Epilepsie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Epileptický záchvat)
Skočit na: Navigace, Hledání

Epilepsie (starší český výraz padoucnice) je onemocnění mozku charakterizované výskytem epileptických záchvatů. Epileptické záchvaty jsou epizody náhlé a přechodné abnormální funkce mozkové aktivity, které se projevují dočasnou změnou vědomí či vnímání, chování, hybnosti či citlivosti. Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění, vyskytuje se celosvětově, postihuje ženy i muže, jedince všech věkových kategorií i etnik.[1]

Definice[editovat | editovat zdroj]

Epileptický záchvat je přechodný výskyt příznaků, které jsou dány abnormální excesivní a synchronní aktivitou mozkových neuronů.[2]

Starší a většinou dosud užívaná definice epilepsie vyžaduje výskyt opakovaných (tzn. nejméně dvou) neprovokovaných epileptických záchvatů, které jsou od sebe odděleny časovým intervalem nejméně 24 hod. Neprovokované záchvaty se vyskytují v nepřítomnosti zjevné akutní příčiny narozdíl od záchvatů provokovaných, které jsou také nazývány jako akutní symptomatické záchvaty. [3]

V roce 2014 Mezinárodní liga proti epilepsii navrhla novou praktickou definici epilepsie. Tato nová definice epilepsie ponechává tradiční kritérium dvou neprovokovaných záchvatů v průběhu více než 24 hod. Nově však umožňuje stanovit diagnózu epilepsie v případě jednoho epileptického záchvatu a vysokém riziku (více než 60%) jeho opakování nebo pokud se jedná o definovaný epileptický syndrom. Vysoké riziko opakování záchvatu se vyskytuje například, pokud je přítomný jednoznačný nález na zobrazení mozku (výpočetní tomografii - CT nebo magnetické rezonanci - MR) nebo je v EEG přítomna epileptiformní abnormita - abnormita svědčící pro epilepsii.[4]

Jako epileptické syndromy jsou označovány jednotky, u nichž lze identifikovat obdobné klinické rysy - typ záchvatů, etiologii, EEG nález a prognózu.[5]

Praktická definice epilepsie dle Mezinárodní ligy proti epilepsii z r. 2014
Epilepsie je stanovena při splnění alespoň jedné z uvedených podmínek
1. Dva neprovokované záchvaty v časovém odstupu delším než 24 hod
2. Jeden neprovokovaný záchvat s vysokou pravděpodobností jeho opakování (více než 60%)
3. Definovaný epileptický syndrom

Epidemiologie[editovat | editovat zdroj]

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění. Epilepsii má celosvětově přibližně 50milionů lidí, z toho téměř až  80% lidí s epilepsií žije v rozvojových zemích. Příčinou vyšší incidence v rozvojových zemích je pravděpodobně větší množství onemocnění mozku (porodní traumata, některé infekce) a horší zdravotní péče.[1][5] Ve vyspělých zemích se ročně diagnostikuje 30-50 nových případů/100000, v rozvojových zemích může být incidence až 2-3x vyšší.[1] [6] V ČR se odhaduje počet lidí žijící s aktivní epilepsií (tedy pacienti s epilepsií, kteří prodědali v posledních pěti letech alespoň jeden záchvat) na 70 000.[6]

Klinický obraz[editovat | editovat zdroj]

Epileptické záchvaty se mohou projevovat nejrůznějšími způsoby v závislosti na místě vzniku a šíření abnormálního elektrického výboje do ostatních částí mozku.

 • Nekontrolované záškuby svalů části nebo celého těla
 • Senzitivní či senzorické příznaky ( změna citlivosti nebo senzorických vjemů - sluch, čich, zrak, chuť)
 • Porucha vědomí či vnímání, přechodná zmatenost nebo neadekvátní chování
 • Psychické symptomy – strach, úzkost, deja vu…

[1][4][7]

Klasifikace záchvatů[editovat | editovat zdroj]

Dříve používaná mezinárodní klasifikace epileptických záchvatů ICES z r. 1981 rozděluje záchvaty podle klinických projevů:[6]

A) Parciální epileptické záchvaty[editovat | editovat zdroj]

Vycházejí z části mozkové kůry jedné z hemisfér.[5] Pro začátek v jedné hemisféře svědčí počáteční klinické projevy a/nebo EEG.[6]

Parciální záchvaty se dále dělí na:

1) parciální simplexní

Během záchvatu není přítomná porucha vědomí (či neschopnost reagovat normálním způsobem na vnější podněty)

