Školství

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Školství je součást celkového vzdělávacího systému dnes označovaná jako jedna ze sfér sociálních služeb. Zahrnuje školy, školská zařízení a lidské zdroje jako subjekt i produkt školství, jakož i legislativní rámec upravující poskytování vzdělávání a služeb.[1]

Stupně vzdělání v ČR[editovat | editovat zdroj]

Formy vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

Pracovníci ve školství v ČR[editovat | editovat zdroj]

 • pedagogický pracovník – pracovníci dle zvláštního právního předpisu vykonávající přímou i nepřímou pedagogickou činnost. Jsou podřízeni zákonu č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • nepedagogický pracovník - ostatní pracovníci zaměstnaní ve školách (např. správní zaměstnanci, provozní zaměstnanci – kupříkladu kuchařky apod.)

Legislativní rámec v ČR[editovat | editovat zdroj]

Systém školství v České republice[editovat | editovat zdroj]

Prameny:[editovat | editovat zdroj]

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
 • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

Orgány podílející se na správě školství[editovat | editovat zdroj]

(stručný výčet hlavních činností)

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy[editovat | editovat zdroj]

 • zpracovává koncepci vzdělávání,
 • řídí výkon státní správy v oblasti školství,
 • vede rejstřík škol,
 • schvaluje učební plány (osnovy),
 • schvaluje finanční normativy na žáka,
 • zřizuje vysoké školy a registruje jejich vnitřní předpisy.

Česká školní inspekce[editovat | editovat zdroj]

 • kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti školství,
 • provádí inspekční činnost.

Orgány kraje[editovat | editovat zdroj]

 • odbory školství na krajských úřadech – orgány kraje vykovávají státní správu v přenesené působnosti v oblasti školství,
 • zpracovávají programy rozvoje vzdělávání,
 • jsou zřizovatelé odborných učilišť, SŠ, VOŠ a školských zařízení.

Orgány obcí[editovat | editovat zdroj]

 • vykovávají státní správu v přenesené působnosti a samosprávu v oblasti školství,
 • na obecních úřadech jsou zřízeny odbory školství,
 • zajišťují podmínky pro realizaci povinné školní docházky,
 • jsou zřizovateli základních a mateřských škol a školských zařízení.

Výchovně vzdělávací soustava[editovat | editovat zdroj]

Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb. §7 Školský zákon.[2] Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku[3].

 • předškolní zařízení (mateřské školy)
 • školy
 • školská zařízení

Předškolní zařízení[editovat | editovat zdroj]

 • mateřské školy - jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 6 let, péče v MŠ navazuje na péči v rodině.
 • speciální mateřské školy - pro děti smyslově, tělesně nebo mentálně znevýhodněné.

Školy[editovat | editovat zdroj]

 • základní školy (základní vzdělání)
 • střední školy
 • vyšší odborné školy (vyšší odborné vzdělání)
 • vysoké školy (vysokoškolské vzdělání)

Základní školy[editovat | editovat zdroj]

Mají 2 stupně (1.–5. třída, 6.–9. třída).

Povinná školní docházka je zahájena rozhodnutím o přijetí dítěte do základního vzdělávání rozhodnutím ředitele školy.

Střední školy[editovat | editovat zdroj]

Soustava škol poskytující středoškolské vzdělávání. Tvoří ji gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště.[4] Střední školství je silně diferencované podle oborů.

Učiliště[editovat | editovat zdroj]
 • učiliště – dvouleté, bez výučního listu
 • odborné učiliště – tříleté, výuční list
Střední školy[editovat | editovat zdroj]
 • poskytující úplné všeobecné středoškolské vzdělání – gymnázia
 • poskytující úplné odborné středoškolské vzdělání – ekonomické, umělecké, zdravotnické, sociální, průmyslové školy a jiné

Střední škola trvá 4 roky – maturitní zkouška – maturitní vysvědčení. Lze ji studovat denní, dálkovou nebo individuální formou .[5]

Vyšší odborné školy[editovat | editovat zdroj]

Poskytují vyšší odborné vzdělávání. Navazuje na středoškolské studium. Připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností.[6]

Studium trvá 2 až 3 roky a je ukončeno absolutoriem s titulem Dis. Lze ji studovat denní, dálkovou nebo individuální formou .

