Důstojnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Alegorie důstojnosti

Důstojnost je úcta a sebeúcta lidské osobnosti jako morálně-mravní kategorie. Lidská důstojnost pochází z lat. slova dignitas - hodnota, vznešenost. Lidská důstojnost je základní hodnotou i cílem všech lidských práv. Lidská práva mají chránit lidskou důstojnost a ukazovat na důstojnost člověka. Základní hodnoty nebo základní lidská práva jako rovnost a respektování svobody každého člověka, spravedlnost a solidarita vycházejí z lidské důstojnosti. Veškerá sociální činnost má sloužit lidské důstojnosti, lidská důstojnost není prostředkem sociální práce, ale účelem. Je povinností prokazovat úctu každému člověku, podporovat schopnosti, které umožňují zralý a zodpovědný život u těch lidí, kteří ho ještě nejsou schopni zcela vykazovat nějakým svým omezením. Tímto způsobem je respektována lidská důstojnost. Lidskou důstojnost člověk má ze své podstaty, nepřichází o ni svou neschopností, svým selháním, trestným činem, stářím ani umíráním. Nemůže ji ztratit vůbec ničím a nikdo mu ji nemůže vzít. Každý má svou důstojnost pro sebe samého a má právo na úctu i když se zachoval pod lidskou důstojnost.[1]

Immanuel Kant: „Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě druhého vždy jako účel a nikdy pouze jako prostředek“.[2]

Lidská důstojnost je základní hodnotou evropské společnosti. Lidská důstojnost má kořeny v křesťanství, které chápe člověka jako ikonu Boha.[3]

Inherentní důstojnost – spjatá, neoddělitelná tzn. nemůže být ztracena.

Ottův slovník naučný vykládá důstojnost jako zaslouženost hodnost, jako postavení člověka, jako titul.

Právo[editovat | editovat zdroj]

V ústavním právu je důstojnost jedince kritériem jednání státu s občanem a jeho právnímu statusu coby nejvyšší společenské hodnoty a je státem ochraňován.

V Listině základních práv a svobod se udává, že všichni lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a v právech. Lidská důstojnost spočívá v bytí samotném, proto se v Listině základních práv a svobod dále píše, že každý člověk má právo na život. Není možné člověka usmrtit, ani když spáchá závažný trestný čin a je povinností život chránit i před narozením. Není dovoleno ani někoho mučit, trýznit ani s člověkem zacházet tak, že by ho naše jednání ponižovalo. Naopak každý člověk má právo na ochranu zdraví. Dále každý má právo na důstojné zacházení, na to aby byla zachována jeho čest, dobrá pověst, a aby bylo chráněno jeho jméno. Důstojnost člověka vyžaduje, aby měl každý člověk svobodu myšlení a názoru. Aby si mohl zvolit náboženství a veřejně se k němu hlásit. Aby si mohl vybrat národnost, ke které chce patřit. Má být také respektováno soukromí každého člověka.[4]

Církev[editovat | editovat zdroj]

Církev říká, že hloubku člověka nemůžeme pochopit bez Boha, jelikož člověk je stvořen Bohem a je učiněn k Jeho obrazu. Toto se vztahuje na všechny lidi a dává jim důstojnost z podstaty svého bytí. Definicí člověka pro Církev je Boží obraz. Vše co člověk dělá, by se mělo podobat Božímu jednání. Proto by každá lidská činnost měla směřovat ke spravedlnosti, podporování společenství a vytváření bratrských a sesterských vztahů, tedy k rovnosti mezi všemi lidmi. Ne pouze jednotlivý člověk je stvořen k Božímu obrazu, ale celé společenství. Celé společenství má kráčet k dokonalosti vzájemnou solidaritou, která ukazuje na důstojnost člověka.[5]

Jen Bůh je základem morálky, Božích přikázání. Boží morálka nedovoluje jednání, které je v rozporu s lidskou důstojností. Pouze ve světle Božích přikázání lze vytvářet a pracovat na pokroku společnosti, jen tak lze vyřešit těžké morální otázky. I ty otázky, které se ptají, jak překonat různé typy totality, aby mohl člověk žít v opravdové svobodě. Totalita popírá transcendentní pravdu o člověku, který je stvořen k Božímu obrazu, a proto dokáže člověka využívat k vlastním účelům, neohlíží se na práva ostatních. Ve světle Božích přikázání lze řešit i hospodářské záležitosti. Solidarita s druhými nás vede k mírnosti, nelpět na pozemských věcech, a k spravedlnosti dát každému co mu patří.[6] Z toho vyplývá právo na sociální zabezpečení, a přiměřenou životní úroveň, právo na důstojné podmínky k životu, právo na práci.

Filozofie[editovat | editovat zdroj]

V době antiky pro Řeky a Římany je zcela normální mít otroky. Lidská důstojnost není vmímaná u každého člověka stejně. Důstojnost je vnímaná pouze podle toho jakou má člověk mezi lidmi hodnost, úctu, postavení. Čím větší bohatství, tím větší hodnost.

Důstojnost podle Aristotela je hodnocena podle kvality myšlení, moudrosti, vyrovnanosti. Člověk vyniká mírností, takže v ničem nepřehání, je pánem sám nad sebou.

Důstojnost podle Cicera je v postavení ve společnosti. Ale nejen to, člověk s vysokým postavením chodí také dobře upravený, má dobré a ctnostné chování. Umí těžkosti života statečně nést, ovládat emoce a vášně.

Důstojnost podle stoiků (stoikové zastávali přesvědčení pantheistů). Důstojní lidé jsou lidé, kteří mají podíl na světovém řádu, který zahrnuje jistý božský rozum. Nezáleží na sociálním postavení.[7]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Etika a lidská práva v sociální práci. Praha : [s.n.], 2008. 107 s. S. 65-66.  
  2. KANT, Immaneul. Základy metafyziky mravů. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1990. 128 s. ISBN 80-205-0152-5.  
  3. SVOBODOVÁ, Zuzana, a kol. Důstojně a radostně. Příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky : Zdeněk Susa, 2012. 158 s. ISBN 978-80-86057-75-0. S. 17.  
  4. Čl. 1, 3, 6, 7, 10 a 15 Listiny základních práv a svobod.
  5. Společenství a služba. Lidská osoba stvořená k Božímu obrazu. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005. 62 s. ISBN 80-7192-971-9.  
  6. Veritatis splendor – o základech morálního učení Církve. Praha : Zvon, 1994. 131 s. ISBN 80-7113-114-8.  
  7. ŠRAJER, Jindřich. Lidská důstojnost [online]. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity. Dostupné online.