Svatý Kříž

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tento článek je o kříži, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Další významy jsou uvedeny na stránce Svatý Kříž (rozcestník).
G. Doré: Nalezení svatého Kříže

Svatý Kříž nebo Pravý kříž[1] je tradiční označení pro kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Z tohoto kříže se od časů císaře Konstantina stal hlavní symbol křesťanství a je proto předmětem úcty. Jeho domnělé části (zlomky) jsou uchovávány a uctívány jako relikvie v oltářních nebo ostatkových křížích. Svatému Kříži (také Nalezení sv. Kříže nebo Povýšení sv. Kříže) je rovněž zasvěcena řada kostelů či kaplí.

Legenda[editovat | editovat zdroj]

Středověké legendy, jako např. Zlatá legenda, vyprávějí různé verze příběhu o svatém Kříži, od prvotního hříchu po Vykoupení, nalezení ztraceného a nakonec vztyčení vybojovaného kříže.

Původ dřeva v legendě[editovat | editovat zdroj]

Podle legendy Adam vzal z ráje větev stromu poznání dobrého a zlého, která pak přecházela z ruky do ruky až se dostala k Mojžíšovi, který na ni jako na žerď upevnil bronzového hada. V tom byl spatřován předobraz Ježíšova ukřižování. Dřevo pak prý v Jeruzalémě sloužilo jako lávka přes vodní proud. Královna ze Sáby je pak uctila a raději bosá přešla vodou, než aby na dřevo stoupla. Nakonec bylo dřevo nalezeno v rybníku Bethesda a použito na kříž pro Ježíše. Voda z rybníka prý měla zázračnou moc a léčila nemocné, kteří ji pili.[1] Strom byl libanonský cedr, zvláště silný, houževnatý a vydával vůni.

Vědecký výzkum a církev[editovat | editovat zdroj]

Izraelské olivy, Autor: Kobi Gideon
Olivové dřevo (Olea europea)

Římskokatolická církev na základě nálezů diferencovala původ dřeva římského kříže nejen u Krista. Římané v tehdy okupovaném území dnešního Izraele používali perský způsob křižování, sloučením dvou klád. Nalezením kostnice na židovském hřbitově v Giv´at ha-Mivtar severně od Jeruzaléma v roce 1968 došlo k prozkoumání čtyř hrobek, vytesaných ve skalách. Zprávu o tomto archeologickém výzkumu poskytuje katolický kněz a uznávaný historik německého původu Gerhard Kroll, (působil od roku 1940 v Lipsku), a to v publikaci s bohatým faktografickým materiálem o době Ježíšově.[2] Nálezy spadají do období mezi 2. stoletím př. n. l. a rokem 70 n. l. Výzkum zbytků koster nalezených v ossuariích ukázal na 5 osob zabitých, z celkem 35 pohřbených lidí. Odhad věku konstatovali vědci s přesností na 24-28 let u muže, po provedení anatomického a dalšího odborného šetření, přinášejícího šokující poznatky. Z anamnézy plyne, že muž byl ukřižován a jeho tělesné pozůstatky ležely bez hrobové výbavy ve velké kostnici se dvěma aramejskými nápisy na jedné její podélné straně. Horní nápis nese jméno Jehóchanan a další nápis upřesňuje toto jméno na Jehóchanan Ben Chazkúl (Jehóchanan, syn Ezechielův, pozn. autora publikace). V kostnici byly objeveny i pozůstatky 3 až 4 letého dítěte. Uvádí se ve zdroji informace, že ukřižovaný byl pravděpodobně jeho otcem. Z průběhu anatomické pitvy bylo hlášeno po snímkování, že patní kost byla probodena hřebem (- odtud důkaz o probodení patní kosti během křižování). Nález kosti i hřebu byl signifikantní pro rozklíčování původu dřeviny, používané Římany ve výše označené době. Byly pokryty vápencem, a to v silné vrstvě. Horní část kosti je pravá patní kost, z levé patní kosti se zachoval pouze úlomek. Hřeb zachytil levou patní kost na téměř stejném místě jako pravou, pod spojnicí kloubu a kotníku. Poskytnuté schéma dokumentuje anatomický nález očištěných zbytků kosti. Stopy dřeva — nad hlavičkou hřebu, dřevěná ploška, na němž došlo k ukřižování, nesly typostrukturu akácie a pistácie, přičemž s přesností bylo následným mikroskopickým diferencováním určeno. Na zahnutém hrotu hřebu bylo detekováno dřevo olivovníku. Délka hřebu je 11,5 cm, hlavička hřebu cca 2 cm nad kostí. Nesloužila k připevnění po celé své podélné délce. Zbytky dřeva mezi hlavičkou hřebu a kostí ukázaly, že hřeb prorazil nejdříve dřevěnou lištu, která měla probodené nohy muže celou plochou přitlačit k břevnu kříže. Nohy byly probodeny jedním hřebem (- na některých historických sochách v kostelech bývá doposud zpodoben Ježíš Kristus, jehož nohy jsou probodeny jedním hřebem; na jiných dvěma, pozn.). Uvádí se, že zranění byla způsobena odřením pravé vnitřní vřetenní kosti, ukazující na techniku přibíjení, jež odporuje tradičním představám o křižování. Podle nálezu, jak se dále protokoluje, došlo k ukřižování tohoto muže tak, že nohy byly násilným otočením obou kolen doleva postaveny po stranách souběžně, a hřeb teprve poté, co byl zaražen do dřevěné lišty, prorazil pravou a pak levou patní kost a zarazil se do svislého břevna. Deformace hřebu svědčí o poměrně volnějším připevnění nohou, naznačující možnost tzv. sedátka, které by bylo i při pevnějším připevnění nohou stejně tak potřebné. Paže byly pokaždé připevněny hřebem zaraženým v dolní třetině mezi loktem a vřetenní kostí k příčnému břevnu. Nález pokračuje dál, ale pro posouzení druhu dřeva není nadále potřebný. Církev s posvěcujícím závěrem vědecký výzkum vnímá jako oporu pro určení dřeviny, užívané v době přelomu našeho letopočtu Římany, k výrobě křížů, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Stejně jako u určení rostlinného původu Trnové koruny (- suché trní na podpal v koších kasáren), se nabízí podobnou logikou děj, že Římané nehledali zvláštní dřevo, vzdálené stromy, ale použili ty, které mívali na dosah. Druh olivovníku podléhá rodu dřevin s výskytem na území Jeruzaléma, s častými odkazy na Olivovou horu.

