Skautská výchovná metoda

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Skautská výchovná metoda je cestou soustavné výchovy a sebevýchovy, jež má vést k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí. Skautskou výchovnou metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků.

Prvky skautské metody[editovat | editovat zdroj]

V republice se nejspíš nenajde žádný skautský oddíl, který by stoprocentně fungoval dle všech níže uvedených zásad. Každý oddíl je jiný, každý oddíl je tvořen jinými lidmi, determinován jiným prostředím i možnostmi.

Skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému[editovat | editovat zdroj]

Skautské hnutí neusiluje pouze o „zabavení“ svých členů, případně o učení zálesáckým dovednostem, ale zejména o systematickou hodnotovou výchovu a duchovní rozvoj každého jedince. Skautské hnutí usiluje o to, být aktivní součástí demokratické občanské společnosti, a chce vychovávat samostatně myslící jedince s pevnými morálními zásadami, kterým není lhostejný svět kolem nich a nebojí se stát si za svými ideály. Pomůckou k tomu je skautský slib a zákon, které mají dětem a mladým lidem ukázat hodnoty, jež by měly být základem každé slušné společnosti. Součástí hodnotové výchovy v oddíle by ale neměla být jen práce se slibem a zákonem, ale např. i budování osobní morálky a zodpovědnosti za své chování a jednání, důraz na plnění povinností, sebereflexe (co jsem udělal dobře/ špatně, v čem se mohu zlepšit?), rozbor chování hrdinů v motivačních příbězích atd. Snad nejdůležitějším prvkem v hodnotové výchově je vzor chování vedoucích. Dětem často z domu chybí vzory, jejichž příkladu by se mohly držet.

Učení se aktivní činností[editovat | editovat zdroj]

Učení se aktivní činností, neboli učím se tím, že něco dělám (learning-by-doing). Např. stavba tábora a zajišťování jeho chodu vesměs vlastními silami (vaření aj.) je nástrojem, jak budovat u dětí úctu k práci, učí je samostatnosti, střídmosti, utužuje fyzickou kondici aj. Znalosti a dovednosti by neměly být dětem předkládány „na podnose“. Poznatky a zkušenosti by měly děti sbírat samy vlastní aktivitou a zvídavostí nebo prostřednictvím her, což výrazně pomáhá jak samotném procesu učení, tak i atraktivitě programu.

Družinový systém aneb týmová práce v malých skupinách rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé[editovat | editovat zdroj]

Práce v družinách a menších skupinkách je pro skauting dalším charakteristickým rysem, který byl poté převzat i do jiných mládežnických uskupení. Zakladatelem družinového systému je lord Robert Baden-Powell, který během búrských válek v jižní Africe rozdělil své vojáky do menších skupinek, které si zvolily svého vedoucího a byly skrz něj organizovány. Tento nápad se osvědčil i v práci s mladými lidmi, kterým se Baden-Powell později rozhodl věnovat, a tak vznikl družinový systém v podobě, jak jen známe dnes. Pokud to možnosti oddílu dovolují, je družinový systém nejlepší volbou. V družině se děti učí od sebe navzájem, jeden druhému jde často příkladem, v družinách též vznikají pevnější přátelské vztahy, rozhodování a příprava programu probíhá na základě dohody. Z hlediska organizace je tento systém náročnější na koordinaci vedoucích a programu, který se dětem připravuje, a proto s družinovým systémem některé oddíly nepracují.

Program osobního růstu aneb zájem a spoluúčast každého mladého člověka na jeho osobním rozvoji[editovat | editovat zdroj]

Skauting je založen na cestě neustálé výchovy a sebevýchovy, jež by měla každého zdokonalovat po všech stránkách a dát vyniknout nejlepším vlastnostem každého jedince. Možností, jak posilovat osobní rozvoj, je mnoho – od plnění skautské stezky, odborných zkoušek - odborek, oddílových výzev (např. tři orlí pera) po pozdější činovnické vzdělávání. Nejde o porovnávání schopností dětí navzájem, ale hlavně o osobní růst a zdokonalování se každého jedince zvlášť.

Symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci[editovat | editovat zdroj]

Symbolický rámec je možné chápat jako určitý „obal“ skautského programu, který mu má dodávat atraktivitu a podporovat naplňování vytyčených cílů. Ve skautské činnosti se jedná zejména o dva typy symbolických rámců – jeden, který je společný všem skautům (hymna, lilie a jiné symboly, skautský kroj, slavnosti atd.), a druhý, který si oddíly a družiny vymýšlí samy (libreto k hrám a s tím spojené kostýmy, kulisy, příběhy atd.). Vlastní symbolický rámec by měl být uzpůsobený věkové kategorii členů, výchovným cílům a měl by být pro děti zajímavý.

Pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana[editovat | editovat zdroj]

Příroda je nejen vynikající prostředí pro skautskou výchovu, ale i jeden z objektů jejího zájmu. Skauting vede děti k úctě k přírodě, její ochraně a prožívání silných zážitků spojených s vnímáním přírody a jejích krás. Zároveň využívá možností, které příroda nabízí k uskutečnění dalších aktivit skautské praxe jako je sport, estetická výchova, poznávání historicky a kulturně zajímavých míst atd. Příroda též může napomáhat budování pevných a trvalých přátelství, ke kterým chce skauting vést – společný pobyt mimo pohodlí domova, kde je potřeba se přizpůsobit nedostatku obvyklého komfortu a rozmarům počasí, vytváří vhodné podmínky pro lepší stmelení a soudržnost skupiny na základě společných silných zážitků. Důležitost přírody v tradici českého skautingu je většinou odvozována od odkazu Ernesta Thompsona Setona, zakladatele hnutí Woodcraft. České skautské hnutí bylo jeho myšlenkami ovlivněno zdaleka více než v jiných zemích, a mimo jiné proto je příroda jako objekt zájmu pro český skauting důležitější než například v Anglii.

Podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Již v prvku „družinový systém“ je obsažena myšlenka, že mladší se přirozeně učí od starších, kteří jsou jim rádci a vzory. Toto skauting dále rozvíjí tím, že každý oddíl či středisko je postaveno na určité hierarchii, kdy starší a zkušenější (např. vůdci oddílu) pomáhají mladším (např. rádci), delegují na ně určité úkoly a vedou je k samostatnosti a schopnosti umět stále více věcí tak, aby časem mohli vykonávat zodpovědnější a složitější úkoly. Podstatné zde je taky to, že dospělí činovníci by se měli neustále vzdělávat, aby byli schopni porozumět měnícím se potřebám oddílu i dostát všem dalším (technickým, administrativním) závazkům.

Služba společnosti[editovat | editovat zdroj]

Tento prvek je opět možné vnímat ve dvou rovinách – na jedné straně sám skauting a výchova dětí v oddílech je určitou službou společnosti, do které se snaží „vysílat“ aktivní zodpovědné jedince, kteří ctí hodnoty slušné lidské společnosti, a na druhé straně je služba jedním z důležitých prvků skautské činnosti vůbec. Příkladem může být péče o přírodu (př. čištění studánek), zájem o seniory či děti z dětských domovů, občanské iniciativy a jiné lokální, nebo komunitní projekty aj. Skauting dětem již od relativně nízkého věku ukazuje, že existují různé společenské, nebo ekologické problémy, ale zdůrazňuje, že i jako jednotlivci můžeme napomáhat jejich určitému zlepšení.

Postupné stimulující programy[editovat | editovat zdroj]

Protože skautská výchova je dlouhodobá kontinuální záležitost, nabízí se spousta možností, jak toho využít k naplnění výchovných cílů. Samotná účast na nějakém dlouhodobém „projektu“ učí děti trpělivosti, cílevědomosti a mnoha dalším užitečným dovednostem, které se jinak lidem vštěpují celkem obtížně. Krom tohoto aspektu mohou být postupné stimulující programy pro děti motivační, neboť vidí lákavé cíle, kterých mohou svou pílí dosáhnout (např. splnění stupně stezky, odborky). I pro učení různým znalostem a dovednostem (např. první pomoc) je tento způsob přirozenější, protože neustálým zvyšováním nároků a zkoušením si naučených věcí v praxi si toho děti odnesou mnohem více, než kdyby jim někdo něco tzv. nalil do hlavy, za týden vyzkoušel a za další týden by si již nikdo nic nepamatoval.

Využívání skautské symboliky a výchovného prostředí[editovat | editovat zdroj]

Společný symbolický rámec všech skautů napomáhá identifikaci se skautskými ideály a skautským společenstvím vůbec. Mezi prvky skautské symboliky patří již zmiňované rituály (nástup, slavnostní ohně, skautský slib, gilwellský kruh, zasekávání sekyry aj.), kroj, pozdravy, skautská hymna, loga a symboly a také například skautská historie.