Funkce (matematika)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny do množiny[pozn. 1] čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci). Je to tedy předpis, který každému prvku z množiny (kde se nazývá definiční obor) jednoznačně přiřadí nějaké číslo nebo vektor (hodnotu funkce). Někdy se však slovo funkce používá pro libovolné zobrazení.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Poněkud neformální[editovat | editovat zdroj]

Na množině čísel je definovaná funkce, je-li dán předpis, podle kterého je každému x náležícímu do množiny přiřazeno právě jedno číslo y.

Značíme: .

Proměnná se označuje jako argument funkce (nezávisle proměnná). Proměnná je funkční hodnota (závisle proměnná).

Množinu , na které je funkce definovaná, nazýváme (definičním) oborem (nebo také doménou) funkce. Pokud není při zadání funkce uveden definiční obor, pak se za definiční obor obvykle považuje množina všech hodnot nezávisle proměnné, pro něž má funkce smysl. Definičním oborem může být například množina celých, reálných nebo komplexních čísel. Definiční obor může mít i více dimenzí. Pokud má dvě, pak můžeme říkat, že má funkce dva argumenty, nebo že jejím argumentem je jeden dvourozměrný vektor. Jedná se o dva pohledy na stejnou věc. V případě, že má vektor, který je argumentem funkce, nekonečnou dimenzi (většinou nespočetnou), nemluvíme již o funkci, ale o funkcionálu.

Množinu všech čísel , takových, že , nazýváme oborem hodnot (kooborem) dané funkce.

Matematicky přesnější[editovat | editovat zdroj]

Funkcí rozumíme zobrazení z libovolné množiny do číselné množiny . Funkce je binární relací , kde platí, že každému prvku je přiřazeno nejvýše jedno číslo , že (jestliže a , pak ). Místo často píšeme , kde nazýváme funkční hodnotou funkce .[2]

Definičním oborem funkce je pak podmnožina všech prvků množiny , ke kterým taková uspořádaná dvojice existuje právě jedna. Říkáme, že pro prvky množiny , které nejsou prvky definičního oboru, daná funkce není definována.

Oborem hodnot dané funkce je množina všech prvků y množiny T, ke kterým v relaci existuje alespoň jedna uspořádaná dvojice , kde .

Způsoby zadání funkce[editovat | editovat zdroj]

Analyticky[editovat | editovat zdroj]

Analytickým předpisem rozumíme zadání funkce ve formě , pak říkáme, že funkce je zadána explicitním vyjádřením (explicitní funkce). Funkci můžeme vyjádřit také v implicitním tvaru (implicitní funkce) jako . Dalším způsobem je zápis v parametrickém tvaru (parametrická funkce) soustavou rovnic , , kde je vhodný parametr.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Např. je explicitní zápis kvadratické funkce. V implicitním tvaru lze stejnou rovnici zapsat jako . V parametrickém tvaru lze zvolit např. soustavu rovnic , .

Graficky[editovat | editovat zdroj]

Při grafickém zadání funkci vyjádříme grafem.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Příklad zadání funkce grafem ( označuje definiční obor a obor hodnot)

Zadání funkce grafem.

Tabulkou (výčtem hodnot)[editovat | editovat zdroj]

Funkční předpis může být zadán také výčtem hodnot, který obvykle uspořádáme do tabulky.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Příkladem může být např. zadání funkce

1 2 3 7 9
2 4 5 3 3

Definičním oborem je zde množina a oborem hodnot je množina .

Typy funkcí[editovat | editovat zdroj]

Je-li nezávisle proměnná z množiny reálných čísel, pak hovoříme o funkci reálné proměnné, pokud je nezávisle proměnná z množiny komplexních čísel, hovoříme o funkci komplexní proměnné. Pokud je závislá proměnná z množiny reálných čísel, pak se jedná o reálnou funkci, je-li z množiny komplexních čísel, jde o komplexní funkci. Např. komplexní funkce reálné proměnné přiřazuje každému reálnému číslu (z definičního oboru) komplexní číslo.

