Daň z příjmů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Daň z příjmů je daní, která je uvalována na finanční příjem fyzických osob, obchodních společností nebo jiných právnických osob. Existují různé systémy daně z příjmu, které se liší svým dopadem. Daň z příjmu může být progresivní, regresivní nebo proporcionální. Pokud je daň uvalena na obchodní společnosti, je často nazývána jako daň z příjmů právnických osob nebo daň ze zisku. Daň z příjmů fyzických osob často zdaňuje veškerý příjem fyzické osoby, zatímco daň z příjmů právnických osob zdaňuje čistý zisk (rozdíl mezi příjmy a náklady a případně dalšími odpisy).

Daň z příjmů je v mnoha zemích považována za jednu z nejvýznamnějších daní a její konstrukce je velice složitá, jelikož jsou na tuto daň kladeny vyšší požadavky. Měla by zohlednit sociální postavení poplatníků a tím sloužit k redistribuci důchodů od osob s vyššími příjmy k osobám s příjmy nižšími.[1]

Daň z příjmů v Česku[editovat | editovat zdroj]

V Česku tuto daň upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obecně dodavatel ze svého zisku z obchodu odvede státu část, kterou nazýváme daní z příjmu. Daň z příjmu se dělí na

Daň z příjmů fyzických osob[editovat | editovat zdroj]

Předmětem daně jsou tyto kategorie příjmů: příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu, ostatní příjmy.[2]

Příjmem se zde rozumí příjem jak peněžní, tak nepeněžní. Pokud se jedná o příjem nepeněžní, musí být nejprve oceněn, neboli musí být stanovena jeho finanční hodnota. Jedním ze způsobů, jak lze ocenit nepeněžitý příjem je využití právního předpisu, který upravuje oceňování majetku.[3]

Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy uvedené v §4 ZDP. Do těchto příjmů zahrnujeme například daňový bonus, kurzový zisk, příjmy z prodeje rodinného domu, pokud v něm prodávající bydlel nejméně 2 roky před prodejem, příplatek nebo příspěvek k důchodu, ocenění v oblasti kultury a další[4].

Předmětem daně z příjmů dle ZDP nejsou příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů, příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, majetkovou restitucí, darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, příjmy z rozšíření nebo vypořádání společného jmění manželů a další uvedené v §3 odst. 4 ZDP.[5]

Daň z příjmů právnických osob[editovat | editovat zdroj]

Daň z příjmů právnických osob se týká všech právnických osob, snižuje jejich čistý zisk. Platí se na základě přiznání k dani z příjmu právnických osob nebo je vybírána srážkou.[6]

Změna daně z příjmů 2010[editovat | editovat zdroj]

Od 1. 1. 2010 došlo u daně z příjmů k několika změnám:

 • změna sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 %
 • další změny daně z příjmů fyzických osob
 • změna výpočtu daňové povinnosti fyzických osob
 • změna sazby daně z příjmů právnických osob na 19 %

Registrace k dani z příjmů[editovat | editovat zdroj]

Každý subjekt má povinnost registrovat se k platbám daně z příjmů.

 • U fyzických osob v pracovním poměru tuto registraci provádí zaměstnavatel.
 • Podnikatelské subjekty - OSVČ a právnické osoby - se mají povinnost registrovat sami.

Registraci je nutné provést do 30 dnů od zapsání do veřejného rejstříku u místně příslušného finančního úřadu. U podnikající fyzické osoby dle jejího trvalého bydliště, u právnické osoby podle sídla. Subjekt je následně povinen za uplynulý kalendářní rok podat daňové přiznání, pokud jeho příjmy byly vyšší než 15000 Kč (s výjimkou osvobozených příjmů a příjmů daněných daní srážkovou). Ale podává se vždy v případě daňové ztráty kvůli jejímu započtení.

Jestliže fyzická osoba nepodepsala prohlášení k dani[1] a měla za uplynulý rok příjmy ze závislé činnosti dle § 6 alespoň ve výši 6000 Kč, opět musí podat daňové přiznání.

Daňové přiznání k dani z příjmu FO je v ČR obecně povinen podat ten poplatník, jehož zdanitelné roční příjmy převyšují částku 15 000 Kč. Daňové přiznání není mimo jiné povinen podat poplatník, který nemá jiné příjmy než příjmy ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění dle §38f ZDP.[7]

Daň z příjmů v USA[editovat | editovat zdroj]

Federální daň z příjmu byla v USA umožněna změnou americké ústavy prostřednictvím 16. dodatku (Kongresem schváleného 2. července 1909). Tzv. tax protesters považují 16. dodatek za neústavní nebo z jiného důvodu neplatný. Ústavnost federální daně z příjmu je jedním z témat filmu America: From Freedom to Fascism, který v roce 2006 natočil americký režisér Aaron Russo.