Parciální simplexní dále rozdělujeme podle klinických projevů:

 • Parciální simplexní záchvaty s motorickými projevy - lokalizace motorických projevů záleží na postižené části mozku. Při šíření do jiných částí mozkové kůry dochází k zapojení jiných částí těla (jacksonský marš).
 • Parciální simplexní záchvaty se somatosenzorickými projevy nebo speciálními senzorickými projevy - projeví se např. abnormální citlivostí části těla, zrakovými/sluchovými/chuťovými vjemy, poruchami vnímání těla v prostoru
 • Parciální simplexní záchvaty s autonomními projevy - projeví se např. zvracením, bledostí, nucení na stolici, pocení, tachykardií.
 • Parciální simplexní záchvaty s psychickými příznaky - např. deformované paměťové zkušenosti – déja vu (pocit již viděného), déja vécu (pocit již zažitého), déja entendu (pocit již slyšeného) nebo naopak jamais vu (pocit odcizení, druh iluze, při níž je známá situace osoba, věc vnímána jako nová nebo neobvykle cizí) a analogicky jamais vécu, jamais entendu. Dále zde patří záchvaty s afektivní symptomatologií, iluzemi, strukturovanými halucinacemi.

2) parciální záchvaty s komplexní symptomatologií

Během záchvatu je přítomna porucha vědomí či vnímání (typicky doprovázena amnézií na toto období).

Častý je výskyt tzv. automatismů. Jde o bezděčnou většinou neadekvátní a stereotypní činnost (např. olizování, žvýkání, manipulace s oděvem).

3. Parciální záchvaty přecházející v generalizované

Vznikají rozšířením záchvatu do celého mozku.

B) Generalizované záchvaty[editovat | editovat zdroj]

První klinické změny svědčí pro zapojení obou hemisfér do záchvatovité činnosti. Vědomí bývá narušeno, případné motorické projevy jsou oboustranné.[6]

Řadíme zde:

 • Absence (dříve nazývány tzv. petit mal) - náhlý vznik, dochází k přerušení probíhající činnosti, strnulému pohledu, pacient je nereagující. Stav trvá 3s až půl minuty, náhle končí. Mohou se vyskytnout klonické pohyby očních víčk, úst i jiných svalových skupin, eventuálně mírné oslabení svalového tonu (pokles hlavy, rukou, vzácně až pád), mírná tonická složka nebo i automatismy.
 • Myoklonické záchvaty - náhlé, krátké kontraktce, které mohou postihovat různé části těla. Mohou se opakovat v sériích nebo se vyskytovat izolovaně. Mohou být akcentovány volním pohybem (akční myoklonus). Mnoho typů myoklonií nemá epileptický původ.
 • Klonické záchvaty - svalové záškuby různých částí těla. V průhěbu záchvatu narůstá amplituda záškubu a klesá frekvence.
 • Tonické záchvaty - pevná, násilná kontrakce, která fixuje končetiny v určité poloze.
 • Tonicko-klonické (dříve nazývaný tzv. grand mal - velký záchvat) - typicky začíná náhlou ztrátou vědomí s pádem, následuje tonická část (stažení svalstva), která přechází v klonickou část (záškuby) celého těla včetně obličejového a žvýkacího svalstva (nemocný si může pokousat jazyk, poté dochází ke svalové hypotonii (povolení svalů) provázenou často inkontinencí moči či stolice. Nemocný se většinou probírá přes fázi zmatenosti, je vyčerpaný, může mít bolesti hlavy. Během záchvatu může docházet k poruše dechu – zejména ve fázi křečí.
 • Atonické záchvaty - náhlý pokles svalového tonu částí těla nebo celkově, což vede k pádu

C) neklasifikovatelné epileptické záchvaty[editovat | editovat zdroj]

Nová klasifikace epileptických záchvatů 2017 ILAE[editovat | editovat zdroj]

ILAE classification of seizure types 2017 - basic version

V roce 2017 navrhla Mezinárodní liga proti epilepsii novou klasifikaci záchvatů. Dle ILAE bylo cílem revize staré klasifikace rozlišení záchvatů s fokálním (nebo-li místním) či generalizovaným začátkem, eventuálně nejasným začátkem. Dalším důvodem bylo zahrnutí chybějících typů záchvatů a přijmutí jasnějšího pojmenování. Změny např. zahrnují nahrazení pojmu “parciální” pojmem “fokální”, stav vědomí je používaný jako další klasifikátor, nové typy záchvatů obsahují např. záchvaty s automatismy, hyperkinetické, kognitivní a pod.[8]

Začátkem roku 2018 není tato nová klasifikace není v ČR zatím běžně používáná.

