Nájem

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Nájem

Nájem, je takový typ závazku, na kterém se domluví nájemník i pronajímatel. Nájem vzniká uzavřením nájemní smlouvy, ve které pronajímatel přenechá za finanční obnos nájemci prostor, aby jej na předem stanovený čas využíval. [1]

Pronajímatel

Osoba, která pronajímá určitou věc. Základní povinností pronajímatele je přenechat věc nájemci v takovém stavu, aby jí mohl užívat k obvyklému účelu. Jeho další povinností je udržovat danou věc ve stavu, aby mohla sloužit k užívání, pro které byla pronajata. Posledním důležitým bodem je zajistit nájemci nerušené užívání pronajaté věci po dobu nájmu. [2] Právem pronajímatele se rozumí požadovat přístup k pronajaté věci za účelem kontroly, zda-li je věc užívána řádným způsobem.[3]

Nájemce

Osoba, která si za určitý obnos daný věc pronajala. Povinností nájemce je pronajatou věc užívat za předpokladu, že tak bylo stanoveno ve smlouvě, a musí ji užívat takovým způsobem, na kterém se písemně dohodl s pronajímatelem.[3] Nájemce má právo poskytnout pronajatou věc podnájemníkovi, pokud není v nájemní smlouvě stanoveno jinak. Rozhodne-li se však nájemce učinit tak bez souhlasu pronajímatele, má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy.[4]

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je dokument, uzavřený mezi pronajímatelem a nájemcem. Smlouva musí být vyhotovena v písemné formě a měla by obsahovat určité náležitosti, např. označení předmětu nájmu, vymezení příslušenství, pronajímaný objekt musí být označen číslem, umístěním v domě, označením čísla domu, ulice nebo obce, ve které se pronajímaný objekt nachází. Podstatné je uvést počet místností, rozsah příslušenství bytu s jeho vybavením, stav bytu/domu, výše nájemného, způsob plateb, případy, kdy je možné, že pronajímatel zvýší nájem, úhrada za poskytnuté služby a možnosti změny nájemní smlouvy. Bez uvedení těchto náležitostí je smlouva neplatná. Pokud není nájemní smlouva uzavřena písemně, pronajímatel nemá právo cokoliv namítat vůči nájemci a prohlašovat neplatnost smlouvy z důvodu, že nájemní smlouva nebyla dodržena. Existuje však výjimka. Pokud nájemce užívá byt/dům po dobu tří let a přesto nebyla uzavřena nájemní smlouva v písemné formě, považuje se za uzavřenou. Jedná se o tzv. faktický nájem. Slouží jako ochrana proti pronajímateli před jeho rozhodnutím náhle ukončit nájem.[5]

Kauce

Kauce znamená peněžitou jistotu, dočasnou zálohu. Slouží k zajištění povinností nájemce plynoucí z nájmu. Kauce nesmí být větší než šestinásobek měsíčního nájemného. Po skončení doby nájmu pronajímatel kauci vrátí nájemci.[6]

Doba nájmu

Není-li dohodnuta doba trvání nebo den skončení nájmu, jedná se tedy o nájem na dobu neurčitou. Dohodne-li se pronajímatel a nájemník na době určité, která je delší než padesát let, má se za to, že nájem je ujednán na dobu neurčitou s tím, že lze v prvních padesáti letech smlouvu vypovědět pouze z ujednaných důvodů v určité předem dohodnuté výpovědní době.[7]

Cena nájmu

Výše nájemného je určená dle smluvní dohody mezi pronajímatelem a nájemcem, ale omezena zákonem o cenách č. 526/1990 Sb.. Podle tohoto zákona pronajímatel nesmí zneužít svého hospodářského postavení k tomu, aby mohl získat nepřiměřený prospěch prodejem za cenu, která zahrnuje neoprávněné náklady či nepřiměřený zisk. Také nájemce nesmí zneužít svého hospodářského postavení ve prospěch nákupu za cenu, která nedosahuje oprávněných nákladů.[5] Pokud nebyla v nájemní smlouvě stanovena výše nájemného, nájemce platí tzv. obvyklé nájemné, jehož částka je přiměřená věci a místním okolnostem.[8]

Reference[editovat | editovat zdroj]

[1]§ 663 zákon č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoník, část osmá, závazkové právo, hlava sedmá: Nájemní smlouva, oddíl první: obecná ustanovení (dále jen "ObčZ")

[2]§ 2205 občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část)

[3]§ 665 ObčZ

[4]§ 666 ObčZ

[5]§ http://www.penize.cz/16819-co-vsechno-vedet-o-najmu-bytovych-prostor

[6]§ 2254 občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část)

[7]§ 2204 občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část)

[8]§ 671-675 ObčZ

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  1. a b § 663 zákon č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoník, část osmá, závazkové právo, hlava sedmá: Nájemní smlouva, oddíl první: obecná ustanovení (dále jen "ObčZ")
  2. a b § 2205 občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část)
  3. a b c § 665 ObčZ
  4. a b § 666 ObčZ
  5. a b c § http://www.penize.cz/16819-co-vsechno-vedet-o-najmu-bytovych-prostor
  6. a b § 2254 občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část)
  7. a b § 2204 občanský zákoník - Komentář - Svazek V (relativní majetková práva 1. část)
  8. a b § 671-675 ObčZ