Želinský meandr

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Želinský meandr
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Havraní skála
Havraní skála
Základní informace
Vyhlášení 28. května 1992
Vyhlásil Okresní úřad Chomutov
Nadm. výška 275–330 m n. m.
Rozloha 174,47 ha
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Chomutov
Umístění Kadaň (k. ú. Kadaň, Tušimice), Rokle
Souřadnice
Želinský meandr
Želinský meandr
Další informace
Kód 1534
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Želinský meandr je přírodní památka ev. č. 1534 rozkládající se východně od města Kadaň v okrese Chomutov. Předmětem ochrany je údolí řeky Ohře. Řeka je hluboce zaříznutá v údolí, kde vytvořila tzv. skalnatý meandr, který tak představuje poslední ukázku původního charakteru řeky ve svém středním toku. V celém údolí je mimořádná druhová rozmanitost vlivem výrazně rozdílnému působení různých ekologických faktorů. Vyskytují se zde různá přírodní stanoviště např. bahnité břehy řeky, evropská suchá vřesoviště, kontinentální opadavé křoviny atd., které obývá celá řada zvláště chráněných nebo ohrožených druhů živočichů a rostlin.[1]

Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ochrana území byla vyhlášena okresním úřadem v Chomutově 28. května 1992.[2] Území se rozkládá na 174,47 ha po pravém i levém břehu řeky Ohře.[1]

Lokalita[editovat | editovat zdroj]

Na východní straně od města Kadaň v Chomutovském okrese se nachází přes 6 km dlouhý úsek řeky Ohře. Území Želinského meandru patří do celku Mostecké pánve a podcelku Žatecká pánev. Nadmořská výška se pohybuje mezi 275 až 330 metry. Tato lokalita částečně zahrnuje také vodní nádrž Nechranice. Celková plocha přírodní památky činí 185,9 ha, přičemž plocha koryta vodního toku činí 85,2 ha. Jedná se o evropsky významnou lokalitu, kterou překrývá Natura 2000.[1] [3]

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Území Želinského meandru náleží do mírně teplé oblasti, pouze nejvýchodnější část (ústí do Nechranické přehrady) patří do oblasti teplé. Podle biogeografického členění Želinský meandr spadá do oblasti Doupovského bioregionu.[3]

V současné době jsou lesy kolem Kadaně velmi redukované, zachovaly se především na svažitých místech, které nejsou vhodné pro obdělávání půdy. Lesní porost doubrav je velice dobře zachovalý, ale velký podíl zde mají hlavně borovice vejmutovka (Pinus strobus), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), borovice černá (Pinus nigra). Více než 30 % lesního porostu tvoří nepůvodní druhy. Vodní tok není nějak ovlivňován, je mu ponechána volnost. Ve východní části je hladina řeky mírně vzdutá kvůli vodnímu dílu Nechranice. [1]

Okraj
Řeka v údolí
Lesní porost
Pravý břeh
Lesní svah
Tabule údolí
Tabule
Skála
Meandr řeky
Skalnatá stráň

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Podklad celého území tvoří krystalinikum údolí Ohře, které je pokračováním krušnohorského krystalinika jižně od krušnohorské zlomové linie. Vyskytují se zde granulitové ruly, místy světlé starohorníprvohorní granulity. Svahy jsou pokryty kamenitými sutěmi. Výjimečně zde vznikla také souvislá suťová pole. Na pravém břehu řeky se nachází skalnatý nárazový svah vysoký až 80 m. Stáří sopečných vyvřelin se datuje do období Hercynského vrásnění.[1][3]

Hlavní půdní typ v této oblasti jsou fluvizemě.

Flóra[editovat | editovat zdroj]

Rostlinstvo je zde velice rozmanité z důvodu velkého počtu ekosystémů.

Biotop bahnitých říčních náplavů[editovat | editovat zdroj]

Tento biotop se vyznačuje nitrofilními společenstvy bahnitých a štěrko-bahnitých náplavů. V této lokalitě je charakteristická větší pokryvnost merlíkem mnohosemenným (Chenopodium polyspermum) a šáchorem hnědým (Cyperus fuscus). Společenstvo je degradováno šířením geograficky nepůvodních druhů, zde hlavně dvouzubcem černoplodým (Bidens frondosa).[1]

Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin[editovat | editovat zdroj]

Sekundární vegetace vznikla po odlesnění na místech teplomilných doubrav. V tomto biotopu dominuje vřes obecný (Calluna vulgaris). Hojné jsou zde i suchomilné acidofyty, druhy suchých trávníků, ale mezi vzácnější druhy můžeme zařadit bělozářku liliovitou (Anthericum liliago) a ostřici vřesovištní (Carex ericetorum). Jako negativní jev zde bylo pozorováno zarůstání a stínění náletem.[1]

Nízké xerofilní křoviny – porosty se skalníky[editovat | editovat zdroj]

Nízké xerofilní křoviny se nacházejí na výslunných svazích jako součást vegetace skal a přirozených stepí. V těchto porostech převládá trnka obecná (Prunus spinosa). Keřové patro má významný podíl bylinné vegetace. Je zde patrný přechod k jiným typům xerotermní vegetace.[1]

Skalní vegetace s kostřavou sivou[editovat | editovat zdroj]

