Tržní houby v České republice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tržní houby v České republice definuje příloha č. 15 vyhlášky č. 397/2021 Sb., která stanovuje požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Rakousko-Uhersko, 19. století[editovat | editovat zdroj]

Cirkulář - zákaz prodeje podezřelých hub - Antonín Bedřich hrabě Mitrovský, 1818

V Českých zemích existovaly různé vyhlášky a nařízení upravující prodej hub již v 19. a počátkem 20. století. Obvykle měly jen krajovou nebo jiným způsobem omezenou platnost. Důvodem jejich existence většinou byla ochrana obyvatel před otravou. Významný byl dekret č. 13318 dvorního kancléře z 30. července 1818, který zakazoval prodej holubinek a hub, jejichž neškodnost není zcela bezpečně známa. Jeho platnost na území Moravy rozšířil zobrazený cirkulář hraběte Mitrovského. Tyto dokumenty ilustrují, že již na počátku 19. století nebyly známy pouze otravy po konzumaci neznámým druhem houby, ale především v důsledku záměny za jedlé druhy. 13. října 1819 byl dvorním kancléřem vydán dekret č. 19773, kterým byl zakázán prodej hub škodlivých, neznámých, rozkrájených a oloupaných (v důsledku čehož není možné tyto houby určit), dále hub shnilých, v oleji nebo soli naložených a nakonec i „špiček a holubinek“ (doslovně Nelkenschwämme und Täublinge).[2]

První polovina 20. století[editovat | editovat zdroj]

Až do přelomu 19. a 20. století nedošlo k žádné změně, maximálně byla původním předpisům obnovována platnost. 25. dubna 1906 se Městská zdravotní komise pražská usnesla k vytvoření úředního seznamu hub, který by obsahoval druhy povolené k prodeji včetně jejich vyobrazení (aby mohl být vyvěšen na pražských tržnicích). Regulativ obsahující 45 druhů hub byl vydaný k 23. červnu 1909 (postupně byla jeho platnost rozšířena pro všechny obce spadající pod tzv. „Velkou Prahu“), čímž předstihl rakouský potravinářský kodex. Ten byl, pod původním názvem Codex austriacus alimentarius, sepsán v roce 1911. Část věnovaná houbám byla připravena dvorním radou prof. Voglem a obsahuje 50 druhů doporučených k prodeji (kodex neměl zákonnou platnost, byl pouze vodítkem).[2]

Rakouský kodex[editovat | editovat zdroj]

Rakouský kodex obsahoval oproti pražskému regulativu těchto 12 druhů (v tehdejším znění odborných názvů): muchomůrka císařka (Amanita caesarea), bedla vysoká (Lepiota procera), čirůvka zápašná (Tricholoma graveolens), čirůvka zemní (Tricholoma terreum), pečárka luční (Psalliota pratensis), ryzec peprný (Lactarius piperatus), pstřeň dubový (Fistulina hepatica), žemlovka /=krásnoporka žemlička/ (Polyporus confluens), dubovník /=trsnatec lupenitý/ (Polyporus frondosus), hřib bronzový¹) (Boletus aereus), hřib kravský (Boletus bovinus) a kuřátka sličná (Clavaria formosa).[2]

¹) Označení hřib bronzový (Boletus aereus) bylo začátkem 20. století používáno pro hřib přívěskatý (Butyriboletus appendiculatus), nikoli pro houbu aktuálně známou pod názvem hřib bronzový (Boletus aereus). Více v článku Boletus aereus.

Pražský regulativ[editovat | editovat zdroj]

