Ptačí oblast

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Chráněná území
Velkoplošná chráněná území
podle státní legislativy
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Přírodní park
Maloplošná chráněná území
podle státní legislativy
Národní přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní rezervace
Přírodní památka
Významný krajinný prvek
Památný strom
Celoevropsky chráněná území
Natura 2000
(Evropsky významná lokalita
Ptačí oblast)
Celosvětově chráněná území
Biosférická rezervace

Směrnice č. 147/2009/ES o ochraně volně žijících ptáků (dále jen „Směrnice o ptácích“) byla původně přijata již v roce 1979, v současné době se jedná o tzv.kodifikované znění (od roku 2009). Směrnice vyhlašuje druhovou a územní ochranu všech druhů ptáků, které se přirozeně vyskytují na evropském území členských států EU, a to ve všech jejich vývojových stadiích a v jimi obývaném prostředí. Ochrana se vztahuje na ptáky, jejich vejce, hnízda a jejich stanoviště. V zásadě nelze ptáky držet, odebírat z přírody, lovit, nabízet je, obchodovat s nimi, usmrcovat je, atd. Směrnice o ptácích připouští jednoznačné a kontrolovatelné odchylky z uvedené obecné ochrany, a to např. tradiční, udržitelným způsobem provozovaný lov, zájem ochrany veřejného zdraví, bezpečnost leteckého provozu, prevence hospodářských škod, vědecký výzkum, atd.

Příloha II/1 a II/2 směrnice o ptácích obsahuje seznam druhů, které mohou být, s ohledem na početnost jejich populace, zeměpisné rozšíření a míru rozmnožování, loveny podle národní legislativy daného státu. Členské státy zajistí, že lov těchto druhů nenaruší úsilí o ochranu v jejich areálu rozšíření. Prodej, doprava a držení i chov v lidské péči za účelem prodeje a nabízení živých nebo mrtvých ptáků a jejich částí jsou možné pouze u druhů přílohy III/1 směrnice o ptácích, a to za předpokladu, že ptáci byli legálně zabiti nebo odchyceni nebo získáni jiným zákonným způsobem. Podobný přístup lze povolit u druhů přílohy III/2 směrnice o ptácích s ustanoveními pro určitá omezení.

Ptačí oblasti jsou vymezovány podle výskytu druhů uvedených v přílohách směrnice, nebo jako shromaždiště (hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu vyšším než 10 000 ks. Tito ptáci jsou hlavním předmětem ochrany, v ptačí oblasti jsou ovšem chráněni všichni ptáci, pakliže na některý druh není udělena výjimka z ochrany (např. povolení odstřelu protahujících populací kormorána velkého v Ptačí oblasti Třeboňsko).

Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Vyhlašuje je vláda svými nařízeními, ve kterých nejsou žádné zákazy, ale mohou zde být stanoveny činnosti vyžadující souhlasu orgánu ochrany přírody.

V ptačích oblastech je podporován k přírodě šetrný způsob hospodaření.

Česko[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Ptačí oblasti v Česku.

V Česku bylo navrženo (rokem 2009 také vyhlášeno) k ochraně celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze 706 000 ha, tj. necelých 9 % rozlohy státu. Největší ptačí oblastí je Šumava.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]