Seznam chráněných území v okrese Rychnov nad Kněžnou

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam chráněných území v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2209 Prstnatce májové na lokalitě PR Bažiny 3,94
Kategorie „Bažiny (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bažiny (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky a mokřady s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin 50°17′46″ s. š., 16°18′1″ v. d.
732 Bedřichovka nature reserve.jpg PR Bedřichovka &0000000000000010.70000010,70
Kategorie „Bedřichovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bedřichovka“ na Wikimedia Commons
Předmětem ochrany přírody je zachování polokulturní částečně podmáčené louky, která byly v 70. letech 20. století vyňaty z velkoplošných meliorací jako zachovalá ukázka polokulturní květnaté horské louky. 50°18′6″ s. š., 16°26′37″ v. d.
867 Mokřad PP Broumarské slatiny &0000000000000010.06000010,06
Kategorie „Broumarské slatiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Broumarské slatiny“ na Wikimedia Commons
Ochrana slatinné, bezkolencové louky a porostů vysokých ostřic, mokřadní olšiny, jasano-olšového luhu a vlhké dubohabřiny s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ve všech jmenovaných biotopech 50°16′3″ s. š., 16°8′44″ v. d.
2437 Bukačka NPR Bukačka &0000000000000050.72000050,72
Kategorie „Bukačka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bukačka“ na Wikimedia Commons
Smíšený bukosmrkový pralesovitý porost s velmi bohatou květenou 50°20′13″ s. š., 16°22′36″ v. d.
5527 EVL Zámek v Kostelci nad Orlicí &-1000000000000000.0196000,0196 Lokalita vrápence malého 50°7′25″ s. š., 16°11′56″ v. d.
2456 Smíšený les v dolní části černodolské rezervace PR Černý důl &0000000000000026.37000026,37
Kategorie „Černý důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černý důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bukojedlový prales typický pro Orlické hory 50°12′5″ s. š., 16°31′11″ v. d.
5915 Řeka Dědina PP Dědina u Dobrušky &0000000000000008.9600008,96
Kategorie „Dědina u Dobrušky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dědina u Dobrušky“ na Wikimedia Commons
Biotop říčky Dědiny s populací mihule potoční a vranky obecné 50°16′19″ s. š., 16°10′22″ v. d.
5819 Popis obrazku PP Halín &0000000000000160.830000160,83 Zachování cenných biotopů, které jsou předmětem ochrany - přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition a dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a vytvoření vhodných podmínek pro existenci stabilních populací kuňky ohnivé a střevíčníku pantoflíčku a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků, např. čolka velkého, čolka horského 50°19′19″ s. š., 16°8′13″ v. d.
1733 Louka na lokalitě PR Hořečky &0000000000000000.5700000,57
Kategorie „Hořečky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hořečky“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořečku českého 50°22′21″ s. š., 16°21′50″ v. d.
735 Hraniční louka 1.JPG PR Hraniční louka &0000000000000008.8500008,85
Kategorie „Hraniční louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hraniční louka“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka s bohatou květenou 50°19′26″ s. š., 16°25′2″ v. d.
132 Chropotínský háj 1.JPG PR Chropotínský háj &0000000000000018.70000018,70
Kategorie „Chropotínský háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chropotínský háj“ na Wikimedia Commons
Zbytek lužního lesa s bohatou vegetací 50°13′34″ s. š., 16°3′41″ v. d.
731 Popis obrazku PR Jelení lázeň &0000000000000008.2400008,24
Kategorie „Jelení lázeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jelení lázeň“ na Wikimedia Commons
Hřebenové rašeliniště typu vrchoviště s charakteristickou ohroženou flórou, faunou a typickými rašelinnými jevy 50°18′39″ s. š., 16°23′54″ v. d.
2501 Kačenčina zahrádka nature monument, upper part 2.jpg PP Kačenčina zahrádka &0000000000000000.6400000,64
Kategorie „Kačenčina zahrádka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kačenčina zahrádka“ na Wikimedia Commons
Fragment polopřirozených travinobylinných společenstev s porosty křovinných vrb a s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°17′58″ s. š., 16°21′54″ v. d.
