Klokočské skály

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zdroje k infoboxu
Přírodní rezervace
Klokočské skály
IUCN kategorie III (Přírodní památka)
Skalní hrad Rotštejn
Skalní hrad Rotštejn
Základní informace
Vyhlášení 13. června 1985
Vyhlásil Okresní národní výbor Semily
Nadm. výška 340 - 458 m n. m.
Rozloha 236,59 ha[1]
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Semily
Umístění Klokočí (k. ú. Klokočí u Turnova), Mírová pod Kozákovem (k. ú. Bělá u Turnova, Sekerkovy Loučky)
Souřadnice
Klokočské skály
Klokočské skály
Další informace
Kód 918
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní rezervace v Česku
Možná hledáte: Klokočovské skály (na Slovensku v Kysuckých Beskydech).

Klokočské skály je přírodní rezervace ev. č. 918 v Jičínské pahorkatině, západně od obce Klokočí v okrese Semily v Libereckém kraji. Oblast spravuje AOPK ČR – regionální pracoviště Liberecko.[2] Přírodní rezervace leží na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj a Geoparku Český ráj. Částečně se překrývá s evropsky významnou lokalitou Průlom Jizery u Rakous[3] a patří do systému chráněných území NATURA-2000.[4] Důvodem ochrany je fenomén pískovcových skal charakteristický pro oblast Českého ráje a jako další skalní města je území hojně turisticky využíváno.[3]

Lokalita[editovat | editovat zdroj]

Přírodní rezervace leží severovýchodně od města Turnov v katastrálních územích obcí Bělá, Klokočí a Sekerkovy Loučky. Na sever od rezervace se nachází lesnatá přírodní památka Podloučky, kam směřuje většina výhledů z okrajů skal, na východ obce Klokočí a Rotštejn, na jih vesnice Jivina a přilehlé louky a na západ obec Záholice s několika poli. Skládá se ze dvou skalních bloků, Betlémských a Klokočských skal a mnoha údolí a roklin, z nichž nejvýznamnější je Zelený důl. Mezi severní a jižní částí rezervace leží dvě malé obce Rozumov a Průchody. V jihovýchodní části se nachází zřícenina hradu Rotštejn.[3] V různých skalních roklích se vytvořily pseudokrasové jeskyně, které obsahují mimo zajímavé fauny také archeologické nálezy z doby bronzové.[5]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Podle archeologických nálezů bylo možné datovat první osídlení Klokočských skal do mladší a pozdní doby kamenné (6. -3. tisíciletí př. n. l.).[6] Další osídlení je známé na základě nálezů keramických střepů z Postojny a Jislovy jeskyně, které pochází z mladší doby bronzové (12. -9. století př. n. l.).[5]

První osada v Klokočí byla založena už v polovině 13. století. Ve stejné době byl postaven i hrad Rotštejn, tehdy známý pod názvem Rothenstein (Červený kámen). Hrad byl ovšem roku 1426 vypálen husity a brzy poté úplně opuštěn. Nad hradem stávala ves Dřevolizy, která zanikla o něco později než samotný hrad kolem roku 1600. Souvislé porosty pralesů byly již v této době narušovány, ale druhová skladba se zatím nijak výrazně neměnila.[3]

V 16. století se hojně spotřebovávalo dřevo pro skelnou huť v nedaleké Malé Skále. Od 17. století se na území rezervace zavádí sadba modřínů a od druhé poloviny 19. století i dalších cizích dřevin, mezi nimi i invazivní borovice vejmutovky (Pinus strobus). Od té doby začaly na lokalitě převládat smrkové a borovicové monokultury.[3]

Přírodní rezervace Klokočské skály byla vyhlášena chráněným územím 13. června 1985 Okresním národním výborem v Semilech.[7] Celá okolní oblast byla připojena k CHKO Český ráj 5. prosince 2002, kdy se rozšířilo stávající území chráněné oblasti z původních 92 km2 na dnešních 181,5 km2.[8]

Přírodní podmínky[editovat | editovat zdroj]

Pohled z okraje kuesty
Voštiny

Geologie[editovat | editovat zdroj]

Rozsáhlé skalní město je tvořeno dvěma na sebe navazujícími částmi, Betlémskými skalami na severu a vlastními Klokočskými skalami na východě a jihu. V severovýchodní části nad obcí Klokočí je část stěny v čele kuesty obnažena. Zde se vyčleňuje několik skalních věží. Samotná skála je tvořena druhohorními kvádrovými pískovci teplického souvrství, pocházejících ze svrchního turonu o stáří 90 milionů let.[4]

