Pohledávka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Pohledávka je subjektivní oprávnění věřitele na plnění od dlužníka. Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit.[1][2]

Dělení pohledávek[editovat | editovat zdroj]

Dle práva z praxe.

 • ze smluv
 • z porušení právních povinností (smluvních či mimosmluvních)
 • z jiných právních zkutečností
 • s finančním plněním
 • s naturálním plněním
 • s plněním službami
 • s plněním činností nebo zdržením se činnosti[3]

Právo a nárok věřitele[editovat | editovat zdroj]

Právo - představuje oprávnění příslušného subjektu k plnění ze strany druhé osoby.

Nárok - je oprávněním osoby přímo se daného plnění domáhat a toto vymoci soudní cestou.

Tedy nemusejí se vždy právně i fakticky překrývat.[3]

Funkce[editovat | editovat zdroj]

1. preventivní (zajišťovací) – zabezpečuje splnění dlužníkovy povinnosti řádně a včas, motivuje ho k takovému plnění; prevence zajištěna již sjednáním zabezpečujících prostředků

2. uhrazovací (reparační) – zajišťuje zabezpečení pohledávky přímo z dlužníkova majetku nebo z majetku třetí osoby. Typická pro srážky ze mzdy nebo jiných příjmů (v praxi se používají hlavně u nedoplatku na výživném)

3. sankční – trest, sankce pro toho, kdo porušil povinnost; spjata zejména se smluvní pokutou[3]

Vznik pohledávky[editovat | editovat zdroj]

Pohledávka vznikne, když odběratel nebo osoba, která si půjčila, nezaplatí určitou částku do splatného termínu, na kterém se věřitel a dlužník dohodli, nebo když nepodepsali smlouvu. Od tohoto okamžiku se stává pohledávka dlužnou a věřitel je oprávněný vymáhat tuto pohledávku zákonnými prostředky.[4]

Může nastat:

 • zaměstnanci (např. zaměstnanci zaplacená, ale zaměstnancem dosud nevyúčtovaná záloha na pracovní cestu)
 • za státem (daňové přeplatky, typicky nadměrný odpočet DPH)
 • dodavateli (např. z titulu dlužných dobropisů apod.)[4]

Zánik pohledávky[editovat | editovat zdroj]

1. započtení jednostranným = započtení nutné

pohledávky účastníků musí být:

1. vzájemné a započitatelné (kompenzabilní)

2. stejného druhu (např. peněžité pohledávky)

3. jeden z účastníků musí učinit tzv. kompenzační projev (projev směřující k započtení)

* splněním předpokladů dochází k zániku pohledávek v okamžiku setkání obou pohledávek, a to v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí

- k setkání dochází splatností obou, ne kompenzačním projevem

- pokud věřitel bezúplatně odsune na dlužníkovu žádost čas plnění, může svoji pohledávku přesto započíst po uplynutí času, kdy měl dlužník plnit původně

- započtení nebrání, pokud má být každá pohledávka uspokojena v jiném místě → strana, vůči níž bylo takto započteno, má však právo na náhradu škody vzniklé jí tím, že plnění na určeném místě nezíská, nebo že na určeném místě nemůže plnit

* nepřihlíží se k prohlášení o započtení učiněném pod podmínkou nebo s doložením času (§1983)

* dluží-li dlužník společně a nerozdílně s jinými, může proti věřiteli započíst pohledávku svého spoludlužníka jen do výše podílu spoludlužníka na společném dluhu (§1984)

* dlužník věřitelů oprávněných společně a nerozdílně může vůči některému ze spoluvěřitelů započíst to, co mu spoluvěřitel dluží, jen do výše jeho podílu na společné pohledávce

* ten, kdo vede pro druhou stranu účet, může započíst peněžní prostředky na něm uložené na úhradu vzájemné pohledávky vzniklé na základě smlouvy o účtu. (§1985)

* byla-li pohledávka postupně převedena na několik osob, může dlužník použít k započtení jen pohledávku, kterou měl v době převodu vůči prvnímu věřiteli, a pohledávku, kterou má vůči poslednímu věřiteli (§ 1986)

jednostranné započtení není přípustné:

1. proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný

2. proti pohledávce na náhradu újmy způsobené na zdraví → ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na náhradu téhož druhu

3. proti pohledávce mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu (§1988)

2. započtení dohodou = započtení dobrovolné

předpoklady:

1. vzájemnost pohledávek

2. dohoda účastníků o započtení

- dohodou účastníků je možné započtení pohledávek, které jsou jednostranně zakázané

- k započtení pohledávky výživného pro nezletilého se nepřihlíží![3]

Evidence pohledávek[editovat | editovat zdroj]

Pro evidenci pohledávek se používá kniha pohledávek a závazků.

U pohledávek musí být zřejmé tyto údaje:

 • dlužník
 • důvod pohledávky
 • výše pohledávky
 • úhrada spolu s časovými údaji

Podkladem pro záznamy jsou především vydané faktury a výpisy z peněžního ústavu o došlých úhradách. Je dobré, aby byl k dispozici seznam dlužníků s jejich adresami a bankovním spojením.[5]

Obecný úvod ke změně závazků[editovat | editovat zdroj]

Prvky závazku jsou určeny právní skutečností, která tento vztah založila → zákon pak umožňuje, aby přistoupila jiná skutečnost, která závazek změní.

Ke změně závazkových právních vztahů dochází:

1. na základě právního jednání

2. rozhodnutím soudů či jiných státních orgánů (např. rozhodnutí soudu o vypořádání podílového spoluvlastnictví, přikázání pohledávky)

3. ze zákona

- dva typy změny:

změna v subjektech závazků / změna v obsahu závazků

rozhodující je vůle[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1721, [cit. 2016-05-25]. Dostupné online.
 2. PAULDURA, Lukáš. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Rekodifikace. ISBN 978-80-7478-660-0.
 3. a b c d e VAIGERT, Dalibor. Pohledávky: právní příručka věřitele. Brno: Computer Press, 2005. Právo pro denní praxi (Computer Press). ISBN 80-251-0881-3. S. 7–10.
 4. a b PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,2006. 315 s. ISBN 80-7318-444-3.
 5. MUNZAR, Vladimír; BURDA, Zdeněk; SVOBODOVÁ, Alena. ÚČETNICTVÍ PO 2. ROČNÍK OBCHODNÍCH AKADEMIÍ. druhé. vyd. PRAHA : FORTUNA, 1994. 136 s. ISBN 80-7168-105-9. S. 23.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]