5690 Přírodní památka Kačerov PP Kačerov &0000000000000002.2200002,22
Kategorie „Nature monument Kačerov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature monument Kačerov“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významných a silně ohrožených živočišných druhů - modráska bahenního a modráska očkovaného, včetně aktivní ochrany jejich biotopů; vhodnými zásahy a hospodařením ve vodní nádrži, lučních porostech a ostatních zahrnutých porostech zajistit stabilitu a podpořit jejich další šíření na lokalitě 50°14′22″ s. š., 16°22′18″ v. d.
859 Rašeliniště Kačerov PR Kačerov &0000000000000017.31000017,31
Kategorie „Kačerov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kačerov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Cenná vegetace bezlesí zahrnující nevyhraněná společenstva přechodových rašelinišť spolu s mezotrofními rašelinnými loukami a prameništi, dále vlhké pcháčové louky a tužebníková lada, mezofilní horské louky a podhorské smilkové trávníky, na něž je svým výskytem vázána řada vzácných a ohrožených druhů hub, rostlin a živočichů 50°14′23″ s. š., 16°23′10″ v. d.
574 Smíšený porost v dolní části PR Komáří vrch PR Komáří vrch &0000000000000012.68000012,68
Kategorie „Komáří vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Komáří vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Horská bučina na hřebeni Orlických hor 50°16′5″ s. š., 16°28′49″ v. d.
1910 Kostelecký zámecký park PR Kostelecký zámecký park &0000000000000029.46000029,46
Kategorie „Kostelecký zámecký park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kostelecký zámecký park“ na Wikimedia Commons
Zvýšená ochrana přírodních hodnot areálu zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí je vyhlášena z důvodu ochrany vzácných ekosystémů, které se v této lokalitě nalézají. 50°7′18″ s. š., 16°11′56″ v. d.
248 Modlivý důl PR Modlivý důl &0000000000000007.8300007,83
Kategorie „Modlivý důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Modlivý důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesního porostu s původní dřevinnou skladbou lesů Středního Poorličí 50°4′10″ s. š., 16°18′39″ v. d.
1512 PP Na Hadovně PP Na Hadovně &0000000000000000.3900000,39
Kategorie „Na Hadovně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Hadovně“ na Wikimedia Commons
Poslední lokalita vstavače kukačky ve východních Čechách 50°4′20″ s. š., 16°17′11″ v. d.
1980 Severnější část PR Neratovské louky PR Neratovské louky &0000000000000013.16000013,16
Kategorie „Neratovské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Neratovské louky“ na Wikimedia Commons
Podmáčené louky s významnou květenou (oměj pestrý, prstnatec listenatý, kamzičník rakouský) a zvířenou (čáp černý, jestřáb lesní, čolek horský, čolek obecný, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan ostronosý, zmije obecná, užovka obojková, střevle potoční) 50°12′21″ s. š., 16°33′37″ v. d.
5697 Opočenská obora PP Opočno &0000000000000068.59000068,59
Kategorie „Opočno (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Opočno (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významných a silně ohrožených živočišných druhů - páchníka hnědého a roháče obecného včetně aktivní ochrany jejich biotopu 50°15′33″ s. š., 16°6′54″ v. d.
Tichá Orlice z mostu v Bezpráví.jpg PřP Orlice &0000000000000114.620000114,62
Kategorie „Přírodní park Orlice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přírodní park Orlice“ na Wikimedia Commons
Ochrana toků Tiché, Divoké a spojené Orlice 50°5′24″ s. š., 16°6′43″ v. d.
1495 Řeka Orlice v Bezpráví PP Orlice &0000000000000062.94000062,94
Kategorie „PP Orlice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „PP Orlice“ na Wikimedia Commons
Cílem ochrany je zachování dosud z části neregulovaného řečiště spojené Orlice a typických částí údolní nivy s vodními a lužními společenstvy. 50°9′38″ s. š., 16°3′5″ v. d.
64 Pohled z Velké Deštné CHKO Orlické hory &0000000000020000.00000020 000
Kategorie „Orlické hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Orlické hory“ na Wikimedia Commons
50°15′ s. š., 16°27′ v. d.
