Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Logo univerzity
Logo VŠTE
Logo VŠTE
Zkratka VŠTE
Rok založení 2006
Typ školy veřejná neuniverzitní vysoká škola
Vedení
Rektor doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
Kvestor Ing. Jaromír Vrbka
Prorektor statutární zástupce rektora prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost Ing. Vojtěch Stehel
Počty akademiků (k roku 2016[1])
Počet bakalářských studentů 3678
Počet magisterských studentů 211
Počet akademických pracovníků 87
Další informace
Adresa Okružní 517/10, České Budějovice, 370 01, Česko
Zeměpisné souřadnice
http://www.vstecb.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) vznikla 27. dubna 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, ze dne 17. března 2006. VŠTE je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu. Je jednou ze dvou profesně orientovaných veřejných vysokých škol s technickými obory v ČR. Praktických znalostí (profesní orientace) je dosahováno přímým propojením výuky s firmami v rámci studovaného oboru. Rektorem je doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Studuje zde více než 4000 studentů v pěti bakalářských oborech.

Akreditované studijní programy[editovat | editovat zdroj]

Magisterské obory
 • Logistické technologie (2 roky)
 • Konstrukce staveb (1,5 roku)
Bakalářské obory
 • Technologie dopravy a přepravy (3 roky)
 • Strojírenství (3 roky)
 • Konstrukce staveb (4 roky)
 • Stavební management (4 roky)
 • Pozemní stavby (4 roky)
 • Ekonomika podniku (3 roky)

Podrobný popis jednotlivých oborů[editovat | editovat zdroj]

Hlavní budova

Logistické technologie – magisterský obor (Ing.)[editovat | editovat zdroj]

Logistika představuje významnou oblast podnikání, přičemž její nároky a její dopady na efektivitu společnosti a tím i na životní úroveň občanů, jsou enormní. Logistika je nástroj, který lze efektivně využít pro získání konkurenční výhody a její význam je dnes uznáván na celém světě. V souvislosti s tím lze identifikovat zvýšení požadavků na odborníky v ČR i zahraničí. To je vyvoláno tím, že význam logistiky není pouze ve výrobní sféře, ale dotýká se prakticky všech podniků a organizací.

Logistické náklady se navíc pro řadu podniků staly kritickým problémem vzhledem k postupující globalizaci průmyslu. Třebaže se klade velký důraz na oblasti jako je kvalita a zákaznický servis, snižování nákladů se považuje za nejvýznamnější faktor. Globalizace ovlivnila logistiku nárůstem konkurence ve světovém měřítku, což donutilo české podniky, aby hledaly nové možnosti, jak se odlišit. Zaměřují se na oblast logistiky, aby na domácím trhu byly schopny poskytovat spolehlivější a pružnější služby než zahraniční konkurence. Zároveň dochází k tomu, že české podniky dnes ve větší míře kooperují se zahraničím, v důsledku čehož se logistický řetězec mezi podnikem a jeho obchodními partnery prodlužuje, stává se nákladnějším a složitějším. Aby byl podnik schopen plně využít globálních příležitostí, potřebuje kvalitní logistický systém včetně kvalifikovaných odborníků.

Další požadavky na specialisty „logistiky“ přináší příchod zahraničních společností na území ČR. Tyto nadnárodní instituce nejen kooperují s českými podniky, ale zůstávají věrné svým tradičním logistickým řetězcům v zahraničí, do kterých často integrují i české podniky. Logistika se tak stává jednou z hlavních priorit hospodářského a společenského rozvoje státu a jednotlivých krajů. Patří mezi nejdůležitější součásti strategických programů rozvoje každého kraje, tedy i kraje Jihočeského. Logistika se stává základem koncepčního plánování a podkladem pro rozhodovací procesy, přípravnou a projektovou dokumentaci plánovaných investic.

V rámci oblasti logistiky dochází k propojování subjektů státní a veřejné správy se soukromým sektorem, k propojování domácích subjektů se zahraničními, propojování výrobního sektoru se sektorem služeb. Dochází tak ke zvyšování konkurenceschopnosti všech českých tržních subjektů, což pozitivně ovlivňuje úroveň zaměstnanosti v ČR.

Absolvent bude schopen a dokáže

Druhý stupeň vysokoškolského studia vychovává technicky vzdělané manažery logistiky vyšších řídících úrovní v oblasti zásobování, nákupu, skladování, řízení výrobních provozů, vedoucích dispečinků, vedoucích logistických útvarů, vedoucích plánovacích a prognostických útvarů firem. Odborné zaměření je založené na profesionálním osvojení si principů optimalizace a syntézy logistických systémů v kooperaci se znalostmi z oblasti plánování a prognózování, informatizace a řízení a projektování logistických systémů, které dokáže využívat, provozovat a aplikovat pro danou oblast. Uplatnění absolventa je ve vedoucích technických funkcích v oblasti logistiky v rámci distribuce, skladování, balení a manipulace, dopravy a výroby. Absolventi rovněž najdou uplatnění jako projektanti logistických systémů v oblasti technického řešení výroby, dopravy, manipulace s materiálem, identifikace a balení, zásobování, odbytu, prodeje, údržby apod. Absolventi magisterského studia oboru Logistické technologie jsou připraveni řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologii a systémů a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopný samostatně i v týmu řešit složité projekty. Studijní plán oboru Logistické technologie je koncipován tak, aby byl absolventovi umožněn vstup na trh práce k výkonu povolání s kvalifikačním požadavkem na absolventa magisterského studia vybaveného potřebnými znalostmi a dovednostmi. Uvedené dává základ pro vysokou univerzálnost absolventů oborů a možnost jejich další profilace ve specifických oborech logistiky a jejích technologií a to v rámci své vlastní odborné praxe, možnosti specializace v rámci studia či dalším navazujícím doktorském studiu.

