Přeskočit na obsah

Kyslíkaté kyseliny

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Kyslíkaté kyseliny neboli oxokyseliny jsou kyseliny, obsahující alespoň jeden atom kyslíku. Konkrétně je to sloučenina, která obsahuje vodík, kyslík a alespoň jeden další kyselinotvorný prvek, s alespoň jednou vazbou atomu vodíku na kyslík, která může disociovat za vzniku H+ kationtu a aniontu kyseliny.[1] Všeobecný vzorec je HaZbOc kde Z je kyselinotvorný prvek a koeficienty a, b, c nabývají běžné hodnoty a od 1 do 4, b od 1 do 2, c od 1 do 7 (jsou možné vyšší hodnoty, ale nevyskytují se běžně)

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Molekula kyslíkaté kyseliny obsahuje strukturu Z-O-H, kde další atomy nebo skupiny atomů mohou být spojeny s centrálním atomem Z. V roztoku může být taková molekula disociována na ionty dvěma odlišnými způsoby:

  • X-O-H ⇌ (X-O) + H+
  • X-O-H ⇌ X+ + OH[2]

Pokud je centrální atom Z silně elektronegativní, silně přitahuje elektrony atomu kyslíku. V takovém případě je vazba mezi atomem kyslíku a vodíku slabá a sloučenina se snadno ionizuje podle první chemické rovnice. V tomto případě je sloučenina ZOH kyselina, protože uvolňuje proton, tj. Vodíkový kationt. Například dusík, síra a chlor jsou silně elektronegativní prvky, a proto jsou kyselina dusičná, kyselina sírová a kyselina chloristá silné kyseliny.

Pokud je však elektronegativita Z nízká, potom se sloučenina podle druhé chemické rovnice disociuje na ionty a ZOH je alkalický hydroxid. Příklady takových sloučenin jsou hydroxid sodný NaOH a hydroxid vápenatý Ca(OH)2.[2] Vzhledem k vysoké elektronegativitě kyslíku je však většina běžných sloučenin, jako je hydroxid sodný, ve vodě silně bazický, ve srovnání s jinými bázemi je pouze mírně bazická. Například pKa konjugované kyseliny hydroxidu sodného, ​​vody, je 15,7, zatímco amid sodný, amoniak, je blíže 40, což činí hydroxid sodný mnohem slabší bází než amid sodný.[2]

Pokud je elektronegativita Z někde mezi, může být sloučenina amfoterní a v takovém případě může disociovat na ionty oběma způsoby, v prvním případě při reakci s bázemi a v druhém případě při reakci s kyselinami. Příklady toho zahrnují alifatické alkoholy, jako je ethanol.[2]

Když se kyslíkaté kyseliny zahřívají, mnoho z nich se disociuje na vodu a anhydrid kyseliny. Ve většině případů jsou takové anhydridy oxidy nekovů. Například oxid uhličitý, CO2, je anhydrid kyseliny uhličité, H2CO3 a oxid sírový, SO3, je anhydrid kyseliny sírové, H2SO4. Tyto anhydridy rychle reagují s vodou a znovu tvoří tyto kyslíkaté kyseliny.[3]

Organické kyseliny, jako jsou karboxylové kyseliny a fenoly, jsou oxokyseliny.[2] Jejich molekulární struktura je však mnohem komplikovanější než struktura anorganických kyslíkatých kyselin.

Většina běžně se vyskytujících anorganických kyselin jsou kyslíkaté kyseliny.[2] V 18. století, Lavoisier předpokládal, že všechny kyseliny obsahují kyslík a že kyslík způsobuje jejich kyselost. Z tohoto důvodu dal tomuto prvku své jméno, Oxygenium, odvozený z řečtiny a znamenající výrobce kyseliny. Později však Humphry Davy ukázal, že takzvaná kyselina muriatová neobsahuje kyslík, přestože je silnou kyselinou; místo toho je to roztok chlorovodíku, HCl. Takové kyseliny, které neobsahují kyslík, jsou dnes známy jako bezkyslíkaté kyseliny.

