Základní lidská práva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Lidská práva)
Skočit na: Navigace, Hledání
Francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789)

Základní lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především ústavní Listinou základních práv a svobod.[1] Základní lidská práva jsou přisuzována každé lidské bytosti.[2]

Lidská práva v dějinách[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Dějiny lidských práv.

Lidská práva lze sledovat od listiny Magna charta libertatum, jejíž podpis si na anglickém králi Janovi vymohli angličtí šlechtici již roku 1215. V době vzniku sloužila především pro záruky šlechtické vrstvě proti svévoli krále, průběhem staletí však značně ovlivnila rozvoj anglického obyčejového práva a docházelo k rozšíření práv i na poddané.

Ve druhé polovině 18. století osvícenství teorií přirozených lidských práv a novými teoriemi o státu připravilo[zdroj?] prostor pro buržoazní revoluce a vznik konstitucionalismu v Evropě. V jeho rámci vzniká snaha o rozšíření hlavních práv na široké vrstvy obyvatelstva. Jsou formulovány Listiny práv, které mají význam politický pro aktivizaci politické podpory, ale i pro ústavní právo. Nejvýznamnějším dokumentem této epochy byla Deklarace práv člověka a občana vzniklá během Velké francouzské revoluce 1789.Pozdější byly Listiny práv vydávané některými státy ve vznikajících Spojených státech amerických a použitý způsob argumentace v Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických.

Navzdory četným vyhlášením lidských práv nedocházelo automaticky k jejich přijetí v praxi, nebo i právní úprava byla jen omezená. Například v USA nebyla lidská práva zpočátku přiznávána otrokům. Po válce Severu proti Jihu sice bylo zrušeno otroctví, prosazení všeobecné rovnosti v lidských právech pro černošské obyvatelstvo ale trvalo až do druhé poloviny 20. století. Ještě před několika desetiletími museli američtí černoši usilovat o rovnoprávnost (Martin Luther King).

V rámci mnoha evropských zemí bylo zavedeno plné hlasovací právo pro všechny muže až na přelomu 19. a 20. století, po první světové válce i pro ženy. Jako reakce na druhou světovou válku byla v roce 1948 OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv, která označila všechny lidské bytosti za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství. Deklarace není právně závazná, nicméně inspirovala rozvoj dalších listin lidských práv a součástí ústav různých států.

V průběhu posledních dvou staletí došlo k rozvoji lidských práv. Hovoří se o 3 až 4 generacích úprav lidských práv.

Mimo euroatlantickou civilizaci existují ve světě rozsáhlé civilizační oblasti, které odmítají koncepci lidských práv uznat principiálně vůbec a označují ji za kulturně podmíněnou a pro ně nevhodnou.[kde?] V praxi jsou stále v mnoha zemích lidská práva právně nezaručena nebo ignorována. Některé kultury přiznávají například ženám méně práv než mužům, v totalitních režimech jsou občanům upírána některá nebo všechna lidská práva (mimo jiné i politická práva jako právo svobodné volby).[kde?]

Významnou roli v oblasti obrany a propagace lidských práv ve světě dnes hrají i spolky na ochranu lidských práv. Po roce 1989 začala podobná sdružení působit i v Česku. K celosvětově největším patří Human Rights Watch, Amnesty International, v Česku například dále Člověk v tísni, Nesehnutí a Liga lidských práv.

Dodržování lidských práv ve státech, které se hlásí k dodržování lidských práv, je právní cestou zajišťováno nyní nejúčinněji[zdroj?] přes evropskou Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášenou v roce 1950 pod záštitou Rady Evropy. V rámci této mezinárodní smlouvy je možné v oblasti lidských práv žalovat státy, které dohodu ratifikovaly, u Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku, pokud jejich vnitrostátní právní mechanismy zajišťování lidských práv, přijatých úmluvou, selžou. Československo smlouvu ratifikovalo až 18. března 1992.

V posledních desetiletích 20. století vznikaly diskuse o dalším rozšiřování rozsahu politických práv. Prohlášeným cílem[kým?] je třeba dosažení větší participace občanů v politice, včetně iniciativ a referend. Tato diskuse vedla k založení množství spolků po celém světě, jedním z prvních je například německá „Více demokracie“ (Mehr Demokratie).[3] Vedle universitních, jak specializovaných tak multidisciplinárních, komparativních studií na vědeckých institutech po celém světě, vznikly i instituty, které se věnují realizaci těchto poznatků v praxi. Naproti tomu vznikají i nové iniciativy, například práva dítěte, práva otců, jazyková práva, práva na fungující justici, právo na integritu (omezení korupce), právo na řešení konfliktů bez násilí, práva homosexuálů, práva zvířat.

Lidská práva v ČR[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Lidská práva v Česku.

Česká a Slovenská Federativní Republika vyhlásila ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. Listinu základních práv a svobod. Listina základních práv a svobod je podle Ústavy České republiky[4] součástí ústavního pořádku České republiky a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 2/1993 Sb.

Základní lidská práva jsou v Česku garantována jednak Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, jednak řadou mezinárodních smluv, například Úmluvou proti mučení, Úmluvou o právech dítěte a zejména evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (tuto úmluvu vykládá a aplikuje Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Čl. 1 Listina základních práv a svobod (ústavní zákon 2/1993 Sb.)
  2. Čl. 1 a 5 Listiny základních práv a svobod
  3. Mehr Demokratie (anglicky)
  4. čl. 3 a čl. 112 Ústavy České republiky, (Ústava České republiky, Wikizdroje)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]