Specializace
 1. Dopravní logistika – Prohlubuje znalosti v oblasti osobní i nákladní dopravy, dopravních prostředků a technologií. Absolvent, který si zvolil tuto specializaci ovládá technologie a postupy využívané v logistice. Umí řešit úlohy plánování a optimalizace dopravy a dopravních toků v aglomeracích. Je schopen využít znalosti o dopravní telematice, a pro stávající dopravní infrastrukturu umí zajistit moderní systémy řízení dopravních a přepravních procesů. Zvládá aplikovat telematiku v multimodálních přepravách a provádět analýzu dopadů deregulace na dopravce a přepravce. Dokáže navrhovat řešení logistických problémů měst v různých pojetích od dílčích řešení až po komplexní přístup. Je schopen integrovat nákladní a veřejnou dopravu do městské logistiky a dále rozvíjet vztah mezi logistikou a životním prostředím.
 2. Výrobní logistika – Absolvent této specializace prokazuje prohloubené znalosti z oblasti technických prostředků automatizace a robotizace a SW produktů pro efektivní realizaci procesů v logistických článcích hodnoto-tvorných řetězců. Umí popsat základní techniky plánování a řízení výroby a montáže. Na základě znalosti technologie výroby dokáže sestavit logistické řetězce a cesty.Je schopen využívat a dále rozvíjet odborné znalosti při zavádění logistických přístupů do výroby.Dokáže navrhovat vhodné logistické koncepce, technologie, automatizované systémy a robotizovaná pracoviště pro primární, sekundární i pomocné logistické funkce ve všech oblastech výroby i služeb. Umí vymezit vztahy mezi logistikou a TQM, popsat metodami řízení výroby Just in time výroba s využitím moderních přístupů jako Kanban, 5S, vizuální řízení apod. Je schopen ověřovat nové postupy,provádět technický dozor a sestavovat operační plán ve vztahu k logistice výroby.

Konstrukce staveb (Ing.)[editovat | editovat zdroj]

V tomto oboru se ve vzájemných vazbách snoubí technické a technologické disciplíny, které potvrzují orientaci VŠTE na technické programy a obory, které nejsou zajišťovány v odpovídající obsahové skladbě na ostatních jihočeských fakultách, resp. na jiných vysokých školách.

Skladba předmětů navazujícího magisterského stupně studia studijního programu Stavitelství, oboru Konstrukce staveb je volena záměrně tak, aby zajišťovala univerzálnost navazující látky v tomto navazujícím stupni studia a zajišťovala tak prostupnost studia pro zájemce o studium z jiných škol v České a Slovenské republice. Rovněž tak tato skladba a uspořádání předmětů umožňuje vzájemný přestup mezi školami stejného zaměření pro studenty, kteří z nějakého důvodu mění místo svého studia a také zajišťuje návaznost mezi jednotlivými obory škol stavebního zaměření a příbuzných technických fakult.

Pro rozvoj navazujícího magisterského stupně studia studijního programu Stavitelství, oboru Konstrukce staveb hovoří také situace ve stavebních firmách v regionu jižní Čechy, které mají zájem o vysokoškolsky vzdělané pracovníky s ukončeným magisterským stupněm vysokoškolského vzdělávání. Rozvoji je nakloněn i potenciál rozvoje stavební činnosti v jižních Čechách v oblasti pozemního stavitelství a staveb souvisejících s rozvojem dopravní infrastruktury spolu se sílícím cestovním ruchem.

Absolvent dokáže

 1. Umí na profesionální úrovni v rámci svého oboru vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s platnou legislativou.
 2. Navrhuje a prakticky využívá stavební mechanizmy a stroje včetně posouzení vhodných náhrad spolu s ekonomickým vyhodnocením jejich nasazení a rovněž tak optimalizuje nasazení strojů z pohledu nutných nákladů na stavební činnost.
 3. Navrhuje a optimalizuje postup výstavby nízkoenergetických a pasivních domů (stavebních objektů) ze všech hledisek; prokazuje schopnost návrhu izolací s důrazem na požadované aspekty kvality, zejména pak na otázky zdraví a životního prostředí se zachováním nebo snížením plánovaných nákladů výstavby a provozu staveb s přihlédnutím k životnímu cyklu stavby.
 4. Navrhuje stavbu optimalizovanou z pohledu dodržení potřebných akustických parametrů a to jak z pohledu teorie, tak z hlediska praktického provedení a použití stavebních materiálů.
 5. Vytváří odborný text na úrovni vědeckého popisu skutečnosti a teoretických předpokladů s tím, že tento splňuje základní požadavky na publikování vědecko-technických příspěvků v odborných publikacích, včetně jejich prezentace na veřejnosti formou přednášek na konferenci.
 6. aplikuje základní metody diagnostiky materiálů a chování konstrukcí, provést jejich základní zkoušky a definovat předpoklady jakosti se stanovením základních rizik, včetně použití v základních metodách analýzy rizika.
 7. Umí provést komplexní diagnostiku poruch staveb a objektů určených pro rekonstrukci.
 8. Umí v soulady s požadavky na prvky požárních ochrany staveb a fakultativní předpisy z oblasti požární ochrany staveb ve stadiu projektování navrhnout a následně realizovat (řídit její realizaci).
 9. Uplatňuje zásady a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na stavebnictví v praxi.
 10. Aplikuje znalost právních předpisů ve stavebnictví, spolu se základní orientací v profesních předpisech (ČKAIT).
 11. Spočítá základní ekonomické ukazatele výstavby od předprojektové přípravy po celou dobu existence stavebního díla a znalost podnikového řízení zaměřeného na řízení stavební firmy.

Uplatnění studentů

Magisterský stupeň vysokoškolského studia vychovává technicky vzdělané odborníky v oblasti stavebnictví, kteří umí samostatně, bezpečně a odborně řídit, po získání oprávnění autorizovaného inženýra, nejsložitější stavební činnosti.

Po absolvování studia bude student schopen samostatně navrhovat a zpracovávat stavební projekty ve všech stupních projektové dokumentace (feasibility study, studie, projekty pro stavební povolení, projekty pro provádění stavby) a tyto projekty vést, řídit a ekonomicky vyhodnotit. Absolventi naleznou uplatnění v širokém spektru stavebních disciplín jak v projektových, tak i realizačních složkách a budou moci působit i ve státní správě.

Uplatnění absolventa je ve vedoucích technických funkcí v oblasti stavebnictví.

Absolvent s interdisciplinárním, architektonicko-konstrukčním a stavebně-technickým a environmentálním vzděláním orientovaným na budovy a jejich prostředí bude schopný spolupracovat se všemi účastníky výstavby a  se specialisty všech profesí projektové dokumentace budov. Absolvent prokazuje teoretické i praktické znalosti užití prostředků nutných k řešení daných konstrukčních, statických, energetických a ekonomických výpočtů a optimalizace těchto činností spolu se sofistikovanou znalostí fyzikálních i matematických postupů, zná postupy pro přípravu a realizaci staveb a umí po teoretické i praktické stránce navrhnout vhodná náhradní řešení z oblasti realizace staveb.