Příprava[editovat | editovat zdroj]

Kyslíkaté kyseliny lze připravit reakcí vody a kyselinotvorného nebo amfoterního oxidu:

SO3 + H2O → H2SO4
SO2 + H2O → H2SO3
2 NO2 + H2O → HNO2 + HNO3
CO2 + H2O → H2CO3

Připravit je lze také vytěsněním ze soli silnější kyselinou (a následnou destilací):

2 KNO3 + H2SO4 → 2 HNO3 + K2SO4

Během berzeliovy dualistické teorie se upřednostňovaly adiční vzorce, kde se kyslíkaté kyseliny považovaly za hydráty oxidů:

SO3·H2O, SO2·H2O, N2O5·H2O, P2O5·3H2O

Tyto vzorce však neodpovídají skutečné struktuře kyslíkatých kyselin, proto se v současnosti používají vzorce už uvedeného tvaru.

Zástupci[editovat | editovat zdroj]

V následující tabulce se vzorec a název aniontu týkají zbytků kyseliny, když ztratí všechny atomy vodíku jako protony. Mnoho z těchto kyselin je však polyprotických a v takových případech také existuje jeden nebo více přechodných aniontů. Ke jménu takových aniontů se přidá předpona hydrogen-, v případě potřeby i s číslovkovými předponami. Například SO 2-
4
  je síran (síranový aniont), ale HSO -
4
  je hydrogensíran (hydrogenovaný aniont). Podobně PO 3-
4
  je fosforečnan, HPO 2-
4
  je hydrogenfosforečnan a H2PO -
4
  je dihydrogenfosforečnan.

příklady kyslíkatých kyselin a jim odpovídajících aniontů
skupina prvku prvek oxidační stav vzorec kyseliny název kyseliny vzorec aniontu název aniontu
6 chrom +6 H2CrO4 Kyselina chromová CrO 2-
4
 
chroman
H2Cr2O7 Kyselina dichromová Cr2O 2-
7
 
dichroman
7 mangan +7 HMnO4 Kyselina manganistá MnO -
4
 
manganistan
+6 H2MnO4 Kyselina manganová MnO 2-
4
 
manganan
technecium +7 HTcO4 kyselina technecistá TcO -
4
 
technecistan
+6 H2TcO4 kyselina technetová TcO 2-
4
 
technetan
rhenium +7 HReO4 Kyselina rhenistá ReO -
4
 
rhenistan
+6 H2ReO4 kyselina rhenová ReO 2-
4
 
rhenan
+5 HReO3 kyselina rheničná ReO -
3
 
rheničnan
H3ReO4 kyselina trihydrogenrheničná ReO 3-
4
 
rheničnan
H4Re2O7 kyselina tetrahydrogendirheničná Re2O 4-
7
 
dirheničnan
8 železo +6 H2FeO4 kyselina železová FeO 2-
4
 
železan
Ruthenium +6 H2RuO4 kyselina rutheniová RuO 2-
4
 
ruthenan
+7 HRuO4 kyselina ruthenistá RuO -
4
 
ruthenistan
+8 H2RuO5 kyselina rutheničelá HRuO -
5
 
hydrogenrutheničelan
Osmium +6 H6OsO6 kyselina osmiová H4OsO 2-
6
 
tetrahydrogenosmičelan
+8 H4OsO6 kyselina tetrahydrogenosmičelá H2OsO 2-
6
 
dihydrogenosmičelan
13 Bor +3 H3BO3 kyselina trihydrogenboritá BO 3-
3
 
boritan
(HBO2)n kyselina metaboritá BO -
2
 
metaboritan
14 uhlík +4 H2CO3 kyselina uhličitá uhličitan
křemík +4 H4SiO4 kyselina orthokřemičitá orthokřemičitan
H2SiO3 kyselina křemičitá SiO 2-
3
 
křemičitan
14, 15 uhlík, dusík +4, −3 HOCN Kyselina isokyanatá OCN isokyanatan
15 dusík +5 HNO3 Kyselina dusičná NO -
3
 
dusičnan
HNO4 kyselina peroxodusičná NO -
4
 
peroxodusičnan
H3NO4 kyselina orthodusičná NO 3-
4
 
orthodusičnan
+3 HNO2 kyselina dusitá NO -
2
 
dusitan
HOONO kyselina peroxodusitá OONO peroxodusitan
+2 H2NO2 kyselina dusičnatá NO 2-
2
 