Argumentem funkce nemusí být jen čísla, ale mohou jím být také matice, vektory, tenzory, apod. Pak podle typu argumentu hovoříme o maticové funkci, vektorové funkci, tenzorové funkci, apod.

O funkci obsahující jedinou nezávisle proměnnou hovoříme jako o funkci jedné proměnné, např. . Funkce obsahující dvě (nebo více) nezávislých proměnných pak označujeme jako funkci dvou (tří, čtyř, …) proměnných, např. je funkce dvou proměnných a . Funkci -proměnných zapisujeme jako

  • pro
  • , kde představuje bod v n-rozměrném prostoru
  • , kde představuje polohový vektor bodu v n-rozměrném prostoru.

Algebraická a transcendentní funkce[editovat | editovat zdroj]

Funkce je algebraická, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru polynomu, například pokud lze funkci vyjádřit jako , kde je polynom, pak se jedná o algebraickou funkci. Stupeň polynomu pak určuje stupeň funkce. Funkce, které nejsou algebraické, se označují jako transcendentní. Mezi transcendentní funkce se řadí funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens, exponenciální, logaritmické, případně další, které není možné vyjádřit pomocí elementárních funkcí.

Algebraické funkce lze dále rozdělit na racionální funkce a iracionální funkce. Iracionální funkce jsou funkce obsahující , kde jsou nesoudělná čísla.

Transcendentní funkce lze rozdělit na nižší, kam patří například exponenciální, logaritmické, goniometrické a cyklometrické funkce, a vyšší, například chybová funkce či eliptické integrály. Vyšší transcendentní funkce nelze pomocí elementárních funkcí vyjádřit v konečném tvaru.[zdroj?!]

Rekurzivní funkce[editovat | editovat zdroj]

Zvláštním případem zadání funkce je tzv. rekurzivní funkce. Zadání funkce rekurentně je zadání předpisu, který dává do vztahu nějaké hodnoty funkce s jinými hodnotami takovým způsobem, že funkce je dobře definována.

Příkladem takové funkce může být např. funkce definovaná na přirozených číslech, kterou definujeme vztahy a pro . Uvedenou funkci lze také zapsat jako , tzn. tato funkce počítá faktoriál.

Celý proces výpočtu rekurzivní funkce je označován jako rekurze a našel uplatnění především ve výpočetní technice.

Operace s funkcemi[editovat | editovat zdroj]

Mějme funkci s definičním oborem a funkci s definičním oborem . Společný definiční obor obou funkcí je průnikem obou definičních oborů, tzn. .

Funkce jsou si na rovny, pokud platí pro všechna .

Součtem funkcí na označíme funkci takovou, že pro všechna .

Součinem funkcí na označíme funkci takovou, že pro všechna .

Podílem funkcí na označíme funkci takovou, že pro všechna , kde je definiční obor , z něhož byla vyňata všechna , pro která platí .

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Nikoli ale užším způsobem definované zobrazení množiny do množiny, které vyžaduje využít jako definiční obor celou množinu vzorů; např. není zobrazení reálných čísel do reálných čísel,[1] ale zobrazení z reálných čísel do reálných čísel ano. Není to však ani obecná binární relace v množině čísel, neboť pro funkci je (jako pro obecnější zobrazení, neomezující se na číselné množiny vzorů a obrazů) nutná jednoznačnost obrazu. "Víceznačné" funkce nelze brát jako funkce v pravém slova smyslu, ale jedná se o rozšíření tohoto pojmu nad rámec definice.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. FOLTÍNEK, Tomáš, a kol. Teoretické základy informatiky (sbírka úloh do cvičení). Redakce Tomáš Hála; Sazba Pavel Haluza. 1.. vyd. Brno: Konvoj, 2013. 70 s. ISBN 978-80-7302-147-4. S. 40,43. 
  2. BARTSCH, Hans-Jochen. Matematické vzorce. 4. vyd. Praha: Academia, 1994. 832 s. ISBN 80-200-1448-9. S. 87. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]