Zahrnoval tyto druhy hub: čechratka černohuňatá, čechratka ohrnutá, čirůvka bílá (mechovka), čirůvka červenožlutá, čirůvka havelka (cikánka), hlíva buková, hřib obecný, hřib kaštanový, hřib královský (vlašský), hřib hnědý, hřib špičník (kozák), hřib žlutomasý (babky), kozí pysk, křemenáč osikový, choroš ovčí (mlynářka), choroš srostlý žemličkový, všechny druhy chřapáčů, zvláště: chřapáč jedlý-obecný, chřapáč obrovský, chřapáč svraštělý, klouzek obecný, klouzek bledožlutý, klouzek kravský, klouzek ovčí, klouzek pestrý (strakoš), klouzek žlutý-sličný, kotrč kadeřavý, kuřátka jarmusová, kuřátka žlutá, kyjanka Herkulova, lanýž černý, lanýž bílý (hlíva), liška obecná, lošák bílý, lošák jelení, májovka luční, opěnka, oříš, pečárka polní (žampion), pečárka ovčí, pečárka lesní, penízovka vřetenovitá, ryzec pravý, všechny druhy smržů, zvláště: smrž obecný, smrž jedlý, smrž český či kačenky, smrž špičatý, stroček rohový (kominíček), stroček kyjový (myší ouško), syrovinka, šedivka (kočárky), špička polní, špička česneková, ucháč obrovský, václavka, závojenka štítovitá (podtrnka) a zelenka.[pozn. 1][3]

Pražský regulativ obsahoval oproti rakouskému kodexu navíc hřib žlutomasý (Boletus chrysenteron), hřib kaštanový (Boletus castaneus), chřapáč obrovský /=ucháč obrovský/ (Helvella gigas) a chřapáč svraštělý /=chřapáč kadeřavý/ (Helvella crispa). Zdravotní rada MUDr J. Reichert v roce 1924 doporučil do pražského regulativu zahrnout některé druhy obsažené v rakouském kodexu: bedla vysoká (Lepiota procera), čirůvka zápašná (Tricholoma graveolens), dubovník /trsnatec lupenitý/ (Polyporus frondosus), hřib bronzový /=hřib přívěskatý/ (Boletus aereus) a kuřátka sličná (Clavaria formosa), dále několik druhů dosud v kodexech neuváděných: růžovka (Amanita rubescens), mlženka (Clitocybe nebularis), sluka (Rozites caperata), čechratka podvinutá (Paxillus involutus), čirůvka holá /= čirůvka fialová/ (Lepista nuda), pýchavka obrovská (Lycoperdon giganteum), pýchavka dlabaná (Lycoperdon caelatum), holubinka nazelenalá (Russula virescens), holubinka namodralá (Russula cyanoxantha), holubinka podrusá (Russula alutacea). Nakonec doporučil vypustit hřib žlutomasý (Boletus chrysenteron), protože se rychle kazí a může vyvolat trávicí potíže a dále chřapáč svraštělý /=kadeřavý/ (Helvella crispa) a ostatní chřapáče s výjimkou chřapáče /ucháče/ obrovského (Helvella gigas) a chřapáče obecného /=ucháč obecný/²) (Helvella esculenta). Nakonec Reichert doporučil zrušit zastaralý zákaz prodeje holubinek.[2]

²) Ještě téhož roku (1924) upozornil český mykolog Albert Pilát na hromadnou otravu osmi osob ucháčem obecným, k níž došlo v Německu (Alt Ruppin). Pilát doporučil houbu nekonzumovat a její prodej na trzích zakázat.[4]

Codex alimentarius[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Tržní houby v Československu.

Československý potravinový kodex neboli Codex alimentarius vzniklý v roce 1937 zahrnoval 58 druhů hub, které bylo možné prodávat na trzích na území Čech a Moravy. Obsahoval většinu jedlých hojných druhů s výjimkou holubinek. Zdůvodnění spočívalo v možnosti záměny holubinek za jiné jedovaté druhy.[5]

Vyhláška svazu zahradnicko-ovocnického[editovat | editovat zdroj]

Roku 1942 zařadil zahradnicko-ovocnický svaz prostřednictvím vyhlášky houby uvedené v potravinovém kodexu do 4 cenových skupin podle jakosti. I. skupina obsahovala 16 druhů plus podskupinu I.A, která specifikovala 3 druhy (částečně prolínající s I. skupinou) vhodné k nakládání. II. skupina uváděla dalších 16 druhů, III. skupina 10 druhů a IV. skupina 15 druhů.[5]

Druhá polovina 20. století[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška ministerstva zdravotnictví[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Tržní houby v Československu.

