Prekluze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Prekluze (z latinského prae-clusio, uzavření) v soukromém právu znamená nejen zánik nároku z určitého subjektivního práva, ale i úplný zánik tohoto práva jako takového. Na rozdíl od promlčení ovšem prekluze není všeobecná, nastává pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví,[1][2] zpravidla souslovím „jinak právo zanikne“. Je proto vcelku výjimečným právním institutem.

V trestním právu se lhůty, které mají charakter prekluze, nazývají lhůtami promlčecími.[3]

Vznik prekluze[editovat | editovat zdroj]

Ke vzniku prekluze je třeba naplnění dvou právních skutečností:[4]

 1. uplynutí zákonem stanovené doby, tzv. prekluzivní lhůty, a
 2. neuplatnění práva (tzv. omisivní právní jednání) v této lhůtě.

Prekluzivní lhůty jsou lhůtami hmotněprávními, tzn. právo musí být uplatněno nejpozději jejich poslední den (případně první následující pracovní den). Obecně se tyto lhůty neprodlužují a jejich běh se nezastavuje ani nepřerušuje. Výjimkou je např. řádné uplatnění práva u orgánu veřejné moci, uzavření mimosoudní dohody, manželství či působení vyšší moci, kdy se běh prekluzivní lhůty na danou dobu zastaví.[5]

Důsledky prekluze[editovat | editovat zdroj]

Při prekluzi právo zaniká zcela, nezůstává ani jako naturální obligace, proto případné plnění z prekludovaného nároku je plněním bez právního důvodu a může být požadováno zpět jako bezdůvodné obohacení.[4] K prekluzi přihlíží soud jak v řízení nalézacím, tak v případě již nalezeného práva i v řízení vykonávacím z úřední povinnosti (ex officio), tedy i bez návrhu dlužníka.[1]

Některé případy prekluze[editovat | editovat zdroj]

 • Právo, aby soud rozhodl, že nelze přihlížet k hlasu člena korporace, který zneužil své hlasovací právo (§ 212 odst. 2 OZ)
 • Právo, aby soud rozhodl o neplatnosti vyloučení člena spolku (§ 242 OZ)
 • Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku (§ 259 OZ)
 • Právo domáhat se odvolání člena správní rady nadace (§ 366 OZ) nebo jejího revizora (§ 375 odst. 2 OZ)
 • Právo domáhat se neplatnosti smlouvy o sloučení nadací (§ 388 OZ)
 • Právo podnikatele domáhat se zisku z jednání jeho zástupce proti zákazu konkurence (§ 432 odst. 2 OZ)
 • Právo podat žalobu na ochranu nebo uchování držby (§ 1008 odst. 1 a 2 OZ)
 • Právo volby nové věci nebo náhrady vlastníka původní věci, kterou jiný nezpracoval v dobré víře (§ 1075 odst. 2 OZ)
 • Právo opomenutého spoluvlastníka dovolat se vůči sobě neúčinnosti přijatého rozhodnutí o neodkladné záležitosti při správě společné věci (§ 1128 odst. 3 OZ)
 • Předkupní právo nájemce k bytové jednotce nebo nebytovému prostoru při jejich prvním převodu (§ 1187 odst. 1 OZ)
 • Právo přehlasovaného člena společenství vlastníků jednotek, aby ve věci rozhodl soud (§ 1209 odst. 1 OZ)
 • Právo navrhnout soudu odvolání správce věci v přídatném spoluvlastnictví (§ 1231 odst. 2 OZ)
 • Právo zástavního věřitele na převedení zastaveného podílu v obchodní korporaci na sebe po jeho neúspěšném zpeněžení (§ 1327 odst. 1 OZ)
 • Právo odmítnout dědictví (§ 1487 odst. 2 OZ)
 • Právo na zrušení smlouvy vyplývající z neúměrného zkrácení (§ 1795 OZ)
 • Předkupní právo (§ 2148 odst. 1 OZ), právo z cenové doložky (§ 2156 OZ) a jiná vedlejší ujednání u kupní smlouvy (§ 2157 OZ)
 • Právo věřitele prodávajícího dovolat se vůči sobě neúčinnosti prodeje obchodního závodu (§ 2181 OZ)
 • Právo nájemce na způsobilý byt po nastěhování (§ 2244 odst. 1 OZ)
 • Právo pronajímatele domáhat se vyklizení bytu kvůli jeho úpravě (§ 2262 odst. 1 OZ)
 • Právo nájemce žádat přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu prostoru sloužícího k podnikání (§ 2314 odst. 2 OZ)
 • Právo nájemce na prominutí nebo snížení nájemného kvůli nemožnosti řádného užívání pronajaté movité věci (§ 2318 odst. 2 OZ)
 • Právo nájemce na náhradu nákladů údržby pronajatého dopravního prostředku (§ 2325 odst. 2 OZ)
 • Právo věřitele propachtovatele dovolat se vůči sobě neúčinnosti pachtu obchodního závodu (§ 2354 OZ)
 • Právo obchodního zástupce na zvláštní odměnu (§ 2516 OZ)
 • Práva odesílatele ze smlouvy o přepravě věci (§ 2555 odst. 2 OZ)
 • Právo ostatních společníků domáhat se ve prospěch společného účtu zisku z jednání člena společnosti proti zákazu konkurence (§ 2727 odst. 2 OZ)
 • Právo pojistitele navrhnout novou výši pojistného (§ 2791 odst. 1 OZ), jeho právo vypovědět pojištění (§ 2791 odst. 2, § 2792 a § 2793 odst. 1 OZ) a právo pojistitele i pojistníka odstoupit od pojistné smlouvy (§ 2808 odst. 1 a § 2835 OZ)
 • Právo podat k soudu návrh na určení, zda byl zákonně sjednán pracovní poměr na dobu určitou (§ 39 odst. 5 ZPr)
 • Právo zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď nebo okamžitě s ním zrušit pracovní poměr (§ 57 a § 58 ZPr) a právo zaměstnance okamžitě zrušit pracovní poměr (§ 59 ZPr)
 • Právo uplatnit u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru (§ 72 ZPr)
 • Právo zaměstnance domáhat se u soudu opravy potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku (§ 315 ZPr)
 • Právo zaměstnance domáhat se u soudu určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek (§ 339a odst. 1 ZPr)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b § 654 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 2. § 330 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 3. § 34 a § 94 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 4. a b LAVICKÝ, Petr, a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. (Velké komentáře). ISBN 978-80-7400-529-9. S. 2280. 
 5. § 654 odst. 2 a § 645–651 OZ.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]