Sulfid molybdeničitý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Sulfid molybdeničitý
Vzorek sulfidu molybdeničitého
Vzorek sulfidu molybdeničitého
Model molekuly
Model molekuly
Obecné
Systematický názevsulfid molybdeničitý
Sumární vzorecMoS2
Vzhledšedý až černý prášek[1]
Identifikace
Registrační číslo CAS1317-33-5
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)215-172-4
PubChem14823
ChEBI30704
SMILESS=[Mo]=S
InChI1S/Mo.2S
Vlastnosti
Molární hmotnost160,09 g/mol
Teplota tání2375 °C (2648 K)[1]
Hustota5,06 g/cm3 (15 °C)[1]
Rozpustnost ve voděnerozpustný[1]
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
rozpustný v kyselině sírové a dusičné a v lučavce královské[1]
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−235,10 kJ/mol
Standardní molární entropie S°62,63 J⋅K−1⋅mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−225,89 kJ/mol
Bezpečnost
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
H-větyH350[1]
P-větyP203 P280 P318 P405 P501[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Sulfid molybdeničitý je anorganická sloučenina se vzorcem MoS2. Tato šedočerná pevná látka se vyskytuje v přírodě jako minerál molybdenit, jenž je hlavní rudou molybdenu.[2] Je poměrně málo reaktivní, nereaguje se zředěnými kyselinami ani s kyslíkem. Vzhledem se podobá grafitu.

Sulfid molybdeničitý má díky nízkému tření využití jako suché mazivo. MoS2 se vyznačuje diamagnetičností. Jeho monovrstva je dokonalým zrcadlem, odráží 100 % dopadajících fotonů.[3]

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Molybdenit

MoS2 se přirozeně vyskytuje v molybdenitu a jordisitu.[4]

Molybdenit se zpracovává flotací na poměrně čistý MoS2; hlavní nečistotou je uhlík. MoS2 je také možné získat zahříváním sulfanu nebo síry téměř se všemi sloučeninami molybdenu, případně podvojnou záměnouchloridu molybdeničného.[5]

Struktura a fyzikální vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Struktura MoS2 získaná elektronovým mikroskopem (a – Mo nahrazuje S, b – chybí atomy S) monovrstvy sulfidu molybdeničitého. Měřítko odpovídá 1 nm.[6]

Krystalové fáze[editovat | editovat zdroj]

Všechny formy MoS2 mají vrstevnatou strukturu, ve které je rovina tvořená atomy molybdenu zachycena mezi roviny sulfidových iontů. Tyto tři složky vytvářejí monovrstvu MoS2. Celková struktura obsahuje monovrstvy spojené van der Waalsovými silami.

Krystalický MoS2 je jediným známým přírodním dichalkogenidem přechodného kovu tvořícím monovrstvy. Vyskytuje se ve dvou fázích, 2H-MoS2 a 3R-MoS2, kde první má hexagonální a druhá romboedrickou symetrii. V obou strukturách vytváří jednotlivé atomy molybdenu centra koordinační sféry ve tvaru trojbokých hranolů a jsou kovalentně vázány na šest sulfidových iontů. Každý atom síry má pyramidální koordinaci a váže se na tři atomy molybdenu. Polovodivé vlastnosti mají obě struktury, 2H- i 3R.[7]

Je známa i třetí, metastabilní, fáze, označovaná 1T-MoS2, získaná zachycováním alkalických kovů do struktury 2H-MoS2.[8]

Tato forma má tetragonální symetrii a je kovová. Lze ji stabilizovat donory elektronů, jako je například rhenium,[9] nebo přeměnit zpět na 2H mikrovlnným zářením.[10]

Alotropy[editovat | editovat zdroj]

Jsou popsány formy MoS2 připomínající strukturou uhlíkové nanotrubice a buckminsterfulleren.[11]

Exfoliované vločky MoS2[editovat | editovat zdroj]

Optoelektronické vlastnosti MoS2 byly zkoumány s ohledem na využití v dvourozměrných zařízeních založených na MoS2. 2D MoS2 lze vytvoří exfoliací krystalů za tvorby jedno- až několikavrstevnatých vloček suchým, mikromechanickým procesem, nebo zpracováním roztoku.