Technologie dopravy a přepravy – bakalářský obor (Bc.)[editovat | editovat zdroj]

Cílem bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, oboru Technologie dopravy a přepravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento obor je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného oboru umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání.

Naplnění profilu absolventa vyžaduje provázání technických, technologických i ekonomických vědních disciplín a předmětů, které charakterizují nejenom fungování všech subjektů přepravního trhu, ale jsou předpokladem zpracování a hodnocení technicko-technologických a technicko-ekonomických charakteristik jednotlivých doprav a dopravních oborů, jejich postavení v rozhodovacích procesech přepravců i cestujících a v neposlední řadě veřejné správy.

Uplatnění studentů

Cílem tohoto oboru je taková profilace absolventů, která umožní jejich zařazení do manažerských pozic ve firmách a organizacích působících na přepravním trhu. V oběhových a přemísťovacích procesech (přeprava výrobků, přeprava cestujících) se setkávají jak dopravní firmy (nabídka dopravních výkonů), tak přepravci a cestující (poptávka po dopravních výkonech, z jejichž uspokojení rezultují přepravní výkony). Velkou roli v těchto procesech hraje veřejná správa, jejíž ingerence je v dopravě nezastupitelná. Z uvedeného vyplývá, že takto pojatá příprava absolventů zabývající se disciplínami zahrnujícími všechny subjekty přepravního trhu dává dobré předpoklady pro univerzálnost budoucích manažerů.

Specializace

Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově prakticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

 1. Nákladní doprava – Specializace Nákladní doprava je zaměřena na studium předmětů, které řeší problematiku nákladní dopravy, a to zejména v železniční a silniční dopravě. Specializace je tvořena třemi na sebe navazujícími předměty, a to Technologie nákladní přepravy, Intermodální přeprava a Zasílatelství. Student se seznámí s technologickými postupy v železniční nákladní přepravě a silniční nákladní přepravě, seznámí se přepravními systémy intermodální přepravy i problematikou zasílatelské činnosti. Absolvent specializace Nákladní doprava bude schopen samostatně vyřešit dopravně-logistické úlohy, volit vhodný druh dopravy a dopravního prostředku pro danou komoditu, navrhnout a řídit optimální druh dopravy dílčích dopravních procesů, vhodné manipulační a mechanizační prostředky, koordinovat proces paletizace a kontejnerizace v dopravně-přepravním procesu, zajišťovat přepravu včetně přepravy nebezpečných nákladů, nadrozměrných zásilek, rychle zkazitelných věcí, živých zvířat apod.
 2. Osobní doprava – Specializace Osobní doprava je zaměřena na studium předmětů, které specificky řeší problematiku osobní dopravy, a to zejména v železniční a silniční dopravě, a částečně v dopravě vodní a letecké. Specializace je tvořena třemi na sebe navazujícími předměty, a to Osobní doprava a přeprava, Technologie a řízení dopravy – MHD a Technologie a řízení dopravy – IDS. Student se seznámí se základními pojmy v oblasti osobní dopravy v jednotlivých dopravních oborech, pochopí specifiku osobní dopravy, dokáže charakterizovat nové trendy v přepravě osob, pochopí technologickou problematiku a řízení městské hromadné dopravy s akcentem na praktický provoz ve velkých městech a městských aglomeracích. Student se také seznámí s problematikou řešení, navrhování a organizace integrovaných dopravních systémů, rozšíří si znalosti z oblasti veřejné osobní dopravy v kontextu základních pojmů a specifik používaných v rámci IDS. Absolvent specializace Osobní doprava bude schopen charakterizovat jednotlivé druhy osobní dopravy, oblasti působností, zákonitostí a specifika, bude umět popsat zákonitosti technologie a řízení MHD a získané poznatky využít pro řešení praktických úloh z této oblasti (analýza sítě MHD, optimalizace jízdních řádů na vybraných spojích, návrh zlepšovacích opatření na základě zjištěných nedostatků). Absolvent bude rovněž schopen charakterizovat zahraniční dopravní systémy, dokáže aplikovat odborné poznatky do praxe a navrhnout koordinovaný dopravní model včetně tarifu a přepravních podmínek.

Strojírenství – bakalářský obor (Bc.)[editovat | editovat zdroj]

Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, aby absolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů s počítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnou součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která studentům umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem. Absolventi studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a vyšších technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích)

První semestr je zaměřený na základy organizace, řízení a hospodaření podniku, na související legislativu a jazykovou přípravu. Druhý semestr a další jsou zaměřené na získání teoretických základů technických disciplín s důrazem na oblast konstruování jednoduchých a složitých celků s počítačovou podporou. Souběžně probíhá studium technologií: dělení a obrábění materiálů, odlívání, sváření, povrchové úpravy, montáž, údržba. Poslední, šestý semestr je zaměřený na  praxi ve vybraných výrobních podnicích a vypracování bakalářské práce.

Uplatnění studentů

Cílem tohoto oboru je taková profilace absolventů, která umožní jejich zařazení do manažerských pozic ve firmách a organizacích působících na přepravním trhu. V oběhových a přemísťovacích procesech (přeprava výrobků, přeprava cestujících) se setkávají jak dopravní firmy (nabídka dopravních výkonů), tak přepravci a cestující (poptávka po dopravních výkonech, z jejichž uspokojení rezultují přepravní výkony). Velkou roli v těchto procesech hraje veřejná správa, jejíž ingerence je v dopravě nezastupitelná. Z uvedeného vyplývá, že takto pojatá příprava absolventů zabývající se disciplínami zahrnujícími všechny subjekty přepravního trhu dává dobré předpoklady pro univerzálnost budoucích manažerů.

