Individuální vzdělávání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Individuální vzdělávání v rámci plnění povinného předškolního vzdělávání

V případě, že se rodiče dítěte rozhodnou pro individuální vzdělávání, musí toto oznámit ve škole, kam bude dítě přijato, a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Důvody pro individuální vzdělávání uvádí zákonný zástupce do oznámení o individuálním vzdělávání dítěte. Opodstatněnost důvodů ředitel školy nezkoumá, pouze vezme na vědomí oznámení rodičů.

Zákonný zástupce může pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit individuální vzdělávání. Své dítě pak může vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. Nelze kombinovat denní docházku s individuální formou vzdělávání, rodič si vybírá. Při výběru musí zvážit, co bude pro dítě nejvhodnější.

Pokud zvolí zákonný zástupce pro své dítě individuální formu předškolního vzdělávání, nedochází dítě do mateřské školy vůbec. Ředitel konkrétní školy informuje zákonného zástupce o náležitostech potřebných pro individuální vzdělávání, zejména:

  • doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání; v praxi může poskytnout např. školní vzdělávací program),
  • stanoví způsob a termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (stanoveno ve školním řádu, a to tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku),
  • ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Zákonný zástupce musí zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Nejedná se však o přezkoušení, ze kterého by se dítě muselo stresovat nebo by mohlo neuspět.

V případě, že dítě nedosahuje předpokládané či očekávané úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, doporučí škola zákonnému zástupci další postup při vzdělávání, ale nemůže mu ukončit plnění povinného předškolního vzdělávání individuální formou. To lze opravdu jen v případě, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Pokud bude dítě individuálně vzděláváno, hradí zákonný zástupce dítěte, v souladu s § 34b odst. 7 školského zákona, výdaje spojené s jeho individuálním vzděláváním. Výjimkou je poskytnutí speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského zákona, které zajišťuje škola. Není tedy možné, aby se dítě v rámci individuálního vzdělávání, které je z dikce školského zákona  jiným způsobem plnění povinného předškolního vzdělávání, zároveň účastnilo i denní docházky do mateřské školy zapsané v rejstříku.