Seznam chráněných území v okrese Rychnov nad Kněžnou

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2209 PR Bažiny 3,94 Rašelinné louky a mokřady s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin 50°17′46″ s. š., 16°18′1″ v. d.
732 Bedřichovka nature reserve.jpg PR Bedřichovka &0000000000000010.70000010,70
Kategorie „Bedřichovka“ na Wikimedia Commons
Předmětem ochrany přírody je zachování polokulturní částečně podmáčené louky, která byly v 70. letech 20. století vyňaty z velkoplošných meliorací jako zachovalá ukázka polokulturní květnaté horské louky. 50°18′6″ s. š., 16°26′37″ v. d.
867 Mokřad PP Broumarské slatiny &0000000000000010.06000010,06
Kategorie „Broumarské slatiny“ na Wikimedia Commons
Ochrana slatinné, bezkolencové louky a porostů vysokých ostřic, mokřadní olšiny, jasano-olšového luhu a vlhké dubohabřiny s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ve všech jmenovaných biotopech 50°16′3″ s. š., 16°8′44″ v. d.
2437 Bukačka NPR Bukačka &0000000000000050.72000050,72
Kategorie „Bukačka“ na Wikimedia Commons
Smíšený bukosmrkový pralesovitý porost s velmi bohatou květenou 50°20′13″ s. š., 16°22′36″ v. d.
5527 EVL Zámek v Kostelci nad Orlicí &-1000000000000000.0196000,0196 Lokalita vrápence malého 50°7′25″ s. š., 16°11′56″ v. d.
2456 Smíšený les v dolní části černodolské rezervace PR Černý důl &0000000000000026.37000026,37
Kategorie „Černý důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bukojedlový prales typický pro Orlické hory 50°12′5″ s. š., 16°31′11″ v. d.
5915 Řeka Dědina PP Dědina u Dobrušky &0000000000000008.9600008,96
Kategorie „Dědina u Dobrušky“ na Wikimedia Commons
Biotop říčky Dědiny s populací mihule potoční a vranky obecné 50°16′19″ s. š., 16°10′22″ v. d.
5819 Popis obrazku PP Halín &0000000000000160.830000160,83 Zachování cenných biotopů, které jsou předmětem ochrany - přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a vytvoření vhodných podmínek pro existenci stabilních populací kuňky ohnivé a střevíčníku pantoflíčku a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. čolka velkého, čolka horského 50°19′19″ s. š., 16°8′13″ v. d.
1733 Louka na lokalitě PR Hořečky &0000000000000000.5700000,57
Kategorie „Hořečky“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořečku českého 50°22′21″ s. š., 16°21′50″ v. d.
735 Hraniční louka 1.JPG PR Hraniční louka &0000000000000008.8500008,85
Kategorie „Hraniční louka“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka s bohatou květenou 50°19′26″ s. š., 16°25′2″ v. d.
132 Chropotínský háj 1.JPG PR Chropotínský háj &0000000000000018.70000018,70
Kategorie „Chropotínský háj“ na Wikimedia Commons
Zbytek lužního lesa s bohatou vegetací 50°13′34″ s. š., 16°3′41″ v. d.
731 Popis obrazku PR Jelení lázeň &0000000000000008.2400008,24
Kategorie „Jelení lázeň“ na Wikimedia Commons
Hřebenové rašeliniště typu vrchoviště s charakteristickou ohroženou flórou, faunou a typickými rašelinnými jevy 50°18′39″ s. š., 16°23′54″ v. d.
2501 Kačenčina zahrádka nature monument, upper part 2.jpg PP Kačenčina zahrádka &0000000000000000.6400000,64
Kategorie „Kačenčina zahrádka“ na Wikimedia Commons
Fragment polopřirozených travinobylinných společenstev s porosty křovinných vrb a s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°17′58″ s. š., 16°21′54″ v. d.
5690 Přírodní památka Kačerov PP Kačerov &0000000000000002.2200002,22
Kategorie „Nature monument Kačerov“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významných a silně ohrožených živočišných druhů - modráska bahenního a modráska očkovaného, včetně aktivní ochrany jejich biotopů; vhodnými zásahy a hospodařením ve vodní nádrži, lučních porostech a ostatních zahrnutých porostech zajistit stabilitu a podpořit jejich další šíření na lokalitě 50°14′22″ s. š., 16°22′18″ v. d.
859 Rašeliniště Kačerov PR Kačerov &0000000000000017.31000017,31
Kategorie „Kačerov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Cenná vegetace bezlesí zahrnující nevyhraněná společenstva přechodových rašelinišť spolu s mezotrofními rašelinnými loukami a prameništi, dále vlhké pcháčové louky a tužebníková lada, mezofilní horské louky a podhorské smilkové trávníky, na něž je svým výskytem vázána řada vzácných a ohrožených druhů hub, rostlin a živočichů 50°14′23″ s. š., 16°23′10″ v. d.