Specializace

Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově prakticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

 1. Konstrukční a procesní inženýrství – Absolvent je schopný navrhovat strojírenské součásti a skupiny pro všeobecné strojírenství. Pomocí výpočtů a simulačních prostředků analyzuje součástky a skupiny. Je schopný analyzovat a navrhovat výrobní procesy podniku. Plánuje logistické procesy výrobní činnosti, navrhuje dopravní a skladovací prostředky. Absolventi se uplatní nejen jako konstruktéři a výpočtáři v konstruktérských kancelářích, ale také jako projektanti v projekčních kancelářích.
 2. Strojírenské technologie – Cílem specializace Strojírenské technologie je výchova odborně zdatných, prakticky vybavených, profesně orientovaných odborníků v oblasti technologického CNC opracovaní ocele, litin, neželezných materiálu a kompozitních materiálů. Tento obor je dlouhodobě poptáván formami a podnikatelskými institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhované specializace v oboru umožní absolventům získat v prezenční formě studia perspektivní a na trhu práce žádaný soubor technických vědomostí, znalostí a dovedností. Výuka je orientována na profesní kvalifikaci v technologii CNC obrábění a technologiích svařování kovů i nekovů. 

Absolventi studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a vyšších technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování technologické a zejména konstrukční, případně projektové části výrobního procesu, při organizaci provozních činností a logistiky, v obchodně technických službách apod.

Konstrukce staveb – bakalářský obor (Bc.)[editovat | editovat zdroj]

Cílem oboru je poskytnout odborně zaměřené bakalářské vzdělání a připravit odborníky pro funkce na střední úrovni řízení a výkon činností spojených s problematikou zajištění vyšší spolehlivosti, trvanlivosti a funkční dokonalosti budov, jakož i uplatňování moderních přístupů k prevenci vad a poruch. Speciální pozornost je věnována izolacím a rekonstrukcím staveb, tedy činnostem, které v současné podnikatelské praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející oblasti stavebnictví.

Uplatnění studentů

Absolvent bakalářského studijního oboru Konstrukce staveb je vysokoškolsky vzdělaný odborník s uplatněním v podnicích i veřejnoprávních institucích. Disponuje uceleným souborem znalostí a dovedností z důležitých oblastí činnosti podniků i fungování veřejného sektoru, což mu umožňuje efektivní zapojení na pozice na nižších a středních úrovních managementu. Je specialistou v oblasti hydroizolací, termoizolací staveb a v oblasti rekonstrukcí staveb. V oblasti soukromého sektoru nalezne absolvent uplatnění jako stavební technik ve vedení stavby, projektant, vedoucí provozu, vedoucí přípravy výroby a staveb, vedoucí přípravy investic firmy, rozpočtář nebo stavební technik pro speciální technologie.

V oblasti veřejné správy (státní správy a samosprávy) nalezne absolvent uplatnění v oblastech správy majetku, v oblasti místního rozvoje, v oblasti investic, v oblasti práce na stavebních úřadech a výkonech státního stavebního dohledu. Absolventi mají možnost po dokončení studia pokračovat v navazujícím magisterském studium na všech stavebních oborech nabízených vysokými školami v ČR.

Specializace

Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově prakticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

 1. Rekonstrukce staveb – předměty tohoto bloku jsou vyučovány ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, což umožňuje studentům zúčastnit se konkrétních a zajímavých rekonstrukcí např. hradů a zámků a hlavně velmi profesionální vedení předmětů i bakalářských prací.
 2. Izolace staveb – Problematika izolací, ať již tepelných nebo hydroizolačních, je dnes jednou z nejvíce diskutovaných součástí staveb a její význam stále roste.
 3. Stavební management – Příslušné volitelné profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Pozemní stavby – bakalářský obor (Bc.)[editovat | editovat zdroj]

Studijní obor Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční bakalářské vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.   

Studenti jsou systematicky vedeni k osvojení vědomostí, dovedností a kompetencí spojených s výkonem širokého souboru činností a aktivit v oblasti pozemních staveb. Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově teoreticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

Uplatnění studentů

Absolvent oboru Pozemní stavby dokáže identifikovat, analyzovat a řešit stavebně-technické, environmentální a energetické problémy budov a jejich prostředí na úrovni koncepční přípravy a jejich architektonicko-konstrukčního návrhu. Zohledňuje přitom získané ekonomické, manažerské a legislativní poznání.

Tyto odborné aktivity realizuje na úrovni:

·         investorské činnosti včetně analýzy cen, nákladů i stavebního dozoru,

·         řízení architektonických investičních projektů,

·         legislativní kontroly procesu výstavby ve státní správě a samosprávě,

·         výrobních organizací stavebních systémů a soustav budov včetně jejich vývojové a projektové základny,

·         exploatačního provozu a údržby budov.

Absolvent s interdisciplinárním, architektonicko-konstrukčním a stavebně-technickým a environmentálním vzděláním orientovaným na budovy a jejich prostředí bude schopný spolupracovat se všemi účastníky výstavby a  se specialisty všech profesí projektové dokumentace budov. Interdisciplinární profil absolventa doplňují znalosti o podnikovém řízení, ekonomice a legislativě.

Absolvent studijního oboru Pozemní stavby je způsobilý vykonávat profesi konstruktéra (v projekci a ve výrobních firmách), technologa, technika, environmentálního manažera (v investorských útvarech, v útvarech státní správy a územních celků) při přípravě a provozu budov.

Ekonomika podniku – bakalářský obor (Bc.)[editovat | editovat zdroj]

Studium oboru Ekonomika podniku je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Je zaměřeno na ekonomiku a řízení jednotlivých funkcí podniku a poskytuje vedle základních teoretických znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky a řízení, marketingu, finančního řízení, účetnictví, řízení obchodních činností a dalších odborných předmětů zejména osvojení si praktických dovedností v seminářích z těchto odborných předmětů.

Rozvoj odbornosti probíhá další specializací při volbě volitelných předmětů a zejména prostřednictvím dlouhodobé semestrální praxe. Student  Součástí studia je také rozvoj komunikačních dovedností ve dvou cizích jazycích a osvojení cizojazyčné odborné terminologie. Studenti mají během studia možnost získat mezinárodní zkušenosti z krátkodobých a dlouhodobých zahraničních  mobilit.

