Přeskočit na obsah

Neolitická revoluce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Neolitická revoluce je termín charakterizující přechod od společnosti lovců a sběračů k společnosti usedlé, jejíž hospodářství je založeno na zemědělství, které vyžaduje soukromé vlastnictví.[1][2]

Charakteristika

[editovat | editovat zdroj]
Oblast úrodného půlměsíce

Tento proces pravděpodobně proběhl poté, co skončila poslední doba ledová. Přibližně před 15 tisíci lety začala růst hladina moří a rozšiřuje se usedlý způsob života (natufijská a mushabianská kultura). Je zaveden řád a hierarchie.[3] K přechodu k zemědělství došlo někdy mezi 10. a 8. tisíciletím př. n. l. (holocén, předkeramický neolit) v oblastech Předního východu, na území tzv. úrodného půlměsíce, a je to považováno za jednu z nejdůležitějších událostí v celých dějinách lidstva. Tou dobou se zemědělství začalo vyskytovat také na ostrovech, jako je Kypr.[4]

Pojem „neolitická revoluce“ byl (jako analogie ke staršímu pojmu průmyslová revoluce)[5] rozšířen archeologem australského původu Verem Gordonem Childem a jím poprvé užit roku 1936 (pojem jako takový se vyskytoval již dříve).[6] Ten považoval klimatickou změnu za hlavní příčinu. Avšak pojem „revoluce“ není nejpřesnějším označením vzhledem k faktu, že celý proces neolitizace trval několik tisíciletí a nejednalo se tedy o změnu rychlou. Ve 20. století byl tedy vliv zemědělství zveličován,[7] nezpůsobil totiž větší nárůst populace[8] a podle genetických[9] a jiných[10] studií došlo k nárůstu populace dříve, s čímž by mohlo souviset i vymírání v pleistocénu (včetně vymizení ostatních druhů člověka) a behaviorální modernita. Základem neolitické revoluce je totiž eliminace konkurence (predátorů, plevele). Známky kultivace rostlin jsou i 23 tisíc let[11] či více staré.[12] Mouka se mele nejméně 30 tisíc let[13] a chléb se peče nejméně 14 tisíc let.[14] K přechodu k zemědělství tedy docházelo postupně už od doby před klimatickou změnou. Zemědělství se tedy mohlo rozšířit do světa (včetně Ameriky) z jednoho zdroje. Pozvolnost změny také naznačuje, že se nejednalo o zájem elit, ale potřebu chudých lidí.[15] Revoluci podmiňovaly nové starověké technologie jako metalurgie. I později růst složitosti a velikosti společnosti určovala zemědělská produkce a technologie zbraní.[16]

Zemědělství

[editovat | editovat zdroj]
Primitivní nástroj na mletí obilí

V 10. nebo v 9. tisíciletí př. n. l. došlo v oblasti tzv. úrodného půlměsíce (tj. v oblasti dnešní Palestiny, Sýrie, Turecka, Íránu a Iráku) ke změnám ve způsobu získávání obživy a přechodu z nomádského způsobu života. Vhodné podnebí bylo i jinde.[17] Doložena je výsadba fíkovníků (9300 př. n. l).[18] Po určitou dobu trvalo období sběru zrn divokých trav. Lidé postupně začali sami účelově pěstovat obilí (lipnicovité). Hlavně pšenici jednozrnku (cca 10000 př. n. l) a dvouzrnku (8800 př. n. l v Tell Aswad) a také ječmen. Také začali chovat dobytek (ovce, kozy, hovězí dobytek). Nejstaršími sídlišti, kde byla archeologicky zaznamenána přítomnost obilnin, jsou Mureybit v severní Sýrii (odhadované stáří nálezu 8050–7542 př. n. l.), Ali Koš v Íránu (7500–6750 př. n. l) a Jericho na Palestinských územích (7000 př. n. l.). Vedle obilnin také pěstovali hrách, čočku, proso (Čína),[19] len, mák, boby, výjimečně i ovesžito. Podobná centra se o něco později vytvořila i ve Střední Americe a na Dálném východě (oblast Žluté řeky).

