Tcl

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tcl
Paradigma Multiparadigmatický: imperativní, strukturovaný, procedurální, funkcionální, objektově orientovaný, řízený událostmi
Vznikl v 1988
Autor John Ousterhout
Vývojář John Ousterhout, Tcl Core Team
Poslední verze 8.6.6[1] (27. července 2016)
Typová kontrola dynamická
Hlavní implementace ActiveTcl
Ovlivněn jazyky Awk, Lisp
Ovlivnil jazyky PHP,[2] Tea, PowerShell[3]
Licence Stylu BSD
Web www.tcl.tk

Tcl (vyslovuje se „tý-sý-el“ nebo „tykl“, název je zkratka z Tool Command Language) je jednoduchý, ale účinný skriptovací jazyk, který v roce 1988 vytvořil John Ousterhout. Přes svoje stáří a nezvyklou syntaxi je snadno zvládnutelný, a díky nízkým nárokům na hardware je oblíbeným jazykem především pro testování softwaru, programování vestavěných systémů a prototypování. V roce 1991 byl doplněn grafickým frameworkem Tk a výsledný systém nazývaný Tcl/Tk se stal až do nástupu Qt a GTK+ jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro vytváření grafických uživatelských rozhraní; knihovna Tk byla zpřístupněna v různých skriptovacích (Perl, Python, Ruby) i kompilovaných jazycích.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Základní vlastnosti:

 • imperativní jazyk – program se skládá pouze z příkazů
 • všechny příkazy (i řídicí struktury) mají jednotnou strukturu v prefixové notaci (výrazy ale používají obvyklou infixovou notaci)
 • příkazy mohou mít proměnný počet parametrů
 • všechny příkazy mohou být dynamicky předefinovány nebo přetíženy
 • všechny datové typy i text programu mohou být reprezentovány jako textové řetězce
 • událostmi řízené rozhraní pro sokety a soubory; lze používat časové a uživatelem definované události
 • viditelnost proměnných implicitně omezena na lexikální oblast platnosti, příkazy uplevelupvar dovolují procedurám komunikovat s obklopujícími funkcemi
 • všechny příkazy definované přímo jazykem Tcl generují při chybném použití chybová hlášení
 • snadná rozšiřitelnost pomocí jazyka C, C++, Java nebo samotného Tcl
 • interpretovaný jazyk používající bytecode, text programu se dá vytvářet za běhu
 • plná podpora Unicode 3.1 od roku 1999
 • přenositelnost – samotný jazyk, i mnoho knihoven (včetně Tk) jsou nezávislé na platformě (Windows, Unix, Linux, Mac)
 • úzká integrace s knihovnou grafického uživatelského rozhraní Tk

Spuštění Tcl[editovat | editovat zdroj]

Základní interpret jazyka Tcl – tclsh – lze spustit bez parametrů a s Tcl pracovat interaktivně:

tclsh
% expr 22/7
3
% expr 22/7.
3.142857142857143
% expr 4*atan(1)
3.141592653589793
% string length "nejneobhospodařovatelnějšími"
28
% exit

– procento (%) je nápověda interpretu (dále už není uváděno), expr je příkaz pro vyhodnocení matematických výrazů, lomítko je operátor dělení (pro dělení celých čísel se používá celočíselné dělení se zbytkem, použitím tečky se vynutí reálné dělení), hvězdička je operátor násobení; pro ukončení interpretu lze použít příkaz exit nebo znak konce souboru, kterým je v Microsoft Windows a v MS-DOSu klávesová kombinace Ctrl-Z, v Unixu Ctrl+D. Nevýhodou interaktivního režimu je nemožnost editovat příkazy pomocí kurzorových kláves; lze je ale vypsat příkazem history a znovu vyvolat zadáním vykřičníku a čísla příkazu.

Druhý interpret – wish – je určený pro programy používající grafické prostředí:

wish
label .pozdrav -text Ahoj
pack .pozdrav -padx 40 -pady 20

Obvyklejší přístup je ale spouštění předem připravených programů neboli skriptů:

tclsh program.tcl parametr parametr ...