Uplatnění studentů

Absolvent bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku je vysokoškolsky vzdělaný odborník nacházející uplatnění při výkonu profesí na střední úrovni podnikového řízení a uplatňuje se také ve specializovaných finančních, účetních, marketingových, obchodně-podnikatelských a distribučních činnostech. Absolventi nachází uplatnění v kvalifikovaných výkonných funkcích v průmyslových, obchodních a dopravních organizacích, v oblasti služeb, v poradenství, v neziskových organizacích a institucích veřejné a státní správy. Zařazení dlouhodobé odborné praxe na závěr studia umožňuje samostatný výkon povolání nebo zařazení absolventů do nižších nebo středních řídících funkcí okamžitě po ukončení studia. Absolventi mají možnost po dokončení studia pokračovat v navazujícím magisterském studium na všech ekonomických oborech nabízených vysokými školami v ČR.

Specializace

Na konci prvního ročníku si student volí svojí specializaci, ve které následně rozšiřuje své znalosti. Studenti si mohou volit mezi následujícími oblastmi:

 1. Finance podniku – Obor Ekonomika podniku si klade za cíl vysvětlit systém podniku, fungování jeho jednotlivých částí a především naučit primární a vybrané sekundární funkce (činnosti) podniku. Za jednu z významných sekundárních funkcí podniku jsou považování finance podniku. Absolvent specializace se uplatní jako referent finančního úseku ziskových i neziskových organizací. Bude moci vykonávat práci finančního analytika, nebo dokonce finančního managera. Může se stát controllerem podniku, případně uplatnit své znalosti na finančních a kapitálových trzích. Absolvent bude mít předpoklady vykonávat práci nejvyššího managera podniku.
 2. Účetnictví – Specializace Účetnictví je uskutečňován v souladu s potřebami soukromých i veřejných subjektů. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Úspěšní absolventi se mohou uplatnit jako personalisté, finanční manažeři soukromých či veřejných subjektů a finančních institucí. Po úspěšném absolvování specializace Účetnictví, která zahrnuje povinně volitelné předměty Mzdové účetnictví a Finanční účetnictví 2, bude mít absolvent podrobné znalosti českého finančního účetnictví. Bude umět účtovat o zásobách podle obou platných metod, o krátkodobém finančním majetku, o dlouhodobém majetku hmotném, nehmotném i finančním, o zúčtovacích vztazích, závazcích, o nákladech a výnosech, časovém rozlišení a o daních. Bude mít přehled o činnostech, které souvisejí s roční účetní závěrkou, s uzavíráním účtů a s otevíráním účtů k prvnímu dni dalšího účetního období. Bude znát základní účetní výkazy. Dále bude absolvent schopen vést personální agendu, týkající se pracovněprávních vztahů a norem. Bude umět aplikovat zákon o dani z příjmů při výpočtu mzdy zaměstnance, vypočítat odvody ze mzdy, tj. daň z příjmů, zákonné důchodové, sociální a zdravotní pojištění a naučí se vypracovat základní formuláře, které musí zaměstnavatel odevzdávat na finanční úřad, Okresní správu sociálního zabezpečení a do zdravotní pojišťovny. Během studia předmětu bude seznámen s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti práce, zaměstnávání zdravotně znevýhodněných zaměstnanců a s činností úřadů práce.
 3. Obchod – Specializace poskytuje znalosti základních pojmů a souvislostí z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu, nastiňuje tendence předpokládaného budoucího vývoje a věnuje se také specifikům mezinárodního obchodu a jeho klíčové roli v současné tržní ekonomice. Pozornost je soustředěna rovněž na nejdůležitější oblasti řízení jednotlivých činností obchodní firmy na operativní, taktické i strategické úrovni, prodejním technikám a kanálům a podrobně se zabývá chováním spotřebitele a marketingovými vlivy, jimiž na něj obchodníci působí. Pozornost je také věnována aktuální problematice elektronického obchodu, fair trade, regionálních značek, privátních značek, společenské odpovědnosti a trvale udržitelnému rozvoji v obchodě, stejně tak jako problematice CRM a CRM systémů a normám souvisejícím s ochranou spotřebitele. Při výuce je kladen důraz na aktivní vyučovací metody, zejména řešení případových studií a projektovou výuku a rozvoj komunikačních znalostí, jako jednu z hlavních obchodních dovedností a aplikaci moderních technologií. Toto odborné zaměření je doplněno dlouhodobou odbornou praxí. Studium specializace Obchod umožní absolventům uplatnění na úrovni středního managementu v obchodních firmách a vykonávání odborných profesí nejen v maloobchodních, velkoobchodních nebo internetových obchodech, ale také v obchodních odděleních výrobních a logistických firem nebo v rámci individuálního podnikání v obchodě. Absolventi mají možnost po dokončení studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu na všech ekonomických oborech nabízených vysokými školami v České republice.
 4. Řízení lidských zdrojů – Specializace vychází z pojetí personální práce, které vidí v lidském faktoru rozhodující činitel úspěšnosti ve smyslu podpory úspěšné kariéry v oblasti managementu, poradenství a řízení lidských zdrojů, podpory podnikání a konkurenceschopnosti podniku či zefektivnění pracovních procesů. Konkrétně se zaměří na teoretickou a především praktickou rovinu personální strategie, personální politiky, personálních činnosti (funkcí), hodnocení pracovníků, řízení pracovní kariéry a ovládání personálního softwaru. Vychází z požadavků podnikatelské sféry v České republice na profil pracovních kompetencí manažera a z nejnovějších trendů v Evropské unii a USA. Specializace předpokládá absolvování povinně volitelných předmětů Řízení lidských zdrojů a Time management a je nabízena studentům prezenční i kombinované formy studia. Na výuce se podílí odborní vědečtí pracovníci a externí spolupracovníci z podnikové praxe tak, aby studenti byli seznámeni s teoretickými základy personální práce v oblasti řízení lidských zdrojů, účinnými praktickými nástroji personální politiky a personální strategie a metodami v oblasti řízení lidských zdrojů. Absolventi specializace budou schopni věnovat se komplexní personální práci, především analyzovat, klasifikovat a rozvíjet systémy a metody v oblasti řízení lidských zdrojů, řešit problémy spojené s řízením a vedením lidí a spoluvytvářet podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu organizace, optimalizovat vhodnou organizační kulturu a pozitivní klima v organizaci.
 5. Cestovní ruch – Specializace cestovní ruch je od akademického roku 2015/2016 otevírána jak pro studenty prezenční tak i kombinované formy studia. Primárním cílem specializace je poskytnout studentům prakticky orientované vzdělání v oblasti cestovního ruchu a rozvoj praktických dovedností i odbornosti při volbě volitelných předmětů. Jejím cílem je nejen studenty seznámit s obecnými základy cestovního ruchu, ale také rozvíjet jejich praktické dovednosti prostřednictvím vhodně zvolených výukových metod a seminářů, kde mohou studenti aplikovat nabyté teoretické znalosti při zpracování seminárních prací, projektů a celé řady prakticky orientovaných úloh. Ke specializaci Cestovní ruch je třeba absolvovat povinně volitelné předměty: Cestovní ruch a Podniky cestovního ruchu.  V rámci těchto profilových předmětů jsou studenti seznámeni s fungováním systému cestovního ruchu, s produkty cestovního ruchu, s atraktivitami cestovního ruchu a jejich lokalizací i lokalizací podniků cestovního ruchu. Dále jsou studentům představeny podniky poskytující ubytovací, stravovací a dopravní služby. Nedílnou součástí předmětů je i představení dnes moderního fenoménu, kterým je gurmánský cestovní ruch, ale i představení nekonvenčních služeb. Absolventi se mohou v budoucnu uplatnit na úrovni středního managementu v českých i mezinárodních cestovních kancelářích a agenturách, hotelech, ale také ve státních institucích a agenturách, jejichž předmětem činnosti je oblast cestovního ruchu.  Úspěšný absolvent bude vybaven potřebnými znalostmi pro možnost pokračování v navazujících magisterských studií všech vysokých škol v České republice, popř. zahraničí, které nabízí ekonomicky orientované obory popř. obory se zaměřením na cestovní ruch. Studium specializace spočívá také v přednáškách odborných pracovníků a návštěvách ve významných firmách.
 6. Cestovní ruch – Primárním cílem této specializace je poskytnout studentům prakticky orientované vzdělání v oblasti cestovního ruchu a rozvoj praktických dovedností i odbornosti při volbě volitelných předmětů. Jejím cílem je nejen studenty seznámit s obecnými základy cestovního ruchu, ale také rozvíjet jejich praktické dovednosti prostřednictvím vhodně zvolených výukových metod a seminářů, kde mohou studenti aplikovat nabyté teoretické znalosti při zpracování seminární prací, projektů a celé řady prakticky orientovaných úloh. V rámci specializace cestovní ruch se studenti seznámí se základy cestovního ruchu, své znalosti prohloubí v přednáškách i seminářích státnicových předmětů Podniky cestovního ruchu 1 a 2 i v Geografii pro cestovní ruch. Své znalosti a dovednosti mohou prohloubit ve volitelných předmětech Kultura a historie pro cestovní ruch, Ubytovací a stravovací služby, Marketing cestovního ruchu, či Zdravotní cestovní ruch.
 7. Čínské trhy – je specializací zařazenou ve studijním programu Ekonomika a management, která je nabízena studentům prezenční formy studia. Primárním cílem této specializace je poskytnout studentům prakticky orientované vzdělání v oblasti čínského trhu a rozvoj praktických dovedností i odbornosti při studiu povinně volitelných i volbě volitelných předmětů této specializace. Cílem specializace čínské trhy je seznámit studenty se specifickými odlišnostmi čínských zemí, jejich kultury, etiky, základních hodnot i hospodářství a zejména pak obchodu a obchodního jednání na těchto trzích.
 8. Marketing – V rámci specializace marketing jsou využívány moderní metody, případové studie, příklady odborné praxe, edukativní videa, apod. Jelikož VŠTE je profesně orientovanou vysokou školou, důraz je kladen i na spolupráci s praxí a proto jsou do výuky zapojováni právě i odborníci z praxe, mezi nimiž můžeme jmenovat například digital managera společnosti Red Bull pana Milana Formánka, či specialistu na internetový marketing pana Davida Šolce. Absolventi specializace Marketing se stávají marketingovými specialisty a mohou se uplatnit v celé řadě profesí v různých komerčních i nekomerčních subjektech. Úspěšní absolventi mohou zastávat pozice marketingových odborníků v celém spektru oborů na úrovni středního managementu, a to jak výrobní sféry, tak dalších oblastí (např. veřejná správa, nadace, zdravotnictví, školství). Studenti specializace marketing mohou využít nově navázanou spolupráci v oblasti zahraničních mobilit. Od akademického roku 2015/2016 mají studenti možnost absolvovat kromě International Business Weeks i International Marketing Weeks na partnerských univerzitách ve Finsku, Španělsku, Francii, Dánsku, Belgii, Německu, Holandsku, Litvě, Rakousku a Velké Británii. International Marketing Week je primárně zaměřen na oblast marketingu a marketingové komunikace.