Mikromechanická exfoliace spočívá v použití přilnavého materiálu, který oddělí rozvrstvený krystal překonáním van der Waalsových sil. Krystalické vločky lze poté přesunout z přilnavé vrstvy na substrát. Tento postup poprvé použili Konstantin Novoselov a Andre Geim k přípravě grafenu z krystalů grafitu. Nelze jej použít u 1D vrstev, které mají horší přilnavost MoS2 k substrátu (Si, sklu nebo křemenu). Uvedený postup je vhodný jen u grafenu.[12]

Nejčastěji se používá lepicí páska, ovšem podobně fungují i vrstvy polydimethylsiloxanu, které také dobře zachycují MoS2, pokud vločky nemají být znečištěny zbytky použitého lepidla.[13]

Exfoliace z kapalné fáze může také sloužit k tvorbě monovrstevnatého či vícevrstevnatého MoS2 v roztoku. Postupy, kterými je možné toto provést, patří interkalace lithia,[14] delaminace vrstev a sonikace v rozpouštědle s vysokým povrchovým napětím.[15][16]

Mechanické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

MoS2 je v důsledku své vrstevnaté struktury a nízkému koeficientu tření velmi dobrým mazivem. Byla vydána řada prací popisujících koeficient smykového tření u MoS2 v různých atmosférách.[17] Odolnost MoS2 vůči oděru se s koeficientem tření zvyšuje. Za běžných podmínek činí tento koeficient 0,150, s odolností vůči otěru odhadovanou na přibližně 56 MPa;[17] přímými měřeními byly zjištěny hodnoty kolem 25,3 MPa.[18]

Tyto vlastnosti se dají vylepšit přidáním chromu do MoS2. Experimenty s nanosloupci MoS2 obohaceného chromem se zjistilo, že mez kluzu se zvýšila z 821 MPa u čistého MoS2 na 1017 MPa u MoS2 s 50 % Cr.[19]

Tento nárůst souvisí se změnou způsobu selhání materiálu; zatímco nanosloupce z čistého MoS2 selhávají plastickým ohnutím, tak při dodávání Cr se zvyšuje podíl křehkého lámání.[19]

U sulfidu molybdeničitého byla zkoumána mikromechanická exfoliace, čímž měl být lépe popsán mechanismus delaminace z několikavrstvého materiálu na mnohovrstvý. Přesný mechanismus závisí na počtu vrstev: vločky s méně než 5 vrstvami se homogenně ohýbají, zatímco kolem 10 vrstev dochází k delaminaci posouváním vrstev po sobě. Vločky s více než 20 vrstvami se do sebe zamotávají. Štěpení těchto vloček je také vratné, což způsobuje povaha van der Waalsových sil.[20]

MoS2 se zkoumá z hlediska využití elasticity této látky v elektronice. Byl proveden průzkum mikromechanicky exfoliovaných vloček MoS2 na nanoskopické úrovní pomocí mikroskopie atomárních sil MoS2.[13][21]

Mez kluzu monovrstev činila 270 GPa,[21] v případě silnějších vloček činila hodnota 330 GPa.[13] Simulacemi molekulové dynamiky bylo zjištěno, že mez kluzu v rovině je 229 GPa, což v rámci chyby měření odpovídá experimentálním výsledkům.[22]

Popsány byly i mechanismy selhávání suspendovaných monovrstev; napnutí při selhání se pohybovalo mezi 6 a 11 %. Průměrná mez kluzu monovrstev MoS2 je 23 GPa, což je blízko teoretickým hodnotám pro sulfid molybdeničitý neobsahující poruchy.[21]

Struktura pásů MoS2 je citlivá na napětí.[23][24][25]

