Ťan-šan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
天山
Тянь-Шань
تەڭرىتاغ
Pik Gorkého (6 050 m), pohled od ledovce Inylček
Pik Gorkého (6 050 m), pohled od ledovce Inylček

Nejvyšší bod Džengiš Čokusu (7 439 m n. m.)
Délka 2 800 km

Nadřazená jednotka Alpsko-himálajský systém
Sousední
jednotky
Tarbagataj, Džungarská pánev, Tarimská pánev, Pamír, Pamíro-Alaj, Turanská nížina, Kazašská pahorkatina, Balchašsko-alakolská pánev
Podřazené
jednotky
Západní Ťan-šan, Centrální Ťan-šan, Východní Ťan-šan

Světadíl Asie
Stát Kazachstán Kazachstán
Kyrgyzstán Kyrgyzstán
Čína Čína
Povodí Syrdarja, Jarkend
Souřadnice 42°30′ s. š., 80°0′ v. d.

Ťan-šan (čínsky 天山, pinyin Tiān Shān, český přepis Tchien-šan, rusky, kazašsky a kyrgyzsky Тянь-Шань, Tjan'-Šan', ujgursky تەڭرىتاغ, transliterováno Tängritagh) v překladu z čínštiny „Nebeské hory“, z ujgurštiny „Hory duchů“, je rozsáhlé pohoří ve střední Asii, táhnoucí se rovnoběžkovým směrem v délce asi 2 800 km od Kyrgyzstánu po Sin-ťiang. Průměrná šířka pohoří je 300 – 600 km. Je šestým nejvyšším pohořím na světě.

Ťan-šan je starší než jižněji ležící horstva Alpsko-himálajského systému, začal vznikat už při kaledonském vrásnění. Jeho vývoj však pokračoval i během vrásnění hercynského (variského), kimmerského a alpinského. Díky tomu pokrývá Ťan-Šan pestrý reliéf od zarovnaných povrchů po glaciálně modelovaný vysokohorský reliéf.

Členění[editovat | editovat zdroj]

K vymezení a geografickému členění Ťan-šanu existuje několik přístupů. Geologicky orientované vymezení a členění přiřazuje k Ťan-šanu také Pamiro-alaj (Gissaro-alajský systém) a Ťan-šan je v tom případě členěn na 5 částí na severní (zahrnující Zailijský Alatau, Kungey Alatau, Džungarský Alatau a Tarbagataj, Kyrgyzský hřbet a někdy také Talaský Alatau), centrální (tvořený trojúhelníkem hřbetů Ferganského, Kokšaal-tau a Těrského, někdy rozdělovaný ještě na Ťan-šan centrální a vnitřní[1]), západní (hřbety ze severu ohraničující Ferganskou kotlinu - hřbety Čatkalský, Ugamský, Pskemský, Kuraminský), jižní (Pamiro-alaj, tedy hřbety Alajský, Turkestánský, Zeravšanský a Gissarský) a východní (Ťan-šan na území Číny - hřbety Chalyk-tau, Borohoro, Bogda, Barkol a Karlik)[1][2].

Naproti tomu geografové obvykle považují Pamiro-alaj za samostatný horský systém a člení Ťan-šan pouze na 3 části na západní (kromě hřbetů ze severu ohraničujících Ferganskou kotlinu též Talaský Alatau, Kyrgyzský hřbet, Zailijský a Kungey Alatau), centrální (tvořený trojúhelníkem hřbetů Ferganského, Kokšaal-tau a Těrského, tedy shodné vymezení) a východní, kam je kromě hřbetů v Číně přiřazován též Dźungarský Alatau a Tarbagataj[3][4][5]. Ze západního je někdy vyčleňován ještě severní Ťan-šan zahrnující Zailijský a Kungey Alatau. Toto členění je také obvykle používáno mezi horolezci a horskými turisty[6][7].

Hřbety Ťan-šanu

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Letecký pohled na centrální Ťan-šan. Uprostřed Chan Tengri

Ťan-šan je vrásno-zlomové pohoří vrásněné při kaledonském (severní části pohoří) a hercynském (jižní části pohoří) orogénu[2][3]. Následně byla zdejší oblast peneplenizována a k reaktivaci výzdvihu došlo v souvislosti s kimmerským a poté alpinským vrásněním[2].