Příčiny epilepsie[editovat | editovat zdroj]

V posledních letech se poznatky ohledně příčiny epilepsie, zejména díky genetickému výzkumu a moderním zobrazovacím metodám, velmi rozšiřují. V r. 2017 Mezinárdní liga proti epilepsii (The International League Against Epilepsy, zkratka ILAE) vydala nové doporučení dělení epilepsií podle příčin, které by mělo nahradit předchozí rozdělení (tzv. idiopatické, symptomatické a kryptogenní epilepsie). Nová klasifikace rozlišuje příčiny epilepsie na příčiny: [9]

1. Genetická etiologie[editovat | editovat zdroj]

Přičina epilepsie je výsledkem působení známé nebo předpokládané genetické poruchy. Epilepsie, u kterých se usuzuje na genetickou etiologii jsou značně rozmanité a ve většině případů jsou genetické odchylky neznámé.

Jeden syndrom může mít rozdílný genetický podklad. A naopak mutace jednoho genu může mít rozdílnou klinickou symptomatologii. Např. postižení genu SCN1A může mít různé fenotypické vyjádření, od lehčího klinického průběhu tzv. GEFS + (Generalized epilepsy and febrile seizures plus) až po klinicky těžce probíhající Syndrom Dravetové. V případech, kdy je epilepsie dědičná komplexně - t.j. působením více genů s nebo bez vlivu prostředí, můžeme identifikovat genetické varianty, které přispívají ke vzniku epilepsie, ale samy o sobě by epilepsii nevyvolaly.

Důležitá je skutečnost, že geneticky podmíněné epilepsie nejsou totéž jako poruchy dědičné. Je to způsobeno tím, že genetické mutace mohou vzniknout de novo (t.j. mutace vzniklá u daného jedince nově, aniž by ji zdělil od rodičů). Identifikace takovýchto mutací vzrůstá ve skupině lehkých i těžkých epilepsií. Tuto nově vzniklou mutaci může jedinec pak teoreticky předat svým dětem. Zda se u jeho dětí projeví epilepsie, pak ale záleží však na více faktorech (např. penetranci genu).

Jak již bylo uvedeno, genetická etiologie nevylučuje vliv prostředí na rozvoj epilepsie.

Usuzování na genetickou příčinu může být založeno na základě rodinné anamnézy výskytu autozomálně dominantní poruchy, jako je tomu např. u Benigní familiární neonatální epilepsii, u které má většina rodin mutaci jednoho z genů pro draslíkový kanál (KCNQ2 nebo KCNQ3). Jindy je mutace známá pouze v malém procentu případů, např. u Autozomálně dominantní noční frontální epilepsie. Genetická role bývá navrhována také na podkladě klinických výzkumů stejných syndromů vyskytujících se v populaci, např. Dětské absence nebo Juvenilní myoklonická epilepsie. Podezdření na genetickou příčinu vyplývá ze zpracování klinických studií určitými věděckými postupy (např. studium dvojčat apod.) Na základě studia genomu přibývá procento případů, kdy je určena abnormalita genomu. Kauzální mutace (většinou vznikající de novo) je v současné době identifikovaná u 30-50% dětí s těžkými vývojovými a epileptickými encefalopatiemi.

2. Strukturální etiologie[editovat | editovat zdroj]

Přítomnost strukturální abnormity mozkové kůry podstatně zvyšuje riziko epileptických záchvatů. Strukturální abnormita může být získaná (např. nádor, cévní mozková příhoda, trauma, hypoxicko-ischemické postižení mozku, infekce) nebo vrozená (různé malformace kortikálního vývoje) - zde však epilepsie spíše souvisí spíš s ložiskovou patologií než genetickou příčinou. V některých případech může příčina spadat do kategorie genetické i strukturální (např. tuberózní skleróza)

Některé typy epilepsií bývají často asociovány s určitými patologiemi. Např. u pacientů s epilepsií temporálního laloku je častý nález hipokampální sklerózy, u pacientů s gelastickými záchvaty (epizody smíchu nebo nucení ke smíchu, často bez emočního doprovodu) bývají časté hypothalamické hamartomy.

