Vysoká škola hotelová v Praze 8

Z Wikipedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vysoká škola hotelová v Praze
Zkratka VŠH
Rok založení 1999
Typ školy soukromá
Vedení
Rektor doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
Prorektor prorektor pro studium PhDr. Jan Máče, Ph.D.
Prorektor prorektor pro kvalitu a rozvoj doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
Prorektor prorektor pro výzkum doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.
Další informace
Adresa Svídnická 506/1, Praha, 181 00, Česko
http://www.vsh.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vysoká škola hotelová v Praze působí v oblasti vysokoškolského vzdělávání se zaměřením na obory hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu a marketingových komunikací od roku 1999.

Studenti získávají během svého studia jak teoretické znalosti z oblasti managementu, ekonomie, marketingu, tak znalosti cizích jazyků a praktické dovednosti v oboru, který si zvolili ke studiu.

Škola podporuje studenty při jejich dalších aktivitách vztahujících se ke studovanému oboru, pracovní stáže a studijní pobyty v zahraničí.

Bakalářské studium[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studium připravuje absolventy pro funkce v nižším a středním managementu společností, pro vlastní podnikání a poskytuje základ pro případné další studium v magisterském stupni.

Studium je založeno na společném ekonomicko-manažerském základu, více než polovina obsahu studia je věnována oborovým a volitelným předmětům, které profilují a prohlubují znalost v příslušném oboru. Významnou složkou studia je výuka cizích jazyků, povinným jazykem je angličtina, druhý jazyk je volitelný – v nabídce je francouzština, němčina, ruština a španělština.

V případě dostatečného počtu zájemců je možné zvolit i jiný jazyk. Nedílnou součástí studia je spolupráce s praxí. V průběhu prvního ročníku absolvuje student čtyřtýdenní praxi, ve druhém ročníku potom šestitýdenní praxi.

Studijní obor: Hotelnictví[editovat | editovat zdroj]

Studium je zaměřeno na profesní výchovu odborníků připravených na pozice nižšího a středního managementu v ubytovacích, stravovacích a dalších službách souvisejících s hotelnictvím a cestovním ruchem (např. obchodní, kongresové, wellness). Kompatibilita studijního oboru s obdobnými programy v zahraničí umožňuje absolventům uplatnit se v tuzemských i mezinárodních společnostech hotelového průmyslu, ale současně nabízí možnost dalšího vzdělávání a prohlubování odborných znalostí v navazujícím magisterském studiu na VŠH.

Studijní obor: Hospitality Management[editovat | editovat zdroj]

Výuka v anglickém jazyce probíhá ve stejném časovém a obsahovém rozsahu jako výuka oboru Hotelnictví v jazyce českém.

Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu[editovat | editovat zdroj]

Absolventi naleznou uplatnění v organizacích destinačního managementu, v podnicích zajišťujících služby cestovního ruchu, v marketingových organizacích cestovního ruchu, v oblasti veřejné správy a v mezinárodních institucích. Mohou zastávat pozice v soukromých společnostech či institucích veřejné správy na úrovni nižšího a středního managementu i v mezinárodních řetězcích.

Studijní obor: Marketingové komunikace ve službách[editovat | editovat zdroj]

Marketingové komunikace ve službách vycházejí ze společného ekonomicko-manažerského základu, jsou však zaměřeny na mediální komunikace v rámci marketingu služeb. Absolventi naleznou uplatnění jako tiskoví mluvčí, v oboru public relations, v podnikových časopisech, rozhlase a televizi, v grafických studiích i reklamě a to nejen v podnicích cestovního ruchu, ale i v jiných oborech služeb.

Navazující magisterské studium[editovat | editovat zdroj]

Studium dále rozšiřuje znalosti získané v bakalářském studiu a prohlubuje jejich úroveň. Absolventi navazujícího magisterského studia jsou připravováni pro funkce ve středním a vyšším managementu společností dle vybrané studijní specializace v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu, lázeňských služeb a marketingových komunikací. Ke studiu jsou přijímáni i bakaláři z jiných vysokých škol. Stejně jako na bakalářském stupni se vyučují dva cizí jazyky, zaměřené zejména na odbornou terminologii; angličtina je povinná.

Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství[editovat | editovat zdroj]

Obor navazuje na pragmaticky zaměřený stupeň bakalářského studia a je formován tak, aby se absolventi orientovali teoreticky i prakticky ve všech činnostech potřebných pro úspěšné podnikání a fungování v oboru hotelnictví a lázeňství. Studenti jsou připravováni pro práci ve středním a vyšším managementu hotelů, lázeňských, sportovních, ubytovacích, stravovacích a wellnessových zařízení, včetně vlastních podnikatelských aktivit. Mohou se uplatnit rovněž v oblasti odborného vzdělávání, rezortního výzkumu, oblasti státní správy i mezinárodních institucí zabývajících se hotelnictvím, lázeňstvím a cestovním ruchem.

Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu[editovat | editovat zdroj]

Absolventi magisterského oboru budou profesně připraveni na výkon povolání v oblasti veřejné správy, ve státních institucích i v soukromém sektoru, a to na pozicích středního a vyššího managementu. Absolventi najdou uplatnění v činnostech typických pro organizace destinačního managementu, jako jsou analytické, koordinační a řídicí aktivity.

Studijní obor: Marketingové komunikace[editovat | editovat zdroj]

Obor je určený zejména pro absolventy bakalářského oboru marketingových komunikací na VŠH i ostatních školách s tímto zaměřením. Absolventi tohoto programu mohou očekávat uplatnění v mediálních a PR agenturách, rozhlasových a televizních studiích, nakladatelstvích či ve vlastní podnikatelské činnosti v oboru.