Vhledem k velkému územnímu rozsahu i složitému geologickému vývoji je geologická stavba pohoří velmi pestrá. Nacházíme zde hlubinné vyvřeliny proterozoického i paleozoického stáří, prvohorní vulkanity, nejrůznější sedimentární i metamorfované horniny od proterozoika po mezozoikum, mezihorské deprese jsou pak vyplněny terciérními sedimenty[8][9].

Geomorfologie[editovat | editovat zdroj]

Chan Tengri s ledovcem Severní Inylček

Vzhledem ke značnému rozsahu horského systému Ťan-šanu se v jeho jednotlivých částech výrazně liší i reliéf. Najdeme zde oblasti s vysokohorským reliéfem s extrémní vertikální členitostí i pouze středohorské oblasti se zarovnanými povrchy. Nejvyšších výšek dosahuje centrální Ťan-šan ve své východní části v horském uzlu hřbetů Kokšaal-tau, Meridionální a Sarydžaz, kde se nacházejí nejvyšší vrcholy pohoří - sedmitisícové Džengiš-čokusu a Chan-tengri a také řada dalších šestitisícových vrcholů. Na západ od tohoto horského uzlu, ve střední části centrálního Ťan-šanu, se nachází vysoko vyzdvižená, nicméně relativně málo vertikálně členitá syrtová oblast s náhorními planinami, zarovnanými povrchy a poměrně krátkými paralelními hřbety[2]. Horstva západního Ťan-šanu jsou nižší, s výjimkou Zailijského Alatau nepřesahují nadmořskou výšku 5000 metrů, přesto jsou však obvykle značně vertikálně členitá s výrazně alpínským reliéfem. Východní Ťan-šan tvoří izolované hřbety, dosahující obvykle nadmořských výšek nad 5000 metrů, a zvedající se přímo z okolních sníženin, což posiluje jejich vertikální mohutnost. Nejvýchodnější části Ťan-šanu (Barkol-šan, Karlik-šan) již tak vysoké ani vertikálně mohutné nejsou[3].

Zalednění[editovat | editovat zdroj]

Celý Ťan-šan je intenzivně zaledněn a ledovce nalezneme ve většině zdejších horských hřbetů. Celková plocha zalednění v pohoří dosahuje 10 000 km2[5]. Zatímco v nižších hřbetech západního Ťan-šanu jsou zejména drobnější karové a svahové ledovce, případně krátké ledovce údolní, v centrálním Ťan-šanu je zalednění skutečně masivní. Centry zalednění jsou zejména horský uzel hřbetů Kokšaal-tau, Meridionální a Sarydžaz s nejdelším ťanšanským, 60,5 km[10] dlouhým ledovcem Inylček, dále pak západní část hřebene Kokšaal-tau kolem piku Dankova a masiv Ak-šiirak[11].

Hranice sněžné čáry se zvyšuje s rostoucími teplotami a zejména klesajícími úhrny srážek od severozápadu k jihovýchodu. Zatímco v Džungarském Alatau je její výška kolem 3000 m a v Zailijském Alatau či Čatkalském hřbetu je její výška kolem 3600 metrů, v jižní a východní části centrálního Ťan-šanu se zvyšuje až nad 4200 metrů a v některých částech hřbetu Kokšaal-tau je dokonce 4600 metrů vysoko[1][11]. Velký vliv na zalednění a výšku sněžné čáry má také expozice svahů[3][5].

Ledovec Inylček s jezery Merzbachera

Během svrchního pleistocénu došlo v horách střední Asie ke dvěma glaciálním cyklům, přičemž při tom starším byl rozsah zalednění větší. Rozsah zalednění při posledním glaciálním maximu kulminoval před 14-16 tisíci lety a rozsah zalednění v té době byl jedenapůl až dvojnásobný než rozsah dnešní. Pozice sněžné čáry byla o 150 - 300 metrů, v některých případech až o 450 m níže než její pozice dnešní. Mezi lety 9000 - 3000 před přítomností byl rozsah ledovců zhruba na stejné úrovni jako dnes, poté se rozsah zalednění oscilačně zvyšoval až do 19. století[11].

Naprostá většina ledovců je nyní v ústupové fázi. Například v masivu Ak-šiirak mezi lety 1934 a 1977 ustoupilo 83 % ledovců, 13 % bylo stabilních a pouhé 4 % postoupily. Zaledněná oblast v Zailijském Alatau se mezi 50. a 80. lety zmenšila o více než 63 km2. Kromě samotného ústupu je pozorované též ztenčování ledovců. Předpokládá se, že ve výškách pod 4100 - 4300 metrů zde můžou ledovce zcela zaniknout. Odtání ledovců by mělo velký vliv na změnu vodního režimu řek pramenících v Ťan-šanu a tím i velké ekonomické a společenské dopady[11].

