Wikipedista:Linn/ProjektPsychologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na této stránce se objevují pojmy z oblasti psychologie, které je třeba založit či doplnit. Stránka je součástí mého soukromého pojektu, který bude pomocí základních učebnic pro různé obory mapovat doposud neexistující či nedostatečně zpracovaná hesla.

Absolutní práh Adaptace Adaptace na tmu Adaptibilita Adolescence Agorafobie Akční potenciál Akomodace Aktivačně syntetická teorie Aktivační teorie Akulturace Akulturační stres Alternativní cesty k sebepřesvědčení Analytická inteligence Analýza prostředků vedoucích k cíli Anterográdní amnézie Aplikovaný výzkum Asimilace Asociační oblast Atribuce Atribuční teorie Attachment Autobiografická paměť Averzivní podmiňování Averzivní terapie Beckova kognitivní terapie Behaviorálně konfirmační zkreslování Behaviorální genetika Behaviorální terapie Bezpečný vztah Binokulární ukazatele hloubky Biofeedback Biochemie paměti Biologická omezení Biologická podstata Biologická připravenost Biologické faktory Biologické hledisko Biologické kořeny Biosociální teorie rozdílů pohlaví Bipolární afektivní porucha Bipolární disparita Bizarní chování Bleskové paměťové stopy Brocovo centrum Cannon-Bardova teorie Centrální cesta přesvědčování Cirkadiánní rytmus Časovost Čichová soustava Čichové nervy Čichové receptory Čípky Čití Čočka Debata příroda vs. prostředí Deindividuace Deklarativní paměť Délka života Dendrity Depresivní vysvětlující styl Dětská amnézie Diagnóza Diferenciace Difuze zodpovědnosti Diskriminace Diskriminační podnět Diskuse o altruismu Disociace Disociální porucha osobnosti Disociativní porucha Disociativní porucha identity Divergentní myšlení Dlouhodobá paměť Dopamin Dospělost Dostupná heuristika DSM-IV Dualismus Duhovka Dvoufaktorová teorie emocí Dynamika osobnosti Efekt dezinformace Efekt falešné slávy Efekt parciálního posílení Efekt pouhého vystavení Efekt primárnosti Efekt přihlížejících Egocentrismus Echoická paměť Elektroencefalograf Elektrokonvulzivní terapie Embryo Emoce Empatie Endokrinní systém Endorfin Epidemiologie Etnická identita Etologie Evoluce touhy Evoluční perspektivy lidského chování Experimentální skupina Explicitní paměť Extroverze Faktorová analýza Favorizace referenční skupiny Fáze před spánkem Fáze sexuální odezvy Fenomén koktailové párty Fenotyp Feromony Fetální alkoholový syndrom Fixace Fixace anální Fixace falická Fixace orální Fixní vzorec chování Fluidní inteligence Fobická úzkostná porucha Formování Frustrační hypotéza agrese Fuga Funkční fixace Funkční specializace Fyzická agrese Fyzická přitažlivost Fyzická závislost Fyzický růst Genderová role Genderové schéma Generalizace podnětu Generalizovaná úzkostná porucha Generativita Genetika Genetika přirozeného výběru Genotyp Gestalt psychologie Gestalt terapie Gliové buňky Habituace Halucinace Halucinogeny Hawthornský efekt Hebefrenní schizofrenie Heuristika Hierarchie potřeb Hipokampus Histogram četností Hlasitost Hledisko zpracovávání informací Hmat Hormony Hra čísel Hraniční porucha osobnosti Hubnutí Hudební inteligence Humanistická teorie Hypermnézie Hypersomnie Hypnabilita Hypnotická citlivost Hypotéza empatie-altruismus Hypotéza jazykové relativity Hypotéza obličejové zpětné vazby Chromozom Chunking Chuť Chuťová soustava Chuťové pohárky Chyba ohlédnutí Chybná atribuce Id Identifikace Idiot savant Ikonická paměť Implicitní paměť Imprinting Imunitní systém Incentivní teorie Individuace Individualismus Informativní vliv Informovaný souhlas Inkluzivní zdatnost Insomnie Instinkt Integrovaný mozek Inteligence Inteligenční kvocient Interneurony Interpersonální inteligence Intrapersonální inteligence Introspekce Introvert Izolovaná fobie James-Langeova teorie emocí Jasnozřivost Jazyk Katastrofické události Katatonní schizofrenie Kinestetický systém Klamání Klasické podmiňování Kognice Kognitivně konfirmační zkreslování Kognitivně-behaviorální terapie Kognitivní disonance Kognitivní hledisko Kognitivní reprezentace Kognitivní schopnosti Kognitivní teorie sociálního učení Kognitivní terapie Kolektivismus Kolektivní nevědomí Komorbidita Komplexita Kompulze Kondicionální usuzování Konduktivní ztráta sluchu Konformita Konstanta tvaru Konstanta velikosti Kontaktní