Nalezení svatého Kříže[editovat | editovat zdroj]

Kříž byl nalezen roku 325 při vykopávkách prováděných na příkaz císaře Konstantina, jejichž cílem bylo najít Boží hrob. Konstantin zamýšlel vybudovat na jeho místě honosnou baziliku. V téže době se na pouť do Svaté země vydala i jeho matka, císařovna Helena, která se chtěla modlit na svatých místech, nechat tu vybudovat další stavby a zároveň zkontrolovat hospodaření s penězi určenými na stavbu baziliky. Podle podání svatého Ambrože nalezla zbytky křížů a další relikvie císařovna Helena roku 326.[3] Na jedné straně kopce Golgota byla nalezena jednomístná jeskyňová hrobka sestávající z komory a předsíně, na jiné straně Golgoty v jiné jeskyni byly nalezeny tři příčné trámy, odpovídající tomu, že s Ježíšem byli (Lk 23,32-33) ukřižování dva zločinci, tři hřeby a dřevěná tabulka s trojjazyčným nápisem „Ježíš Nazaretský, král židovský“.[zdroj?] Ježíšův trám byl poté určen na základě zázraku, uzdravení těžce nemocné ženy.[3]

Za den nalezení se udávalo 13. září.[zdroj?] Po návratu do Říma uložila Helena několik částí Kristova kříže, několik trnů z Kristovy koruny, dva hřeby, část tabulky s nápisem „Ježíš Nazaretský“ a příčný trám jednoho ze zločinců (polepšeného, kterého tradice nazývá Dismas[4]) ve svém paláci, který císař Konstantin na přání své matky roku 328 věnoval římskému biskupovi[4] a nechal ho přestavět na chrám Svatého Kříže.[3] K slavnostnímu vyvýšení kříže v Konstantinově bazilice nad Božím hrobem došlo asi v r. 335.[zdroj?] Konstantinův životopisec Eusebius z Cézareje cituje plný text dopisu císaře Konstantina jeruzalémskému biskupu Makariovi, v němž císař velebil podivuhodné okolnosti, za nichž byly relikvie nalezeny.[4] Nález zmiňuje i jeruzalémský biskup Cyril i milánský biskup Ambrož.[4]

Povýšení svatého Kříže[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Povýšení svatého Kříže.

V roce 614 při dobytí Jeruzaléma Peršany se ostatky kříže dostaly jako válečná kořist Chosroese II. do Persie.[zdroj?] Císař Herakleios je přinesl zpět do Jeruzaléma a zde 3. května 628 předal patriarchovi Zachariášovi.[zdroj?]

