Labe[editovat | editovat zdroj]

Ačkoliv Labe Prahou neprotéká, na pražské území zasahuje jeho levé povodí před soutokem s Vltavou.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]