28. září 1950 vstoupila v platnost Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotních opatřeních při oběhu jedlých hub a výrobků z hub, která byla uveřejněná v „Úředním listu republiky Československé“ ze dne 10. října 1950, díl I., částka 146, vyhláška č. 586. Mykolog Albert Pilát ji považoval za nejúspěšnější a potřebě nejlépe vyhovující normu svého druhu nejen v Československu, ale i na celém světě. Její zásady podrobně rozebral český lékař a mykolog Josef Herink ve sborníku Česká mykologie v roce 1951. Vyhláška zahrnovala přílohu obsahující 64 druhů hub, které bylo povoleno uvádět do oběhu. Mimo druhy v příloze zmiňovala vyhláška ještě 10 druhů holubinek, které bylo možné používat k výrobě houbových výtažků a z nich ještě dva druhy povolovala nakládat do nálevů. Další dva druhy (holubinka a ryzec) vyhláška povolovala k výrobě kysaných (mléčně kvašených) hub.[5]

Norma ČSN 48 0620 a ČSN 46 3195[editovat | editovat zdroj]

Seznam tržních hub vytvořený širším okruhem mykologů a znalců vznikl v roce 1953.[6] Zapsán byl v tzv. kodexové knize – z toho důvodu byl pro tržní houby dlouho vžitý termín kodexové druhy. Na tomto seznamu, který byl zakotven normou ČSN 48 0620, se podíleli mimo jiné Albert Pilát, František Smotlacha, Josef Herink, Květomír Kunc, Karel Kříž, Miroslav Smotlacha a další.[6]

V roce 1964 byla přijata norma ČSN 46 3195, která tento seznam přejala – zaměřena byla na čerstvé jedlé houby, přičemž parametry sušených hub ustanovila norma ČSN 56 9431.[6]

Podrobnější informace naleznete v článku Tržní houby v Československu.

V 80. letech 20. století již bylo zřejmé, že výčet tržních hub nemůže odrážet pouze jejich jedlost a případnou zaměnitelnost, ale musí být v souladu také se snahami o ochranu hub. V té době se již pracovalo na zákonu o ochraně přírody (vydaném r. 1992) a Červené knize ohrožených druhů zaměřené právě na houby. Z toho důvodu podala Československá mykologická společnost a ochránci přírody návrh na vypuštění vzácných a chráněných druhů.[6]

Navrhováno bylo vypustit následující zástupce: bělolanýž obecný (Choiromyces venosus), kačenka česká (Ptychoverpa bohemica), kuřátka jarmuzová (Ramaria botrytis), kuřátka zlatá (Ramaria aurea), stročkovec kyjovitý (Gomphus clavatus), pstřeň dubový (Fistulina hepatica), trsnatec dubový (Grifola frondosa), choroš oříš (Grifola umbellata), hřib kaštanový (Boletus castaneus), hřib královský (Boletus regius), hřib borový (Boletus pinophillus), hřib bronzový (Boletus aereus), hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus), hřib siný (Gyroporus cyanescens), kozák dubový (Leccinum tesselatum), mechovka obecná (Clitopilus prunulus), muchomůrka císařská (Amanita caesarea), náramkovec císařský (Catathelasma imperiale), šťavnatka březnovka (Hygrophorus marzuolus), ryzec krvomléčný (Lactarius sanguifluus), ryzec syrovinka (Lactarius volemus), vatovec obrovský (Langermannia gigantea) a lošák jelení (Hydnum imbricatum).[6]

Norma ČSN 46 3195 z roku 1997[editovat | editovat zdroj]

V roce 1997 došlo k aktualizaci normy ČSN 46 3195. Vypuštěny byly druhy, na které se vztahovala zákonná ochrana, nebo již byly považovány za vzácné (viz výše). Do seznamu se vrátila kuřátka žlutá (Ramaria flava), pro lišák zprohýbaný (Hydnum repandum), stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides) a klouzky (Suillus) bylo upuštěno od omezení a přibyly i nové druhy: liška bledá (Cantharellus pallens), choroš šupinatý (Polyporus squamosus), hřib sametový (Xerocomellus pruinatus), klouzek slizký (Suillus viscidus), hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius), líha klubčitá (Lyophyllum fumosum), líha srostlá (Lyophyllum connatum), ryzce smrkový (Lactarius deterrimus), slizák mazlavý (Gomphidus glutinosus)a strmělka mlženka (Clitocybe nebularis).