Jižní skalnaté svahy na silikátových horninách zarůstají pionýrskými společenstvy. Nejhojnějším zástupcem tohoto biotopu je kostřava sivá (Festuca pallens) a česnek šerý (Allium senescens). Zastoupeny jsou zde i druhy suchých trávníků a sukulentů. Příčinou degradace je zarůstání náletem a křovím.[1]

Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin[editovat | editovat zdroj]

V této lokalitě je velmi pestrá druhová vegetace, hlavně na osluněných skalních útvarech. Je zde hojný výskyt efemér a sukulentů. Ve společenstvu není významnější dominantní druh.[1]

Acidofilní vegetace efemér a sukulentů[editovat | editovat zdroj]

Zde najdeme kombinaci efemérních jednoletých rostlin např. plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), s druhy sukulentními. Můžeme zde najít také druhy mělkých kyselých půd jako např. šťovík menší (Rumex acetosella). Negativním vlivem je zarůstání náletem a křovím.[1]

Údolí jasanovoolšové luhy[editovat | editovat zdroj]

Tento biotop se nachází na březích Ohře. Vegetace je významně narušena změnou druhového složení dřevin stromového patra. Ve stromovém patře dominuje vrba křehká (Salix fragilis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Keřové patro je poměrně pokryvné, roste zde bez černý (Sambucus nigra), střemcha obecná (Prunus padus) a ostružiníky, vzácně i hloh. V bylinném podrostu převažují nitrofilní rostliny, kde největší pokryvnosti dosahuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) a svízel přítula (Galium aparine).[1]

Fauna[editovat | editovat zdroj]

Vzhledem k rozmanitosti ekosystémů zde žije mnoho druhů živočichů. Území překrývá soustava Natura 2000. Vyskytují se zde např. jestřáb lesní (Accipiter gentilis), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), ledňáček říční (Alcedo atthis), moták pochop (Circus aeruginosus), včelojed lesní (Pernis apivorus), vydra říční (Lutra lutra), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), užovka podplamatá (Natrix tessellata). Předmětem ochrany jsou také ještěrka zelená (Lacerta viridis), přástevník mařinkový (Watsonarctia casta) a okáč metlicový (Hipparchie semele).[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

V minulosti se velká část území využívala jako pastviny pro dobytek. Díky tomu se zde udržoval požadované bezlesí.

Ochrana[editovat | editovat zdroj]

Cílem ochrany tohoto území je zachování chráněných biotopů v příznivém stavu. Na suchých vřesovištích a skalních vegetacích je cílem pozastavení sukcesních změn a zamezení zarůstání ploch dřevinami. Další cílem je dosáhnout prostorové a věkové rozrůzněnosti porostů lesních společenstev doubrav a dřevinného porostu ve prospěch přirozeného druhového složení v lesních porostech s převahou nepůvodních druhů. V blízkosti oblasti se nachází malá vodní elektrárna Želina, která nemá na lokalitu negativní vliv. Ve východní části je hladina řeky vzdutá kvůli vodnímu dílu Nechranice. Toto má vliv na organismy s vazbou na proudící vodu.[1][3]

Dosavadní managementové zásahy měly za cíl zlepšit ekologické podmínky a blokovat přirozené sukcesní pochody v lesostepním ekosystému. Managementové zásahy měly podobu sečení, odkřovování a redukce náletů. Doposud byly pozitivní jejich účinek však není monitorován.[1]

Plánované zásahy a opatření[editovat | editovat zdroj]

V lese na vhodných místech ponechat spadlé dřevo, odstraňovat nepůvodní druhy dřevin z celého území a standardní ochrana proti zvěři. Vodní toky jsou ponechány bez managementových zásahů. Na nelesních pozemcích bude probíhat odstraňování náletů, redukce křovin a obnova bezlesích strmých svahů. Dalšími návrhy jsou instalace dalších tabulí, zbudování naučné stezky, prodloužení doby zákazu rybolovu (duben až červen) a ponechán zákaz provozu motorových plavidel.[1]

Turismus[editovat | editovat zdroj]

Lokalita Želinského meandru je součástí honitby Rokle a Kadaň. Jsou zde umístěna přikrmovací zařízení pro zvěř a na okrajích lesa jsou zbudované posedy. Celé okolí Nechranické přehrady je rekreačně velmi aktivní, negativně zde působí rozmach chatařské oblasti. Na březích Ohře je velká koncentrace sportovních rybářů, kteří mají rušivý vliv na ptactvo v době hnízdění. V roce 2016 platí zákaz rybolovu v období květen až červen a zákaz provozu plavidel se spalovacími motory.[1][3]

Galerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q Plán péče o přírodní památku Želinský meandr na období 2013–2022 [online]. AOPK ČR [cit. 2016-12-21]. Dostupné online. 
  2. PP Želinský meandr [online]. AOPK ČR [cit. 2016-12-21]. Dostupné online. 
  3. a b c d e Přírodní památka Želinský meandr [online]. Město Kadaň [cit. 2016-12-21]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Chráněná území ČR I. Ústecko. Příprava vydání Peter Mackovčin. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 352 s. ISBN 80-86064-37-9. Kapitola Želinský meandr, s. 104. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]