574 Smíšený porost v dolní části PR Komáří vrch PR Komáří vrch &0000000000000012.68000012,68
Kategorie „Komáří vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Horská bučina na hřebeni Orlických hor 50°16′5″ s. š., 16°28′49″ v. d.
1910 Kostelecký zámecký park PR Kostelecký zámecký park &0000000000000029.46000029,46
Kategorie „Kostelecký zámecký park“ na Wikimedia Commons
Zvýšená ochrana přírodních hodnot areálu zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí je vyhlášena z důvodu ochrany vzácných ekosystémů, které se v této lokalitě nalézají. 50°7′18″ s. š., 16°11′56″ v. d.
248 Modlivý důl PR Modlivý důl &0000000000000007.8300007,83
Kategorie „Modlivý důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesního porostu s původní dřevinnou skladbou lesů Středního Poorličí 50°4′10″ s. š., 16°18′39″ v. d.
1512 PP Na Hadovně &0000000000000000.3900000,39 Poslední lokalita vstavače kukačky ve východních Čechách 50°4′20″ s. š., 16°17′11″ v. d.
1980 Severnější část PR Neratovské louky PR Neratovské louky &0000000000000013.16000013,16
Kategorie „Neratovské louky“ na Wikimedia Commons
Podmáčené louky s významnou květenou (oměj pestrý, prstnatec listenatý, kamzičník rakouský) a zvířenou (čáp černý, jestřáb lesní, čolek horský, čolek obecný, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan ostronosý, zmije obecná, užovka obojková, střevle potoční) 50°12′21″ s. š., 16°33′37″ v. d.
5697 Opočenská obora PP Opočno &0000000000000068.59000068,59
Kategorie „Opočno (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významných a silně ohrožených živočišných druhů - páchníka hnědého a roháče obecného včetně aktivní ochrany jejich biotopu 50°15′33″ s. š., 16°6′54″ v. d.
Tichá Orlice z mostu v Bezpráví.jpg PřP Orlice &0000000000000114.620000114,62 Ochrana toků Tiché, Divoké a spojené Orlice
1495 Řeka Orlice v Bezpráví PP Orlice &0000000000000062.94000062,94 Cílem ochrany je zachování dosud z části neregulovaného řečiště spojené Orlice a typických částí údolní nivy s vodními a lužními společenstvy. 50°12′22″ s. š., 15°56′23″ v. d.
64 Pohled z Velké Deštné CHKO Orlické hory &0000000000020000.00000020 000
Kategorie „Orlické hory“ na Wikimedia Commons
50°15′ s. š., 16°27′ v. d.
326 Lesní porosty na horním okraji PR Pod Vrchmezím PR Pod Vrchmezím &0000000000000016.00000016,00
Kategorie „Pod Vrchmezím“ na Wikimedia Commons
Ochrana původního smíšeného vysokohorského lesa 50°21′28″ s. š., 16°21′39″ v. d.
1732 Rašelinná loučka v PR Pod Zakletým PR Pod Zakletým &0000000000000000.5400000,54
Kategorie „Pod Zakletým“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita tučnice obecné 50°14′9″ s. š., 16°26′9″ v. d.
860 Horní okraj svahového rašeliniště PP Rašeliniště pod Pětirozcestím &0000000000000000.5400000,54
Kategorie „Rašeliniště pod Pětirozcestím“ na Wikimedia Commons
Typické svahové rašeliniště v dynamickém vývoji s několika trhlinovými rašelinnými jezírky s typickou hodnotou flórou vzácných a ohrožených druhů 50°14′41″ s. š., 16°26′3″ v. d.
858 Centrální část PP Rašeliniště pod Předním vrchem PP Rašeliniště pod Předním vrchem &0000000000000003.5100003,51
Kategorie „Rašeliniště pod Předním vrchem“ na Wikimedia Commons
Bezlesá rašelinná enkláva v souvislém lesním porostu, s volnými jezírky. Výskyt vzácných druhů rostlin (rosnatka okrouhlolistá, suchopýr úzkolistý a pochvatý, prstnatec májový atd.) 50°9′19″ s. š., 16°32′19″ v. d.
384 Pralesovité lesní porosty na Sedloňovském vrchu PR Sedloňovský vrch &0000000000000099.70000099,70
Kategorie „Sedloňovský vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost pralesovitého charakteru 50°20′16″ s. š., 16°21′27″ v. d.
1511 PP Sfinga &0000000000000000.2000000,20 Selektivním větráním vypreparované výchozy granitických svorů na svazích Kamence 50°16′28″ s. š., 16°24′31″ v. d.
866 Opuková stráň PR Skalecký háj &0000000000000003.1600003,16
Kategorie „Skalecký háj“ na Wikimedia Commons
Smíšený lesní porost, významná lokalita českého endemitu kruštíku polabského 50°15′58″ s. š., 16°12′5″ v. d.
730 Trčkov national nature reserve, south part.jpg NPR Trčkov &0000000000000065.13000065,13
Kategorie „Trčkov“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozeného smíšeného porostu dřevin autochtonní provenience v Orlických horách 50°18′47″ s. š., 16°24′58″ v. d.