Příslušné volitelné profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.[2]

Centrum celoživotního vzdělání[editovat | editovat zdroj]

Posluchárna VŠTE

Centrum celoživotního vzdělávání je nedílnou složkou vzdělávacích aktivit Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Centrum je umístěno v areálu VŠTE, tudíž disponuje kvalitním technickým zázemím. Hlavní úlohou centra je průzkum regionálního vzdělávacího trhu a následná tvorba a realizace rekvalifikačních, zájmových a profesních kurzů, kurzů na míru a odborných přednášek z oblasti management ve stavebnictví, podniková ekonomika, logistika, účetnictví, daně, kreslení stavebních výkresů na PC, počítačové projektování staveb, odborný cizí jazyk a další. Neméně důležitou úlohou centra je pak příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance a kurzů vybraných akreditovaných předmětů dle § 60 zákona o VŠ pro studenty VŠTE.

V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na VŠTE i mimořádné dvousemestrální bakalářské studium ve studijních oborech Ekonomika podniku, Stavební management, Konstrukce staveb a Technologie dopravy a přepravy. Vzdělávací programy Centra celoživotního vzdělávání jsou určeny jak pro studenty a zaměstnance VŠTE tak i pro širokou veřejnost, která si chce nadále rozvíjet své znalosti v oboru nebo si osvojit znalosti z oborů nových. Zaměřuje se jak na jednotlivce, tak na firmy a instituce. Centrum zároveň klade největší důraz na přání a potřeby zájemců o další vzdělávání.

