Nepálská vlajka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Užití vlajkyZlevadoprava Nepálská vlajka
Poměr stran: ~1,219:1

Vlajka Nepálu je tvarem naprosto výjimečná vlajka, která se skládá ze dvou nestejně vysokých karmínových, modře lemovaných pravoúhlých trojúhelníků položených nad sebou (částečně přes sebe). V horním trojúhelníku se nachází stylizovaná bílá silueta Měsíce s osmi paprsky, v dolním pak silueta Slunce s dvanácti paprsky. K poslední změně vlajky došlo v roce 1962, kdy byly vypuštěny kresby tváří ze symbolů Měsíce a Slunce.[1]

Symbolika[editovat | editovat zdroj]

Karmínová barva je nepálskou národní barvou a symbolem vítězství, statečnosti Nepálců a národní květiny pěnišníku. Modrá barva lemu symbolizuje mír a harmonii. Červená s modrou jsou také barvy tepla a chladu, kontrastů nepálského klimatu.[2]

Dva trojúhelníky představují dvě hlavní nepálská náboženství: buddhismus a hinduismus, tvar vlajky připomíná pohoří Himálaje.[2]

Měsíc a Slunce symbolizují věčný koloběh času a přání existence Nepálu tak dlouho, jako obě vesmírná tělesa. Měsíc byl v době vzniku vlajky symbolem královské rodiny, Slunce rodiny Ránů, která byla u moci až do roku 1951.[2]

Rozměry[editovat | editovat zdroj]

V příloze Ústavy království Nepálu ze 16. prosince 1962 ke článku č. 5 jsou uvedeny instrukce k narýsování vlajky. Tyto konstrukční detaily byly beze změn převzaty do nepálské ústavy z roku 1990, prozatímní ústavy z roku 2007 a platí dodnes.[2][3][4]

 • Postup tvorby Národní vlajky Nepálu
  • A) Postup tvorby tvaru bez modrého lemu
 • 1. Ve spodní části karmínové tkaniny, narýsujte úsečku AB požadované délky zleva doprava.
 • 2. Z bodu A narýsujte úsečku AC kolmo k AB tak, aby AC se rovnala AB plus jedna třetina AB. Na úsečce AC vyznačte bod D tak, aby se úsečka AD rovnala úsečce AB. Spoj BD.
 • 3. Na úsečce BD vyznačte bod E tak, aby se BE rovnala AB.
 • 4. Narýsujte úsečku FG rovnoběžně k AB tak, že bod E náleží FG. Bod F leží na AC. Velikost FG se rovná AB.
 • 5. Spoj CG.
  • B) Postup tvorby Měsíce
 • 6. Na úsečce AB vyznačte bod H tak, že AH se rovná jedné čtvrtině úsečky AB a narýsujte úsečku HI, která je rovnoběžná k AC. Tam, kde protne úsečku CG je bod I.
 • 7. Bod J leží v polovině CF. Narýsujte úsečku JK, která je rovnoběžná k AB. Tam, kde protne úsečku CG je bod K.
 • 8. Bod L leží na průniku úseček JK a HI.
 • 9. Spoj JG.
 • 10. Bod M leží na průniku úseček JG a HI.
 • 11. Vyznačte bod N ve spodní části HI, jako průnik kružnice se středem v bodě M a poloměrem jako je nejkratší vzdálenost bodu M a úsečky BD.
 • 12. Narýsujte úsečku zleva doprava tak, aby byla rovnoběžná k AB, začínající v bodě O, jež leží na AC a končící v M.
 • 13. Se středem v bodě L a poloměrem LN narýsujte půlkružnici ve spodní části a nechť body P a Q leží tam, kde půlkružnice příslušně protíná OM.
 • 14. Se středem v bodě M a poloměrem MQ narýsujte půlkružnici ve spodní části procházející P a Q.
 • 15. Se středem v bodě N a poloměrem NM narýsujte oblouk protínající PNQ v bodech R a S. Spoj RS. Bod T leží na průniku úseček RS a HI.
 • 16. Se středem v bodě T a poloměrem TS narýsujte půlkružnici v horní části nad PNQ protínajíc ve dvou bodech.
 • 17. Se středem v bodě T a poloměrem TM narýsujte oblouk v horní části nad PNQ protínajíc ve dvou bodech.
 • 18. Osm stejných a podobných trojúhelníků měsíce leží v prostoru uvnitř půlkružnice č. 16 a vně oblouku č. 17 toho odstavce.
  • C) Postup tvorby Slunce
 • 19. Bod U leží v polovině AF. Narýsujte úsečku UV rovnoběžně k úsečce AB tak, aby procházela úsečkou BE v bodě V.
 • 20. Se středem v bodě W, jež leží na průniku úseček HI a UV, a poloměrem MN narýsujte kružnici.
 • 21. Se středem v bodě W a poloměrem LN narýsujte kružnici.
 • 22. Dvanáct stejných a podobných trojúhelníků slunce leží v prostoru uzavřeném kružnicí č. 20 a č. 21 se dvěma vrcholy dvou trojúhelníků ležící na úsečce HI.
  • D) Postup tvorby lemu
 • 23. Šířka lemu je stejná, jako velikost TN. Lem je vybarven tmavě modře a je proveden po celém obvodu vlajky. Nicméně, v pěti úhlech vlajky se budou vnější úhly rovnat vnitřním úhlům.
 • 24. Výše uvedený lem bude použit, pokud vlajka bude pověšena na lanku. Na druhou stranu, pokud je zvednuta na tyči, otvor na lemu strany AC může být prodloužen v souladu s požadavky.