Reakce[editovat | editovat zdroj]

Sulfid molybdeničitý je na vzduchu stálý a reaguje pouze se silnými činidly. S kyslíkem po zahřátí vytváří oxid molybdenový:

2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3 + 4 SO2

Chlor se sulfidem molybdeničitým za zvýšených teplot vytváří chlorid molybdeničný:

2 MoS2 + 7 Cl2 → 2 MoCl8 + 2 S2Cl2

Interkalační reakce[editovat | editovat zdroj]

Sulfid molybdeničitý může vytvářet interkalační sloučeniny; tato vlastnost je důležitá při jeho používání jako materiálu katod.[26][27]

Jako příklad lze uvést lithiovanou podobu, LixMoS2.[28] Je-li na jeho přípravu použito butyllithium, vzorec produktu je LiMoS2.[2]

Použití[editovat | editovat zdroj]

Mazivo[editovat | editovat zdroj]

Vzorek maziva v podobě grafitového prášku s příměsí sulfitu molybdeničitého[29]

Vzhledem ke slabým van der Waalsovým interakcím mezi vrstvami atomů síry má MoS2 nízký koeficient tření. Částice této látky, o velikosti 1–100 µm, se používají jako suché mazivo.[30] Jen málo jiných maziv je podobně výkonných a zároveň vykazuje stálost za teplot až 350 °C v oxidačních prostředích. Při měřeních tření sulfidu molybdeničitého při nízkých silách (0,1–2 N) byly zjištěny hodnoty koeficientu smykového tření pod 0,1.[31][32]

MoS2 se často přidává do směsí, které mají zajišťovat nízké tření; například do grafitu.[29] Používá se jako složka řady olejů a plastických maziv, protože zachovává mazací schopnost i při téměř úplné ztrátě oleje, což jej činí vhodným například do leteckých motorů. S plasty vytváří sulfid molybdeničitý kompozity s lepší odolností a menším třením. MoS2 se přidává například do nylonu a polytetrafluorethylenu. Samomazací kompozity pro použití za vysokých teplot obsahují sulfid molybdeničitý a nitrid titanitý a vyrábějí se chemickou depozicí z plynné fáze.

Maziva obsahující MoS2 mají využití v dvoutaktních motorech (například u motocyklů), tažných brzdách jízdních kol, homokinetických a křížových kloubech automobilů, lyžařských voscích[33] a v nábojích.[34]

K dalším vrstevnatým anorganickým materiálům s mazacími vlastnostmi (souhrnně označovaným jako suchá nebo pevná maziva) patří grafit, který vyžaduje těkavá aditiva, a hexagonální nitrid boritý.[35]

Katalýza[editovat | editovat zdroj]

Otisk prstu zviditelněný pomocí sulfidu molybdeničitého

Sulfid molybdeničitý se používá v petrochemickém průmyslu jako kokatalyzátor odsíření, například hydrodesulfuračních reakcí. Účinnost MoS2 se zlepšuje přidáním malých množství kobaltu nebo niklu. Směs příslušných sulfidů se nanáší na vrstvu oxidu hlinitého. Katalyzátory se připravují těsně před použitím reakcemi oxidu hlinitého doplněného o molybdenan/kobalt nebo nikl s H2S nebo podobné činidlo. Katalýza probíhá na okrajích krystalových rovin.[36]

MoS2 má také využití v organické syntéze jako katalyzátor hydrogenací.[37]

Tato látka je odvozena od běžného přechodného kovu, na rozdíl od řady jiných katalyzátorů, obsahujících prvky 10. skupiny. MoS2 se upřednostňuje, pokud je důležitá nízká cena katalyzátoru či odolnost vůči otravě katalyzátoru sírou. Sulfid molybdeničitý je dobrým katalyzátorem hydrogenace nitrosloučenin na aminy a lze jej použít na přípravu sekundárních aminů redukčními aminacemi.[38]

Sulfid molybdeničitý může také zprostředkovávat hydrogenolýzy organosirných sloučenin, aldehydů, ketonů, fenolů a karboxylových kyselin na příslušné alkany;[37] při těchto reakcích má ovšem nízkou aktivitu, často vyžadující vodík o tlaku nad 9,5 MPa a teploty přesahující 185 °C.