Zemědělství je také doprovázeno intenzivním využitím dřeva (trám, topůrko, kolo, loď) při kácení lesů.[20] Zvýší se také sedimentace.[21]

Domestikace zvířat

[editovat | editovat zdroj]
Domestikovaný skot byl využíván k produkci mléka

Zároveň se začátkem pěstování obilnin, došlo i k domestikaci divokých zvířat. Zpočátku si lidé pravděpodobně vytvářeli tzv. živé konzervy. Tj. drželi v zajetí mláďata ulovených zvířat a vykrmovali je k pozdější spotřebě. Archeologicky nejsme schopni u kosterního nálezu postihnout, jestli se jednalo o „živou konzervu“ či již plně domestikované zvíře. Až později došlo k výraznému zmenšení velikosti chovaných zvířat. Nejstarší nálezy kostí ovce ze sídliště pocházejí ze Zarev Chemi/Shandaru (9 000 př. n. l.). Nálezy koz se objevují později – kolem 7 500 – 6 750 př. n. l. Kosti hovězího dobytka byly nalezeny v Jerichu (7 000 – 6 750 př. n. l.), Agrisse (6 500 př. n. l.) a Knossu (6 100 př. n. l.). Domestikovaný vlkpes se objevil na sídlištích mimo úrodný půlměsíc, a to ve Star Carr (Anglie) a v Seckenberg Moor (Německo, cca 7 500 př. n. l.). Nelze vyloučit, že sloužil (i) jako potrava. Evolučně se ale oddělil již před více než 30 tisíci lety.[22] Kůň se objevuje na Ukrajině kolem r. 4 000 př. n. l., snad v souvislosti s lokálními nomádskými společnostmi. Na evropském severu je uvažováno o domestikaci soba již na konci paleolitu.

Intolerance laktózy byla tak selekcí geneticky potlačena.[23]

Ostatní pokrok

[editovat | editovat zdroj]

Broušená industrie

[editovat | editovat zdroj]
Sumerský srp z doby přibližně 3000 př. n. l.

Kámen se nadále opracovával štípáním jako v paleolitu, ale objevila se i úprava broušením (nejstarší nálezy jsou i přes 40 tisíc let staré).[24] Nástroje tak byly opracovány jemněji a vznikaly i nové tvary (motyka, mlat atd.). V této době již lidé dokázali provrtat otvor pro topůrko. Typickým nálezem bývají srpy, jejichž čepel je složena z malých štípaných čepelek, které jsou smůlou či asfaltem vlepeny do hluboké spáry vytvořené v kostěné či dřevěné rukojeti.

Keramika je stará více než 20 tisíc let (gravettien). Rozšířily se hliněné nádoby, které byly vypalovány buď v ohništích nebo o něco později v keramických pecích. Keramika byla nalezena v Džarmu v Iráku (kolem 5 400 př. n. l.), další nálezy pocházejí z Anatolie.

I textilie je starší než 20 tisíc let. Nacházíme doklady výroby textilií v podobě závaží tkalcovského stavu, přeslenů a konečně i otisků samotných látek na dnech keramických nádob (pravděpodobně nechávali lidé tohoto období nádoby před samotným výpalem vyschnout tak, že je postavili na látky a vysušili na slunci). Doklady o jedněch z nejstarších textilií na světě byly nalezeny i na Moravě, v oblasti Pavlova a Dolních Věstonic.[25]

Sociální změny

[editovat | editovat zdroj]

Lidé poprvé převzali kontrolu nad způsobem získávání potravin, tj. přestali být závislí na tazích lovné zvěře a dokázali regulovat množství potravy, které bylo třeba k uživení komunity, což ve svém výsledku vedlo k růstu populace a potřebě intenzifikace komunikace. Ačkoli se mluví o zlepšení podmínek, člověk měl více práce, nemocí od chovaných zvířat a méně stravy (více zkažené zuby, menší postava).[26][27] Až po několika tisících letech se životní úroveň vrátila na úroveň před revolucí.[28]

Objevuje se dělba práce mezi pohlavími.[29] Produkce přebytku potravy umožnila také specializaci povolání; nebylo již nutné, aby se na výrobě potravin podílela celá komunita, a to umožnilo vydělení vrstvy řemeslníků. Důvodem nemusela být nadprodukce, ale kultivace skladovatelných a danitelných obilovin.[30] Vznikla tak později i standardizace, umožňující vznik písma, čísel, zákonů, peněz a stezek.

Od kočovného způsobu života se přechází k vytváření trvalému osídlení relativně menších, vhodně zvolených území (Sedentarizace – usazení se lidstva v trvalých sídlech, v podstatě domestikace člověka sebou samým).