První polovina 21. století[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška č. 157/2003 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Seznam tržních druhů podle přílohy č. 13 vyhlášky č. 157/2003 Sb. přinesl jen dílčí změny. Některé druhy, které byly z důvodu vzácného výskytu v roce 1997 vypuštěny, připouští k prodeji za podmínky, že byly vypěstovány (trsnatec dubový) nebo pocházejí z dovozu (hřib borový). Vypuštěna byla líha srostlá (Lyophyllum connatum), již považovaná za jedovatou a relativně vzácná čirůvka zelánka (Tricholoma equestre). Po téměř čtyřicetileté odmlce se vrátila opeňka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis) a penízovka sametonohá (Flammulina velutipes), ovšem již jen jako pěstované druhy.

Vyhláška č. 397/2021 Sb.[editovat | editovat zdroj]

Tato verze vyhlášky s účinností od 1.1.2022 mírně upravila požadavky na jakost prodávaných čerstvých i sušených hub. Ke sběru se povolil celý rod smržů bez ohledu na druh, lišák ryšavý, liška nálevkovitá, kozák topolový, václavka smrková i václavka hlíznatá; upraven byl výčet holubinek určených výhradně k dalšímu zpracování. Naopak krásnopórky byly uvolněny i pro tržní prodej.

Ze seznamu volně rostoucích byla vyňata byla kvůli obtížné určitelnosti kuřátka žlutá, toxikologicky sporná bedla červenající, ochranu zasluhující hřib borový (již vyhláška z roku 2003 však umožňovala pouze prodej plodnic z dovozu), všechny líhy, všechny pečárky (žampiony) a kvůli možné záměně se smrtelně jedovatou čepičatkou jehličnanovou opět i opeňka měnlivá.

Samozřejmostí byla i aktualizace názvů dle aktuálních mykologických poznatků.

Největší změnou však bylo úplné odstranění seznamu druhů hub povolených k pěstování. Tato vyhláška už tedy tuto oblast nereguluje.

Seznam druhů[editovat | editovat zdroj]

1) Houby volně rostoucí[editovat | editovat zdroj]