Výzkum[editovat | editovat zdroj]

MoS2 má velký význam ve výzkumu v oblasti fyziky kondenzovaného stavu.[3]

Vyvíjení vodíku[editovat | editovat zdroj]

MoS2 a další sulfidy molybdenu jsou dobrými katalyzátory reakcí uvolňujících vodík, jako je například elektrolýza vody;[39][40] to jim dodává možné využití při uvolňování vodíku v palivových článcích.[41]

Mikroelektronika[editovat | editovat zdroj]

Podobně jako u grafenu mají vrstevnaté formy MoS2 a dalších dichalkogenidů přechodných kovů elektronické a optické vlastnosti odlišné od hromadných struktur.[42][43] Nevrstvená podoba Šablona:Chem má nepřímou pásmovou mezeru 1,2 eV,[44][45] zatímco monovrstvy MoS2 mají přímou pásmovou mezeru 1,8 eV,[46] což umožňuje použití v přepínatelných tranzistorech[47] a fotodetektorech.[48][43][49]

Nanovločky sulfidu molybdeničitého mohou být použity při výrobě vrstvených memristorů zpracováním heterostruktur MoOx/MoS2 mezi dvojicí stříbrných elektrod.[50] Memristory obsahující MoS2 jsou opticky průhledné a lze je vyrábět s nízkými náklady.

Citlivost grafenových unipolárních tranzistorů je omezená nulovou pásmovou mezerou grafenu, která způsobuje častější vytékání a snížení citlivosti. V digitální elektronice tranzistory řídí průtok proudu integrovaným obvodem a umožňují přepínání a zesilování. V biosenzorech je tato bariéra překonávána a proud řídí vazby mezi zabudovanými molekulami receptoru a cílovými biomolekulami, kterým je vystaven.[51]

MoS2 byl zkoumán jako možná součást flexibilních obvodů.[52][53]

V roce 2017 byl vytvořen 115tranzistorový jednobitový mikroprocesor využívající dvourozměrný sulfid molybdeničitý.[54]

MoS2 byl použit na tvorbu 2D dvouvývodových memristorů a trojvývodových memtranzistorů.[55]

Fotonika a fotovoltaika[editovat | editovat zdroj]

MoS2 se vyznačuje mechanickou odolností a elektrickou vodivostí a může vyzařovat světlo, což mu dává možné využití ve fotodetektorech.[56]

Tato látka byla rovněž zkoumána pro využití ve fotoelektrochemii (například ohledně fotokatalytickou výrobu vodíku) a mikroelektronice.[47]

Supravodivost monovrstev[editovat | editovat zdroj]

Za přítomnosti elektrického pole se monovrstvy sulfidu molybdeničitého při teplotách pod 9,4 K stávají supravodivými.[57]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Molybdenum disulfide na anglické Wikipedii.