dusičnatan
+1 H2N2O2 kyselina dusná N2O 2-
2
 
dusnan
fosfor +5 H3PO4 kyselina trihydrogenfosforečná PO 3-
4
 
fosforečnan
HPO3 kyselina fosforečná PO -
3
 
fosforečnan
H4P2O7 kyselina tetrahydrogendifosforečná P2O 4-
7
 
difosforečnan
H3PO5 kyselina peroxofosforečná PO 3-
3
 
peroxofosforečnan
+5, +3 (HO)2POPO(OH)2 ??? O2POPOO 2-
2
 
???
+4 (HO)2OPPO(OH)2 ??? O2OPPOO 4-
2
 
???
+3 H2PHO3 kyselina fosforitá PHO 2-
3
 
fosforitan
H2P2H2O5 kyselina difosforitá P2H2O 5-
3
 
dihydrogendifosforitan
+1 HPH2O2 kyselina fosforná PH2O -
2
 
fosfornan
arsen +5 H3AsO4 kyselina trihydrogenarseničná AsO 3-
4
 
arseničnan
+3 H3AsO3 kyselina trihydrogenarsenitá AsO 3-
3
 
arsenitan
16 síra +6 H2SO4 kyselina sírová SO 2-
4
 
síran
H2S2O7 kyselina disírová S2O 2-
7
 
disíran
H2SO5 kyselina peroxosírová SO 2-
5
 
peroxosíran
H2S2O8 kyselina peroxodisírová S2O 2-
8
 
peroxodisíran
+5 H2S2O6 Kyselina dithionová S2O 2-
6
 
dithionan
+5, 0 H2SxO6 Kyseliny polythionové
(x = 3, 4...)
SxO 2-
6
 
polythionany
+4 H2SO3 kyselina siřičitá SO 2-
3
 
siřičitan
H2S2O5 kyselina disiřičitá S2O 2-
5
 
disiřičitan
+4, 0 H2S2O3 Kyselina thiosírová S2O 2-
3
 
thiosíran
+3 H2S2O4 kyselina dithioničitá S2O 2-
4
 
dithioničitan
+3, −1 H2S2O2 kyselina thiosiřičitá S2O 2-
2
 
thiosiřičitan
+2 H2SO2 kyselina sulfoxylová SO 2-
2
 
sulfoxylan
+1 H2S2O2 Dihydroxydisulfan S2O 2-
2
 
Dihydroxydisulfanan
0 HSOH oxasulfan HSO ???
Selen +6 H2SeO4 kyselina selenová SeO 2-
4
 
selenan
+4 H2SeO3 kyselina seleničitá SeO 2-
3
 
seleničitan
Tellur +6 H2TeO4 kyselina tellurová TeO 2-
4
 
telluran
H6TeO6 Kyselina hexahydrogentellurová TeO 6-
6
 
telluran
+4 H2TeO3 kyselina telluričitá TeO 2-
3
 
telluričitan
17 chlor +7 HClO4 kyselina chloristá ClO -
4
 
chloristan
+5 HClO3 kyselina chlorečná ClO -
3
 
chlorečnan
+3 HClO2 kyselina chroritá ClO -
2
 
chloritan
+1 HClO kyselina chlorná ClO chlornan
brom +7 HBrO4 kyselina bromistá BrO -
4
 
bromistan
+5 HBrO3 kyselina bromičná BrO -
3
 
bromičnan
+3 HBrO2 kyselina bromitá BrO -
2
 
bromitan
+1 HBrO kyselina bromná BrO bromnan
jod +7 HIO4 kyselina jodistá IO -
4
 
jodistan
H5IO6 kyselina pentahydrogenjodistá IO 5-
6
 
jodistan
+5 HIO3 kyselina jodičná IO -
3
 
jodičnan
+1 HIO kyselina jodná IO jodnan
18 Xenon +6 H2XeO4 Kyselina xenonová HXeO -
4
 
hydrogenxenonan
+8 H4XeO6 kyselina tetrahydrogenxenoničelá XeO 4-
6
 
xenoničelan

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Oxyacid na anglické Wikipedii a Oxokyselina na slovenské Wikipedii.

  1. The IUPAC Compendium of Chemical Terminology: The Gold Book. Příprava vydání Victor Gold. 4. vyd. Research Triangle Park, NC: International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Dostupné online. DOI 10.1351/goldbook.o04374. (anglicky) 
  2. a b c d e f Kivinen, Mäkitie: Kemia, str. 202-203, kapitola Happihapot
  3. FOKUS, Otavan. "Hapot". Otava: [s.n.], 1973. 990 s. ISBN 951-1-00272-4. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]