Č. Obrázek Druh Odborný název Poznámka
1. Bedla vysoká Bedla vysoká
Druh Macrolepiota procera na Wikidruzích
Druh Macrolepiota procera na Wikidruzích
Kategorie Macrolepiota procera na Wikimedia Commons
Kategorie Macrolepiota procera na Wikimedia Commons
Macrolepiota procera
jen mladé plodnice
2. Čirůvka dvoubarvá Čirůvka dvoubarvá
Druh Lepista personata na Wikidruzích
Druh Lepista personata na Wikidruzích
Kategorie Lepista personata na Wikimedia Commons
Kategorie Lepista personata na Wikimedia Commons
Lepista personata
3. Čirůvka fialová Čirůvka fialová
Druh Lepista nuda na Wikidruzích
Druh Lepista nuda na Wikidruzích
Kategorie Lepista nuda na Wikimedia Commons
Kategorie Lepista nuda na Wikimedia Commons
Lepista nuda
4. Čirůvka havelka Čirůvka havelka
Druh Tricholoma portentosum na Wikidruzích
Druh Tricholoma portentosum na Wikidruzích
Kategorie Tricholoma portentosum na Wikimedia Commons
Kategorie Tricholoma portentosum na Wikimedia Commons
Tricholoma portentosum
5. Čirůvka májovka Čirůvka májovka
Druh Calocybe gambosa na Wikidruzích
Druh Calocybe gambosa na Wikidruzích
Kategorie Calocybe gambosa na Wikimedia Commons
Kategorie Calocybe gambosa na Wikimedia Commons
Calocybe gambosa
6. Destice chřapáčová Destice chřapáčová
Druh Gyromitra perlata na Wikidruzích
Druh Gyromitra perlata na Wikidruzích
Kategorie Gyromitra perlata na Wikimedia Commons
Kategorie Gyromitra perlata na Wikimedia Commons
Gyromitra perlata
7. Hlíva plicní Hlíva plicní
Druh Pleurotus pulmonarius na Wikidruzích
Druh Pleurotus pulmonarius na Wikidruzích
Kategorie Pleurotus pulmonarius na Wikimedia Commons
Kategorie Pleurotus pulmonarius na Wikimedia Commons
Pleurotus pulmonarius
8. Hlíva ústřičná Hlíva ústřičná
Druh Pleurotus ostreatus na Wikidruzích
Druh Pleurotus ostreatus na Wikidruzích
Kategorie Pleurotus ostreatus na Wikimedia Commons
Kategorie Pleurotus ostreatus na Wikimedia Commons
Pleurotus ostreatus
9. Hřib dubový Hřib dubový
Druh Boletus reticulatus na Wikidruzích
Druh Boletus reticulatus na Wikidruzích
Kategorie Boletus reticulatus na Wikimedia Commons
Kategorie Boletus reticulatus na Wikimedia Commons
Boletus reticulatus
10. Hřib dutonohý Hřib dutonohý
Druh Boletinus cavipes na Wikidruzích
Druh Boletinus cavipes na Wikidruzích
Kategorie Boletinus cavipes na Wikimedia Commons
Kategorie Boletinus cavipes na Wikimedia Commons
Boletinus cavipes
11. Hřib hnědý Hřib hnědý
Druh Imleria badia na Wikidruzích
Druh Imleria badia na Wikidruzích
Kategorie Imleria badia na Wikimedia Commons
Kategorie Imleria badia na Wikimedia Commons
Imleria badia
12. Hřib koloděj Hřib koloděj
Druh Suillellus luridus na Wikidruzích
Druh Suillellus luridus na Wikidruzích
Kategorie Suillellus luridus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillellus luridus na Wikimedia Commons
Suillellus luridus
13. Hřib kovář Hřib kovář
Druh Neoboletus luridiformis na Wikidruzích
Druh Neoboletus luridiformis na Wikidruzích
Kategorie Neoboletus luridiformis na Wikimedia Commons
Kategorie Neoboletus luridiformis na Wikimedia Commons
Neoboletus luridiformis
14. Hřib plstnatý Hřib plstnatý
Druh Xerocomus subtomentosus na Wikidruzích
Druh Xerocomus subtomentosus na Wikidruzích
Kategorie Xerocomus subtomentosus na Wikimedia Commons
Kategorie Xerocomus subtomentosus na Wikimedia Commons
Xerocomus subtomentosus
15. Hřib sametový Hřib sametový
Druh Xerocomellus pruinatus na Wikidruzích
Druh Xerocomellus pruinatus na Wikidruzích
Kategorie Xerocomellus pruinatus na Wikimedia Commons
Kategorie Xerocomellus pruinatus na Wikimedia Commons
Xerocomellus pruinatus
16. Hřib smrkový Hřib smrkový
Druh Boletus edulis na Wikidruzích
Druh Boletus edulis na Wikidruzích
Kategorie Boletus edulis na Wikimedia Commons
Kategorie Boletus edulis na Wikimedia Commons
Boletus edulis
17. Klouzek bílý Klouzek bílý
Druh Suillus placidus na Wikidruzích
Druh Suillus placidus na Wikidruzích
Kategorie Suillus placidus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus placidus na Wikimedia Commons
Suillus placidus
jen mladé plodnice
18. Klouzek kravský Klouzek kravský
Druh Suillus bovinus na Wikidruzích
Druh Suillus bovinus na Wikidruzích
Kategorie Suillus bovinus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus bovinus na Wikimedia Commons
Suillus bovinus
jen mladé plodnice
19. Klouzek obecný Klouzek obecný
Druh Suillus luteus na Wikidruzích
Druh Suillus luteus na Wikidruzích
Kategorie Suillus luteus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus luteus na Wikimedia Commons
Suillus luteus
20. Klouzek sličný Klouzek sličný
Druh Suillus grevillei na Wikidruzích
Druh Suillus grevillei na Wikidruzích
Kategorie Suillus grevillei na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus grevillei na Wikimedia Commons
Suillus grevillei
21. Klouzek slizký Klouzek slizký
Druh Suillus viscidus na Wikidruzích
Druh Suillus viscidus na Wikidruzích
Kategorie Suillus viscidus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus viscidus na Wikimedia Commons
Suillus viscidus
jen mladé plodnice
22. Klouzek strakoš Klouzek strakoš
Druh Suillus variegatus na Wikidruzích
Druh Suillus variegatus na Wikidruzích
Kategorie Suillus variegatus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus variegatus na Wikimedia Commons
Suillus variegatus
23. Klouzek zrnitý Klouzek zrnitý
Druh Suillus granulatus na Wikidruzích
Druh Suillus granulatus na Wikidruzích
Kategorie Suillus granulatus na Wikimedia Commons
Kategorie Suillus granulatus na Wikimedia Commons
Suillus granulatus
24. Kotrč kadeřavý Kotrč kadeřavý
Druh Sparassis crispa na Wikidruzích
Druh Sparassis crispa na Wikidruzích
Kategorie Sparassis crispa na Wikimedia Commons
Kategorie Sparassis crispa na Wikimedia Commons
Sparassis crispa