Daň z příjmů a řada dalších daní by mohla být nahrazena jednotnou federální daní uvalenou na maloobchodní prodeje tzv. Fair Tax, která existuje ve formě návrhu zákona od roku 1999[8][9] projednávaného pouze ve výborech. Od roku 1994 existuje nevládní organizace Americans For Fair Taxation, která podporuje daňovou reformu založenou na Fair Tax. Publicitu získal návrh v průběhu prezidentské kampaně v roce 2008.

Daň z příjmů ve Velké Británii[editovat | editovat zdroj]

Daň z příjmů fyzických osob[editovat | editovat zdroj]

Daň z příjmů fyzických osob je daní, která se platí z příjmů dosažených v daném roce. Mezi tyto příjmy patří: příjmy z pracovního poměru, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, některé státní dávky, státní, firemní i osobní penze, úroky z úspor, dividendy, příjmy z nájmu a příjmy z fondů.[10]

Dani z příjmu fyzických osob podléhají fyzické osoby. Povinnost zdaňovat své příjmy mají rezidenti, ale i nerezidenti, jež zdaňují pouze příjmy, které mají zdroj na území Spojeného království. Za rezidenta se zde považuje poplatník, který má na území Spojeného království trvalé bydliště, nebo se na jeho území zdržuje minimálně po 183 dní v roce, anebo pokud jeho návštěvy za poslední 4 roky přesáhly v průměru 91 dní v roce (rezidentem se v tomto případě stává v pátém roce).[10]

Sazba daně se určuje podle výše příjmů z výdělečné činnosti, očištěných o odčitatelné položky a položky od daně osvobozené.

Sazba 0% se nazývá počáteční míra úspor a je použita, pokud má poplatník nižší příjem než £5 000 za daňový rok. V tomto případě se příjmy berou jako osvobozené. Pokud je však příjem po odečtení osobních příspěvků vyšší než £5 000, sazba 0% být použita nemůže. Sazbu 20% použijeme pro příjmy do £31 785, 40% pak pro příjmy v kategorii £31 786 až £150 000 a sazbu 45% pro příjmy přesahující £ 150 000.

Daň z příjmů právnických osob[editovat | editovat zdroj]

Tato daň je ve Velké Británii upravena zákonem Corporation Tax Act.

Dani z příjmů právnických osob podléhají společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstevní nebo jiné občanské sdružení, charitativní organizace, veřejně prospěšné společnosti, nebo také nerezidentní společnosti mající pobočku ve Velké Británii. Daň z příjmů právnických osob se vypočítává ze zdanitelného zisku zahrnujícího- zisky ze zdanitelného příjmu (investiční či obchodní zisk); kapitálové zisky (zpravidla vznikají prodejem, výměnou, převodem nebo - pozemků, akcií, cenných papírů, obchodních pozemků).[11]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2014. 12. aktualizované. vyd. Praha: 1. VOX, 2014. 391 s. ISBN 978-80-87480-23-6. S. 151-152. 
 2. Zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů. [s.l.]: [s.n.], 2015. § 3 odst.1 s. 
 3. Zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů. [s.l.]: [s.n.], 2015. S. § 3 odst. 2-3. 
 4. Zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů. [s.l.]: [s.n.], 2015. S. § 4. 
 5. Zákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů. [s.l.]: [s.n.], 2015. S. §3 odst. 4. 
 6. BONĚK, Václav, et al. Lexikon - daňové pojmy. 1.. vyd. Ostrava: Sagit, 2001. ISBN 80-720-8265-5. S. 38-39. 
 7. BRYCHTA, I., a kol. Meritum daň z příjmů 2014. 11.. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-462-0. S. 26-27. 
 8. ROB, Woodall,. H.R.25 - 115th Congress (2017-2018): FairTax Act of 2017 [online]. 3 leden 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 9. JERRY, Moran,. S.18 - 115th Congress (2017-2018): Fair Tax Act of 2017 [online]. 3 leden 2017. Dostupné online. (anglicky) 
 10. a b Income Tax - GOV.UK. www.gov.uk [online]. [cit. 2015-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. Corporation Tax - GOV.UK. www.gov.uk [online]. [cit. 2015-12-28]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 2015, ve znění pozdějších předpisů.
 • VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2014. 12., aktualiz. vyd. V Praze: 1. VOX, 2014, 391 s. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-87480-23-6
 • BONĚK, Václav et al. Lexikon - daňové pojmy. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2001. ISBN 80-720-8265-5

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]