Skautský slib

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Skautský slib

Skautský slib je základní přísaha skautů a ohnisko skautského duchovního života[1]. Skaut, který se rozhodne složit slib skautů či skautek, by měl být řádným členem oddílu, měl by být poučen o idee skautingu a být rozhodnut podle nich žít. Jako podmínka k připuštění ke skautskému slibu se někdy vyžaduje nováčkovská zkouška.

Skautský slib vyjadřuje tři základní principy skautingu, tedy ty hodnoty, k nimž skauting jako výchovné hnutí má podle svého poslání člověka vést; proto má zpravidla tři body, každý z nich odkazující na jeden z těchto principů. Skautský slib je velmi podobný u skautů na celém světě; mezinárodní organizace skautů WOSM považuje existenci skautského slibu a přítomnost tří základních principů v něm za nutnou podmínku členství národní organizace.

Forma složení slibu není předepsána, existuje však zvyková shoda – slib bývá skládán při slavnostních příležitostech, obvykle u ohně před vedoucím oddílu a případnými dalšími jeho členy. U slibu bývají přítomny symboly v něm obsažených hodnot – česká vlajka zastupuje vlast, Bible (pro věřící skauty) duchovní princip, kronika oddílu nebo kniha Základy junáctví skautskou tradici.

Slib vyjadřuje především individuální (morální) závazek žít podle slibu a hodnoty v něm vyjádřené svým životem naplňovat. Spolu se skautským zákonem je jedním z prvků skautské výchovné metody, má působit na mladého člověka jako formativní akt výchovy, resp. sebevýchovy, který pomáhá hodnoty v slibu vyjádřené zvnitřnit.

Junák – český skaut ukládá všem svým členům skautský slib složit, nevyžaduje však žádný termín; to znamená, že člen nemůže složení skautského slibu bezdůvodně odkládat nebo trvale odmítnout.

Skauti skládají při dalších příležitostech i další sliby – mladší členové (do 10 let) skládají jako předstupeň slib světlušek (dívky) nebo vlčat (chlapci), činovníci skládají před převzetím do funkce slib činovnický.

Znění českého skautského slibu[editovat | editovat zdroj]

Junák – český skaut[editovat | editovat zdroj]

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Junák – český skaut je unikátní mezi světovými organizacemi tím, že ve svém slibu neodkazuje přímo na Boha, ale na duchovní hodnoty pravdy a lásky.

Svaz skautů a skautek ČR[editovat | editovat zdroj]

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

plnit své povinnosti vůči Bohu a vlasti,
plnit své povinnosti vůči sobě a zachovávat skautský zákon,
tělem i duší být připraven(a) pomáhat bližním!

Skaut – český skauting ABS[editovat | editovat zdroj]

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,

milovat vlast svou, republiku Českou a sloužit jí věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být hotov(a) pomáhat bližnímu.

Skauti Evropy[editovat | editovat zdroj]

Slibuji na svou čest, že s pomocí Boží budu ze všech svých sil

sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě,
stále pomáhat svým bližním a
dodržovat skautský zákon.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Skautský slib hnutí na celém světě pochází z originálu publikovaného Robertem Badenem-Powellem ve Skautingu pro chlapce:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, že budu

plnit své povinnosti k Bohu a králi,
pomáhat bližním v každém čase
a zachovávat skautský zákon.

Český skautský slib[editovat | editovat zdroj]

Skautský slib nebyl pevnou součástí českého skautského hnutí od jeho počátku; v Základech junáctví je o něm pouze letmá zmínka bez přesného znění a bez duchovního principu. Český skautský slib dlouho neobsahoval odkaz na duchovní princip a používal pouze odkaz na vlast (milovat vlast svou a sloužit jí v každé době), což bylo způsobeno silně negativním postojem většiny české společnosti ke katolické církvi na sklonku existence Rakouska-Uherska.[2] Znění slibu se ustálilo během první světové války.[3]

Znění slibu z roku 1921 (Svaz junáků - skautů republiky Československé)[editovat | editovat zdroj]

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

milovati vlast svou, Republiku československou, a sloužiti jí věrně v každé době,
plniti povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem býti hotov(a) pomáhat bližnímu.

Změna slibu po sametové revoluci[editovat | editovat zdroj]

Po obnově skautské organizace v roce 1989 podal Junák žádost o znovupřijetí do mezinárodní organizace skautů, WOSM, ta však byla odmítnuta kvůli absenci duchovního principu ve slibu. Sněm v roce 1992 proto přijal usnesení o změně na kompromisní znění. Použití nábožensky neutrálního termínu Nejvyšší Pravda a Láska bylo s přihlédnutím k českým specifikům (nízká religiozita) WOSM přijato; za toto znění se postavil např. i tehdejší plzeňský biskup František Radkovský.

Minoritní české skautské organizace termín Nejvyšší Pravda a Láska nepřijaly; buď používají přímo odkaz na Boha, nebo pouze na vlast (viz výše).

Slib světlušek a vlčat[editovat | editovat zdroj]

Členové skautského hnutí v mladších věkových kategoriích (cca do 10 let) skládají nejprve slib vlčat (chlapci) nebo světlušek (děvčata), skautský slib až ve chvíli, kdy dorostou do vyšší věkové kategorie.

Znění slibů (Junák - český skaut)[editovat | editovat zdroj]

Slib světlušek[editovat | editovat zdroj]

Slibuji, že se budu snažit:

hledat Pravdu a Lásku,
být prospěšná své vlasti
a zachovávat zákony světlušek.

Slib vlčat[editovat | editovat zdroj]

Slibuji, že se vynasnažím:

být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.

I tyto sliby lze doplnit dobrovolným dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  1. ZAJÍC, Jiří; ŠIMKOVÁ, Svatava. Úvod do duchovní výchovy III. Skauting. 2016-02, roč. 54, čís. 1. Dostupné online. 
  2. LEŠANOVSKÝ, Karel. Jak se vyvíjelo znění skautského slibu v letech 1911-1921. Skauting [online]. Junák - svaz skautů a skautek ČR, září 2001 [cit. 2019-08-19]. Dostupné online. 
  3. LEŠANOVSKÝ, Karel; NOSEK, Václav. Poznámky k vývoji českého skautského slibu [online]. Historická komise Junáka, srpen 2001 [cit. 2019-08-19]. [slib.wz.cz/Vyznam_slibu/Literatura_files/vyvoj_slibu_Kay3.doc Dostupné online]. 
  • Experimentální skautská stezka : manuál pro vedoucí. metodická skupina NJ pro výchovný program. 1. vyd. Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum, 2006. 64 s. ISBN 80-86825-20-5.
  • Štogr, Josef, ed. Význam slibu: sborník. Praha: Libri prohibiti, 2011. 50 s. ISBN 978-80-904778-5-8.