Klima[editovat | editovat zdroj]

Ťan-šan se nachází na rozhraní mezi subtropickým a mírným podnebným pásmem. Místní klima je extrémně kontinentální a poměrně aridní. Jsou zde extrémní sezónní amplitudy teplot. V zimě se na severní úpatí nasouvá chladný sibiřský vzduch a vnikají zde četné teplotní inverze, které však nezasahují příliš vysoko. Díky tomu má severní podhůří Ťan-šanu vyšší průměrné zimní teploty než okolní nížiny. Normální vertikální gradient zimních teplot je obnoven od výšek cca 1500 metrů[11]. Mírná zima je také v chráněné Ferganské kotlině a v kotlině jezera Issyk-kul, kde je zima zmírňována vlivem nezamrzajícího jezera[11]. Naopak ve vysoko položených oblastech a horských údolích centrálního Ťan-šanu se průměrné zimní teploty pohybují kolem -20°C a teploty mohou spadnoout i pod -50°C[5]. Oproti tomu v létě je ve všech výškách zachováván normální teplotní gradient, průměrné červencové teploty dosahují nad 26°C ve Ferganské kotlině a nad 24°C v Čujské dolině a klesají na méně než 8°C na syrtových plošinách centrálního Ťan-šanu ve výškách kolem 3500 metrů[1].

Řeka Naryn

Vlhkost je do oblasti Ťan-šanu přinášena zejména od západu atlantickými vzdušnými masami. Srážková maxima jsou proto dosahována zejména v západních částech pohoří, kdy návětrné západní svahy Ferganského hřbetu dosahují více jak 1000 mm srážek. Směrem k východu množství srážek klesá. Výrazně se také projevují efekty návětří a závětří - mezihorské kotliny ve srážkovém stínu okolních hřbetů dostávají méně než 200 mm srážek[1]. V různých částech pohoří je také různá sezonalita srážek. V pohořích obklopujících Ferganskou kotlinu jsou srážková maxima dosahována v jarních měsících, kdy se sem posouvá íránská větev polární fronty[11], a poměrně srážkově bohaté je i zimní období. Jarní srážková maxima jsou i v severních podhorských oblastech a nížinách. Všechny ostatní horské hřbety mají srážková maxima v letních měsících a zima je z důvodu přítomnosti sibiřské anticyklony téměř beze srážek[1]. V mezihorských kotlinách centrálního Ťan-šanu jsou tak i přes velké zimní mrazy zimy bezsněžné[1].

Hydrologie[editovat | editovat zdroj]

Celá oblast Ťan-šanu je odvodňována do bezodtokých pánví a žádná část vody odtékající z Ťan-šanu se tak nedostává až do světového oceánu. Západní část pohoří i části centrálního Ťan-šanu se nachází v povodí Aralského jezera a je odvodňována řekou Syrdarja a její zdrojnicí řekou Naryn. Severní části Ťan-šanu jsou odvodňovány řekou Ču, která se ztrácí ve sníženině Aščikol, a řekou Ili do jezera Balchaš. Jižní svahy Ťan-šanu jsou odvodňovány řekou Tarim a jejími zdrojnicemi do vyschlého jezera Lobnor a konečně severní svahy hřbetů Borohoro, Bogda, Barkol či Karlik ve východním Ťan-šanu a jihovýchodní svahy Džungarského Alatau jsou odvodňovány kratšími vodními toky do Džungarské pánve.

Jezero Song-kul

Vodní režim horských řek Ťan-šanu je niválně-glaciální, glaciálně nivální a pouze v pohořích bez zalednění (například části Ferganského hřbetu) také čistě nivální. Maxima průtoku jsou tedy dosahována v pozdně jarních nebo letních měsících[1].

Jezera[editovat | editovat zdroj]

Na území Ťan-šanu se nachází několik velkých tektonických jezer. Největším z nich je s plochou přes 6200 km2 [1] jezero Issyk-kul, nacházející se v tektonické depresi mezi hřbety Kungej a Těrskej Alatau.Jméno jezera, znamenající v překladu "horké jezero", má svůj původ ve faktu, že jezero ani při nejchladnějších zimách nezamrzá[3]. Dalšími velkými jezery jsou Song-kul nebo Čatyr-kul v Kyrgyzstánu nebo Sayram v Číně. Kromě nich najdeme v pohoří nesčetné množství glaciálních jezer[12].