326 Lesní porosty na horním okraji PR Pod Vrchmezím PR Pod Vrchmezím &0000000000000016.00000016,00
Kategorie „Pod Vrchmezím“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Vrchmezím“ na Wikimedia Commons
Ochrana původního smíšeného vysokohorského lesa 50°21′28″ s. š., 16°21′39″ v. d.
1732 Rašelinná loučka v PR Pod Zakletým PR Pod Zakletým &0000000000000000.5400000,54
Kategorie „Pod Zakletým“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Zakletým“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita tučnice obecné 50°14′9″ s. š., 16°26′9″ v. d.
860 Horní okraj svahového rašeliniště PP Rašeliniště pod Pětirozcestím &0000000000000000.5400000,54
Kategorie „Rašeliniště pod Pětirozcestím“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště pod Pětirozcestím“ na Wikimedia Commons
Typické svahové rašeliniště v dynamickém vývoji s několika trhlinovými rašelinnými jezírky s typickou hodnotou flórou vzácných a ohrožených druhů 50°14′41″ s. š., 16°26′3″ v. d.
858 Centrální část PP Rašeliniště pod Předním vrchem PP Rašeliniště pod Předním vrchem &0000000000000003.5100003,51
Kategorie „Rašeliniště pod Předním vrchem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště pod Předním vrchem“ na Wikimedia Commons
Bezlesá rašelinná enkláva v souvislém lesním porostu, s volnými jezírky. Výskyt vzácných druhů rostlin (rosnatka okrouhlolistá, suchopýr úzkolistý a pochvatý, prstnatec májový atd.) 50°9′19″ s. š., 16°32′19″ v. d.
384 Pralesovité lesní porosty na Sedloňovském vrchu PR Sedloňovský vrch &0000000000000099.70000099,70
Kategorie „Sedloňovský vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sedloňovský vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost pralesovitého charakteru 50°20′16″ s. š., 16°21′27″ v. d.
1511 PP Sfinga PP Sfinga &0000000000000000.2000000,20
Kategorie „Sfinga (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sfinga (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Selektivním větráním vypreparované výchozy granitických svorů na svazích Kamence 50°16′28″ s. š., 16°24′31″ v. d.
866 Opuková stráň PR Skalecký háj &0000000000000003.1600003,16
Kategorie „Skalecký háj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalecký háj“ na Wikimedia Commons
Smíšený lesní porost, významná lokalita českého endemitu kruštíku polabského 50°15′58″ s. š., 16°12′5″ v. d.
730 Trčkov national nature reserve, south part.jpg NPR Trčkov &0000000000000065.13000065,13
Kategorie „Trčkov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trčkov“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozeného smíšeného porostu dřevin autochtonní provenience v Orlických horách 50°18′47″ s. š., 16°24′58″ v. d.
733 Trčkovská louka nature reserve.jpg PR Trčkovská louka &0000000000000011.12000011,12
Kategorie „Trčkovská louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trčkovská louka“ na Wikimedia Commons
Zachovat podmáčenou louku s vlastními rašelinnými neohraničenými prameništi. 50°18′38″ s. š., 16°25′42″ v. d.
5916 Potok na lokalitě PP Týnišťské Poorličí &0000000000000054.54000054,54
Kategorie „Týnišťské Poorličí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Týnišťské Poorličí“ na Wikimedia Commons
Hlavním předmětem ochrany je populace páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a jeho biotop. 50°10′18″ s. š., 16°3′21″ v. d.
5971 Tuří rybník 1.jpg PP Tuří rybník &0000000000000114.720000114,72
Kategorie „Tuří rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tuří rybník“ na Wikimedia Commons
Ochrana populace kuňky ohnivé a dalších zvláště chráněných druhů obojživelníků, ptáků a rostlin; zachování přírodě blízkého stavu lesních společenstev, především hercynských dubohabřin 50°19′ s. š., 16°3′15″ v. d.
1513 Dědina (Zlatý potok) v PP U Čtvrtečkova mlýna PP U Čtvrtečkova mlýna &0000000000000001.8500001,85
Kategorie „U Čtvrtečkova mlýna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Čtvrtečkova mlýna“ na Wikimedia Commons
Bohatá populace bledule jarní (Leucojum vernum) a společenstva vlhkých luk 50°19′51″ s. š., 16°16′40″ v. d.