Erasmus[editovat | editovat zdroj]

Program ERASMUS je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především studentům, pedagogům a zaměstnancům vysokoškolských institucí. VŠH vyhověla náročným kritériím a získala tzv. Extended University Charter, který ji opravňuje k organizování nejen studijních mobilit, ale také k organizování pracovních pobytů pro studenty a zaměstnance školy na celé programové období 2007-2013.

VŠH má uzavřeno 22 bilaterálních smluv s veřejnými i soukromými vysokoškolskými institucemi (Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Velká Británie). Při zajišťování pracovních stáží spolupracujeme s partnery v Řecku a ve Španělsku. V současné době je VŠH na druhém místě mezi soukromými vysokými školami v počtu výjezdů studentů do zahraničí.

Forma a průběh studia[editovat | editovat zdroj]

Studium na VŠH probíhá na bakalářském i magisterském stupni v prezenční a kombinované formě. Délka prezenčního studia je na bakalářském stupni studia tři roky (šest semestrů). V průběhu 1. ročníku absolvuje student čtyři týdny odborné praxe, ve 2. ročníku je odborné praxi věnováno šest týdnů. Na závěr studia vykonají studenti státní závěrečnou zkoušku skládající se ze zkoušky oborových předmětů a obhajoby bakalářské práce. Na úspěšné absolventy čeká slavnostní promoce.

Navazující magisterské prezenční studium má standardní délku dva roky (čtyři semestry). Začátek 3. semestru je věnován odborné čtyřtýdenní praxi. Po ukončení 4. semestru následuje státní závěrečná zkouška včetně obhajoby diplomové práce. Na úspěšné absolventy čeká slavnostní promoce.

Kombinovaná forma studia (obdoba dřívějšího dálkového studia) má s prezenční formou stejný obsahový rozsah a náročnost zkoušek. Z časového hlediska mají studenti kombinované formy studia dobu na skládání zkoušek prodlouženu o dva semestry s ohledem na rozvrh studia. Kombinovaná forma je organizována formou týdenních soustředění v průběhu studia (15 na bakalářském a 10 na magisterském stupni).

Kreditní systém studia[editovat | editovat zdroj]

Studium na VŠH probíhá v jednotném systému evropských kreditů ECTS (European Credit and Transfer System), který umožňuje lepší mezinárodní srovnání, uznávání zkoušek z jiných vysokých škol a studentům umožňuje i studium v zahraničí.

Přijímací řízení[editovat | editovat zdroj]

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitou a zdravotní způsobilost. Podmínkami pro přijetí k magisterskému studiu je ukončené bakalářské studium a znalost dvou cizích jazyků (v rozsahu úrovně znalosti bakalářského stupně).

Přijímací řízení zahrnuje ověření splnění podmínek pro přijetí, volbu cizích jazyků pro studium (anglický jazyk je povinný) a testy ze zvolených jazyků pro zařazení do výuky dle stupně dosažených znalostí. Bakaláři z jiných vysokých škol, kteří se hlásí ke studiu v magisterském programu VŠH, předloží ověření dosavadní odborné přípravy, případně praxe. O přijetí uchazeče rozhoduje na základě přijímacího řízení rektor. Rozhodnutí o přijetí s termínem uzavření smlouvy a výzvou k úhradě školného za 1. semestr studia obdrží uchazeči v den konání přijímacího řízení. Pokud uchazeč smlouvu neuzavře ve stanoveném termínu, budou takto uvolněná místa nabídnuta dalším uchazečům.

Doplňující informace o studiu[editovat | editovat zdroj]

VŠH zajišťuje stravování ve vlastním zařízení, ubytování obdobné vysokoškolským kolejím je zabezpečeno ve smluvním, dopravně snadno dostupném komerčním zařízení ve výhodné cenové relaci. VŠH má k dispozici velmi dobře vybavený školní areál se dvěma klimatizovanými aulami a řadou dalších velkokapacitních učeben umožňujících multimediální prezentace, včetně prostor kompletně vybavených náročnou technikou pro praktickou a laboratorní výuku - gastronomickou posluchárnu, cvičnou restauraci a kuchyň, salonky a dva bary pro výuku sommelierů a barmanů.

Součástí školy jsou dále počítačové učebny, studovna s počítačovou technikou s možností tisku, kopírování a s přístupem na internet, knihovna vč. čítárny, fitness středisko. Celá budova VŠH je současně pokryta bezdrátovým připojením na internet WiFi.

Školné[editovat | editovat zdroj]

VŠH je soukromou vysokou školou, organizovanou jako společnost s ručením omezeným. Ke krytí nákladů své činnosti vybírá školné.

Významní absolventi[editovat | editovat zdroj]

  • Ing. Tomáš Blabla - Generální ředitel Resort Valachy
  • Ing. Eva Dvořáková, MBA - Executive General Manager, Ambassador Group
  • Ing. Eva Frindtová - vydavatelka B2B a B2C časopisů, COT Media
  • Ing. Lucie Gajdošová - Hotel Manager Alchymist Luxury Group
  • Ing. Petra Horáková - Deputy Managing Director Chateau Mcely
  • Ing. Jan Kratina - předseda představenstva a generální ředitel, CPI Hotels
  • Ing. Jaromír Pažout - Director of Operations - Bookassist Czech Republick & Slovakia
  • Ing. Petr Studnička, PhD. - jednatel Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.

Externí odkazy a zdroje[editovat | editovat zdroj]