Fauna a flóra[editovat | editovat zdroj]

Údolí Karakol v Těrském hřbetu s porosty smrku Schrenkova

Ťan-šan a obecněji pohoří střední Asie jsou jedním ze čtyř center biodiverzity na území bývalého Sovětského svazu. Nacházíme zde zvláštní mix druhů indo-himalajských, mongolských, eurasijských a středomořských, stejně tak jako řadu lokálních endemitů. Relativní bohatost zdejší bioty v porovnání s okolními nížinami je dána dále větší stanovištní diverzitou horského prostředí a také tím, že kryté horské oblasti mohly sloužit jako refugia v klimaticky nepříznivých epochách[11].

Pohoří se zvedá z okolních polopouští a pouští a najdeme v něm všechny výškové vegetační stupně. V severním Ťan-šanu navazuje na pásmo pelyňkové polopouště kavylová step s častými křovinami růží nebo zimolezů ve stinných lokalitách nebo v údolích. Na horní hranici tohoto pásma přechází v lesostep se střemchami a divokými jabloněmi. Dolní hranice lesa, tvořeného smrkem Schrenkovým, je na severních svazích ve výškách 1500 - 1800 metrů, přičemž na jižních svazích například v Kungej Alatau, často stupeň lesa úplně chybí. Horní hranice lesa je pak mezi 2500 - 3000 metry. Nad ní jsou v subalpinské zóně dlouhostébelnaté trávníky s porosty různých druhů jalovců. Nad 3000-3500 metrů jsou pak alpinské trávníky s nižší druhovou diverzitou.[11]

Jezero Sary-čelek, oblast výskytu ťanšanské jedle (Abies sibirica var. semenovii)

Poněkud odlišná je vegetace západního Ťan-šanu (v užším vymezení) a návětrných svahů Ferganského hřbetu. Nad subtropickými polopouštěmi se nachází pás suché stepi, na kterou navazuje pásmo mozaikovitě uspořádaných opadavých listaných lesů a křovin tvořených dominantně ořešáky, s příměsí javoru turkestánského a divokých jabloní. Nad tímto pásmem je pak pásmo rozvolněných porostů jalovců. Ve výškách nad 2500 - 2700 metrů dřevinná vegetace vyklidňuje do dlouhostébelnatých trávníků. Tyto subalpinské trávníky jsou velmi produktivní a slouží jako zdroj letních pastvin. Na dlouhostébelnaté trávníky navazují ve výškách nad cca 3200 metrů alpinské krátkostébelnaté trávníky[11]. Na rozhraní mezi Čatkalským hřbetem a Talasským Alatau, v biosferické rezervaci Sary-Čelek a jejím okolí[1], je také jediné místo rozšíření endemického poddruhu jedle sibiřské, ťanšanské jedle Abies sibirica var. semenovii, někdy považované za samostatný druh Abies semenovii[13].

Vegetace východního Ťan-šanu je díky jeho suššímu klimatu chudší, nicméně i zde je vyvinut nad pásmy polopouště a suché stepi lesní stupeň a nad ním pestré alpinské louky[5].

Fauna hor a podhůří je pestrá, přežívá zde i řada velkých savců, jako je irbis horský (Panthera pardus), kozorožec sibiřský (Capra sibirica), divoké ovce Argali (Ovis ammon), osel divoký (Eguus kiang) nebo jelen maral (Cervus elaphus), dále medvědi, vlci, lišky, zajíci. Stepní i subalpinské louky jsou pak doménou nejrůznějších hlodavců, jako je svišť šedý (Marmota baibacina), nebo pišťuchy (např. Ochotona rutila)[5].

Podhůří Ťan-šanu je také uváděno jako možná oblast domestikace některých ovocných stromů, jako je jabloň nebo pistácie[14][15].

Ochrana přírody[editovat | editovat zdroj]

Národní park Ala Arča v Kyrgyzstánu

Ochrana přírody v oblastech Ťan-šanu na území postsovětských republik vychází ze sovětského modelu územní ochrany přírody. Území jsou chráněna buď jako striktní přírodní rezervace - zapovědniky, odpovídající IUCN kategorii I, méně často jako národní parky (IUCN kategorie II), v případě méně striktní ochrany jako zakazniky nejrůznějšího typu - lesnické, krajinné, lovecké, aj., odpovídající nejrůznějším kategoriím (III-VIII) dle IUCN[16].