Vysoké školy[editovat | editovat zdroj]

Souhrnné označení pro různé typy vzdělávacích zařízení terciálního stupně vzdělávání. Podle českého zákona o vysokých školách jsou vysoké školy definovány jako vrcholná centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti.

Poskytují převážně bakalářské, magisterské a doktorské studium. Lze ji studovat denní, dálkovou nebo individuální formou.[7]

Školská zařízení[editovat | editovat zdroj]

Druhy školských zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, školská zařízení pro preventivně výchovnou péči.[8]

Zásady vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

 • Zásada rovného přístupu ke vzdělání pro občany ČR a občany členský států EU bez jakékoliv diskriminace. (mají stejná práva a povinnosti).
 • Zásada úcty, respektu, solidarity, důstojnosti a názorové snášenlivosti účastníků vzdělávání. (mezi sebou a mezi učiteli a žáky).
 • Zásada volného šíření poznatků, které vyplývají ze současného poznání (pochopení) světa. (není zakázáno o něčem mluvit). Mimo politické a náboženské agitace.
 • Zásada zdokonalování vzdělávání na základě vědy a výzkumu a používání účinných moderních pedagogických metod.
 • Zásada bezplatného přístupu k základnímu a středoškolskému vzdělání pro občany ČR a občany členských států EU v případě, že zřizovatelem je stát, kraj nebo obec.
 • Zásada hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosaženým cílům vzdělávání, které jsou stanoveny školským zákonem a vzdělávacími programy. (co všechno se má za určité období naučit).
 • Zásada možnosti vzdělávání se po dobu celého života (univerzity 3. věku).[9]

Vzdělávací programy[editovat | editovat zdroj]

Národní vzdělávací program

Vypracovává ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Musí být schválen vládou a poté ještě Parlamentem ČR, aby vstoupil v platnost. Je východiskem pro zpracování rámcových vzdělávacích programů (nadřízenost). Upravuje ho školský zákon, ve kterém jsou uvedeny rozpracované cíle vzdělávání, vymezuje oblasti vzdělávání, vymezuje obsah vzdělávání a je zpracováván pro všechny školy na území ČR.

Rámcové vzdělávací programy

Vycházejí z národního vzdělávacího programu. Jsou závazné pro školní vzdělávací programy. Zpracovává je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a konzultuje to s ostatními ministerstvy. Jsou zpracovávány pro jednotlivé obory vzdělávání. Zahrnují – obsah, rozsah vzdělávání, pravidla pro průběh vzdělávání, pravidla pro ukončení vzdělání. Jsou závazné pro tvorbu učebnic.

Školní vzdělávací programy

Upravují vzdělávání pro konkrétní školy a dále pro jednotlivé předměty (skupiny předmětů). Jsou zpracovávány ředitelem školy. Vycházejí z rámcových vzdělávacích programů. Učí se podle tematických plánů.[10]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. 1934-, Průcha, Jan,. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. vyd. Praha: Portál 395 s. s. Dostupné online. ISBN 9788026204039, ISBN 8026204034. 
 2. MŠMT. Dostupné online. 
 3. MŠMT. Dostupné online. 
 4. 1934-, Průcha, Jan,. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. vyd. Praha: Portál 395 s. s. Dostupné online. ISBN 9788026204039, ISBN 8026204034. 
 5. 1934-, Průcha, Jan,. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. vyd. Praha: Portál 395 s. s. Dostupné online. ISBN 9788026204039, ISBN 8026204034. 
 6. 1934-, Průcha, Jan,. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. vyd. Praha: Portál 395 s. s. Dostupné online. ISBN 9788026204039, ISBN 8026204034. 
 7. 1934-, Průcha, Jan,. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. vyd. Praha: Portál 395 s. s. Dostupné online. ISBN 9788026204039, ISBN 8026204034. 
 8. MŠMT. [předškolní zařízení (mateřské školy) Dostupné online]. 
 9. MŠMT. Dostupné online. 
 10. MŠMT. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]