Na lokalitě se nachází mnoho zajímavých geologických jevů. Zvětráváním méně odolných částí hornin a dalšími geomorfologickými procesy zde vznikly různé jeskyně, brány, tunely, hřiby a věže. Tyto jevy se nazývají makroformy a mezoformy v závislosti na své velikosti. Vyskytují se tu také mikroformy, mezi ně se řadí žlábkové škrapy, železité inkrustace a voštiny.[4] Pro množství a variabilitu těchto útvarů lze Klokočskou kuestu nazvat „geomorfologickou učebnicí“.[3] Ojediněle lze narazit i na fosilizovanou faunu ze svrchnoturonského moře tvořenou převážně stopami po činnosti různých organismů a schránkami mlžů rodu Inoceramus.[3]

Pseudokrasových jeskyní je na území rezervace celkem tři sta. Nacházejí se tu všechny základní typy: vrstevní, puklinové, rozsedlinové, suťové a jeskynní výklenky. Jedinou přístupnou jeskyní v rezervaci, i v celém Českém ráji, je Postojna, která leží přímo na žluté turistické cestě. Jedná se také o nejrozlehlejší jeskyni Českého ráje.[3]

Pedologie a hydrologie[editovat | editovat zdroj]

Mezi půdami převažují lehké, písčité až hlinitopísčité na sprašových. V reliktních borech jsou půdy mělké a chudé, vyskytují se tam hlavně litozemě a arenické podzoly. Na sutích a skalách jsou nejčastější arenické regozemě a podzolové rankery. Na méně kamenitých a skalnatých místech se objevují arenické kambizemě. V nižších, vlhčích a více výživných polohách jsou nejvíce zastoupeny mezotrofní až eutrofní kambizemě modální, vzácně i pseudoglej a glej.[3]

Rezervací neprotékají žádné významné toky. Skalnatá plošina v nejvyšších polohách je velmi suchá, na rozdíl od roklin a údolí, kde teče větší množství občasných i trvalých toků a dávají tím údolní flóře výrazný vlhkomilný charakter.[3]

Flóra[editovat | editovat zdroj]

Reliktní bor

Květena ve vyšších polohách je kvůli suchému a kyselému prostředí poměrně chudá a jednotvárná. Reliktní bory na vrcholech obou skalních masivů jsou tvořeny monokulturami borovice lesní (Pinus sylvestris), místy doplněny břízou bělokorou (Betula pendula) a jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia). Porůznu mohou bory na svazích přecházet v borové doubravy, kde se přidává dub letní (Quercus robur).[3]

žebrovice různolistá (Blechnum spicant)

V bylinném patru je dominantní brusnice borůvka (Vaccinum myrtillus) a brusinka obecná (Vaccinum vitis-idaea).[9] Místy vytváří souvislé porosty vřes obecný (Calluna vulgaris) a ve skalních blocích se vyskytuje osladič obecný (Polypodium vulgaris) a různé mechorosty. Trávy zastupuje metlička křivolaká (Avenella flexuosa).[3]

Ve stinných a chladných roklích se vyskytuje úplně odlišná rostlinná skladba a botanicky je mnohem bohatší. Zelený důl patří se svou rozsáhlou rostlinnou biodiverzitou mezi jedny z nejdůležitějších lokalit v celém Českém ráji. Lesy tu jsou tvořeny střídajícími se smrčinami a bučinami. V dolní části převládá přirozeně rostoucí smrk ztepilý (Picea abies) a v horní naopak buk lesní (Fagus sylvatica).[3] Inverzní charakter roklin a údolí zde umožňuje výskyt chladnomilných a horských druhů rostlin. Mezi typické druhy tohoto typu prostředí se řadí sedmikvítek evropský (Trientalis europea), vranec jedlový (Huperzia selago) a čípek objímavý (Streptopus amplexifolius).[10]

Nejvýznamnější rostlinou celých Klokočských skal je horská stálezelená kapradina žebrovice různolistá (Blechnum spicant)[10] rostoucí na svazích podél potoka od Bukoviny až k jeskyni Postojna.[3]

Fauna[editovat | editovat zdroj]

zejkovec dubový (Ennomos quercinaria)

Fauna podobně jako flóra není moc bohatá. V borech lze najít různé druhy xylofágních brouků jako například krasce borového (Melanophila cyanea) nebo tesaříka borového (Spondylis buprestoides).[3] Z motýlích druhů vázaných na zdejší chudou flóru to jsou šípověnka trnková (Orgyia antiqua) a žlutokřídlec kručinkový (Idaea aversata).[11]

Z hlediska biodiverzity jsou opět nejdůležitější inverzní údolí, kde se mohou vyskytovat chladnomilné a horské druhy brouků. Z typických druhů vázaných na stromové houby zde žije například trojáč (Triplax rufipes). Ve vlhkých a chladných údolích lze nalézt významného nočního motýla přástevníka hluchavkového (Callimorpha dominula)[3] a v kyselých bučinách zejkovce dubového (Ennomos quercinaria).[11] Při okrajích rezervace je možné narazit na perleťovce stříbropáska (Argynnis paphia)[11] nebo ohroženou majku svraštělou (Meloe rugosus).[12]