Nejstarší rezervací v oblasti je zapovědnik Aksu-Žabagly v Kazachstánu, vyhlášený již v roce 1926[17]. K dalším významným rezervacím a národním parkům patří biosferická rezervace Sary-Čelek, zapovědniky Beš-Aral, Issyk-kulský či Saryčat-Ertaš nebo národní parky Ala Arča či Karakol na území Kyrgyzstánu[18], či Ugamský-Čatkalský národní park v Uzbekistánu[19] nebo národní park Ile-Alatau v Kazachstánu[20]. Zakazniků nejrůznějšího typu je pak v oblasti celá řada a síť chráněných území je tak poměrně hustá.

V čínské části Ťan-šanu je územní ochrana přírody mladšího data, prvním národním parkem zde vyhlášeným byl v roce 1982 národní park Ťan-šan Ťan-čchi (天山 天池) v pohoří Bogda-šan, jako národní park je též chráněno jezero Sayram (赛里木湖)[21]. Přírodní rezervací je též čínské okolí nejvyššího vrcholu Tomur[22].

Problémy z hlediska ochrany přírody zůstává legální i ilegální lov divoké zvěře - Irbise horského či ovcí Argali[23]. Problémem je také příliš intenzivní pastva a následná degradace vegetace a půdy[24].

Přírodní ohrožení a rizika[editovat | editovat zdroj]

Irbis horský, vzácně se vyskytující v horských oblastech Ťan-šanu.

Vzhledem k aktivnímu orogennímu vývoji je celá oblast Ťan-šanu seismicky aktivní, ačkoli ne tolik, jako v jižněji ležícím Pamíru. Seismická aktivita je koncentrována podél jednotlivých zlomů, zejména na okrajích pohoří, vnitřní konsolidované části jsou seismicky klidnější[1]. V oblasti byla zaznamenána celá řada silných zemětřesení - například kazašské hlavní město Almaty zasáhla silná zemětřesení v letech 1887[25] a 1911[11].

Dalším přírodním rizikem jsou blokovobahenní proudy, mury, které v některých případech mohou zasáhnout až podhorská města. Ničivá mura zasáhla počátkem 20. let 20. století Almaty a zahubila na 500 lidí[5]. S nebezpečím mur je spojeno také nebezpečí průvalů morénami hrazených horských jezer. V roce 1963 zaplavila mura jezero Issyk v Zailijském Alatau a způsobila jeho protržení a následnou ničivou povodeň v níže položených oblastech[5]. Průvalů horských jezer z nejrůznějších příčin je v oblasti zaznamenána celá řada[1]. Podle katalogizace z roku 1999 je jen na území Kyrgyzstánu 287 jezer s rizikem průvalu, z toho u 63 může dojít k průvalu v nejbližších letech[26]. V letech 2004 - 2010 byl v rámci české rozvojové pomoci řešen projekt na monitoring vysokohorských jezer v Kyrgyzstánu a ochranu obyvatelstva před katastrofálními povodněmi vzniklými jejich průvalem[27].

Obyvatelstvo a osídlení[editovat | editovat zdroj]

Stavba jurty, obydlí kočovných středoasijských pastevců

Samotné pohoří je osídleno jen řídce, zalidněny jsou především jeho okrajové části a přilehlé kotliny. U rurální populace je častá transhumance - sezónní kočování mezi letními pastvinami ve vyšších horských polohách a zimními pastvinami v mezihorských kotlinách[28]. Nejpestřeji a nejhustěji je osídlen západní Ťan-šan a přilehlá Ferganská kotlina. Žijí zde Kyrgyzové, Uzbeci, Kazaši, Rusové, z části i Tádžikové. Centrální Ťan-šan je dominantně osídlen Kyrgyzy. V jižním podhůří Ťan-šanu spadajícího do Tarimské pánve převládá ujgurské osídlení, kromě Ujgurů zde žijí též Kyrgyzové a Číňané. Severní čási Ťan-šanu jsou osídleny především Kazachy, případně Rusy, v Dźungarském Alatau též Džúngary. Východní Ťan-šan je osídlen zejména Ujgury a Kazachy, dále pak Mongoly, Číňany, Kyrgyzy a některými vzácnými čínskými menšinami[5].