464 Les s polní cestou PP U Glorietu &0000000000000008.3200008,32
Kategorie „U Glorietu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Glorietu“ na Wikimedia Commons
Ochrana cenného lokálního ekotypu týnišťské tzv. "pancéřované" borovice (Pinus sylvestris), vyznačující se charakteristickým habitem a výrazně deskovitě odlupčitou borkou 50°9′55″ s. š., 16°4′48″ v. d.
465 Les na lokalitě PR U Houkvice &0000000000000025.49000025,49
Kategorie „U Houkvice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Houkvice“ na Wikimedia Commons
Ochrana významného ekosystému se vzácnou bažinnou vegetací podorlických štěrkopískových teras, ochrana význačné vodní vegetace soustavy oligomezotrofních rybníků a ochrana starých dubů s regionálně největším množstvím reliktních a bioindikačně významných arborikolních druhů hmyzu 50°10′54″ s. š., 16°2′54″ v. d.
579 PR U Kunštátské kaple (3).jpg PP U Kunštátské kaple &0000000000000002.8600002,86
Kategorie „U Kunštátské kaple“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Kunštátské kaple“ na Wikimedia Commons
Ochrana hřebenového orlickohorského rašeliniště s význačnou květenou 50°15′9″ s. š., 16°26′47″ v. d.
5683 nivní louka v chráněném území PP Uhřínov-Benátky &0000000000000004.9400004,94
Kategorie „Uhřínov-Benátky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Uhřínov-Benátky“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého živočišného druhu - modráska bahenního, včetně aktivní ochrany jeho biotopu 50°13′17″ s. š., 16°19′49″ v. d.
490 Ve slatinské stráni PR Ve slatinské stráni &0000000000000004.7100004,71
Kategorie „Zemská brána“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zemská brána“ na Wikimedia Commons
Opukové stráně s teplomilnou květenou (střevičník pantoflíček) 50°8′2″ s. š., 16°22′32″ v. d.
734 Velká louka 1.JPG PP Velká louka &0000000000000002.3400002,34
Kategorie „Velká louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká louka“ na Wikimedia Commons
Rašelinná louka s bohatou květenou 50°19′9″ s. š., 16°25′27″ v. d.
5696 jihozápadní okraj chráněného území v květnu 2022 PP Zadní Machová &0000000000000013.58000013,58
Kategorie „Zadní Machová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zadní Machová“ na Wikimedia Commons
Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého rostlinného druhu - střevíčníku pantoflíčku včetně aktivní ochrany jeho biotopu 50°9′29″ s. š., 16°7′37″ v. d.
528 PR Zámělský borek 01.jpg PR Zámělský borek &0000000000000001.5300001,53
Kategorie „Zámělský borek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámělský borek“ na Wikimedia Commons
Opuková stráň s dubohabrovým porostem a vzácnou teplomilnou květenou 50°6′11″ s. š., 16°17′8″ v. d.
1040 Zemská brána PR Zemská brána &0000000000000088.22000088,22
Kategorie „Zemská brána“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zemská brána“ na Wikimedia Commons
Skalnaté údolí Divoké Orlice se zajímavými geologickými útvary 50°8′9″ s. š., 16°34′21″ v. d.

Zrušená chráněná území[editovat | editovat zdroj]

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5735 PP Rybník Spáleniště &0000000000000003.2100003,21 Populace čolka velkého, čolka obecného a ropuchy obecné a jejich biotop 50°16′42″ s. š., 16°14′10″ v. d.
463 území bývalé PP U Černoblatské louky v květnu 2022 PP U Černoblatské louky &0000000000000005.7700005,77
Kategorie „U Černoblatské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Černoblatské louky“ na Wikimedia Commons
Zachování starého porostu borovice lesní s přirozeným výskytem smrku v rašelinných půdách 50°10′10″ s. š., 16°4′24″ v. d.
513 PP Vodní tůň 01.jpg PP Vodní tůň &0000000000000000.3100000,31
Kategorie „Nature monument Vodní tůň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature monument Vodní tůň“ na Wikimedia Commons
Slepé rameno Tiché Orlice s břehovými porosty 50°5′7″ s. š., 16°6′50″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]