25. Kozák březový Kozák březový
Druh Leccinum scabrum na Wikidruzích
Druh Leccinum scabrum na Wikidruzích
Kategorie Leccinum scabrum na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum scabrum na Wikimedia Commons
Leccinum scabrum
jen mladé plodnice
26. Kozák habrový Kozák habrový
Druh Leccinum pseudoscabrum na Wikidruzích
Druh Leccinum pseudoscabrum na Wikidruzích
Kategorie Leccinum pseudoscabrum na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum pseudoscabrum na Wikimedia Commons
Leccinum pseudoscabrum
jen mladé plodnice
27. Kozák topolový Kozák topolový
Druh Leccinum duriusculum na Wikidruzích
Druh Leccinum duriusculum na Wikidruzích
Kategorie Leccinum duriusculum na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum duriusculum na Wikimedia Commons
Leccinum duriusculum
28. Krásnoporka mlynářka Krásnoporka mlynářka
Druh Albatrellus ovinus na Wikidruzích
Druh Albatrellus ovinus na Wikidruzích
Kategorie Albatrellus ovinus na Wikimedia Commons
Kategorie Albatrellus ovinus na Wikimedia Commons
Albatrellus ovinus
jen mladé plodnice
29. Krásnoporka žemlička Krásnoporka žemlička
Druh Albatrellus confluens na Wikidruzích
Druh Albatrellus confluens na Wikidruzích
Kategorie Albatrellus confluens na Wikimedia Commons
Kategorie Albatrellus confluens na Wikimedia Commons
Albatrellus confluens
jen mladé plodnice
30. Křemenáč březový Křemenáč březový
Druh Leccinum versipelle na Wikidruzích
Druh Leccinum versipelle na Wikidruzích
Kategorie Leccinum versipelle na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum versipelle na Wikimedia Commons
Leccinum versipelle
31. Křemenáč osikový Křemenáč osikový
Druh Leccinum rufum na Wikidruzích
Druh Leccinum rufum na Wikidruzích
Kategorie Leccinum rufum na Wikimedia Commons
Kategorie Leccinum rufum na Wikimedia Commons
Leccinum rufum
32. Lišák ryšavý Lišák ryšavý
Druh Hydnum rufescens na Wikidruzích
Druh Hydnum rufescens na Wikidruzích
Kategorie Hydnum rufescens na Wikimedia Commons
Kategorie Hydnum rufescens na Wikimedia Commons
Hydnum rufescens
33. Lišák zprohýbaný Lišák zprohýbaný
Druh Hydnum repandum na Wikidruzích
Druh Hydnum repandum na Wikidruzích
Kategorie Hydnum repandum na Wikimedia Commons
Kategorie Hydnum repandum na Wikimedia Commons
Hydnum repandum
34. Liška bledá Liška bledá
Druh Cantharellus subpruinosus na Wikidruzích
Druh Cantharellus subpruinosus na Wikidruzích
Kategorie Cantharellus subpruinosus na Wikimedia Commons
Kategorie Cantharellus subpruinosus na Wikimedia Commons
Cantharellus subpruinosus
35. Liška nálevkovitá
Druh Craterellus tubaeformis na Wikidruzích
Druh Craterellus tubaeformis na Wikidruzích
Kategorie Craterellus tubaeformis na Wikimedia Commons
Kategorie Craterellus tubaeformis na Wikimedia Commons
Craterellus tubaeformis
36. Liška obecná Liška obecná
Druh Cantharellus cibarius na Wikidruzích
Druh Cantharellus cibarius na Wikidruzích
Kategorie Cantharellus cibarius na Wikimedia Commons
Kategorie Cantharellus cibarius na Wikimedia Commons
Cantharellus cibarius
37. Ryzec pravý Ryzec pravý
Druh Lactarius deliciosus na Wikidruzích
Druh Lactarius deliciosus na Wikidruzích
Kategorie Lactarius deliciosus na Wikimedia Commons
Kategorie Lactarius deliciosus na Wikimedia Commons
Lactarius deliciosus
syn. ryzec borový
38. Ryzec smrkový Ryzec smrkový
Druh Lactarius deterrimus na Wikidruzích
Druh Lactarius deterrimus na Wikidruzích
Kategorie Lactarius deterrimus na Wikimedia Commons
Kategorie Lactarius deterrimus na Wikimedia Commons
Lactarius deterrimus
39. Slizák mazlavý Slizák mazlavý
Druh Gomphidius glutinosus na Wikidruzích
Druh Gomphidius glutinosus na Wikidruzích
Kategorie Gomphidius glutinosus na Wikimedia Commons
Kategorie Gomphidius glutinosus na Wikimedia Commons
Gomphidius glutinosus
40. Sluka svraskalá Sluka svraskalá
Druh Cortinarius caperatus na Wikidruzích
Druh Cortinarius caperatus na Wikidruzích
Kategorie Cortinarius caperatus na Wikimedia Commons
Kategorie Cortinarius caperatus na Wikimedia Commons
Cortinarius caperatus
41. Smrž obecný Smrž
Druh Morchella na Wikidruzích
Druh Morchella na Wikidruzích
Kategorie Morchella na Wikimedia Commons
Kategorie Morchella na Wikimedia Commons
Morchella
všechny druhy
42. Strmělka mlženka Strmělka mlženka
Druh Clitocybe nebularis na Wikidruzích
Druh Clitocybe nebularis na Wikidruzích
Kategorie Clitocybe nebularis na Wikimedia Commons
Kategorie Clitocybe nebularis na Wikimedia Commons
Clitocybe nebularis
jen mladé plodnice
43. Stroček trubkovitý Stroček trubkovitý
Druh Craterellus cornucopioides na Wikidruzích
Druh Craterellus cornucopioides na Wikidruzích
Kategorie Craterellus cornucopioides na Wikimedia Commons
Kategorie Craterellus cornucopioides na Wikimedia Commons
Craterellus cornucopioides
44. Špička obecná Špička obecná
Druh Marasmius oreades na Wikidruzích
Druh Marasmius oreades na Wikidruzích
Kategorie Marasmius oreades na Wikimedia Commons
Kategorie Marasmius oreades na Wikimedia Commons
Marasmius oreades
45. Václavka hlíznatá
Druh Armillaria gallica na Wikidruzích
Druh Armillaria gallica na Wikidruzích
Kategorie Armillaria gallica na Wikimedia Commons
Kategorie Armillaria gallica na Wikimedia Commons
Armillaria gallica
pouze kloboučky bez třeňů
46. Václavka obecná Václavka obecná
Druh Armillaria mellea na Wikidruzích
Druh Armillaria mellea na Wikidruzích
Kategorie Armillaria mellea na Wikimedia Commons
Kategorie Armillaria mellea na Wikimedia Commons
Armillaria mellea
pouze kloboučky bez třeňů
47. Václavka smrková
Druh Armillaria solidipes na Wikidruzích
Druh Armillaria solidipes na Wikidruzích
Kategorie Armillaria solidipes na Wikimedia Commons
Kategorie Armillaria solidipes na Wikimedia Commons
Armillaria solidipes
pouze kloboučky bez třeňů