Historie[editovat | editovat zdroj]

Ťan-šan tvoří rozhraní mezi čtyřmi regiony s částečně nezávislým historickým vývojem - Ferganskou kotlinou na západě, oblastí Čujské doliny a Sedmiříčí na severu, Džungarskou pánví na východě a Tarimskou pánví na jihu. Klíčová pro oblast Ťan-šanu byla také existence hedvábné stezky překonávající Ťan-šan v několika větvích přes horské průsmyky jako je Terek nebo Torugart. Pohoří bylo a z části dosud zůstává doménou kočovných populací. První usedlou civilizací v oblasti byla říše Sogd, jejíž vliv zasahoval do Ferganské kotliny, západního Ťan-šanu a Čujské doliny. Později se Ferganská kotlina v období výprav Alexandra Makedonského ocitá na periferii helénského světa. Po 1. století před naším letopočtem se Ťan-šan dostává pod nadvládu Číny za dynastie Chan a dynastie Tchang. Po bitvě na řece Talas v roce 751 se Ťan-šan dostává do islámské sféry vlivu a je ovládán postupně arabskými, perskými a turkickými vládci. Po vpádu Čingischána v 13. století se Ťan-šan stává součástí Mongolské říše a později říše Tamerlánovy a pod nadvládou mongolských nebo turkifikovaných chanátů zůstává až do 18. století. Poté se většina Ťan-šanu stává součástí Čínské říše za dynastie Čching.. V souvislosti s expanzí Ruska do oblasti střední Asie se pak v průběhu 19. století dostává hranice mezi Západním Turkestánem (kam zasahoval ruský vliv) a Východním Turkestánem (pod vlivem čínským) do své dnešní podoby.

Historie objevování[editovat | editovat zdroj]

Středověké výpravy v oblasti Ťan-šanu

Pohoří bylo známo již starým Číňanům i významným geografům evropského starověku. Jako samostatné horstvo zakresluje Ťan-šan Klaudios Ptolemaios pod názvem Auksakijské hory[3]. V následujících staletích pocházejí zprávy o Ťan-šanu od cestovatelů procházejících po hedvábné stezce: buddhistický misionář Süan-cang v 7. století přešel z Tarimské pánve pod nejvyššími vrcholky Kokšaal-tau k jezeru Issyk kul, v roce 1246 překonává Ťan-šan Giovanni Carpini, o dva roky později tudy cestuje André de Longjumeau a v roce 1253 pak Vilém z Rubroeku. První spolehlivější prameny o pohoří pocházejí z 18. století, kdy jednak probíhají mapovací práce v západní Číně, a jednak se o tuto oblast začínají zajímat Rusové, například F. S. Jefremov. Pro poznání této oblasti pak měla velký význam práce Alexandra von Humboldt Asie centrale z roku 1843, která shrnuje všechny v té době dostupné informace o horách střední Asie. Po připojení oblastí západního Turkestánu k Rusku v 2. polovině 19. století působí v oblasti celá řada ruských expedic, mezi kterými zaujímá čelní místo působení P. P. Semjonova, jenž dostal později za své zásluhy o poznání pohoří přídomek Ťanšanský. Ten sestavil přesnou mapu ťanšanských hřbetů a shromáždil řadu údajů o ledovcích, výšce sněžné čáry a provedl rozsáhlá geologická pozorování[3]. Kromě něj působí v oblasti například N. A. Severcov, A. V. Kaulbars, Nikolaj Prževalskij a řada dalších[1]. Do nitra centrálního Ťan-šanu na ledovec Inylček se dostávají až počátkem 20. století italové Borghese a Brocherel, výšku Chan Tengri pak jako první v roce 1902 určuje V. V. Sapožnikov a ve stejném roce působí v oblasti ledovce Inylček i Gottfried Merzbacher[3].

Historie horolezectví[editovat | editovat zdroj]