K indentifikaci těchto lézí je nezbytná magnetická rezonance, a to nejlépe provedená ve speciálním epileptologickém protokolu.

3. Metabolická etiologie[editovat | editovat zdroj]

Některé choroby způsobující poruchu metabolismu nebo s metabolismem interagující se mohou mimojiné manifestovat epilepsií (zde patří např. porfyrie, aminoacidopatie, pyridoxin-dependentní záchvaty).Mnoho z těchto chorob má genetický základ, některá mohou být získaná (např. deficit kyseliny listové). Identifikace těchto chorob je samozřejmě důležitá kvůli potřebě specifické léčby.

4. Imunitní etiologie[editovat | editovat zdroj]

Jsou způsoboné některými typy autoimunitních zánětů postihující centrální nervový systém. Diagnostika autoimunitních encefalitid se zvyšuje se vzrůstající možností testovat protilátky spojených s těmito chorobami (např. protilátky anti-NMDA receptoru). Vyčlenění této kategorie vyplývá z důležitosti odlišného léčebného přístupu (imunosupresiva, pátrání po paraneoplázii).

5. Infekční etiologie[editovat | editovat zdroj]

Celosvětově je nejběžnější příčinou epilepsie. Dle tohoto konceptu epilepsie s infekční etiologií je výsledek působení známé infekční choroby, které jsou běžně spojeny s výskytem epileptických záchvatů. Příkladem je neurocysticerkóza, HIV, mozková malárie, subakutní sklerózující panencefalitis, toxoplazmóza mozku malárie, nebo vrozené infekce (např. Zika virus, cytomegalovirus). Některé z těchto infekcí mají také strukturální změna na mozku.

6. Neznámá etiologie[editovat | editovat zdroj]

Příčina epilepsie je nejasná. Samozřejmě záleží na rozsahu vyšetření, které se celosvětově značně liší.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Občanské Sdružení EpiStop Občanské sdružení EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.
 • Skupina Mladých s Epilepsií web věnovaný epilepsii, pro mladé lidi s epilepsií a všem, který tato problematika zajímá. Kampaně, projekty, akce. Skupina Mladých s Epilepsií - Be Happy s Epi!
 • Epilepsie.cz web věnovaný epilepsii
 • Společnost E vše o epilepsii, poradna a aktivity.
 • Online přednáška: Epilepsie – okna mozku dokořán - MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D
 1. a b c d Epilepsy. World Health Organization [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. FISHER, Robert S.; BOAS, Walter van Emde; BLUME, Warren. Epileptic Seizures and Epilepsy: Definitions Proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia. 2005-04-01, roč. 46, čís. 4, s. 470–472. Dostupné online [cit. 2018-02-20]. ISSN 1528-1167. DOI:10.1111/j.0013-9580.2005.66104.x. (anglicky) 
 3. První epileptický záchvat – diagnostický postup a indikace k zahájení terapie. Neurologie pro praxi [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné online. 
 4. a b FISHER, Robert S.; ACEVEDO, Carlos; ARZIMANOGLOU, Alexis. ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014-04-01, roč. 55, čís. 4, s. 475–482. Dostupné online [cit. 2018-02-20]. ISSN 1528-1167. DOI:10.1111/epi.12550. (anglicky) 
 5. a b c BEDNAŘÍK, Josef; AMBLER, Zdeněk; RŮŽIČKA, Evžen, a kolektiv. Klinická neurologie. 1. vyd. [s.l.]: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-389-9. 
 6. a b c d e BRÁZDIL, Milan; HADAČ, Jan; MARUSIČ, Petr, a kolektiv. Farmakorezistentní epilepsie. 1. vyd. [s.l.]: TRITON, 2004. ISBN 80-7254-562-0. 
 7. Epilepsy - Symptoms and causes. Mayo Clinic. Dostupné online [cit. 2018-02-20]. (anglicky) 
 8. FISHER, Robert S.; CROSS, J. Helen; FRENCH, Jacqueline A. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017-04-01, roč. 58, čís. 4, s. 522–530. Dostupné online [cit. 2018-02-20]. ISSN 1528-1167. DOI:10.1111/epi.13670. (anglicky) 
 9. SCHEFFER, Ingrid E.; BERKOVIC, Samuel; CAPOVILLA, Giuseppe. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia. 2017-04-01, roč. 58, čís. 4, s. 512–521. Dostupné online [cit. 2018-02-26]. ISSN 1528-1167. DOI:10.1111/epi.13709. (anglicky)