Dlouhodobé osídlení jednoho místa také umožnilo akumulaci majetku a vedlo k rozvoji obchodu s přebytky. Materiální rozdíly mezi lidmi jsou doloženy před více než 6000 lety.[31] Vývoj vyvrcholil na předním Východě vznikem opevněných osad (později latinské castrum a castellum), z nichž se některé rozrostly do původně teokratických[32] měst (např. Jericho okolo 9 000 př. n. l., Kal'at Džarmo, Khirotikia na Kypru nebo Çatal Hüyük v Anatolii) a vznikají pak vyspělé civilizace (centralizace moci, rovnost nahradila hierarchie). Bylo zavedeno náboženství a otrokářství[33] (sloužení bohům, na dluh).[34] Rozvíjejí se v okolí velkých řek (Mezopotámie, Nil, Indus, Žlutá řeka).

Rovnostářská společnost lovců a sběračů neznala ani pojem otcovství,[35] ale po neolitické revoluci se může vytvářet patriarchát. Monogamie patrně souvisí ze zemědělstvím,[36] protože v lovecko-sběračských společnostech i u primátů převažuje polygamie.[37]

Objevuje se válčení a organizované násilí mezi lidmi,[38][39] které nebylo doloženo pro předchozí paleolit (např. z jeskynních maleb, kosterních pozůstatků či jiných artefaktů).[40][41] Nicméně násilí již existovalo.[42] Muži geneticky téměř vymřeli.[43][44] Lidská oběť umožňovala zastrašit ostatní a vytvořit hierarchickou společnost.[45][46] Zastrašování obecně doprovázelo nejen taktiku boje, ale sloužilo k vytváření bázně a ovládání obyvatel.[47][48] Disciplína tak umožnila vytvořit větší společnost.