2) Houby určené pouze pro další průmyslové zpracování pro potravinářské účely[editovat | editovat zdroj]

Č. Obrázek Druh Odborný název Poznámka
1. Holubinka bukovka Holubinka bukovka
Druh Russula heterophylla na Wikidruzích
Druh Russula heterophylla na Wikidruzích
Kategorie Russula heterophylla na Wikimedia Commons
Kategorie Russula heterophylla na Wikimedia Commons
Russula heterophylla
2. Holubinka černající Holubinka černající
Druh Russula nigricans na Wikidruzích
Druh Russula nigricans na Wikidruzích
Kategorie Russula nigricans na Wikimedia Commons
Kategorie Russula nigricans na Wikimedia Commons
Russula nigricans
3. Holubinka doupňáková
Druh Russula palumbina na Wikidruzích
Druh Russula palumbina na Wikidruzích
Kategorie Russula palumbina na Wikimedia Commons
Kategorie Russula palumbina na Wikimedia Commons
Russula palumbina
syn. Russula grisea
4. Holubinka kolčaví Holubinka kolčaví
Druh Russula mustelina na Wikidruzích
Druh Russula mustelina na Wikidruzích
Kategorie Russula mustelina na Wikimedia Commons
Kategorie Russula mustelina na Wikimedia Commons
Russula mustelina
5. Holubinka mandlová Holubinka mandlová
Druh Russula vesca na Wikidruzích
Druh Russula vesca na Wikidruzích
Kategorie Russula vesca na Wikimedia Commons
Kategorie Russula vesca na Wikimedia Commons
Russula vesca
6. Holubinka namodralá Holubinka namodralá
Druh Russula cyanoxantha na Wikidruzích
Druh Russula cyanoxantha na Wikidruzích
Kategorie Russula cyanoxantha na Wikimedia Commons
Kategorie Russula cyanoxantha na Wikimedia Commons
Russula cyanoxantha
7. Holubinka nazelenalá Holubinka nazelenalá
Druh Russula virescens na Wikidruzích
Druh Russula virescens na Wikidruzích
Kategorie Russula virescens na Wikimedia Commons
Kategorie Russula virescens na Wikimedia Commons
Russula virescens
8. Holubinka olivová Holubinka olivová
Druh Russula olivacea na Wikidruzích
Druh Russula olivacea na Wikidruzích
Kategorie Russula olivacea na Wikimedia Commons
Kategorie Russula olivacea na Wikimedia Commons
Russula olivacea
9. horoš šupinatý Choroš šupinatý
Druh Cerioporus squamosus na Wikidruzích
Druh Cerioporus squamosus na Wikidruzích
Kategorie Cerioporus squamosus na Wikimedia Commons
Kategorie Cerioporus squamosus na Wikimedia Commons
Cerioporus squamosus
jen mladé plodnice