hypotéza Kontrafaktuální myšlení Kontrola podnětu Kontrolní skupina Kontroverze denní péče Kontroverze psychoanalýzy Konverzní porucha Koordinace pohybu Korelace Korelační studie Kořeny štěstí Krátkodobá paměť Krátkodobé psychoanalytické přístupy Kriteriální validita Kritické myšlení Kritické období Kritické okamžiky dospělosti Krize identity Krystalizovaná inteligence Křivka zapomínání Kultura a známky nabuzení Laboratorní výzkum Latentní obsah Latentní učení Lékařský model Lékařský přístup Lexikální rozhodování Lingvistická inteligence Lithium Logicko-matematická inteligence Longitudinální výzkum Manifestní obsah Matematické schopnosti Mechanické opakování Menarche Menopauza Mentální anorexie Mentální bulimie Mentální modely Mentální nastavení Mentální retardace Mentální věk Měření inteligence u dětí Měsíční iluze Metaanalýza Mezikulturní výzkum Mikrospánek Mikrostresory Mimo attachment Mimosmyslové vnímání Minnesotský multifázový osobnostní inventář Místo kontroly Mnemotechnické pomůcky Mnohosložková inteligence Model diatéza - stres Model zpracovávání informací Modelování Monokulární ukazatele hloubky Morální usuzování Morfém Motivace Motivace k úspěchu Motorická oblast Motorické neurony Motorické schopnosti Možnost sdílet pocity Muller-Lyerovy iluze Multifaktorové modely Multikulturní výzkum Mutace Myelinová pochva Nácvik sociálních dovedností Nadměrná sebedůvěra Náhodné přiřazování Náhodný výběr Náhodný vzorek Narkolepsie Narušení emočního prožívání Násilí v médiích Naučená bezmocnost Nediferencovaná schizofrenie Nedostatečné kódování Negativní stimulace Nejistý vztah Nejmenší rozlišitelný rozdíl Neofreudiáni Nepodmíněná reakce Nepodmíněné pozitivní přijetí Nepodmíněný podnět Neurální sítě Neurální štěp Neurální transplantace Neurogeneze Neuron Neurotransmiter Nevědomí Nezáměrné plagiátorství Nezávislá proměnná Normální rozložení Normativní vliv nREM spánek Nulová hypotéza Obecná inteligence Obecný adaptační syndrom Obezita Obličejový elektromyograf Obranné mechanismy Obsahová validita Obsedantně-kompulzivní porucha Observační učení Obsese Očekávaná délka života Očekávání učitelů Odměna a trest Odolnost Oidipovský komplex Omyl očitého svědka Operacionální definice Operantní chování Operantní podmiňování Opiáty Optimismus a naděje Ortodoxní psychoanalýza Osobnost Osobnost typu A Osobnost typu B Otřes mozku Paměť Paměť a zapomínání Paměť závislá na kontextu Paměť závislá na stavu mysli Panická porucha Paobraz Paranoidní schizofrenie Parapsychologie Parasomnie Parasympatický nervový systém Pátrací reflex Percentilová hodnota Percepční iluze Percepční nastavení Percepční zkušenost Periferní cesta přesvědčování Periferní nervový systém Persuazivní komunikace Pětifaktorový model Piagetův odkaz Placebo efekt Plasticita Plod Počítačová tomografie Podmíněná reakce Podmíněné pozitivní přijetí Podmíněný podnět Podmiňování strachu Podněcování Podobnost a sympatie Podprahové sdělení Pojem Pokus a omyl Politické vlivy Polokruhové kanálky Polygraf Ponzova iluze Popření Porucha nálady Poruchy osobnosti Poruchy příjmu potravy Poruchy sluchu Poslušnost vůči autoritě Posthypnotická amnézie Posthypnotická sugesce Postoj Postoje a změny postojů Posttraumatická stresová porucha Potlačování myšlenek Potřeba intimity Potřeba moci Potřeba sounáležitosti Potvrzující tendence Povaha snů Pozitivní iluze Pozitronová emisní tomografie Pozornost Pozorování chování Pracovní paměť Práh Praktická inteligence Princip reality Princip slasti Proaktivní interference Procedurální paměť Proces přirozeného výběru Prodloužená mícha Programy Head Start Projekce Projekt Head Start Projekt lidského genomu Projektivní testy Projektivní testy osobnosti Projev implicitní paměti v běžném životě Prostorová inteligence Prostorové schopnosti Prototyp Prozopagnozie Průřezový výzkum Průzkum Průzkumy sexuálních praktik Předoperační stadium Předpojatost k trvalosti Představa Předsudek Předsudky vůči členům nereferenční skupiny Předvídaní emočního stavu Přenos Přesnost kódování Případové studie Přirozené pozorování Psychická porucha Psychická závislost Psychoaktivní látka Psychoanalýza Psychofarmakologie Psychofyzika [[Psychochirurgie [[Psychologická kontrola [[Psychologické faktory [[Psychologické vlivy Psychologický