 1. a b c d e f g h https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14823
 2. a b Sebenik, Roger F. et al. (2005) Molybdenum and Molybdenum Compounds, Ullmann's Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley-VCH, Weinheim DOI: 10.1002/14356007.a16_655
 3. a b Charlie Wood. Physics Duo Finds Magic in Two Dimensions [online]. Quanta Magazine [cit. 2022-08-19]. Dostupné online. 
 4. Jordisite [online]. Dostupné online. 
 5. Donald W. Murphy; Leonard V. Interrante. Metathetical Precursor Route to Molybdenum Disulfide. Inorganic Syntheses. 1995, s. 33–37. ISBN 9780470132616. 
 6. J. Hong, Z. Hu, M. Probert, K. Li, D. Lv, X. Yang, L. Gu, N. Mao, Q. Feng, L. Xie, J. Zhang, D. Wu, Z. Zhang, C. Jin, W. Ji, X. Zhang, J. Yuan, Z. Zhang. Exploring atomic defects in molybdenum disulphide monolayers. Nature Communications. 2015, s. 6293. DOI 10.1038/ncomms7293. PMID 25695374. Bibcode 2015NatCo...6.6293H. 
 7. Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry - 8th edition. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 8. Fernando Wypych; Robert Schöllhorn. 1T-MoS2, a new metallic modification of molybdenum disulfide. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications. 1992, s. 1386–1388. Dostupné online. ISSN 0022-4936. DOI 10.1039/C39920001386. 
 9. Andrey N. Enyashin, Lena Yadgarov, Lothar Houben, Igor Popov, Marc Weidenbach, Reshef Tenne, Maya Bar-Sadan, Gotthard Seifert. New Route for Stabilization of 1T-WS2 and MoS2 Phases. The Journal of Physical Chemistry C. 2011-12-22, s. 24586-24591. ISSN 1932-7447. DOI 10.1021/jp2076325. 
 10. Danyun Xu; Yuanzhi Zhu, Jiapeng Liu, Yang Li, Wenchao Peng, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Xiaobin Fan. Microwave-assisted 1T to 2H phase reversion of MoS 2 in solution: a fast route to processable dispersions of 2H-MoS 2 nanosheets and nanocomposites. Nanotechnology. 2016, s. 385604. ISSN 0957-4484. DOI 10.1088/0957-4484/27/38/385604. PMID 27528593. Bibcode 2016Nanot..27L5604X. 
 11. R. Tenne; M. Redlich. Recent progress in the research of inorganic fullerene-like nanoparticles and inorganic nanotubes. Chemical Society Reviews. 2010, s. 143–1434. DOI 10.1039/B901466G. PMID 20419198. 
 12. K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, A. A. Firsov. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films. Science. 2004-10-22, s. 666–669. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1102896. PMID 15499015. Bibcode 2004Sci...306..666N. 
 13. a b c Andres Castellanos-Gomez; Menno Poot; Gary A. Steele; Herre S. J. van der Zant; Nicolás Agraït; Gabino Rubio-Bollinger. Elastic Properties of Freely Suspended MoS2 Nanosheets. Advanced Materials. 2012-02-07, s. 772–775. ISSN 1521-4095. DOI 10.1002/adma.201103965. PMID 22231284. 
 14. Jiayu Wan; Steven D. Lacey; Jiaqi Dai; Wenzhong Bao; Michael S. Fuhrer; Liangbing Hu. Tuning two-dimensional nanomaterials by intercalation: materials, properties and applications. Chemical Society Reviews. 2016-12-05, s. 6742–6765. ISSN 1460-4744. DOI 10.1039/C5CS00758E. PMID 27704060. 