Podle legendárního podání (např. Zlatá legenda) je 14. září, svátek Povýšení svatého Kříže, dnem, kdy byly znovuzískány relikvie Kristova kříže od Peršanů.[zdroj?]

Kult ostatků Kříže[editovat | editovat zdroj]

V Jeruzalémě se od 5. století vystavovaly zbytky dřeva z Kristova kříže k uctění věřícími v rámci oslav výročí posvěcení baziliky Božího hrobu 14. září.[zdroj?] Ve východních církvích se svátek začal slavit v 7. století[zdroj?] a později došlo k jeho rozšíření i do Západní církve.[zdroj?] K datu 3. května vznikl na Západě svátek[zdroj?] nesprávně označovaný výrazem Nalezení svatého Kříže, zatímco na Východě bylo slaveno pouze 14. září jako Povýšení sv. Kříže.[zdroj?] Toto převzal Západ o více než století později.[zdroj?] V Miláně je prý doložen dokonce až v 11. století.[zdroj?]

Podle popisů poutníků do Jeruzaléma z 4. až 6. století byla tabulka dřevěná (Antonius z Piacenzy, který ji držel v rukou, uvádí, že z ořechového dřeva), přetřená vápnem, a byla na ní k přečtení slova „král židovský“ v hebrejštině, řečtině a latině. V evangeliu sv. Jana se uvádí, že nápis měl znít „Ježíš Nazaretský, král židovský“. Z toho se usuzuje, že císařovna Helena odvezla do Říma část tabulky s nápisem „Ježíš Nazaretský“.[4]

V roce 1492 při restaurování baziliky sv. Kříže Jeruzalémského v Římě, v místech někdejší soukromé Heleniny kaple, byla objevena olověná schránka, zazděná v menze oltáře, s nápisem „Titulus crucis“ a pečetí z roku 1143, kdy kostel prošel předchozí přestavbou. Po otevření v ní byla nalezena tabulka z ořechového dřeva se stopami po vápenného nátěru a s trojjazyčným textem „Ježíš Nazaretský“. Roku 1496 papež Alexandr VI. prohlásil tento nález za autentickou relikvii, kterou do Říma dopravila svatá Helena.[4] Řecký i latinský nápis byly psány zrcadlově zprava doleva, po vzoru hebrejštiny.[4]

Přímo v Santa Croce in Gerusalemmekostele svatého Kříže v Římě jsou dosud uchovávány v samostatných relikviářích části kříže, dva trny z trnové koruny, tabulka s čitelným nápisem NAZARENUS (nazývaná Titulus crucis) a jeden hřeb z kříže.[5] Jeden hřeb z kříže, vsazený do zlata, je součástí Svatovítského pokladu v pražské katedrále.[6]

Chrámy zasvěcené svatému Kříži[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha: Mladá fronta, 1991. 517 s. ISBN 80-204-0205-5. 
 2. KROLL, Gerhard. Po stopách Ježíšových (Církevní schválení Arcibiskupství pražské č.j. 1962/95). 2. vyd. Praha: Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2002. 486 s. ISBN 80-7192-711-2. S. 361. 
 3. a b c Relikviář sv. kříže Archivováno 18. 4. 2019 na Wayback Machine., Benediktinské opatství sv. Václava, Broumov
 4. a b c d e f g Ing. Rudolf Minář, Pavel Záchvěj: Bazilika Svatého Kříže Jeruzalémského, in: Pojď si sáhnout na Boha, web.katolik.cz, 2004
 5. Kostel Sv. Kříže v Římě, Fatym Vranov nad Dyjí
 6. Svatovítský poklad, archivovaná verze oficiálních stránek Pražského hradu, kancelář prezidenta republiky

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Anatole Frolow:Les Reliquiares de la Vraie Croix. Paris 1965 (5 vydání ro roku 1971)

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Svatý Kříž na Wikimedia Commons
 • Jeryz Pysiak: Kult relikvií Umučení Páně v ideologii královské vlády ve Francii a v Anglii ve 13. století: Ludvík Svatý a Jindřich III., [1], česky publikováno v knize: Peter Kováč: Kristova trnová koruna, Ars auro prior, edice Stavitelé katedrál 2, Praha 2009, s. 209 - 233.
 • Ing. Rudolf Minář, Pavel Záchvěj: Bazilika Svatého Kříže Jeruzalémského, in: Pojď si sáhnout na Boha, web.katolik.cz, 2004
 • Michael Hesemann: Ježíšova tabulka, Němí svědkové z Golgoty