model Psychologický přístup Psychologie zdraví Psychoneuroimunologie Psychosexuální stadia Psychosexuální vývoj Psychoterapie Puberta Původ homosexuality Původ vnímání hloubky Racionalizace Racionálně-emoční terapie Rámování Ranný attachment Rasismus Reaktivní výtvor Receptivní pole Receptory [[Reciproční altruismus [[Reciproční determinismus [[Reflex [[Relaxace [[Reliabilita [[REM spánek [[REM spánková porucha chování [[Reprezentativní heuristika [[Retikulární formace [[Retroaktivní interference [[Retrográdní amnézie Reverzibilní figury Reziduální schizofrenie Rodinná terapie Rogersova teorie [[Rohovka [[Rorschachův test Rozdělená pozornost Rozdělený mozek Rozpad (vyhasínání) Rozptylový graf Rychlost nervových přenosů a efektivita]] Rys]] Řeč těla]] Sebeaktualizace]] Sebediskrepanční teorie]] Sebehodnocení]] Sebekontrola]] Sebenaplňující se proroctví]] Sebeodhalení]] Sebeochranné atribuce]] Sebepojetí]] Sebepřesvědčování]] Sedativa Selektivní pozornost Self-schémata Selhání reprezentace Sémantická síť Sémantičnost Sensorineurální ztráta sluchu Senzomotorické stadium Senzorická paměť Senzorické neurony Separační úzkost Sériová poziční křivka Sexualita Sexuální orientace Sezónní porucha nálady Schéma s fixním intervalem Schéma s fixním poměrem Schéma s variabilním intetvalem Schéma s variabilním poměrem Schéma Schémata posílení Schizofrenní poruchy Signálně-detekční teorie Sítnice Situační podněty Skinnerúv box Skrytá cena odměny Skupinová terapie Skupinové myšlení Slepá skvrna Slovní spojení Sluch Sluch a sluchové preference Sluchová lokalizace Sluchová soustava Smyslová adaptace Sociální důsledky Sociální facilitace Sociální fobie Sociální hodiny Sociální kategorizace Sociální normy Sociální percepce Sociální podpora Sociální postoje a chování Sociální psychologie Sociální zahálka Sociokulturní model Sociokulturní přístup Soma Somatický nervový systém Somatoformní porucha Somatosenzorická oblast Spánková apnoe Split-half Spontánní obnovení Stadium formálních operací Stadium konkrétních operací Stálost objektu Standardizace Standardní skóre Stanford-Binetův test Stáří Statistika Stav sebeaktualizace Stereotyp Stimulancia Stres Stroopův test Struktura osobnosti Střední ucho Studie rodiny Studium dokumentů Styly attachmentu Sublimace Superego Sylogismus Symbolová ekonomika Sympatický nervový systém Synapse Syndromy vázané na kulturu Synestézie Syntax Systematická desenzibilizace Talamus Telegrafická řeč Telepatie str. Tělesně-kinestetická inteligence Tematický apercepční test Teorie Abrahama Maslowa Teorie kognitivní disonance Teorie míry adaptace Teorie očekávání Teorie oponentního procesu Teorie popudu Teorie příbuzenského výběru Teorie realistického konfliktu Teorie sebeuvědomění Teorie sociální identity Teorie sociálního srovnání Terapeutický vztah Terapie zaměřená na klienta Teratogen Terénní výzkum Test implicitních asociací Test neznámé situace Test-retest Transdukce Trest Triarchická teorie inteligence Trichromatická teorie Tvořivá inteligence Tvořivost Tyčinky Tymoprofylaktika Učení Úchopový reflex Ukotvení Ulpívání Usazovací bod Uskupování podle schopností Validita Varolův most Vazník mozkový Vědomí Vědomí vlastní účinnosti stadia dospělosti Verbální schopnosti Vestibulární systém Vestibulární váčky Vhled Vliv menšiny Vliv stereotypů Vliv stresu na imunitní systém Vliv většiny vliv vrstevníků Vnější motivace Vnější ucho Vnímání Vnímání hloubky Vnitřní motivace Vnitřní ucho Volné asociace Volné vybavování Vrátková teorie bolesti Vrcholný zážitek Vyhasínání Vymezení problému Výrazy tváře Vytěsnění Vývojová psychologie Vývojové teorie Vývojové vlivy Výzkum adoptovaných dětí Výzkum dvojčat Vznik iluzorních vzpomínek Vztah mezi stresem a nemocí Vztah s rodiči Vztahy s vrstevníky Weberúv zákon Wechslerova inteligenční škála pro dospělé Wernickovo centrum Zachování množství Základní atribuční chyba Základní nastavení Základní výzkum Zákon efektu Zaplavení Závislá proměnná Zázračné dítě Zdání kontroly Změna úhlu pohledu Znakové detektory Znovunabytí Znovupoznávání Zornice Zpevňování Zrak a zrakové preference Zraková oblast mozkové kůry Zrakové dráhy Zrakový nerv Zrakový útes Ztráta vědomého vidění Zygota Životní spokojenost Životní události Žlutá skvrna Žvatlání