Poznámka: Úsečky HI, RS, FE, ED, JG, OQ, JK a UV jsou myšlené a nejsou zobrazeny na vlajce. Podobně i vnější a vnitřní kružnice slunce a ostatní oblouky kromě půlměsíce.

Poměr stran vlajky není uveden, v odborné literatuře je často uváděn jako ~5:4.[2] Bez lemování je poměr stran 4:3. S lemem je výpočtem poměr 1,21901033…:1[5]

Nepálská vlajka je tak jedinou státní vlajkou která má poměr stran větší než jedna (výška je větší než délka).[1]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Již od počátku letopočtu na území dnešního Nepálu existovalo několik států. Od 8. století to byl např. stát Liččhaviú. V průběhu 17. a 18. století zemi ovládli a sjednotili Gurkhové. V roce 1769 byl dokončen vznik Království Nepál. Po neúspěšné invazi do Tibetu v roce 1792 musel Nepál přijmout čínskou suverenitu a platit ji (až do roku 1908) vazalské poplatky.[2]

V letech 1814–1818 na Nepál zaútočilo vojsko vedené Britskou Východoindickou společností, které získalo Sikkim a většinu Teraje. Nepál sice nebyl dobyt, ale spravován byl v rámci Britské Indie.[2]

V roce 1846 se po převratu dostala k moci dynastie Ránů (ten dědičně vykonával funkci ministerského předsedy) a pravděpodobně v tomto období se symbolem královského rodu Šáhů stala vlajka ve tvaru červeného trojúhelníku se symbolem Měsíce s lidskou tváří v bílé barvě.[2] (Není obrázek)

Symbolem Ránů se ve stejné době stala vlajka stejného tvaru a barev, ale se symbolem Slunce s lidskou tváří.[2] (Není obrázek)

Vlajky Šáhů a Ránů se staly základem nepálské vlajky, kterou pravděpodobně zavedl král Prithvi Bira Bikram Šáh, který vládl v letech 1881–1911. Vlajku tvořily, dle vyobrazení z okolo roku 1911, dva pod sebou umístěné, oddělené, červené, modře lemované rovnostranné trojúhelníky (plameny). Na horním byl symbol Měsíce, na dolním symbol Slunce, oba v bílé barvě, ale na rozdíl od předchozích bez lidských tváří.[2] (Není obrázek)

V roce 1923 Spojené království uznalo formálně nezávislost Nepálu. Pravděpodobně v této době byla zavedena nová vlajka. V knize Nepál anglického spisovatele Percevala Landona z roku 1928 je spolu s dalšími nepálskými vlajkami zobrazena i tato vlajka, která vznikla sešitím dvou stejných červených plamenů. Na horním poli byl znovu symbol měsíce, v dolním Slunce, symboly byly s kresbou lidských tváří. Vlajka byla zeleně lemována. V prvním zdroji jsou nesprávně všechny vlajky zelené.[2][6] (Není obrázek)

Ve třicátých letech 20. století byla zavedena nová státní vlajka tvořena dvěma, nad sebou umístěnými, stejně vysokými trojúhelníky. V horním byl symbol Slunce, v dolním Měsíce, oba s lidskou tváří. Trojúhelníky byly modře lemované, u žerdi ale lem chyběl.[2]

V padesátých letech byla upravena výška obou trojúhelníků tak, že spodní byl vyšší. Mírně upraveny byly i symboly Slunce a Měsíce s lidskými tvářemi.[2]

16. prosince 1962 došlo ke změně vlajky na současnou podobu. V zemi byl zaveden tzv. paňčájatový systém, tj. demokracie bez politických stran, výkonná moc byla převedena na nepálského krále.[2]

V roce 1990 proběhly v Nepálu nepokoje, v letech 1996–2006 občanská válka. 28. května 2008 byla země prohlášena federativní republikou, ke změně vlajky však nedošlo.

Vlajka království Mustang[editovat | editovat zdroj]

Až do 7. října 2008, kdy bylo nepálskou vládou zrušeno, existovalo na nepálském území Království Mustang (nazývané též Lo). Toto tradiční království bylo formálně nezávislé, fakticky však pod nepálskou suverenitou, jedním z distriktů zóny Dhavalagiri. Vlajku království tvořil karmínový, modře lemovaný list s bílou siluetou slunce se šestnácti paprsky.[2]

Rekord[editovat | editovat zdroj]

23. srpna 2014 se v hlavním městě Káthmándú sešlo více než 35 000 lidí, kteří pomocí barevných karet držených nad hlavou získali světový rekord ve vytvoření největší lidské vlajky.[2][7]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]