Souborům s programy v jazyce Tcl se obvykle dává přípona .tcl. Aby v Unixu bylo možné pouštět Tcl skripty pouze zadáním jejich jména, je potřeba dát souboru se skriptem právo execute a na jeho začátek přidat první čtyři řádky z následující ukázky:

#!/bin/sh
# -*- tcl -*-
# The next line is executed by /bin/sh, but not tcl \
exec tclsh "$0" ${1+"$@"}

puts "Hello, world!"

První řádek díky konstrukci Shebang zajistí, že se skript začne interpretovat programem /bin/sh; provedením příkazu exec se spustí tclsh, který začne číst soubor se skriptem zase od začátku, ale řádek s příkazem exec považuje za pokračování komentáře z předchozího řádku díky jeho zakončení obráceným lomítkem.

Syntaxe a základní sémantika[editovat | editovat zdroj]

Program (skript) v Tcl je tvořen voláním jednoho nebo více příkazů. Příkaz je posloupnost slov oddělených mezerami nebo jinými bílými znaky ukončená koncem řádku nebo středníkem:

slovo0 slovo1 slovo2 ... slovoN

Slova se mohou zapisovat třemi způsoby:

 • ohraničená pouze mezerami nebo bílými znaky
 • uzavřená v uvozovkách (aby mohla obsahovat bílé znaky)
 • uzavřená ve složených závorkách, které zabraňují provádění substitucí

První slovo je jméno příkazu. Jména příkazů v Tcl nejsou vyhrazená slova, ani nemají v jazyce žádné zvláštní postavení; jsou to obyčejné, nijak neprivilegované, funkce v knihovně. Další slova jsou argumenty:

příkaz argument1 argument2 ... argumentN

Příkazy mohou mít proměnný počet parametrů. Pokud slova obsahují mezery, je nutné je napsat do uvozovek nebo jiných operátorů seskupení.

Symboly se zvláštním významem[editovat | editovat zdroj]

 • $ – vrací hodnotu proměnné, jejíž jméno je uvedeno za znakem dolar
 • [] – závorky včetně obsahu nahradí výstupem Tcl příkazu, který je v závorkách uzavřen
 • "" – spojí obsah uvozovek do jednoho řetězce (slova), vyhodnocuje vnořené konstrukce s $, [] a \
 • {} – spojí obsah závorek do jednoho řetězce (slova) aniž by interpretoval speciální znaky uvnitř
 • \ – ruší zvláštní význam následujícího znaku nebo vytváří řídicí znak nebo znak se zadaným kódem
 • # – uvozuje komentář, který končí s koncem řádku; lze použít pouze v místě, kde může začínat příkaz

Apostrofy nemají v Tcl žádný zvláštní význam. Kulaté závorky nemají zvláštní význam, používají se pro přístup k prvkům asociativních polí a pro vyjádření priority v aritmetických výrazech.

Příkaz puts[editovat | editovat zdroj]

Příkaz puts vypíše zadaný řetězec (který musí tvořit jedno slovo, proto je vhodné jej vždy uzavírat do uvozovek) následovaný znakem konce řádku, implicitně na standardní výstup (kanál stdout):

puts "Hello, world!"

Pokud puts nemá po vypsání řetězce odřádkovat, je potřeba před řetězcem použít volbu -nonewline:

puts -nonewline "Dobrý "
puts "den!"

Před vypisovaným řetězcem lze uvést jméno výstupního kanálu (nebo proměnnou, která se odkazuje na soubor):

puts stderr "Chyba!"

Proměnné a příkaz set[editovat | editovat zdroj]

Pro přiřazení hodnoty do proměnné slouží příkaz set; pro získání obsahu proměnné je nutné před její jméno napsat znak dolar:

% set x 5
5
% puts "Hodnota proměnné x je $x."
Hodnota proměnné x je 5.

Pokud je příkaz set zadán v příkazovém řádku tclsh (tj. při interaktivním provádění), vypisuje se přiřazovaná hodnota; při provádění programu ne.