 15. Jonathan N. Coleman, Mustafa Lotya, Arlene O’Neill, Shane D. Bergin, Paul J. King, Umar Khan, Karen Young, Alexandre Gaucher, Sukanta De. Two-Dimensional Nanosheets Produced by Liquid Exfoliation of Layered Materials. Science. 2011-02-04, s. 568–571. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1194975. PMID 21292974. Bibcode 2011Sci...331..568C. 
 16. Kai-Ge Zhou; Nan-Nan Mao; Hang-Xing Wang; Yong Peng; Hao-Li Zhang. A Mixed-Solvent Strategy for Efficient Exfoliation of Inorganic Graphene Analogues. Angewandte Chemie. 2011-11-11, s. 11031-11034. ISSN 1521-3757. DOI 10.1002/ange.201105364. 
 17. a b C. Donnet; J. M. Martin; Th. Le Mogne; M. Belin. Super-low friction of MoS2 coatings in various environments. Tribology International. 1996, s. 123–128. DOI 10.1016/0301-679X(95)00094-K. 
 18. Juan Pablo Oviedo; K. C. Santosh; Ning Lu; Jinguo Wang; Kyeongjae Cho; Robert M. Wallace; Moon J. Kim. In Situ TEM Characterization of Shear-Stress-Induced Interlayer Sliding in the Cross Section View of Molybdenum Disulfide. ACS Nano. 2015-04-22, s. 1543–1551. ISSN 1936-0851. DOI 10.1021/nn506052d. PMID 25494557. 
 19. a b Aleksander A. Tedstone, David J. Lewis, Rui Hao, Shi-Min Mao, Pascal Bellon, Robert S. Averback, Christopher P. Warrens, Kevin R. West, Philip Howard. Mechanical Properties of Molybdenum Disulfide and the Effect of Doping: An in Situ TEM Study. ACS Applied Materials & Interfaces. 2015-09-23, s. 20829-20834. ISSN 1944-8244. DOI 10.1021/acsami.5b06055. PMID 26322958. 
 20. Dai-Ming Tang, Dmitry G. Kvashnin, Sina Najmaei, Yoshio Bando, Koji Kimoto, Pekka Koskinen, Pulickel M. Ajayan, Boris I. Yakobson, Pavel B. Sorokin. Nanomechanical cleavage of molybdenum disulphide atomic layers. Nature Communications. 2014-04-03, s. 3631. DOI 10.1038/ncomms4631. PMID 24698887. Bibcode 2014NatCo...5.3631T. 
 21. a b c Simone Bertolazzi; Jacopo Brivio; Andras Kis. Stretching and Breaking of Ultrathin MoS2. ACS Nano. 2011, s. 9703–9709. Dostupné online. DOI 10.1021/nn203879f. PMID 22087740. 
 22. Jin-Wu Jiang; Harold S. Park; Timon Rabczuk. Molecular dynamics simulations of single-layer molybdenum disulphide (MoS2): Stillinger-Weber parametrization, mechanical properties, and thermal conductivity. Journal of Applied Physics. 2013-08-12, s. 064307–064307–10. ISSN 0021-8979. DOI 10.1063/1.4818414. Bibcode 2013JAP...114f4307J. 
 23. H. Li; J. Wu; Z. Yin; H. Zhang. Preparation and Applications of Mechanically Exfoliated Single-Layer and Multilayer MoS2 and WSe2 Nanosheets. Accounts of Chemical Research. 2014, s. 1067–1075. DOI 10.1021/ar4002312. PMID 24697842. 
 24. B. Amorim, A. Cortijo, F. De Juan, A. G. Grushin, F. Guinea, A. Gutiérrez-Rubio, H. Ochoa, V. Parente, R. Roldán, P. San-Jose, J. Schiefele, M. Sturla, M. A. H. Vozmediano. Novel effects of strains in graphene and other two dimensional materials. Physics Reports. 2016, s. 1–54. DOI 10.1016/j.physrep.2015.12.006. Bibcode 2016PhR...617....1A. 
 25. X. Zhang; Z. Lai; C. Tan; H. Zhang. Solution-Processed Two-Dimensional MoS2 Nanosheets: Preparation, Hybridization, and Applications. Angewandte Chemie International Edition. 2016, s. 8816–8838. DOI 10.1002/anie.201509933. PMID 27329783. 
 26. T. Stephenson; Z. Lai; B. Olsen; D. Mitlin. Lithium Ion Battery Applications of Molybdenum Disulfide (MoS2) Nanocomposites. Energy & Environmental Science. 2014, s. 209–231. DOI 10.1039/C3EE42591F. 
