Fluorid xenonový

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Fluorid xenonový
Xenonhexafluorid.svg
Obecné
Systematický název Fluorid xenonový
Anglický název Xenon hexafluoride
Německý název Xenonhexafluorid
Sumární vzorec XeF6
Vzhled Bezbarvá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 245,29 g/mol
Teplota tání 47,7 °C
Teplota varu 76 °C
Hustota 3,56 g/cm3
Rozpustnost ve vodě Reaguje s vodou
Relativní permitivita εr 4,1 (55 °C)
Tlak páry 4 kPa (25 °C)
Struktura
Koordinační geometrie oktaedrická
Tvar molekuly čtyřboká bipyramida
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -402 kJ/mol
Bezpečnost
R-věty ?
S-věty ?
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Fluorid xenonový je chemická sloučenina. Byl poprvé připraven v roce 1963. Lze ho připravit dlouhodobým zahříváním směsi xenonu a fluoru (1:20) na teplotu 250 - 300 °C za tlaku 5 až 6 MPaniklové nádobě. Je to pevná a krystalická látka. Je těkavější než fluorid xenonatý a xenoničitý. V pevném stavu je bezbarvý, ale v kapalnéplynné fází získává žlutou barvu.[zdroj?]. Je nejreaktivnějším fluoridem xenonu, působí jako velmi silné oxidační a fluorační činidlo. Ve vodě se prudce hydrolyzuje. Reaguje i s oxidem křemičitým, proto s ním nelze pracovat ve skleněných aparaturách.

Struktura molekuly[editovat | editovat zdroj]

Struktura této látky není dodnes uspokojivě vyřešena. V plynné fázi tvoří tato molekula pravděpodobně nerigidní deformovaný oktaedr. V krystalické formě byly popsány čtyři různé formy. Tři z těchto forem jsou složeny z tetramerních jednotek {(XeF5)+F-}4. Nejlépe byla popsána čtvrtá, kubická forma, jejíž elementární buňka se skládá z 24 tetramerů a 8 hexamerů {(XeF5)+F-}6.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.