Přiřazení hodnoty výrazu do proměnné není tak jednoduché; je potřeba použít příkaz expr a hranaté závorky pro dosazení výsledku příkazu do jiného příkazu:

% set stupnu_Fahrenheita 451
451
% set stupnu_Celsia [expr {($stupnu_Fahrenheita-32)/1.8}]
232.77777777777777

Před otevírací hranatou i složenou závorkou musí být mezera; první odděluje parametry příkazu set, druhá jméno příkazu expr od parametru.

Aby se odlišilo jméno proměnné od okolního textu, lze jej uzavřít do složených závorek “${jmeno}”:

% set a 2
2
% set b 3
3
% puts "${a}x$b=[expr {$a*$b}]"
2x3=6

Tcl není staticky typovaný jazyk: každá proměnná může obsahovat hodnotu libovolného typu – např. celé číslo, reálné číslo, řetězec, seznam, jméno příkazu nebo slovník; hodnoty se převádějí na jiné typy podle potřeby automaticky (s omezeními danými syntaxí). Hodnoty jsou ale vždy konstantní (anglicky immutable); operace, které vypadají, že mění hodnoty, ve skutečnosti pouze vrací jinou hodnotu.

Asociativní pole[editovat | editovat zdroj]

Asociativní pole je složená datová struktura, ve které se pro přístup k jednotlivým položkám používá klíč, kterým může být libovolný textový řetězec. S prvky asociativních polí se pracuje stejně jako s jednoduchými proměnnými:

set hlavni_mesta(ČR) "Praha"
set hlavni_mesta(Slovensko) "Bratislava"
set hlavni_mesta(Polsko) "Varšava"
set hlavni_mesta(Německo) "Berlín"
set hlavni_mesta(Rakousko) "Vídeň"

set stat Slovensko
puts "$stat má hlavní město $hlavni_mesta($stat)."

Asociativní pole lze také vytvořit pomocí příkazu array set:

array set hlavni_mesta {
 "ČR"     "Praha"
 "Slovensko" "Bratislava"
 "Polsko"   "Varšava"
 "Německo"  "Berlín"
 "Rakousko"  "Vídeň"
}

set stat Slovensko
puts "$stat má hlavní město $hlavni_mesta($stat)."

Oba skripty vypíšou:

Slovensko má hlavní město Bratislava.

Seznamy[editovat | editovat zdroj]

Tcl umí velmi jednoduše vytvářet víceúrovňové konstantní seznamy, např.

set slovnicek {
  {{učit} {teach taught taught}}
  {{učit se} {learn {learnt learned} {learnt learned}}}
}

Jednotlivé prvky lze vybírat pomocí funkce lindex.

Operátory seskupení[editovat | editovat zdroj]

Před provedením každého příkazu Tcl provede vyhodnocení proměnných a vnořených příkazů (tzv. substituce nebo expanze). Substituci lze řídit pomocí operátorů seskupení. Jazyk Tcl má 3 operátory seskupení:

 • Uvozovky ""
 • Složené závorky {}
 • Hranaté závorky []

Operátory seskupení propůjčují jazyku Tcl nezaměnitelný charakter, jsou však zároveň i příčinou proč se mu mnoho programátorů vyhýbá.

Uvozovky[editovat | editovat zdroj]

Uvozovky se chovají stejně jako v mnoha jiných skriptovacích jazycích: vytvářejí řetězec z posloupnosti slov a zároveň nezabraňují expanzi proměnných ani vyhodnocování příkazů zapsaných v hranatých závorkách. Pokud se mají do řetězce vložit uvozovky, je nutné před nimi napsat obrácené lomítko; obrácené lomítko také ruší význam dolaru jako prostředku pro expanzi hodnoty proměnné:

puts "Prvek $i pole \$arr má hodnotu \"$arr($i)\"."

Pokud je v proměnné i hodnota 8, a prvek pole $arr s indexem 8 (indexem může být i řetězec) obsahuje řetězec "osmička", vypíše se

Prvek 8 pole $arr má hodnotu "osmička".

V uvozovkách mají některé posloupnosti začínající znakem obrácené lomítko význam řídicích nebo jiných znaků:

Posloupnost Význam
\n Znak nový řádek (line feed)
\r Znak návrat vozíku (carriage return)
\t Znak tabelátor (tab)
\v Znak vertikální tabelátor (vertical tab)
\a Znak zvonek (bell)
\b Znak backspace
\0nn Znak se zadaným kódem (v osmičkové soustavě)
\uHHHH Unicode znak U+HHHH
\xHH Znak se zadaným kódem (v šestnáctkové soustavě)

Hranaté závorky[editovat | editovat zdroj]

Do hranatých závorek lze zapsat libovolný příkaz Tcl včetně parametrů; příkaz v hranatých závorkách se provede před provedením příkazu, ve kterém je použit, a hranaté závorky se nahradí výstupem, který vyprodukuje. V následujícím příkladu je použit příkaz clock seconds, který vrací počet sekund od 1. 1. 1970 a příkaz clock format, který tento údaj zformátuje podle parametru uvedeného za volbou -format:

puts "Od 1. ledna 1970 uplynulo [clock seconds] sekund;"
puts "Je rok [clock format [clock seconds] -format "%Y"]."

vypíše

Od 1. ledna 1970 uplynulo 1366380049 sekund;
Je rok 2013.

Jak je vidět hranaté závorky a uvozovky lze vnořovat.

Nejčastější příkaz, který se píše do hranatých závorek, je příkaz expr, který vyhodnocuje aritmetické výrazy:

set vyraz "1+2+3+4+5+6+7+8+9+10"
set vysledek [ expr $vyraz ]
puts "Součet $vyraz je $vysledek."

Vypíše

Součet 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 je 55.

Substituce pomocí hranatých závorek umožňuje použít výsledek jednoho příkazu jako argument dalšího příkazu. Pokud se má vyvolat příkaz jako funkce, která vrací hodnotu, musí se vždy uzavřít do hranatých závorek.

Tcl nepotřebuje operátor pro spojení řetězců, protože stačí jenom zapsat proměnné nebo příkazy v hranatých závorkách za sebe. Na rozdíl od unixových interpretů příkazů vyhodnocuje Tcl každý řetězec pouze jednou (pokud skript přímo nepředepisuje opakované vyhodnocení), což trochu komplikuje interaktivní použití, ale zprůhledňuje chování ve skriptech (např. mezery ve jméně souboru nepůsobí potíže známé z unixových shellů).

Složené závorky[editovat | editovat zdroj]

Složené závorky se chovají jako apostrofy v unixových interpretech příkazů a některých skriptovacích jazycích – jejich obsah se bere jako jedno slovo a nijak se neexpanduje (jen se ignoruje konec řádku, před kterým je zpětné lomítko). Složené závorky se mohou používat pro zápis řetězců, které se mají interpretovat přesně tak, jak jsou zapsány, v Tcl však mají mnohem širší použití – pro zápis řídicích struktur. Cyklus s testem na začátku se v Tcl zapisuje jako příkaz while, za kterým následují dvě slova – první je podmínka, druhé je tělo cyklu. Tcl nevyžaduje žádné závorky, do kterých by se podmínka a tělo cyklu uzavíralo, ale nejsnazší způsob, jak podmínku i tělo cyklu zapsat jako jedno slovo, je uzavřít je do složených závorek. Díky tomu se zápis while cyklu v Tcl podobá zápisu v jazyce C. Podobným způsobem se zapisuje definice funkce (první parametr za slovem proc je jméno procedury nebo funkce, druhý seznam parametrů, třetí tělo funkce), podmíněný příkaz (první parametr za slovem if je podmínka, druhým seznam příkazů, které se mají provést, je-li podmínka splněna, pak mohou následovat části elseif a else).

Do složených závorek se také uzavírají matematické výrazy vyhodnocované příkazem expr.

Pokud by se v příkazu puts použitém v části „Uvozovky“ nahradily vnější uvozovky složenými závorkami:

puts {Prvek $i pole \$arr má hodnotu \"$arr($i)\".}

výsledný výstup by vypadal značně odlišně; pravděpodobně úplně jinak, než bylo zamýšleno:

Prvek $i pole \$arr má hodnotu \"$arr($i)\".

Pokud jsou složené závorky vnořeny do jiných složených závorek, hranatých závorek nebo uvozovek, chovají se jako normální znak:

puts "Prvek {$i} pole \$arr má hodnotu {$arr($i)}."

vypíše

Prvek {8} pole $arr má hodnotu {osmička}.

Do složených závorek se uzavírají výrazy v příkazu expr, aby se zabránilo dvojí expanzi jména proměnných:

set i 10
set d "\$i"
puts [ expr 2*$d ]

Řídicí struktury[editovat | editovat zdroj]

Díky vynalézavému použití složených závorek se syntaxe řídicích struktur podobá syntaxi jazyka C; do složených závorek se v Tcl píšou nejen příkazy (i jeden příkaz musí být uzavřen ve složených závorkách), ale i podmínky. Při vytváření řídicích konstrukcí musí být vně složených závorek (tj. před { a za }) vždy aspoň jeden bílý znak (mezera nebo konec řádku).

Interpretu Tcl je skutečnosti jedno, jaké operátory seskupení se použijí (a jestli vůbec nějaké). Vyžaduje pouze, aby jednotlivé konstrukce obsahovaly správný počet slov. Například v příkazu cyklu musí být za příkazem while dva parametry, každý tvořený jedním slovem; první je podmínka a druhý tělo cyklu.

Podmíněný příkaz[editovat | editovat zdroj]

Následující program ukazuje syntaxi podmíněného příkazu v Tcl; část else je nepovinná, příkaz může mít libovolný počet částí elseif:

if {$i > 0} {
 puts "$i je kladné číslo"
} elseif {$i == 0} {
 puts "$i je nula"
} else {
 puts "$i je záporné číslo"
}

While cyklus[editovat | editovat zdroj]

Následující ukázka použití while příkazu počítá Ludolfovo číslo podle vzorce

kde funkce arkus tangens se počítá pomocí Taylorova vzorce

(pro )
set platnych_mist 12
set epsilon "1e-$platnych_mist"
set znam 1.0
set moc2 [expr {1.0/2.0}]
set moc3 [expr {1.0/3.0}]
set n 1
set clen [expr {$moc2+$moc3}]
set suma $clen
while {abs($clen)>$epsilon} {
  incr n 2
  set znam [expr {-$znam}]
  set moc2 [expr {$moc2/4.0}]
  set moc3 [expr {$moc3/9.0}]
  set clen [expr {$znam/$n*($moc2+$moc3)}]
  set suma [expr {$suma+$clen}]
}
puts "Ludolfovo číslo: [format "%.${platnych_mist}G" [expr {4.0*$suma}]]"

Příkaz incr zvětší hodnotu proměnné, která je jeho prvním parametrem, o hodnotu zadanou druhým parametrem (nebo o 1, pokud druhý parametr chybí).

Pro ukončení provádění cyklu lze použít příkaz break.

For cyklus[editovat | editovat zdroj]

V případě for cyklu se do vlastních složených závorek dává každý ze tří výrazů, které se v jazyce C píšou do kulatých závorek a oddělují středníky:

for { set i 1 } { $i <= 10 } { incr i } {
 puts "$i"
}

Definice funkcí[editovat | editovat zdroj]

Funkce se v Tcl definují příkazem proc, za kterým následují dvojí složené závorky; první obsahují seznam parametrů (oddělených mezerami), druhé tělo funkce. Pokud má funkce vracet návratovou hodnotu, lze použít příkaz return (jinak vrací výsledek posledního provedeného příkazu). Naprogramovat výpočet faktoriálu rekurzivně sice není ideální, ale je to možné i v Tcl. Všimněte si, že Tcl umožňuje, aby jméno funkce byl vykřičník:

proc ! { n } {
  if {$n <= 1} {
    set res 1
  } else {
    set res [ expr {$n * [ ! [ expr { $n - 1}] ]} ]
  }
  return $res
}

for { set n 1 } { $n <= 20 } { incr n } {
 puts "$n! = [ ! $n ]"
}

Vhodnější výpočet faktoriálu bez rekurze by mohl vypadat takto:

proc ! { n } {
  set res 1
  for { set k 2 } { $k <= $n } { incr k } {
    set res [expr {$res*$k}]
  }
  return $res
}

for { set n 1 } { $n <= 20 } { incr n } {
 puts "$n! = [ ! $n ]"
}

Uživatelem definované funkce se volají stejně jako ostatní příkazy – parametry se píšou za jméno funkce a od jména funkce i sebe navzájem se oddělují mezerami nebo bílými znaky. Proto při volání funkce faktoriál není možné psát (jako v matematice) vykřičník za výraz, z něhož se má faktoriál počítat.

Většina příkazů jazyka Tcl jsou funkce s proměnným počtem parametrů. To platí i o příkazech ve standardní knihovně. Příkaz proc (konstruktor pro vytváření procedur/funkcí) umožňuje definovat implicitní hodnoty pro argumenty, které nebudou použity ve volání procedury, a parametr obsahující všechny argumenty, což umožňuje zpracování proměnného počtu argumentů ve funkcích.

Přístup k globálním proměnným[editovat | editovat zdroj]

Proměnné použité mimo funkci nejsou uvnitř funkce viditelné. Pro jejich zpřístupnění lze uvnitř funkce použít příkaz

global proměnná

Modifikace parametrů funkce[editovat | editovat zdroj]

Pokud mají být změny hodnot některého z parametrů funkce viditelné i po opuštění funkce, je nutné použít předávání parametrů odkazem. V tcl lze použít následující konstrukci:

# Funkce vrátí kód bytu (0-255) z pozice idx v řetězci buffer a zvětší idx o 1
# Je-li idx >= než délka bufferu, vrátí -1 a idx nezmění
proc get_first_octet { buffer idx } {
  # na parametr idx se budeme odkazovat pomocí $pos
  upvar 1 $idx pos
  if { $pos < [string length $buffer] } {
    binary scan [string index $buffer $pos] c octet
    incr pos
    return [expr {$octet & 0xFF}]
  } else {
    return -1
  }
}

Při volání funkce se na místě parametru předávaného odkazem píše pouze jméno proměnné bez znaku dolar:

set retezec "Abcd"
set i 0
set kod [get_first_octet $retezec i]

Různé příkazy a funkce[editovat | editovat zdroj]

Ve vysvětlivkách jsou rozlišovány funkce (které budou v programu použity v hranatých závorkách) od celých příkazů, přestože v tcl je každá funkce zároveň příkazem a naopak příkaz často vrací nějakou hodnotu – například příkazy incr a append vracejí novou hodnotu použité proměnné.

Práce se seznamy[editovat | editovat zdroj]

Seznam je v tcl libovolný řetězec, v němž jsou jednotlivé prvky odděleny mezerami.

 • llength seznam – funkce vrací počet prvků v seznamu – llength "abc 2 xyz" vrací 3
 • lindex seznam číslo_prvku – funkce vrací zadaný prvek seznamu (prvky se číslují od 0) – lindex {a b c} 2 vrací c

Práce s řetězci[editovat | editovat zdroj]

 • string length řetězec – funkce vrací délku řetězce ve znacích
 • string bytelength řetězec – funkce vrací délku řetězce v bytech
 • string index řetězec pozice – funkce vrací znak na dané pozici řetězce (číslováno od 0)
 • string range řetězec start end – funkce vrací podřetězec od pozice start do pozice end včetně (číslováno od 0)
 • string first vzorek řetězec [ start ] – funkce vrací pozici prvního výskytu řetězce vzorek v zadaném řetězci od pozice start (číslováno od 0); při neúspěchu vrátí -1
 • append proměnná seznam – příkaz spojí všechny prvky seznamu do jednoho řetězce (nic mezi ně nevkládá) a ten připojí na konec obsahu proměnné
 • string map mapa řetězec – funkce vrátí řetězec vzniklý z posledního parametru nahrazením podřetězců podle mapy; mapa je seznam dvojic podřetězec náhrada; nahrazuje vždy první nalezený podřetězec, nikoli nejdelší
 • string reverse řetězec – funkce vrací zadaný řetězec pozpátku
 • string repeat řetězec počet – funkce vrací řetězec vzniklý zadaným počtem opakování zadaného řetězce