733 Trčkovská louka nature reserve.jpg PR Trčkovská louka &0000000000000011.12000011,12
Kategorie „Trčkovská louka“ na Wikimedia Commons
Zachovat podmáčenou louku s vlastními rašelinnými neohraničenými prameništi. 50°18′38″ s. š., 16°25′42″ v. d.
5916 Potok na lokalitě PP Týnišťské Poorličí &0000000000000054.54000054,54
Kategorie „Týnišťské Poorličí“ na Wikimedia Commons
Hlavním předmětem ochrany je populace páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a jeho biotop. 50°10′18″ s. š., 16°3′21″ v. d.
5971 Tuří rybník 1.jpg PP Tuří rybník &0000000000000114.720000114,72
Kategorie „Tuří rybník“ na Wikimedia Commons
Ochrana populace kuňky ohnivé a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků, ptáků a rostlin; zachování přírodě blízkého stavu lesních společenstev, především hercynských dubohabřin 50°19′ s. š., 16°3′15″ v. d.
1513 Dědina (Zlatý potok) v PP U Čtvrtečkova mlýna PP U Čtvrtečkova mlýna &0000000000000001.8500001,85
Kategorie „U Čtvrtečkova mlýna“ na Wikimedia Commons
Bohatá populace bledule jarní (Leucojum vernum) a společenstva vlhkých luk 50°19′51″ s. š., 16°16′40″ v. d.
464 Les s polní cestou PP U Glorietu &0000000000000008.3200008,32
Kategorie „U Glorietu“ na Wikimedia Commons
Ochrana cenného lokálního ekotypu týnišťské tzv. "pancéřované" borovice (Pinus sylvestris), vyznačující se charakteristickým habitem a výrazně deskovitě odlupčitou borkou 50°9′55″ s. š., 16°4′48″ v. d.
465 Les na lokalitě PR U Houkvice &0000000000000025.49000025,49
Kategorie „U Houkvice“ na Wikimedia Commons
Ochrana významného ekosystému se vzácnou bažinnou vegetací podorlických štěrkopískových teras, ochrana význačné vodní vegetace soustavy oligomezotrofních rybníků a ochrana starých dubů s regionálně největším množstvím reliktních a bioindikačně významných arborikolních druhů hmyzu 50°10′54″ s. š., 16°2′54″ v. d.
579 PR U Kunštátské kaple (3).jpg PP U Kunštátské kaple &0000000000000002.8600002,86
Kategorie „U Kunštátské kaple“ na Wikimedia Commons
Ochrana hřebenového orlickohorského rašeliniště s význačnou květenou 50°15′9″ s. š., 16°26′47″ v. d.
5683 nivní louka v chráněném území PP Uhřínov-Benátky &0000000000000004.9400004,94
Kategorie „Uhřínov-Benátky“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu - modráska bahenního, včetně aktivní ochrany jeho biotopu 50°13′17″ s. š., 16°19′49″ v. d.
490 Ve slatinské stráni PR Ve slatinské stráni &0000000000000004.7100004,71
Kategorie „Zemská brána“ na Wikimedia Commons
Opukové stráně s teplomilnou květenou (střevičník pantoflíček) 50°8′2″ s. š., 16°22′32″ v. d.
734 Velká louka 1.JPG PP Velká louka &0000000000000002.3400002,34
Kategorie „Velká louka“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka s bohatou květenou 50°19′9″ s. š., 16°25′27″ v. d.
5696 PP Zadní Machová &0000000000000013.58000013,58 Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého rostlinného druhu - střevíčníku pantoflíčku včetně aktivní ochrany jeho biotopu 50°9′29″ s. š., 16°7′37″ v. d.
528 PR Zámělský borek 01.jpg PR Zámělský borek &0000000000000001.5300001,53
Kategorie „Zámělský borek“ na Wikimedia Commons
Opuková stráň s dubohabrovým porostem a vzácnou teplomilnou květenou 50°6′11″ s. š., 16°17′8″ v. d.
1040 Zemská brána PR Zemská brána &0000000000000088.22000088,22
Kategorie „Zemská brána“ na Wikimedia Commons
Skalnaté údolí Divoké Orlice se zajímavými geologickými útvary 50°8′9″ s. š., 16°34′21″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5735 PP Rybník Spáleniště &0000000000000003.2100003,21 Populace čolka velkého, čolka obecného a ropuchy obecné a jejich biotop 50°16′42″ s. š., 16°14′10″ v. d.
463 PP U Černoblatské louky &0000000000000005.7700005,77 Zachování starého porostu borovice lesní s přirozeným výskytem smrku v rašelinných půdách 50°10′10″ s. š., 16°4′24″ v. d.
513 PP Vodní tůň 01.jpg PP Vodní tůň &0000000000000000.3100000,31
Kategorie „Nature monument Vodní tůň“ na Wikimedia Commons
Slepé rameno Tiché Orlice s břehovými porosty 50°5′7″ s. š., 16°6′50″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.