Studentská unie[editovat | editovat zdroj]

Studovna v budově E

Studentská unie VŠTE je orgán, který vznikl v roce 2009. Unie si kladla za cíl zastupování a sdružování studentů VŠTE. Díky kladnému přístupu vedení VŠTE k této organizaci bylo možné ihned po vzniku uspořádat několik akcí, z nichž nejznámější je „Grilovačka“, které se pravidelně zúčastňuje několik set studentů a v roce 2016 založila tradici hokejového a fotbalového derby mezi VŠTE a JU.

Studentskou unii řídí Rada studentské unie, která má v tuto chvíli 7 členů, přičemž v čele stojí předsedkyně Nikola Karasová, popřípadě místopředseda Josef Vokáč.

Momentálně má Studentská unie na starost provoz studentský klub, dále spoluorganizuje kulturně-společenské a sportovní akce, přednášky a besedy na odborná témata a podařilo se jí rozjet spolek VŠTE Buddy, starající se o zahraniční hosty školy.

Od června 2011 je Studentská unie VŠTE členem České Studentské Unie, největší sítě sdružující studentské organizace v České republice.

Studium na VŠTE bez bariér[editovat | editovat zdroj]

IPC VŠTE.jpg

O projektu[editovat | editovat zdroj]

Cílem projektu je inovace studijních oborů školy (tj. Ekonomika a management, Stavební management, Konstrukce staveb, Technologie dopravy a přepravy a Strojírenství) zejména ve vztahu ke studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (tj. studentům se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo sociálním znevýhodněním a dále studentům se specifickými poruchami učení – např. dyslexie, dysgrafie apod.) a vhodnému provázání nabízených studijních oborů s praxí.

Změny se projeví v prezenční i kombinované formě studia, a to prostřednictvím inovace studijních materiálů (např. formou online výukových materiálů), pořízení podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě proběhnou také stavebně technické úpravy v areálu školy. Nespornou výhodou bude také vznik tzv. Institut distanční praxe, který umožní absolvovat praxi i studentům například s omezenou pohyblivostí, a to přímo v areálu školy. Veškeré inovované studijní materiály budou recenzovány odborníky z praxe, tím bude zajištěno stále více vyžadované propojení teoretické a aplikační sféry.

IPC – Informačně poradenské centrum[editovat | editovat zdroj]

IPC navazuje kontakt s garanty předmětů, s pedagogy jednotlivých předmětů, které budou klienti navštěvovat, Pedagogickým oddělení, Prorektorátem pro praxi a vnější vztahy pro zabezpečení funkčnosti centra. IPC se také stará o rozvoj a zlepšování poskytovaných služeb prostřednictvím zpětné vazby od klientů, i relevantních pracovníků, včetně pedagogů.Umožňuje navázat kontakt přes telefon, e-mail, facebookové spojení, či osobní konzultací. Komunikuje se studenty s SP a pedagogy vyučujícími studenty s SP tak, aby zajistilo klientovi vyrovnání příležitostí a podmínek ke studiu.

Zprostředkovává klientům informace o studiu, možnostech pomoci při studiu a souvisejících záležitostech. Nabízí speciální i psychologické konzultace jak pro klienty, tak pedagogy takovýchto studentů. Eviduje využití služeb centra a vede osobní karty klientů.

Informuje o aktuálních možnostech praxe pro klienty, případně možná pracovní uplatnění na trhu práce. Nabízí informace o místech, kde je prováděna diagnostika nejrůznějších znevýhodnění, seznam PEPSY, SPC v JčK, a jiných. IPC neprovádí diagnostiku znevýhodnění.

Vede seznam dostupných pomůcek pro studenty k vyrovnání příležitostí ke studiu, zajišťuje jejich půjčování.Může sloužit jako prostor k vykonání zkoušek či zápočtů studentů se SP v odůvodněných případech. Informuje také o možnostech využití knihoven a dostupnosti knih a učebních materiálů upravených pro studenty s SP.

Logolink projektu VŠTE bez barier

Mateřská školka VŠTE[editovat | editovat zdroj]

Oficiální provoz mateřské školky při VŠTE byl zahájen dnem 1. září 2014 a to ve zcela nově postavené budově, která se nachází uvnitř areálu vysoké školy. V současnosti disponuje mateřská školka celkovou kapacitou pro 24 dětí. Tuto kapacitu bude možné v budoucnu ještě rozšířit díky efektivnímu systému modulových buněk. Děti mají ve školce k dispozici moderní vybavení a útulné prostředí. Veškeré vnitřní prostory splňují hygienické a pedagogické požadavky, které jsou kladeny na prostory mateřských škol, a to včetně jídelny (výdejny jídel), sociálních zařízení, šatny a zázemí pro zaměstnance. Součástí mateřské školky je také prostorná zahrada kde mají děti k dispozici také pískoviště a různé dřevěné průlezky. Mateřskou školku navštěvují především děti studentů a zaměstnanců vysoké školy, ale její služby mohou využít také rodiče z řad široké veřejnosti.

Koncepce předškolního vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vydělávání (RVP) vydaného Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Historie[editovat | editovat zdroj]

