Archeologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios) = starý, λόγος (logos) = slovo, řeč) je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů, tj. zachovaných lidských výtvorů (artefaktů) a jiných zbytků přírodního původů neintencionálně ovlivněných člověkem (ekofaktů), jako např. architektury, tělesných ostatků apod. Zabývá se v kontrastu k historii materiální kulturou. Cílem archeologie je poznat minulé události lidských komunit a strukturu jejich chování - kulturu. Patří k těm několika málo vědním disciplínám, které jsou schopné interpretovat minulost lidstva z doby před používáním písma, ale pomáhá také při porozumění pozdějším společnostem.

Kromě archeologie se podobným cílům věnují i jiné vědní obory antropologie, hlavně kulturní a sociální antropologie a fyzická antropologie. Mezi další disciplíny pomáhající archeologii patří paleontologie, geologie, historiografie, paleoekologie atd.

Samotná archeologie se dělí na několik podoborů, definovaných buď obdobím nebo specifickým tématem, kterým se ten či onen podobor věnuje, např.: pravěká archeologie, klasická archeologie, středověká archeologie, církevní archeologie, archeologie krajiny a nebo speciálními metodami, které používá, např. experimentální archeologie, letecká archeologie atd.

Metody výzkumu[editovat | editovat zdroj]

Archeologie se snaží zakládat svá tvrzení na základě tzv. archeologických pramenů. Pro jejich získávání se většinou volí postup destruktivního archeologického výzkumu, tj. ohledání místa, provedení archeologických vykopávek, deskripce nálezových okolností a nálezů (obecně analýza), syntéza a následné vyvození závěru (interpretace). Terénní dokumentace a výsledky laboratorní analýzy tvoří velmi podstatnou součást archeologické dokumentace.

Další archeologickou metodou je tzv. nedestruktivní archeologie, kdy zpravidla nedochází k jakémukoli (nebo jen minimálnímu) porušení terénu a archeologických situací. Využívá se například leteckého snímkování při hledání antropogenního reliéfu krajiny, nebo specializovaných detektorů pro zjištění fyzikálních či chemických anomálií dané lokality. Nedestruktivní archeologie se také dá využít v místech, kde není možné z jakýchkoli důvodů provést destruktivní archeologický výzkum.

Oba tyto dva způsoby archeologického výzkumu se navzájem doplňují, každý přináší jiný a v jistých směrech jinak omezený druh informací.

Právní úprava archeologie[editovat | editovat zdroj]

České právo[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Právní úprava archeologie v České republice.

Pro archeologii v České republice jsou klíčové tři právní normy:

Podle této současné právní úpravy smí archeologické výzkumy na území České republiky provádět pouze Archeologický ústav Akademie věd České republiky a oprávněné organizace (muzea, ústavy památkové péče, univerzity, soukromoprávní organizace), které mají k této činnosti povolení od Ministerstva kultury ČR a dohodu s Akademií věd ČR. Pouze tyto organizace mohou také provádět vyhledávání archeologických movitých památek pomocí detektorů kovů, jiných detekčních přístrojů a metod. Ostatní fyzické a právnické osoby, zájmová sdružení a jiné skupiny terénní archeologický výzkum provozovat nemohou, včetně detekční činnosti, sledující výskyt kovových předmětů na území s archeologickými nálezy; pokud tak činí, je jejich činnost nelegální. Výjimkou jsou zcela nedestruktivní přístupy jako letecké snímkování či povrchový průzkum.

Kdokoliv, kdo náhodně zachytí archeologický nález mimo archeologický výzkum, jej musí neprodleně ohlásit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu. Nález a jeho bezprostřední okolí pak musí ponechat beze změn až do příchodu odborníka. Jakákoliv stavební činnost v České republice je zatížena povinností umožnit archeologický výzkum na dotčené ploše, pokud se jedná o území s archeologickými nálezy. Stavebníci přitom musí Archeologickému ústavu oznamovat budoucí stavbu již v době její přípravy.

Mezinárodní právo[editovat | editovat zdroj]

Ke sjednocení standardů evropské archeologie byla vytvořena Úmluva o ochraně kulturního dědictví Evropy. Jednotlivé státy, které k této dohodě přistoupily, se zavázaly chránit archeologické památky, vytvářet podmínky pro jejich ochranu a upřednostňovat nedestruktivní výzkumné postupy. Maltská konvence je v případě kolize nadřazena právním úpravám jednotlivých států. Úmluva byla uzavřena ve Vallettě, 16. ledna 1992.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu