Sbírka zákonů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Titulní list Sbírky zákonů, částka 92, ročník 2015

Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy. V roce 2000 vznikla samostatná Sbírka mezinárodních smluv (ve zkratce Sb. m. s.), do té doby byly mezinárodní smlouvy promulgovány ve Sbírce zákonů.

Rediguje je Ministerstvo vnitra, vydává a tiskne Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., ale vlastní distribuci zajišťuje společnost MORAVIAPRESS a. s., se sídlem v Břeclavi a plně vlastněná společností Let's Print Holding AG se sídlem v rakouském Grazu.

Promulgace[editovat | editovat zdroj]

Právní úpravu Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv obsahuje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Podle něj se ve Sbírce zákonů uveřejňují zejména ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a další prováděcí právní předpisy (vyhlášky). Kromě nich také např. důležité nálezy Ústavního soudu, rozhodnutí o vyhlášení voleb a sdělení o jejich výsledku a další důležitá sdělení správních orgánů. Dnem rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů v ní obsažené právní předpisy nabývají své platnosti, účinnosti pak k nejbližšímu 1. lednu nebo 1. červenci, ledaže ji zvlášť stanoví sám právní předpis.

Ve Sbírce mezinárodních smluv se vyhlašují platné mezinárodní smlouvy, oznámení o jejich výpovědi a o jiných důležitých skutečnostech, stejně jako rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány a orgány mezinárodních organizací. Méně významné mezinárodní smlouvy se uveřejňují bez svých příloh.

Jednotlivá vydání sbírek se nazývají částky. Částky se číslují podle pořadí od počátku každého roku. V jedné částce bývá zpravidla několik právních předpisů. Vyhlašované právní předpisy jsou rovněž číslovány, a to každý rok postupně od čísla 1. Čísla částek nemají přímou souvislost s číslem předpisu. Vychází-li však ve Sbírce zákonů tisková oprava již publikovaného předpisu, nemá tato oprava vlastní číslo, a na tuto opravu se tedy odkazuje číslem částky, ve které byla publikována (obecně vžitá zkratka pro částku je „čá“, aby tato zkratka byla odlišná od zkratky slova „číslo“ – „č.“). Číslem částky se taktéž odkazuje na oznámení o tom, že byl vydán předpis, jehož znění se neuveřejňuje ve Sbírce zákonů. Celé označení právního předpisu bývá tvořeno označením druhu a číslem předpisu, lomítkem, rokem vyhlášení a zkratkou sbírky. Kromě čísla mívají právní předpisy také název a některé i zkrácený název uvedený v závorce. Pro některé účely, zejména je-li to nutné k rozlišení, se s označením druhu předpisu uvádí i orgán, který předpis vydal – například „vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech silničního provozu“.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Od listopadu 1918 vychází na českém území nepřetržitě pod různými názvy sbírka zákonů. V roce 1918 nový československý stát navázal na právní řád Rakouska-Uherska, takže i v Československu nadále platily mnohé právní předpisy vyhlášené v Říšském zákoníku (ř. z.). Protektorát Čechy a Morava navázal na právní řád Československa, avšak souběžně vyhlašovala právní předpisy i exilová vláda v Londýně. Obnovené Československo v roce 1945 zčásti navázalo na protektorátní právní řád, avšak rovněž plně uznalo legitimitu exilové vlády a jejích dokumentů. I při dalších společenských změnách, tedy po uchopení moci komunistickou stranou v roce 1948, federalizaci a „normalizaci“ v roce 1969, částečné demokratizaci po roce 1989 a rozdělení Československa v roce 1993 byla v zásadě kontinuita právního řádu zachována.

V průběhu vývoje se měnily zásady, které podzákonné normy byly zveřejňovány přímo ve Sbírce zákonů (Sbírce zákonů a nařízení) a které zvlášť v Úředním listu, různých věstnících atd. Oznámení o uzavření mezinárodních smluv byla zveřejňována povětšinou ve Sbírce zákonů, od roku 2000 je vydávána samostatně Sbírka mezinárodních smluv.

Vývoj systémů eSbírka a eLegislativa začal v roce 2007.[1][2][3] V eSbírce má být právně závazné elektronické znění Sbírky zákonů a mezinárodních smluv garantované státem včetně minulých verzí právních předpisů a možnosti upozornění na změnu daného předpisu. eLegislativa bude podporovat tvorbu a projednávání nových právních předpisů i úpravy jejich starších verzí.[4] V roce 2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytování právních služeb k přípravě a realizaci příslušných projektů[5] a vláda České republiky schválila věcný záměr. Systémy měly být spuštěny k 1. lednu 2014.[6] Původní termín spuštění roku 2013 byl však novým zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (č. 222/2016 Sb.) posunut až na rok 2020.[7] V roce 2018 podepsalo Ministerstvo vnitra smlouvu s vítězi veřejných zakázek Asseco Central Europe, a.s., a S-EPI, s.r.o.[4] Účinnost zákona č. 222/2016 Sb. byla nicméně zákony č. 277/2019 Sb.[8] a 261/2021 Sb. postupně posunuta na 1. ledna 2023.[9] Aby však bylo možné vyhovět požadavku na 12 měsíců ověřovacího provozu, počítalo MV ČR se spuštěním v ostrém provozu až od 1. ledna 2024[1] a zákonem č. 177/2022 Sb. byla proto posunuta účinnost nového zákona na tento termín.

Právní předpisy upravující zveřejňování zákonů a nařízení[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 1/1918 Sb. jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (vyšel 4. 11. 1918, účinný ode dne vyhlášení)
 • Vyhláška č. 4/1920 Sb., o úředních listech československého státu, účinná od 1. 1. 1920
 • Zákon č. 139/1919 Sb., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, účinný od 19. 3. 1919, novelizace 500/1921 Sb.
 • Vládní nařízení č.392/1938 Sb. o Sbírce zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské
 • Dekret presidenta republiky č. 4/1940 úř. věst. čsl., jímž se upravuje veřejné vyhlášení nově vydávaných právní ustanovení československé vlády
 • Dekret presidenta republiky č. 19/1945 Sb., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé.
 • Dekret presidenta republiky č. 22/1945 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území Republiky československé.
 • Dekret presidenta republiky č. 66/1945 Sb., o Úředním listě republiky Československé.
 • 214/1948 Sb., o sbírkách zákonů, účinnost od 24. 8. 1948
 • 260/1949 Sb., o úředních listech, účinnost od 1. 1. 1950
 • Zákon č. 77/1959 Sb., o Sbírce zákonů a o Úředním listě, účinný od 1. 1. 1960 (sloučení obou dílů Úředního listu)
 • Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 4/1962 Sb., o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, účinnost od 1. 1. 1962 (zrušení Úředního listu)
 • Zákon č. 164/1968 Sb., kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů, účinnost od 1. 1. 1969 (sbírka společná pro všechny tři republiky)
 • Zákon České národní rady č. 3/1969 Sb., o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných předpisů České socialistické republiky, účinnost od 8. 1. 1969
 • Zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů, ve znění zák. č. 426/1990 Sb., účinnost od 1. 1. 1990
 • Zákon České národní rady č. 172/1989 Sb., o vyhlašování obecně závazných předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů, účinný od 1. 1. 1990
 • Zákon České národní rady č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky, účinný od 12. 12. 1992
 • Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, účinný od 1. 1. 2000 (do té doby se oznámení o mezinárodních smlouvách zveřejňovala ve sbírkách zákonů)

Některé úřední sbírky[editovat | editovat zdroj]

 • Ř. z. – Říšský zákoník (1848–1918)
 • Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení státu československého (od 4. 11. 1918)
 • Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení státu česko-slovenského (od 26. 11. 1938)
 • Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské (od 1. 1. 1939)
 • Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení (od 15. 3. 1939 do září 1939)
 • Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava (od 20. 9. 1939 do dubna 1945)
 • Slovenský zákonník (1939–1945)
 • Úř. věst. čsl. – Úřední věstník československý (1940–1945, Londýn)
 • Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení STÁTU ČESKOSLOVENSKÉHO (od 4. 4. 1945)
 • Sb. – Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé (11. 7. 1945 – 23. 8. 1948)
 • Sb. – Sbírka zákonů republiky Československé (24. 8. 1948 – 31. 12. 1959)
 • Sb. – Sbírka zákonů Republiky československé (1. 1. 1960 – 10. 7. 1960)
 • Sb. – Sbírka zákonů Československé socialistické republiky (11. 7. 1960 – 31. 12. 1968)
 • Sb. – Sbírka zákonů (všechny české, slovenské a československé republiky od 1. 1. 1969 do 31. 12. 1992)
 • Sb. – Sbírka zákonů České republiky (od 12. 12. 1992 do 31. 12. 1999)
 • Sb. – Sbírka zákonů (Česká republika od 1. 1. 2000)
 • Sb. m. s. – Sbírka mezinárodních smluv (od 1. 1. 2000)

Dostupnost právních předpisů[editovat | editovat zdroj]

Nahlížení do tištěné Sbírky zákonů a do Sbírky mezinárodních smluv, podobně jako Úředního věstníku Evropské unie, jsou podle § 13 zákona č. 309/1999 Sb. povinny umožnit všechny krajské úřady, obce a městské části a obvody statutárních měst. Obdobné povinnosti platily již nejméně od roku 1918. V letech 1949–1962 byly nicméně v Úředním listu Československé republiky, později v Úředním listu Československé socialistické republiky zveřejňovány i právní předpisy, jejichž právní síla odpovídala dnešním prováděcím předpisům, které jsou zveřejňovány ve Sbírce zákonů. Odkazy na tyto předpisy se provádějí zkratkou „Ú. l.“ Tyto předpisy nejsou součástí Sbírky zákonů a jejich znění je dnes obtížněji dostupné, přestože některé z nich ještě nebyly zrušeny a nejsou úplně vyhaslé či překonané.

Ministerstvo vnitra je podle § 12 zákona č. 309/1999 Sb. povinno způsobem umožňujícím dálkový přístup (obvykle vykládáno jako internet) zveřejňovat stejnopisy Sbírky mezinárodních smluv a Sbírky zákonů vydané po 4. květnu 1945. Aktuálně účinné znění platných předpisů zveřejňovalo Ministerstvo vnitra také v rámci Portálu veřejné správy, tento přístup byl však ukončen bez náhrady. Znění již platných, avšak dosud neúčinných předpisů, je také publikováno na stránkách Poslanecké sněmovny. Všechna tato znění jsou nicméně nezávazná, protože oficiálním a závazným je pouze znění obsažené v tištěné sbírce. Vzhledem k množství novelizací českých právních předpisů je navíc přístupnost aktuálního znění konkrétního předpisu téměř nemožná a veřejnost je tak odkázána již jen na komerční právní informační systémy (např. Beck-online nebo ASPI).

eSbírka a eLegislativa[editovat | editovat zdroj]

Historie budování obou systémů je uvedena výše. MV ČR počítá se spuštěním v ostrém provozu až od 1. ledna 2024.[1]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c ‚Jako vyvíjet jeden kus bugatti.‘ Legislativa online se opět odkládá, eSbírka se rozjede nejdřív v roce 2024. Český rozhlas [online]. 14. února 2022 [cit. 2022-02-17]. Dostupné online. 
 2. ŠRÁMEK, Dušan. Elektronická Sbírka zákonů zatím v nedohlednu. Česká justice [online]. 2014-09-19 [cit. 2014-09-19]. Dostupné online. 
 3. Zápis z 10. jednání Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, pdf
 4. a b Další krok v digitalizaci státní správy: eSbírka a eLegislativa zjednoduší občanům přístup k platnému právu [online]. Ministerstvo vnitra České republiky [cit. 2018-10-15]. Dostupné online. 
 5. Veřejná zakázka MV ČR 2010
 6. MV ČR: Vláda schválila záměr právní úpravy Sbírky zákonů a elektronické tvorby právních předpisů
 7. Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). Dostupné online.
 8. Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. [cit. 2020-01-17]. Dostupné online.
 9. Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). [cit. 2022-02-17]. Dostupné online.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Cvrček, František. Vyhlašování právních předpisů. Právník, 1996, č. 7, s. 606-617. ISSN 0231-6625.
 • Králík, Lukáš. Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918. Právník, 2019, č. 3, s. 307-328. ISSN 0231-6625.
 • Králík, Lukáš. Slovenské sbírky a publikace právních předpisů. Právny obzor, 2019, č. 1, s. 3-21. ISSN 0032-6984.
 • Králík, Lukáš. Tradice publikace práva a sbírky právních předpisů. Archivní časopis, 2019, ročník 69, č. 1, s. 20-53. ISSN 0004-0398.
 • Škarda, J. O vyhlašování zákonů. Právník, 1865, ročník 4, s. 290-296.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]