Disertační práce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Disertace)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Disertační práce (či disertace, hovorově také disertačka, angl. dissertation thesis, či dissertation) je obsáhlá odborná práce, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v doktorském studijním programu, a tedy rovněž i k získání příslušného akademického titulu. Studium se tak řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a právě veřejnou obhajobou disertační práce.[1]

Od disertační práce se očekávají nové – originální a dosud nepublikované – poznatky; dle českého vysokoškolského zákona tak disertační práce „musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění“.[1] Úspěšný obhájce či obhájkyně disertační práce v ČR ve všech oblastech, pokud splní i ostatní podmínky, získává právo užívat titul doktor (Ph.D.), který se uvádí za jménem oddělen čárkou.

Na rozdíl od rigorózní práce by měla být disertační práce rozsáhlejší a vědecky hodnotnější. Disertační práce je zpravidla výsledkem řešení konkrétního vědeckého a výzkumného úkolu. Orientačně lze uvést, že standardní rozsah disertační práce je zpravidla minimálně 120 normostran (bez příloh) a práce by neměla přesáhnout 250 normostran, což může být příklad z oblasti společenských věd.[2] V jiném případě je požadován minimální rozsah disertační práce alespoň 150 stran (nejméně však 261 000 znaků včetně mezer), což je např. uváděno pro oblast práva.[3] V jiných případech – v oblasti techniky – například nemusí být minimální rozsah explicitně stanoven, případně je jako minimální uváděn rozsah menší než u předchozích (např. alespoň 60 stran).[4] Pro disertaci z oblasti lékařství může být standardní rozsah práce opět požadován jiný, kupř. se uvádí 60-80 stran.[5] Konkrétní podmínky vypracování disertační práce si každá vysoká škola univerzitního typu stanoví sama, a to právě vzhledem k příslušné oblasti; minimální a maximální rozsah a další náležitosti práce jsou zpravidla upraveny příslušným vnitřním předpisem příslušné univerzity, resp. fakulty.

Student v doktorském studijním programu (tzv. doktorand), pokud se jedná o nositele titulu magistr (Mgr.), může případně požádat o to, aby mu byla předložená disertační práce rovněž uznána i jako rigorózní práce, podrobnosti většinou upravuje statut (zpravidla stanovy, pokyn rektora, pokyn děkana atp.) dané univerzity.

Tvorbu disertační práce zpravidla vede a dozoruje školitel doktoranda, který v tomto třetím cyklu, tedy nejvyšším stupni vysokoškolského studia, plní i další role než roli vedoucího práce, rovněž je tato kvalifikační práce spjata s oponenturou. Disertační práci lze rovněž chápat jako práci diplomovou, protože i za ni je udělován vysokoškolský diplom (akademický titul), nicméně současný vysokoškolský zákon označuje za diplomovou práci práci magisterskou. Ten, který vypracovává diplomovou (disertační) práci se obecně, většinou však v magisterském studiu, nazývá diplomant (resp. doktorand). Doktorandi se někdy dopouštějí plagiátorství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně bibliografických citací.

(Doktorskou) disertační práci, resp. tedy disertaci, v současnosti také sepisují a obhajují také uchazeči o „vyšší doktorát“ – doktorát věd (ve zkratce DSc., jde o titul udělovaný AV ČR).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Disertace byla vedle složení ústní rigorózní zkoušky až do roku 1953 vědeckým pojednáním nutným k získání titulu doktora teologie,[6] filozofie,[7] zvěrolékařství,[8] zemědělství,[9] přírodních,[10] technických[11] či obchodních[12] věd. Naopak pro dosažení titulů doktora práv[13] a medicíny[14] její sepsání potřeba nebylo. Disertační práce se pak vrátila do vysokoškolského zákona roku 1990, kdy bylo její obhájení, opět vedle složení ústní rigorózní zkoušky, nutné k získání titulu doktora (Dr.) – v této době šlo ze zákona o tzv. postgraduální studium (to se následně po boloňském procesu přeměnilo na doktorský studijní programPh.D., doktor). Student měl jejím prostřednictvím prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat.[15]

Mezi lety 1953 až 1990 byla kandidátská (disertační) práce spjata s tzv. vědeckou aspiranturou – CSc., kandidát věd, což byla nižší vědecká hodnost, existovala též vyšší vědecká hodnost DrSc. (doktor věd), ta byla spjata s následnou obhajobou doktorské (disertační) práce.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. Masarykova univerzita, 2006-11-21. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 47.  Dostupné online.
 2. Náležitosti písemných prací – 6. Požadavky na podobu disertační práce [online]. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – Ústav politologie [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
 3. Obsahové a technické náležitosti disertační práce [online]. Právnická fakulta Masarykovy univerzity [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
 4. prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., děkan FEI VŠB-TUO. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské, diplomové a disertační práce [online]. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016-09-01 [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
 5. Disertační práce [online]. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
 6. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z.
 7. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 16. března 1899, č. 36/1899 ř. z. (výslovně § 4 odst. 3)
 8. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 14. září 1908, č. 205/1908 ř. z.
 9. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 3. července 1906, č. 140/1906 ř. z. (výslovně § 2 odst. 1)
 10. Vládní nařízení ze dne 9. června 1921, č. 214/1921 Sb. z. a n.
 11. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 13. dubna 1901, č. 38/1901 ř. z. (výslovně § 4 odst. 3)
 12. Vládní nařízení ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb. z. a n.
 13. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 15. dubna 1872, č. 57/1872 ř. z.
 14. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 21. prosince 1899, č. 271/1899 ř. z.
 15. § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]