 27. E. Benavente; M. A. Santa Ana; F. Mendizabal; G. Gonzalez. Intercalation chemistry of molybdenum disulfide. Coordination Chemistry Reviews. 2002, s. 87–109. DOI 10.1016/S0010-8545(01)00392-7. 
 28. W. Müller-Warmuth; R. Schöllhorn. Progress in intercalation research. [s.l.]: Springer, 1994. Dostupné online. ISBN 978-0-7923-2357-0. 
 29. a b High Performance, Dry Powdered Graphite with sub-micron molybdenum disulfide. pinewoodpro.com
 30. F. L. Claus. Solid Lubricants and Self-Lubricating Solids. [s.l.]: New York: Academic Press, 1972. Bibcode 1972slsl.book.....C. 
 31. Gary L. Miessler; Donald Arthur Tarr. Inorganic Chemistry. [s.l.]: Pearson Education, 2004. ISBN 978-0-13-035471-6. 
 32. Duward Shriver; Peter Atkins; T. L. Overton; J. P. Rourke; M. T. Weller; F. A. Armstrong. Inorganic Chemistry. [s.l.]: W. H. Freeman, 2006. Dostupné online. ISBN 978-0-7167-4878-6. 
 33. On dry lubricants in ski waxes [online]. [cit. 2011-01-06]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-07-16. 
 34. Barrels retain accuracy longer with Diamond Line [online]. [cit. 2009-06-06]. Dostupné online. 
 35. Thorsten Bartels, et al. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley VCH, 2002. ISBN 978-3527306732. DOI 10.1002/14356007.a15_423. Kapitola Lubricants and Lubrication. 
 36. H. Topsøe; B. S. Clausen; F. E. Massoth. Hydrotreating Catalysis, Science and Technology. Berlin: Springer-Verlag, 1996. Dostupné online. 
 37. a b Shigeo Nishimura. Handbook of Heterogeneous Catalytic Hydrogenation for Organic Synthesis. New York: Wiley-Interscience, 2001. ISBN 9780471396987. S. 43–44, 240–241. 
 38. Frederick S. Dovell; Harold Greenfield. Base-Metal Sulfides as Reductive Alkylation Catalysts. The Journal of Organic Chemistry. 1964, s. 1265–1267. DOI 10.1021/jo01028a511. 
 39. Jakob Kibsgaard; Thomas F. Jaramillo; Flemming Besenbacher. Building an appropriate active-site motif into a hydrogen-evolution catalyst with thiomolybdate [Mo3S13]2− clusters. Nature Chemistry. 2014, s. 248–253. Dostupné online. DOI 10.1038/nchem.1853. PMID 24557141. Bibcode 2014NatCh...6..248K. 
 40. A. B. Laursen; S. Kegnaes; S. Dahl; I. Chorkendorff. Molybdenum Sulfides – Efficient and Viable Materials for Electro- and Photoelectrocatalytic Hydrogen Evolution. Energy & Environmental Science. 2012, s. 5577–5591. DOI 10.1039/c2ee02618j. 
 41. Superior hydrogen catalyst just grows that way [online]. Sandia Labs [cit. 2017-12-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-06. 
 42. Q. H. Wang; Kalantar-Zadeh; A. Kis; J. N. Coleman; M. S. Strano. Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides. Nature Nanotechnology. 2012, s. 699–712. Dostupné online. DOI 10.1038/nnano.2012.193. PMID 23132225. Bibcode 2012NatNa...7..699W. 
 43. a b R. Ganatra; Q. Zhang. Few-Layer MoS2: A Promising Layered Semiconductor. ACS Nano. 2014, s. 4074–4099. DOI 10.1021/nn405938z. PMID 24660756. 
 44. Wenjuan Zhu, Tony Low, Yi-Hsien Lee, Han Wang, Damon B. Farmer, Jing Kong, Fengnian Xia, Phaedon Avouris. Electronic transport and device prospects of monolayer molybdenum disulphide grown by chemical vapour deposition. Nature Communications. 2014, s. 3087. DOI 10.1038/ncomms4087. PMID 24435154. Bibcode 2014NatCo...5.3087Z. 