 • 2006
  • vznik Vysoké školy technické a ekonomické, dne 17.3.2006.
 • 2007
  • zahájena první etapa výstavby informačního střediska VŠTE,
  • navázány kontakty s vědecko-výzkumnými institucemi a odbornými organizacemi v tuzemsku a zahraničí jako např. ÚH AV ČR, v.v.i., ČVUT Praha, TU Liberec, VÚMOP Praha, v.v.i., podepsány deklarace o spolupráci s Institute Politécnico de Setúbal(Portugalsko) a norskou vysokou školou Narvik University College,
  • založení a realizace první fáze výstavby školních centrálních laboratoří jako materiálně-technické podpory vzdělávacím programům školy i pro tvůrčí činnost akademických pracovníků zejména pro technické obory,
  • zahájení výuky bakalářského studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika podniku v prezenční formě studia.
 • Grilovačka 2012
  2008
  • zkvalitnění vybavení výpočetní technikou a drobným majetkem zabezpečujícím předkládání materiálů a projektů, studijních materiálů a jiných odborných materiálů,
  • v březnu byla VŠTE udělena akreditace pro bakalářský studijní program Stavitelství, studijní obor Stavební management v prezenční formě studia.
 • 2009
  • byla udělena akreditace pro studijní program Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku, v kombinované formě studia,
  • vyučován nový obor ve studijním programu Stavitelství, a to studijní obor Konstrukce staveb v prezenční formě studia.
 • 2010
  • byla provedena rekonstrukce knihovny, fyzicky byla oddělena studovna od úložiště knihovního fondu,
  • studentům byla zpřístupněna nová počítačová studovna,
  • zrekonstruována menza a zkvalitněny stravovací podmínky rozšířením nabídky služeb v kantýně a zavedením informačního systému kolejí a menz.
 • 2011
  • akreditace studijního programu Stavitelství, studijní obor Stavební management, v kombinované formě studia,
  • byla vybudována posluchárna B1 s kapacitou 212 osob a vybavená moderní AV technikou,
  • zřízení nové studovny s 25 počítačovými stanicemi a zkvalitnění provozu copy centra,
  • VŠTE získala mezinárodní certifikát Diploma supplement Label, tento dokument informuje o totožnosti držitele kvalifikace, o obsahu studia, o úrovni a postavení absolvovaných studijních programů a o dosažených studijních výsledcích.
 • 2012
  • byla udělena akreditace pro studijní obor Technologie dopravy a přepravy, v prezenční i kombinované formě studia,
  • vybudována nová aula s kapacitou 350 míst, sloužící nejen pro imatrikulaci, promoci ale především k výuce a konferencím, vedle auly vznikla nová knihovna se dvěma studovnami.
 • 2013
  • získání certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), slouží k hodnocení studia vysokoškoláků, umožňuje transparentní uznávání zahraničních studijních pobytů studentů v rámci univerzit a zvyšuje kvalitu i studijní možnosti,
  • byla udělena akreditace pro studijní obor Strojírenství, v prezenční formě studia
 • 2013
  • získání certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), slouží k hodnocení studia vysokoškoláků, umožňuje transparentní uznávání zahraničních studijních pobytů studentů v rámci univerzit a zvyšuje kvalitu i studijní možnosti,
  • byla udělena akreditace pro studijní obor Strojírenství, v prezenční formě studia.
 • 2014
  • prvního září byl oficiálně zahájen provoz Mateřské školky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
 • 2016
  • otevření nového bloku laboratoří pro technické obory (strojírenství, stavitelství, doprava, logistika),
  • slavnostní zasedání Akademického senátu a svěcení nových insignií.

Snahy o zrušení školy[editovat | editovat zdroj]

Ministerstvo školství před volbami na jaře 2010 uvažovalo o zrušení školy, ale od záměru upustilo. Na podzim 2010 údajně náměstek ministra Kryštof Hajn, dřívější místopředseda představenstva bezpečnostní agentury ABL, usiloval o zrušení školy a na začátku října prý vedení školy vyhrožoval a vydíral je. Zrušení školy prezentoval jako politické rozhodnutí koalice (prvořadým politickým zadáním prý bylo uvolnění areálu školy) a údajně rektorovi při jednání 6. října doslova řekl: „Pokud nebudete jednat ve smyslu dnešního zadání a bude to konfrontační, pro vás z toho vyplynou osobní důsledky. Pokud máte pocit, že vás vydírám, tak se vůbec nemýlíte.“ Hejtman Jiří Zimola byl plány na zrušení školy šokován a trval na její potřebnosti.[3] Vedení školy na Hajna podalo trestní oznámení pro zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání, o výsledku však veřejnost nebyla informována. Ministr Josef Dobeš, který rovněž v minulosti působil v bezpečnostní agentuře ABL, náměstka Hajna koncem října odvolal. Popřel však, že by to souviselo s touto kauzou.[4] Kryštof Hajn nedlouho poté, v dubnu 2011, nastoupil do nově zřízené funkce korporátního manažera rizik v ČD Cargo; v té souvislosti ministr dopravy Radek Šmerda řekl, že „pokud ten člověk není trestně stíhaný“, tak do jeho jmenování mluvit nebude.[5]

Ministerstvo kvůli pochybnostem o kvalitě výuky poslalo do školy inspekci. Akreditační komise při kontrole nenašla žádný závažný důvod pro zánik školy a ministr Josef Dobeš na základě její zprávy a jejího závěru a souhlasu s prodloužením platnosti akreditace bakalářského studijního programu ekonomika a management a ekonomika podniku na dobu šesti let rozhodl o zachování školy. Inspekce ocenila hlavně kvalitní praxi pro studenty, naopak škole doporučila zvyšovat kvalifikaci učitelů.[6]

Vztah k Miloši Zemanovi[editovat | editovat zdroj]

Když většina z 26 rektorů českých veřejných vysokých škol a univerzit ohlásila neúčast na předávání státních vyznamenání 28. října 2013 na protest proti tomu, že prezident republiky Miloš Zeman odmítl dva z rektorů kvůli jejich postojům pozvat,[7] ohlásil rektor VŠTE Marek Vochozka, že se akce zúčastní, protože jeho škola je údajně Miloši Zemanovi zavázána za to, že údajně jakožto důchodce z Vysočiny bez politických funkcí v roce 2010 pomohl škole k přežití, když se ji ministerstvo školství pokoušelo zrušit. Podle Vochozky „osobně do školy dorazil, mluvil s kantory i se studenty a zasadil se o naše přežití“.[8]

Časopisy vydávané školou[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva o činnosti 2016 [online]. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích [cit. 2017-11-25]. S. 77, 86. Dostupné online. 
 2. http://www.VSTECB.cz
 3. Ludmila Mlsová: Rektor českobudějovické vysoké školy obvinil náměstka ministra z vydírání, iDnes.cz, 13. 10. 2011
 4. Ministr Dobeš odvolal náměstka Hajna, který vyhrožoval vysoké škole, iDnes.cz, 5. 11. 2010, jj, bar
 5. Do ČD Cargo nastoupil exnáměstek ministra školství Kryštof Hajn, Deník Referendum, 26. 4. 2011
 6. Ludmila Mlsová: Vysoká škola technická a ekonomická se rušit nebude, rozhodl ministr Dobeš, iDnes.cz, 30. 11. 2010
 7. Natália Vítková, Barbora Sedlářová, Josef Kopecký: Rektoři se postavili proti Zemanovi, většina odmítá přijít na Hrad, idnes.cz, 25. 10. 2013
 8. Ludmila Mlsová: Zemanovi jsme zavázaní, říká rektor, který pozvání na Hrad přijal, idnes.cz, 25. 10. 2013

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]