 1. BOWLES, Samuel; CHOI, Jung-Kyoo. Coevolution of farming and private property during the early Holocene. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2013-05-28, roč. 110, čís. 22, s. 8830–8835. Dostupné online [cit. 2021-07-12]. (anglicky) 
 2. Private property, not productivity, precipitated Neolithic agricultural revolution. phys.org [online]. [cit. 2021-07-12]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. HOUSER, Pavel. Neolitické revoluci prý předcházela politická. scienceworld.cz [online]. 2015-04-15 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
 4. The oldest farming village in the Mediterranean islands is discovered in Cyprus. phys.org [online]. 2012-05-15 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Google Ngram Viewer [online]. [cit. 2021-07-12]. Dotaz „Industrial revolution,Neolithic revolution“. Dostupné online. 
 6. Google Ngram Viewer [online]. [cit. 2021-07-12]. Dotaz „neolithic revolution,Neolithic revolution“. Dostupné online. 
 7. VIOLATTI, Cristian. Neolithic Period [online]. worldhistory.org, 2018-04-02 [cit. 2021-12-30]. Kapitola A Revolution?. Dostupné online. (anglicky) 
 8. New research shows same growth rate for farming, non-farming prehistoric people. phys.org [online]. 2015-12-21 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Human population explosion started well before the neolithic. 6000generations.wordpress.com [online]. 2013-09-26 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. Population boom preceded early farming. phys.org [online]. 2016-08-02 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. First evidence of farming in Mideast. phys.org [online]. 2015-07-22 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. HOUSER, Pavel. Počátky domestikace obilnin aspoň o 10 000 let starší. sciencemag.cz [online]. 2017-12-20 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
 13. YIRKA, Bob. Ancient pestle shows Paleolithic people ground oats for food. phys.org [online]. 2015-09-08 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. Archaeologists discover bread that predates agriculture by 4,000 years. phys.org [online]. 2018-06-16 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. EVERDING, Gerry. Prehistoric food globalization spanned three millennia. phys.org [online]. 2019-02-06 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. Complexity Science Hub Vienna. Theories on socio-political evolution put to the test. phys.org [online]. 2022-06-04 [cit. 2022-12-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. YIRKA, Bob. Gazelle fossils in Israel indicate southern Levant not as dry during Younger Dryas as thought. phys.org [online]. 2016-03-29 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. The Development of Agriculture. National Geographic Magazine [online]. [cit. 2022-12-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 19. Millet: The missing link in prehistoric humans' transition from hunter-gatherer to farmer. phys.org [online]. 2015-12-14 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Prehistoric tools enabled architectural revolution. orjewishlife.com [online]. 2012-09-01 [cit. 2022-12-04]. Roč. orjewishlife.com. Dostupné online. (anglicky) 
 21. LU, Yin. Increased sedimentation following the Neolithic Revolution in the Southern Levant. yinlusite.wordpress.com [online]. 2017-04-13 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. SKOGLUND, Pontus; ERSMARK, Erik; PALKOPOULOU, Eleftheria; DALÉN, Love. Ancient Wolf Genome Reveals an Early Divergence of Domestic Dog Ancestors and Admixture into High-Latitude Breeds. S. 1515–1519. Current Biology [online]. 2015-06. Roč. 25, čís. 11, s. 1515–1519. Dostupné online. DOI 10.1016/j.cub.2015.04.019. (anglicky) 
 23. CURRY, Andrew. Archaeology: The milk revolution. S. 20–22. Nature [online]. 2013-08. Roč. 500, čís. 7460, s. 20–22. Dostupné online. DOI 10.1038/500020a. (anglicky) 
 24. COOPER, Dani. World's oldest known ground-edge stone axe fragments found in Western Australia. ABC News [online]. 2016-05-10 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Nejstarší textil na světě. vesmir.cz [online]. [cit. 2020-06-14]. Dostupné online. 
 26. HOUSER, Pavel. Neolitická revoluce a vlastnická práva. scienceworld.cz [online]. 2013-06-18 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
 27. Pennsylvania State University. First European farmers' heights did not meet expectations. phys.org [online]. 2022-04-07 [cit. 2022-12-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 28. Life expectancy and the dawn of agriculture. jasoncollins.blog [online]. 2013-10-21 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. New evidence suggests sexual division of labor as farming arose in Europe. phys.org [online]. 2021-04-14 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. University of Warwick. Study sheds new light on the origin of civilization. phys.org [online]. 2022-04-11 [cit. 2022-12-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. YIRKA, Bob. 6,600-year-old gravesites in Poland suggest wealth gap existed earlier than thought. phys.org [online]. 2020-08-07 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. http://ancientvisitors.blogspot.com/2011/10/ancient-sumerian-cities-and-gods.html - Ancient Sumerian cities and gods
 33. HELLIE, Richard. Slavery [online]. Encyclopædia Britannica, 1999-07-26, rev. 2020-08-24 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 34. RAMMEL, E.C. From Sumerian Gods to Modern Day: The History of Slavery. ancient-origins.net [online]. 2013-05-14 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 35. KRAEMER, Sebastian. The Origins of Fatherhood: An Ancient Family Process. S. 377–392. Family Process [online]. 1991-12. Roč. 30, čís. 4, s. 377–392. Dostupné online. DOI 10.1111/j.1545-5300.1991.00377.x. (anglicky) 
 36. CHURCHLAND, Patricia S. Monogamie může souviset se zemědělstvím. scienceworld.cz [online]. 2015-04-30 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
 37. SANTA MARIA, Cara. Is Monogamy Natural?. HuffPost [online]. 2011-11-10 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 38. HANCOCK, Elaina. As farming developed, so did cooperation—and violence. phys.org [online]. 2020-03-04 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. https://phys.org/news/2023-01-violence-widespread-early-farming-society.html - Violence was widespread in early farming society, says new study
 40. HAAS, Jonathan; PISCITELLI, Matthew. War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views [online]. 2013-04-12. Kapitola The Prehistory of Warfare: Misled by Ethnography. Dostupné online. ISBN 9780199858996. DOI 10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0010. (anglicky) 
 41. HORGAN, John. New Study of Prehistoric Skeletons Undermines Claim That War Has Deep Evolutionary Roots*. blogs.scientificamerican.com [online]. 2013-07-24 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 42. Murder in the Paleolithic? Evidence of violence behind human skull remains. phys.org [online]. 2019-07-03 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 43. PAZDERA, Josef. Pravdoláskovství v naší evoluci? Zapoměňte!. osel.cz [online]. 2015-04-12 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
 44. Wars and clan structure may explain a strange biological event 7,000 years ago. phys.org [online]. 2018-05-29 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 45. MIHULKA, Stanislav. Vyrostla naše civilizace z krve lidských obětí?. osel.cz [online]. 2016-04-05 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. 
 46. WATTS, Joseph; SHEEHAN, Oliver; ATKINSON, Quentin D.; BULBULIA, Joseph; GRAY, Russell D. Ritual human sacrifice promoted and sustained the evolution of stratified societies. S. 228–231. Nature [online]. 2016-04. Roč. 532, čís. 7598, s. 228–231. Dostupné online. DOI 10.1038/nature17159. (anglicky) 
 47. Art of intimidation. worldhistory.biz [online]. 2015-09-18 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 48. World's first skyscraper was a monument to intimidation. phys.org [online]. 2011-02-17 [cit. 2021-12-30]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]