Různé dutiny a otvory ve skalních okrajích využívá k hnízdění několik druhů ptáků, mezi nimi například výr velký (Bubo bubo), krkavec velký (Corvus corax),[9] poštolka obecná (Falco tinnunculus) a kavka obecná (Corvus monedula). Zřícenina hradu Rotštejn a jeskyně nacházející se v údolích poskytují úkryt mnoha druhům netopýrů, z nichž nejvýznačnější je vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).[10]

Ochrana[editovat | editovat zdroj]

Klokočské průchody

Předmětem ochrany jsou mimořádně dobře vyvinuté pískovcové skalní útvary z druhohor, pozůstatky reliktního boru (borovicové porosty rostoucí na vrcholcích skalních měst) a lesní ekosystémy skal a roklí. Chráněny jsou také všechny ohrožené živočišné a rostlinné druhy.[3]

Původní les se svojí skladbou liší od toho současného. Zastoupení buků a dubů je menší oproti přirozenému stavu, a naopak rozšíření smrků je mnohem větší, protože byl na lokalitě neúměrně vysazován.[3]

Ohrožení ochrany představuje invazivní borovice vejmutovka (Pinus strobus), která vytlačuje původní borovici lesní (Pinus sylvestris) z jejího stanoviště a narušuje tak ekosystém reliktního boru. Z okolí se do rezervace šíří další nepůvodní druhy rostlin.[3]

Vrcholné části skal jsou také výrazně ohroženy působením turistů.[6] Převážně sešlapáváním a ježděním cyklistů, ale také škrábáním nápisů do holých skal se výrazně urychluje zvětrávání a napomáhá splachování tenké vrstvy humusu. Tyto vlivy jsou nejvíce patrné v okolí Rotštejna a Klokočských průchodů.[3]

Pro zredukování těchto vlivů je potřeba omezit cykloturistiku a pohybovat se na vyznačených cestách. Porosty vejmutovky se musí prořezávat a zamezovat tak jejímu šíření po území rezervace.[3]

Turistika[editovat | editovat zdroj]

Výhled z Betlémských skal

Klokočskými skalami prochází dvě turistické cesty. Červená, která pokrývá severní část rezervace a žlutá, která pokrývá část jižní. Červená vstupuje do přírodní rezervace v Záholicích a končí v Klokočských průchodech. Podstatná část trasy vede po hraně kuesty s krásnými výhledy do krajiny. Za zmínku stojí například Zdenčina vyhlídka v severozápadní části rezervace. V Klokočských průchodech se kříží se žlutě značenou turistickou cestou, která vede z Bukoviny Zeleným dolem kolem populární jeskyně Postojny a opět po hraně kuesty až ke zřícenině hradu Rotštejn.[13]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
 2. PR Klokočské skály [online]. AOPK ČR [cit. 2017-02-01]. Dostupné online. 
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u https://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?FULLTEXT_UPLOAD=&RECORD_ID=27414&pageposupload_files=&SHOW2MAP_ALL=0&ORDER_BYupload_files=name+asc
 4. a b c http://lokality.geology.cz/66
 5. a b PEŠA, Vladimír. Využívání jeskyní v mladší době bronzové až halštatské ve vybraných oblastech střední Evropy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2006. 85 s. 0031-0506. Kapitola Český ráj, s. 62-67. 
 6. a b https://regiony.rozhlas.cz/klokocske-skaly-jsou-male-skalni-mesto-ukryvaji-ale-nejvetsi-jeskyni-v-ceskem-7427840
 7. PR Klokočské skály [online]. AOPK ČR [cit. 2017-02-01]. Dostupné online. 
 8. http://www.cesky-raj.info/cs/o-regionu/chko-cesky-raj.html
 9. a b MODRÝ, Martin; SÝKOROVÁ, Jarmila. Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. 1. vyd. Liberec: Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství, 2004. 120 s. ISBN 80-239-2838-4. S. 95. 
 10. a b c MACKOVČIN, P.; SEDLÁČEK, M. (eds.). Chráněná území ČR, svazek III., Liberecko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2002. 331 s. ISBN 80-86064-43-3. S. 165,166. 
 11. a b c Entomologický ústav Biologického centra AV ČR (2019) Databáze Mapování motýlů ČR (Entomologický ústav AV CR): všechny druhy.
 12. https://portal.nature.cz/nd/
 13. https://mapy.cz/turisticka?x=14.9555998&y=50.7722015&z=11

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]