Regulární výrazy[editovat | editovat zdroj]

 • regexp [volby] reg_výraz řetězec [ proměnná ... ] – funkce vrátí jedničku, pokud zadaný řetězec vyhovuje regulárnímu výrazu reg_výraz; pokud jsou uvedeny proměnné, uloží se do první podřetězec, na který byl napasován celý regulární výraz, do dalších podřetězce, které byly napasovány na podvýrazy zapsané v reg_výraz v kulatých závorkách; volby mohou být
  • -nocase – nerozlišují se velká a malá písmena;
  • -start pozice – shoda se hledá až od zadané pozice
  • -indices – do proměnných se neukládají podřetězce ale dvojice čísel, udávající počáteční a koncovou pozici v řetězci; podřetězec lze získat pomocí string range řetězec [lindex $pos 0] [lindex $pos 1], kde pos je jméno proměnné, do které byla uložena dvojice pozic, která nás zajímá; pro Tcl od verze 8.5 lze použít string range řetězec {*}$pos; prefix {*} zajistí, že jednotlivá slova z proměnné $pos budou považována za samostatné parametry příkazu string range
 • regsub [volby] reg_výraz řetězec náhrada výsledek – funkce vrátí počet úspěšných nahrazení podřetězců vyhovujících reg_výraz v zadaném řetězci výrazem náhrada; do parametru výsledek uloží výsledek nahrazování; nejpoužívanější volbou je -all, která znamená, že se mají nahrazovat všechny nalezené výskyty, jinak se provede náhrada pouze prvního výskytu

Práce se soubory[editovat | editovat zdroj]

 • open jméno – funkce otevře nebo vytvoří soubor a vrátí manipulátor souboru
 • close manipulátor – funkce zavře soubor
 • puts [manipulátor] řetězec – příkaz zapíše zadaný řetězec do souboru
 • gets [manipulátor] – funkce načte jeden řádek ze souboru a vrátí ho
 • read manipulátor [délka] – funkce načte blok zadané délky ze souboru
 • fconfigure [manipulátor] parametry – příkaz nastaví režim práce se souborem (např. nebufferovaný, bez čekání, binární bez konverzí konců řádků)

Konverze dat[editovat | editovat zdroj]

 • format formát hodnota [ ... ] – funkce vrací řetězec formát vyplněný v místech formátovacích direktiv zadanými hodnotami – jako funkce sprintf v jazyce C
 • binary format formát řetězec – funkce vrací řetězec vzniklý interpretací zadaného řetězce zadaným formátem; binary format B* 0100000101000010 vrací AB, protože 01000001 je binární zápis kódu písmene A a 01000010 binární zápis kódu písmene B
 • binary scan vstup formát výstup – příkaz uloží do proměnné $výstup hodnotu vzniklou interpretací vstupu zadaným formátembinary scan $line B* bitstring uloží do $bitstring binární zápis obsahu proměnné $line; binary scan ABC12 H* output; puts $output vypíše reprezentaci znaků v šestnáctkové soustavě 4142433132
 • encoding convertto výstupní_kódování vstup – funkce vrací vstup zkonvertovaný do zadaného kódování
 • encoding convertfrom vstupní_kódování vstup – funkce vrací vstup zkonvertovaný ze zadaného kódování – pro konverzi z UTF-16 do UTF-8 je nutné použít [encoding convertto utf-8 [encoding convertfrom unicode $vstup]]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Latest Release: Tcl/Tk 8.6.6 (Jul 27, 2016) [online]. 2016-07-27. Dostupné online.  
 2. LERDORF, Rasmus. PHP on Hormones – history of PHP presentation by Rasmus Lerdorf given at the MySQL Conference in Santa Clara, California [online]. The Conversations Network, 2007-04-26. Dostupné online.  
 3. Windows PowerShell : PowerShell and WPF: WTF

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

(anglicky)
(česky)