Přeskočit na obsah

Pohledávka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá.

Věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost svůj dluh vůči věřiteli vyrovnat.[1][2] Den následující po marném uplynutí lhůty splatnosti je prvním dnem prodlení dlužníka; tím se pohledávka stává způsobilou k uplatnění před soudem. Může existovat stav, kdy den splatnosti nebyl mezi stranami ujednán předem. V takovém případě má dlužník povinnost plnit bez zbytečného odkladu, zpravidla v den následující po doručení výzvy k úhradě.

Příkladem je obchodní úvěr, který vzniká tím, že prodávající umožní odklad platby kupujícímu za dodaný výrobek či službu. Splatnost pohledávky ve většině případů určuje smlouva. Pokud není pohledávka uhrazena do data splatnosti uvedeného ve smlouvě, dostává se dlužník do prodlení.

Vznik pohledávek[editovat | editovat zdroj]

Pohledávka vznikne již vystavením daňového dokladu. Když odběratel nebo osoba, která si půjčila, nezaplatí určitou částku do splatného termínu, na kterém se věřitel a dlužník dohodli, nebo když nepodepsali smlouvu, stává se tak pohledávka dlužnou a věřitel je oprávněný vymáhat tuto pohledávku zákonnými prostředky.[3]

Rozdělujeme dva druhy pohledávek:

 • krátkodobá pohledávka – doba splatnosti kratší než 1 rok
 • dlouhodobá pohledávka – doba splatnosti delší jak 1 rok

Zánik pohledávek[editovat | editovat zdroj]

Nejčastěji pohledávka zaniká zaplacením dlužné částky věřiteli. Uhrazení dlužné částky může být jednorázové a nebo ve splátkách.

Další způsoby zániků pohledávek:

 • nahrazení jinou pohledávkou[4]
 • vzájemné započtení pohledávek a závazků
 • prominutí dluhu
 • nemožnost splnění dluhu

Pohledávka nikdy nezanikne promlčením. Promlčení pouze způsobuje nemožnost domoci se na dlužníku plnění. Pohledávka však existuje dále. Může být případně vyrovnána dobrovolně. V účetnictví by promlčená pohledáka zanikla jedině jejím odepsáním podle předpisů o účetnictví.

Oceňování pohledávek[editovat | editovat zdroj]

 • nominální hodnota – jmenovitá hodnota; u pohledávek vzniklých z klasických vztahů (obchodních, finančních, aj.)[5]
 • pořizovací cena – u odkoupených pohledávek; cena, za kterou ji odkupujeme je nižší nebo vyšší než cena nominální
 • přepočtení kurzu – při nákupu v cizí měně; ocenění ke dni uskutečnění a nebo ke dni účetní uzávěrky
 • reálná hodnota – cena, za kterou by se pohledávka mohla prodat mezi ochotnými stranami při obvyklých podmínkách[6]

Evidence pohledávek[editovat | editovat zdroj]

Pro evidenci pohledávek se používá kniha pohledávek a závazků a vykazujeme je v účetní rozvaze. Pohledávky vedeme rozděleně dle data splatnosti, tj. pohledávky krátkodobé a dlouhodobé.

Pohledávky jsou většinou evidovány pro každého dlužníka zvlášť. Ke každému dlužníkovi a věřiteli je vedeno samostatné analytické konto, jehož zůstatek udává výši pohledávky nebo dluhu.[7]

U pohledávek musí být zřejmé tyto údaje:

 • dlužník
 • důvod pohledávky
 • výše pohledávky
 • úhrada spolu s časovými údaji

Podkladem pro záznamy jsou především vydané faktury a výpisy z peněžního ústavu o došlých úhradách. Je dobré, aby byl k dispozici seznam dlužníků s jejich adresami a bankovním spojením.[8]

Promlčecí doba[editovat | editovat zdroj]

Promlčecí doba:

 • Dle §629 ObčZ – promlčecí doba je tříletá[9]
 • Dle §619 ObčZ – promlčecí doba běží ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé[10]

Právo a nárok věřitele[editovat | editovat zdroj]

Právo - představuje oprávnění příslušného subjektu k plnění ze strany druhé osoby.

Nárok - je oprávněním osoby přímo se daného plnění domáhat a toto vymoci soudní cestou.

Tedy nemusejí se vždy právně i fakticky překrývat.[11]

Zajištění pohledávek[editovat | editovat zdroj]

 • zálohy – nutné uvést v kupní smlouvě či objednávce; výše se určuje po dohodě obou stran[12]
 • pojištění pohledávek – je to ochrana podniku proti finanční ztrátě ( tj. výplata náhrady škody vzniklé z nezaplacených obchodních úvěrů)
 • bankovní záruka – písemné prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní danou povinnost nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině
 • dokumentární akreditiv – po předání všech dokumentů přes vybranou banku dojde k uhrazení částky - u zahraničních firem
 • dokumentární inkaso – vyinkasování platby naproti vydání dokumentů
 • zástavní právo – na základě písemné smlouvy; po neuhrazení dluhu má věřitel právo převzít majetek uveden v zástavní smlouvě[13]
 • Ručení – mezi věřitelem a třetí osobou, ne dlužníkem; ručitel je ten, kdo pohledávku vyrovná, pokud ji není schopen vyrovnat sám dlužník
 • Směnka – písemný bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou finanční částku, ve stanovené době, na stanoveném místě a dále stanoví právo majitele směnky vyžadovat plnění od osoby, která se na směnce podepsala
 • smluvní pokuty – náhrada škody za porušení určité povinnosti, tj. vyrovnání pohledávky; musí být uzavřena písemně
 • faktoring a forfaiting - odkup krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

Vymáhání nedobytných pohledávek[editovat | editovat zdroj]

Právní úprava[editovat | editovat zdroj]

Pohledávky jsou ukotveny ve dvou zákonných normách:

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 1721 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový). Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. 
 2. 1942-, Sedláček, Jaroslav,. Účetnictví pro manažery. [s.l.]: Grada ISBN 8024711958. OCLC 85142853 
 3. PASEKOVÁ, Marie. Finanční účetnictví. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,2006. 315 s. ISBN 80-7318-444-3.
 4. RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017. 17.. vyd. [s.l.]: [s.n.], 2017. 1152 s. ISBN 978-80-7554-061-4. 
 5. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. 
 6. Pohledávky : vzory smluv a podání. [s.l.]: Grada Publishing ISBN 8024705818. OCLC 320565047 
 7. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a pro veřejnost : podle právního stavu k 1.1.2007. [s.l.]: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl ISBN 9788090391512. OCLC 189426566 
 8. MUNZAR, Vladimír; BURDA, Zdeněk; SVOBODOVÁ, Alena. ÚČETNICTVÍ PO 2. ROČNÍK OBCHODNÍCH AKADEMIÍ. druhé. vyd. PRAHA: FORTUNA, 1994. 136 s. ISBN 80-7168-105-9. S. 23. 
 9. § 629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový). Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. 
 10. § 619 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový). Zákony pro lidi [online]. [cit. 29.5.2017]. Dostupné online. 
 11. VAIGERT, Dalibor. Pohledávky: právní příručka věřitele. Brno: Computer Press, 2005. Právo pro denní praxi (Computer Press). ISBN 80-251-0881-3. S. 7–10.
 12. a b MARKÉTA, Říhová. ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Diplomová práce [online]. 2009 [cit. 29.5.2017]. Dostupné online. 
 13. fragment #f4583101 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový). Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. 
 14. fragment #f1575797 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. 
 15. 120/2001 Sb. Exekuční řád. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. 
 16. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-05-29]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]