Prekluze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prekluze (z latinského prae-clusio, uzavření) v soukromém právu znamená nejen zánik nároku z určitého subjektivního práva, ale i úplný zánik tohoto práva jako takového. Na rozdíl od promlčení ovšem prekluze není všeobecná, nastává pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví,[1][2] zpravidla souslovím „jinak právo zanikne“. Je proto vcelku výjimečným právním institutem.

V trestním právu se lhůty, které mají charakter prekluze, nazývají lhůtami promlčecími.[3]

Vznik prekluze[editovat | editovat zdroj]

Ke vzniku prekluze je třeba naplnění dvou právních skutečností:[4]

 1. uplynutí zákonem stanovené doby, tzv. prekluzivní lhůty, a
 2. neuplatnění práva (tzv. omisivní právní jednání) v této lhůtě.

Prekluzivní lhůty jsou lhůtami hmotněprávními, tzn. právo musí být uplatněno nejpozději jejich poslední den (případně první následující pracovní den). Obecně se tyto lhůty neprodlužují a jejich běh se nezastavuje ani nepřerušuje. Výjimkou je např. řádné uplatnění práva u orgánu veřejné moci, uzavření mimosoudní dohody, manželství či působení vyšší moci, kdy se běh prekluzivní lhůty na danou dobu zastaví.[5]

Důsledky prekluze[editovat | editovat zdroj]

Při prekluzi právo zaniká zcela, nezůstává ani jako naturální obligace, proto případné plnění z prekludovaného nároku je plněním bez právního důvodu a může být požadováno zpět jako bezdůvodné obohacení.[4] K prekluzi přihlíží soud jak v řízení nalézacím, tak v případě již nalezeného práva i v řízení vykonávacím z úřední povinnosti (ex officio), tedy i bez návrhu dlužníka.[1]

Některé případy prekluze v českém občanském právu[editovat | editovat zdroj]

 • Právo nabyvatele uplatnit nárok z odpovědnosti za vady u soudu[6]
 • Právo na náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady[7]
 • Právo zpětné koupě vůči kupujícímu[8]
 • Práva kupujícího z odpovědnosti za vady prodaného zboží v obchodě[9]
 • Právo na náhradu nutných nákladů objednatele díla[10]
 • Práva objednatele díla z odpovědnosti za vady[11]
 • Právo na náhradu škody způsobenou na vnesených nebo odložených věcech vůči provozovateli ubytovacích služeb[12]
 • Právo nájemce na prominutí nebo na poskytnutí slevy z nájemného[13]
 • Právo na náhradu za poškození nebo nadměrné opotřebení pronajaté věci vůči nájemci[14]
 • Právo nájemce na náhradu nákladů odstranění závad bránících v řádném užívání bytu[15]
 • Právo na splnění dohody o výměně bytu[16]
 • Práva z úschovy věci po jejím vrácení[17]
 • Práva cestujícího vůči přepravci, jestliže přeprava nebyla provedena včas[18]
 • Právo na náhradu škody u dopravované zásilky[19]
 • Práva z cestovní smlouvy vůči cestovní kanceláři[20]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b § 654 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 2. § 330 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 3. § 34 a § 94 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 4. a b Lavický, Petr, a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, str. 2280.
 5. § 654 odst. 2 a § 645–651 OZ.
 6. § 504 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
 7. § 509 odst. 1 ObčZ
 8. § 608 odst. 1 ObčZ
 9. § 626 ObčZ
 10. § 639 ObčZ
 11. § 649 a § 655 odst. 2 ObčZ
 12. § 436 ObčZ
 13. § 675 a § 699 ObčZ
 14. § 683 ObčZ
 15. § 691 ObčZ
 16. § 716 odst. 1 ObčZ
 17. § 753 ObčZ
 18. § 763 odst. 3 ObčZ
 19. § 771 ObčZ
 20. § 852i odst. 2 ObčZ

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]