Pohled na Pik Pobedy / Džengiš Čokusu / Tomur Feng ze základního tábora

Jako první horolezecký počin v oblasti Ťan-šanu můžeme hodnotit právě působení Gottfrieda Merzbachera v roce 1902, Merzbacher usiloval o zdolání Chan Tengri, ale ani s pomocí tyrolských horských vůdců se nedostal dál než na úpatí[6]. Horolezci se do hor vracejí znovu až na konci 20. let, kdy se roku 1929 o výstup na Chan Tengri neúspěšně pokouší výprava M. T. Pogrebeckého. O dva roky později pak další výprava vedená Pogrebeckým Chan Tengri z jihu konečně zdolává. Následuje boom horolezecké činnosti v Ťan-šanu, kdy je v průběhu 30. let zdoláno mnoho horských štítů v oblastech Kyrgyzského hřbetu a centrálního Ťan-šanu a působí zde celá řada výprav. Roku 1937 je skupinou A. A. Letavěta poprvé pozorován vysoký štít na jih od Chan Tengri a proto Letavět následujícího roku organizuje výpravu s cílem tento štít zdolat. To se daří 19. 9. 1938 účastníkům této expedice L. Gutmanovi, J. Ivanovovi a S. Sidorenkovi, kteří pomocí leteckého altimetru určují výšku vrcholu na 6900 metrů a pojmenovávají vrchol Pik 20 let Komsomola. Rozvoj horolezectví přerušuje 2. světová válka, kdy je však také v roce 1943 topograficky mapován centrální Ťan-šan, přičemž je změřena výška piku 20 let Komsomola na 7439 metrů, což z něj činí nejvyšší vrchol Ťan-šanu. Na počest vítězství bitvy u Stalingradu je pak vrchol přejmenován na Štít Vítězství (Pik Pobedy). Zároveň je však vzhledem k velkému výškovému rozdílu zpochybněn výstup z roku 1938[29].

Po druhé světové válce došlo k rychlému obnovení horolezecké činnosti v sovětské části Ťan-šanu. Celá řada skupin se pokouší o zdolání oficiálně nezlezeného piku Pobedy, některé z těchto pokusů, jako kazašská expedice roku 1955[30], končí tragicky. Úspěšná je až v roce 1956 skupina pod vedením V. M. Abalakova. V sovětské části Ťan-šanu postupně vzniká několik horolezeckých táborů a Ťan-šan se stává častým cílem sovětských horolezců, ale i horolezců z jiných zemí východního bloku, zřídka i horolezců západních. Některé ťan-šanské terény si získávají v horolezeckém světě značný věhlas - například severní stěny piku Svobodné Koreje v Kyrgyzském hřbetu a piku Džigit v Těrském Alatau jsou prostoupeny několika výstupy oceněnými v rámci mistrovství SSSR v horolezectví v kategorii technicky obtížných výstupů[6]. Po rozpadu Sovětského svazu se Ťan-šan otevírá horolezcům z celého světa a zpřístupněny jsou i některé doposud nedostupné oblasti.

Pohled na centrální část Bogda-shan, jak jej zaznamenala Merzbacherova výprava v letech 1907-1908

Oproti sovětské části Ťan-šanu byla a je ta čínská horolezci navštěvována poměrně zřídka. S výjimkou expedice Gottfrieda Merzbachera v letech 1907 - 1908[31] je zájem o horolezectví ve východním Ťan-šanu daleko mladšího data. Mezi významné horolezecké počiny zde lze řadit výstup na Pik Pobedy (čínsky zvaný Tomur Feng) z jihu - z čínské strany, uskutečněný čínskou expedicí v roce 1977[29], výstup na Bogda Feng (5445 m, nejvyšší vrchol Bogda-šan) japonskou expedicí v roce 1981[32], výstup na Xuelian Feng (6627 m, nejvyšší vrchol Chalyk-tau) japonskou expedicí v roce 1990[33], či výstup na Pik Vojennych Topografov (6873 m) z jihu ruskou expedicí v roce 2006[34][35]. Celá řada významných vrcholů zde však dosud zůstává nezlezena[5][34].