 45. Jinhua Hong, Zhixin Hu, Matt Probert, Kun Li, Danhui Lv, Xinan Yang, Lin Gu, Nannan Mao, Qingliang Feng, Liming Xie, Jin Zhang, Dianzhong Wu, Zhiyong Zhang, Chuanhong Jin, Wei Ji, Xixiang Zhang, Jun Yuan, Ze Zhang. Exploring atomic defects in molybdenum disulphide monolayers. Nature Communications. 2015, s. 6293. DOI 10.1038/ncomms7293. PMID 25695374. Bibcode 2015NatCo...6.6293H. 
 46. A. Splendiani; L. Sun; Y. Zhang; T. Li; J. Kim; J. Chim; Feng Wang. Emerging Photoluminescence in Monolayer MoS2. Nano Letters. 2010, s. 1271–1275. DOI 10.1021/nl903868w. PMID 20229981. Bibcode 2010NanoL..10.1271S. 
 47. a b B. Radisavljevic; A. Radenovic; J. Brivio; V. Giacometti; A. Kis. Single-layer MoS2 transistors. Nature Nanotechnology. 2011, s. 147–150. Dostupné online. DOI 10.1038/nnano.2010.279. PMID 21278752. Bibcode 2011NatNa...6..147R. 
 48. O. Lopez-Sanchez; D. Lembke; M. Kayci; A. Radenovic; A. Kis. Ultrasensitive photodetectors based on monolayer MoS2. Nature Nanotechnology. 2013, s. 497–501. Dostupné online. DOI 10.1038/nnano.2013.100. PMID 23748194. Bibcode 2013NatNa...8..497L. 
 49. C. N. R. Rao; H. S. S. Ramakrishna Matte; U. Maitra. Graphene Analogues of Inorganic Layered Materials. Angewandte Chemie International Edition. 2013, s. 13162-13185. DOI 10.1002/anie.201301548. PMID 24127325. 
 50. A. A. Bessonov; M. N. Kirikova; D. I. Petukhov; M. Allen; T. Ryhänen; M. J. A. Bailey. Layered memristive and memcapacitive switches for printable electronics. Nature Materials. 2014, s. 199–204. DOI 10.1038/nmat4135. PMID 25384168. Bibcode 2015NatMa..14..199B. 
 51. Ultrasensitive biosensor from molybdenite semiconductor outshines graphene [online]. R&D Magazine, 2014-09-04. Dostupné online. 
 52. Deji Akinwande; Nicholas Petrone; James Hone. Two-dimensional flexible nanoelectronics. Nature Communications. 2014-12-17, s. 5678. DOI 10.1038/ncomms6678. PMID 25517105. Bibcode 2014NatCo...5.5678AB. 
 53. Chang Hsiao-Yu, Yogeesh Maruthi Nagavalli, Rudresh Ghosh, Rai Amritesh, Atresh Sanne, Yang Shixuan, Nanshu Lu, Sanjay Kumar Banerjee, Deji Akinwande. Large-Area Monolayer MoS2 for Flexible Low-Power RF Nanoelectronics in the GHz Regime. Advanced Materials. 2015, s. 1818–1823. DOI 10.1002/adma.201504309. PMID 26707841. 
 54. Stefan Wachter; Dmitry K. Polyushkin; Ole Bethge; Thomas Mueller. A microprocessor based on a two-dimensional semiconductor. Nature Communications. 2017-04-11, s. 14948. ISSN 2041-1723. DOI 10.1038/ncomms14948. PMID 28398336. Bibcode 2017NatCo...814948W. 
 55. Memtransistors advance neuromorphic computing | NextBigFuture.com [online]. 2018-02-24. Dostupné online. 
 56. Ben Coxworth. Metal-based graphene alternative "shines" with promise [online]. 2014-09-25 [cit. 2014-09-30]. Dostupné online. 
 57. Kouji Taniguchi; Akiyo Matsumoto; Hidekazu Shimotani; Hidenori Takagi. Electric-field-induced superconductivity at 9.4 K in a layered transition metal disulphide MoS2. Applied Physics Letters. 2012-07-23, s. 042603. Dostupné online. DOI 110.1063/1.4740268. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]