Přeskočit na obsah

Oxid olovnatý

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Oxid olovnatý
Obecné
Systematický názevOxid olovnatý
Anglický názevLead(II) oxide
Německý názevBlei(II)-oxid
Sumární vzorecPbO
VzhledČervená nebo žlutá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS1317-36-8
Indexové číslo082-001-00-6
Číslo RTECSOG1750000
Vlastnosti
Molární hmotnost223,2 g/mol
Teplota tání886 °C
Teplota varu1 472 °C
Teplota změny krystalové modifikace489 °C (α→β)
Hustota9,349 g/cm³ (20 °C, α)
9,632 g/cm³ (20 °C, β)
Index lomunLiřα =2,665
nLimα =2,535
nDaβ =2,51
nDbβ =2,61
nDcβ =2,71
Tvrdost2
Rozpustnost ve vodě0,005 g/100 ml (α)
0,010 6 g/100 ml (β)
Součinitel tepelné vodivosti2,8 W m−1 K−1 (38 °C, α)
2,16 W m−1 K−1 (93 °C, α)
1,69 W m−1 K−1 (149 °C, α)
Měrná magnetická susceptibilita2,65×10−6 cm3g−1 (α)
2,48×10−6 cm3 g−1 (β)
Struktura
Krystalová strukturaČtverečná (α)
Kosočtverečná (β)
Hrana krystalové mřížkyα-modifikace
a= 397,6 pm
c= 502,3 pm
β-modifikace
a= 548,9 pm
b= 475,5 pm
c= 589,1 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−219,0 kJ/mol (α)
−215,3 kJ/mol (β)
Entalpie tání ΔHt54 J/g
Entalpie varu ΔHv960 J/g
Entalpie změny modifikace ΔHα→β7,5 J/g
Standardní molární entropie S°66,5 J K−1 mol−1 (α)
68,7 J K−1 mol−1 (β)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−188,9 kJ/mol (α)
−187,9 kJ/mol (β)
Izobarické měrné teplo cp205,3 J K−1 g−1 (α)
205,1 J K−1 g−1 (β)
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH360Df H332 H302 H373 H410
R-větyR61, R20/22, R33, R62, R50/53
S-větyS53, S45, S60, S61
NFPA 704
0
3
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxid olovnatý (PbO) je binární sloučenina olova a kyslíku. Vyskytuje se jako červená forma (tetragonální), označovaná jako modifikace α) a žlutá forma (orthorombická), označovaná jako modifikace β). Podle způsobu přípravy může být červený, oranžový nebo žlutý. Je amfoterní a snadno se rozpuští jak v kyselinách na soli olovnaté, tak v hydroxidech alkalických kovů na olovnatany.[2]

Fyzikálně-chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Červená a žlutá forma oxidu olovnatého

Červená forma je stabilní za obyčejné teploty a krystalizuje v tetragonální soustavě (D74h – P4/nmm, Z = 2) s tetragonálně pyramidálními jednotkami {PbO4}, ve vrstevnaté struktuře, ve které jsou atomy olova střídavě nad a pod rovinou atomů kyslíku a vzdálenost mezi atomy olova a kyslíku Pb-O je vždy 233 pm. Atomy olova Pb tvoří deformované těsné kubické uspořádání. Červená forma se označuje jako klejt[poz. 1].[3] Její teplota tání je 897 °C a hustota 9,355 g/cm3.[2] V přírodě se nachází jako minerál lithargit.

Žlutá forma krystalizuje v orthorombické soustavě a je deformovanou verzí červené formy. Označuje se jako masikot a je stabilní nad 488 °C. Delším varem s vodou se přeměňuje v červenou formu.[2]. Rozpustnost žlutého oxidu olovnatého (hustota 9,642 g/cm3)[2] ve vodě je při 20 °C 1,2 mg ve 100 g vody, rozpustnost červeného asi poloviční (větší stabilita).[4] V přírodě se nachází jako minerál massicot.

Příprava a reakce[editovat | editovat zdroj]

Oxid olovnatý se ve velkém vyrábí oxidací roztaveného olova vháněním vzduchu na hladinu kovu – oxid olovnatý pokrývá kov.[3] Opatrnějším zahřívání a také tepelným rozkladem uhličitanu Pb(CO3)2 nebo dusičnanu Pb(NO3)2 olovnatého se získá jako kyprý žlutý prášek, masikot.[4]

2 Pb(NO3)2 → 2 PbO + 4 NO2 + O2
PbCO3 → PbO + CO2

Na mokré cestě se oxid olovnatý získá varem hydroxidu olovnatého Pb(OH)2 s hydroxidem sodným. Podle koncentrace hydroxidu při tom vzniká žlutý nebo červený oxid olovnatý.[4] Opatrným zahříváním za přístupu vzduchu se dá oxidovat na suřík Pb3O4, přičemž k oxidaci je však vhodná pouze kyprá, práškovitá modifikace oxidu, masikot.[4] Zahřívání oxidu olovičitého PbO2 probíhá dle následujícího způsobu:

PbO2293 °C→ Pb12O19351 °C→ Pb12O17374 °C→ Pb3O4605 °C→ PbO.[2]

Působením redukčních činidel, např. vodíkem, uhlím, oxidem uhelnatým CO a kyanidem draselným KCN, je možné oxid olovnatý za žáru snadno redukovat na kov.[4] V kyselinách se oxid olovnatý snadno rozpouští za vzniku solí. Ve velmi koncentrovaném hydroxidu sodném NaOH se rozpuští, ve zředěném jen málo.[4] Rozpustnost oxidu olovnatého ve vodě se však přísadou hydroxidu sodného přece jen podstatně zvyšuje, což je dáno vznikem klastrového kationtu (Pb6O(OH)6)4+.[3] Stejný kation vznikne, přidá-li se malé množství hydroxidu do vodného roztoku kyseliny chloristé HClO4, ve kterém je rozpuštěný oxid olovnatý PbO.

Využití[editovat | editovat zdroj]

Hlavní využití má při výrobě skla (např. flintové sklo, olovnatý křišťál), neboť vysoký obsah olova dodává sklu větší hustotu, menší tepelnou vodivost, vyšší index lomu (vyšší lesk), větší odolnost a houževnatost.[2] Oxid olovnatý se také používá v keramických glazurách a skelných emailech. Další značná část oxidu olovnatého se spotřebuje pro výrobu elektrických akumulátorů (buď jako klejt, nebo jako tzv. černý oxid, tj. směs olova a oxidu olovnatého). Klejt se dále používá při výrobě pigmentů (v USA byla jeho výroba v roce 1975 121 000 t a černého oxidu 333 000 t).[2]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Ze staroněmeckého kleit (nyní das Kleid – oděv).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Lead monoxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d e f g N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků I, Informatorium, Praha 1993, ISBN 80-85427-38-9
  3. a b c A. Muck,Základy strukturní anorganické chemie, Academia, Praha 2006, ISBN 80-200-1326-1
  4. a b c d e f H. Remy, Anorganické chemie I, SNTL, Praha 1961

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]