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Jména hub jsou uvedena v původní podobě, oproti zdroji byly opraveny pouze četné překlepy. Některé druhy jsou uvedeny duplicitně (ucháč obrovský = chřapáč obrovský).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Vyhláška č. 397 ze dne 2021, příloha 15. [cit. 2013-03-16]. Dostupné online.
  2. a b c d REICHNER, J. Předpisy zdravotní o prodeji hub. In: VELENOVSKÝ, Josef. Mykologia. Praha: Československý Klub mykologický v Praze, 1924. S. 33–35, 54–56, 72–73, 89–91.
  3. redakce. O houbách. Stráž na Šumavě. 12.. červen 1909, roč. 25, čís. 24, s. 3. 
  4. PILÁT, Albert. Praktický houbař - Něco o ucháčích. In: VELENOVSKÝ, Josef. Mykologia. Praha: Československý Klub mykologický v Praze, 1924. S. 31.
  5. a b c PILÁT, Albert. Naše houby. Ilustrace Otto Ušák. Praha: Brázda, 1952. 335 s. Kapitola Jedlé houby, s. 35–41. 
  6. a b c d e SMOTLACHA, Miroslav. Atlas tržních a jedovatých hub. třetí upravené. vyd. Praha: SZN, 1989. 269 s. S. 15, 36–37, 40.