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c d e f g h i j k l m Otděl geografii Instituta geologii AN Kirgizskoj SSR im. M. M. Adyševa. Atlas Kyrgyzskoj Respubliki. 1. vyd. [s.l.] : GUGK SSSR, 1987. 158 s.  
 2. a b c d VOTÝPKA, Jan. Fyzická geografie Sovětského svazu. 1. vyd. Praha : SPN, 1982. 419 s.  
 3. a b c d e f g h ČERNÍK, Arnošt; SEKYRA, Josef. Zeměpis velehor. 1. vyd. Praha : Academia, 1969. 396 s.  
 4. GVOZDECKIJ, N. A.. Orografičeskaja schema vysokogornych oblastej Srednej Azii. In Pobežděnnye veršiny: ežegodnik sovětskogo alpinizma, god 1951. Moskva : Gosudarstvennoe Izdatělstvo geografičeskoj literatury, 1952. S. 317 - 357. (rusky)
 5. a b c d e f g h i j ŠLÉGL, Jiří. Světová pohoří: Asie. 1. vyd. Praha : Euromedia Group, 2001. 288 s. ISBN 80-242-0291-3.  
 6. a b c DIEŠKA, Ivan; ŠIRL, Václav. Horolezectví zblízka. 1. vyd. Praha : OLYMPIA, 1989. 444 s.  
 7. Turklub "Westra". Katalog perevalov [online]. . Dostupné online. (rusky) 
 8. VSEGEI. Geologická mapa 1 : 1 000 000 K 42-43. Sankt Petěrsburg : VSEGEI, 1992. Dostupné online.  
 9. VSEGEI. Geologická mapa 1 : 1 000 000 K 43-44. Leningrad : VSEGEI, 1988. Dostupné online.  
 10. HÄUSLER, Hermann. Results from the 2009 geoscientific expedition to the Inylchek glacier, Central Tien Shan (Kyrgyzstan). Austrian Journal of Earth Sciences. 2013, roč. 104, čís. 2, s. 47-57.  
 11. a b c d e f g h i j k MERZLYAKOVA, Irina. The Mountains of Central Asia and Kazakhstan. In SHAHGEDANOVA, Maria. The Physical Geography of Northern Eurasia. Oxford : Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-823384-1. S. 376 - 402. (anglicky)
 12. Geomin. Vysokohorská jezera v Kyrgyzstánu [online]. . Dostupné online.  
 13. SEMERIKOVA, Svetlana A.; LASCOUX, Martin; SEMERIKOV, Vladimir L.. Nuclear and cytoplasmic genetic diversity reveals long-term population decline in Abies semenovii, an endemic fir of central Asia. Canadian Journal of Forest Research. 2012, roč. 42, čís. 12, s. 2142 - 2152. (anglicky) 
 14. Wikipedia contributors. Apple [online]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostupné online.  
 15. Wikipedia contributors. Pistachio [online]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dostupné online.  
 16. TIŠKOV, Arkadij. Nature Prootection and Conservation. In SHAHGEDANOVA, Maria. The Physical Geography of Northern Eurasia. Oxford : Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-823384-1. S. 527 - 544. (anglicky)
 17. Advantour. Aksu-Zhabagly Nature Reserve [online]. . Dostupné online.  
 18. Gosudarstvennoe agentstvo ochrany okružajuščej sredy i lsnogo chozjajstva. Osobo-ochranjajemye prirodnye territorii [online]. . Dostupné online.  
 19. Asia Adventures. Ugam-Chatkal National Park [online]. . Dostupné online.  
 20. Almaty Akzakhstan. Ile-Alatau National Park [online]. . Dostupné online.  
 21. National Park of China [online]. . Dostupné online.  
 22. TURGHAN, Mardan, et al. Status of snow leopard Uncia uncia and its conservation in the tumor peak natural reserve in Xinjiang, China. International Journal of Biodiversity and Conservation. 2011, roč. 3, čís. 10, s. 497-500.  
 23. Snow Leopard Network. Snow Leopard Survival Strategy [online]. 2014. Dostupné online.  
 24. ROSALES, Mauricio; LIVINĚC, Světlana. Grazing and land degradation in CIS countries and Mongolia [online]. Řím: FAO, 2005. Dostupné online.  
 25. Město Almaty. History of Almaty [online]. . Dostupné online.  
 26. Geomin. Přírodní rizika v Kyrgyzstánu [online]. . Dostupné online.  
 27. Geomin. Monitoring horských jezer [online]. . Dostupné online.  
 28. KOKAISL, Petr; PARGAČ, Jan. Pastevecká společnost v proměnách času: Kyrgyzstán a Kazachstán. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006. 297 s. ISBN 80-7308-119-9.  
 29. a b Summitpost. Pik Pobeda/Tomur Feng [online]. . Dostupné online.  
 30. Racek Vladimir Josifovič [online]. . Dostupné online. (rusky) 
 31. MERZBACHER, Gottfried. Die Gebirgsgruppe Bogdo-Ola im östlichen Tian-Schan. Abhaltungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften Matematisch - Physikalische Klasse. 1916, roč. 27, čís. 5. Dostupné online.  
 32. Summitpost. Mount Bogda [online]. . Dostupné online.  
 33. TUKUSHIMA, Kazuo. Asia, Western China, Xuelian Feng, Tien Shan. American Alpine Journal. 1991, roč. 33, čís. 65, s. 302. Dostupné online.  
 34. a b DŽULIJ, Anatolij. The Chinese Tien Shan, New Routes and Great Potential in a Seldom-Visited Range. American Alpine journal. 2007, roč. 49, čís. 81, s. 88. Dostupné online.  
 35. DŽULIJ, Anatolij. The Chinese Tien-Shan [online]. Mountain.ru. Dostupné online.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]